intTypePromotion=1

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 2

Chia sẻ: Little Duck | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
25
download

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gạch, vữa, bê tông đều có lỗ mao dẫn. Số lượng lỗ mao dẫn càng nhiều độ chắc đặc càng bé.Lỗ mao dẫn có đường kính biểu kiến càng nhỏ thì chiều cao mao dẫn càng lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 2

 1. c h õçng ii I g i¨i phŸp châng th ¶m Q uŸ trÖnh nghiÅn cöu täng kÆt, tuyÌn chàn, ½âi chiÆu vèi lû luºn, c hîng t ái thu ½õìc b¨ng phµn lo­ i logic nhõ sau: T Öm nguyÅn nhµ n gµy th¶m B iÎ n phŸ p sø lû kh°c phòc c ho cŸ c d­ng cáng trÖnh n g¯n c h´ n nõèc v¡o cáng trÖnh M ao d¹ n K he kÁ K h°c phòc nguyÅn nhµn gµy ra k he kÁ. T uµ n theo quy D o kh¨o sŸ t sai L ¡ m cŸ c d­ng m¡ ng ng¯n: l uº t th¶m cða n Ån cÜ gi¨ i phŸ p D a rc y s ai. * M ¡ng ng¯n c öng D o c¶u t­ o kiÆn * M ¡ng ng¯n mË m t rîc kháng c hÏnh x Ÿc. ( M åi gi ¨i phŸ p ½Ë u xem x¾t cŸ c m ´t: V ºt liÎ u sø dòn g D o dïng vºt liÎu L iËu lõìng n g¯ n nõèc cÜ T hao tŸc cáng nghÎ) t Ïnh co ngÜt. D o næi lúc. D o thi cáng cÜ s ú câ t iÅu c úc. Do sø dòng k háng theo quy t rÖnh gÖn giù ½ îng. D o cŸ c nguyÅn n hµ n khŸ c. 11
 2. 3.1 n guyÅn nhµn t h¶m N õèc v¡o c áng trÖnh theo ha i cŸch: mao d¹n v¡ qua khe kÁ. 1 .Ma o d¹n: G ­ch, vùa, bÅ táng ½Ë u cÜ lå mao d¹n. Sâ lõìng lå ma o d¹ n c¡ng n hiËu nÆu ½æ ch° c ½´c c ¡ng b¾. Lå ma o ½¹ n c Ü ½õéng kÏ nh biÌu kiÆn c ¡ng nhÞ thÖ chiËu cao ma o d¹n c¡ng lèn. ‡ õéng kÏnh cða lå ma o d¹n t õçng quan tuyÆn tÏnh vèi hÎ sâ th¶m. ‡õéng kÏnh n¡y trong t húc tÆ r ¶ t nhÞ. C huyÌn ½æng t h¶m l¡ c huyÌn ½æng th¶m cða ch¶t lÞng trong lå m a o d¹n v¡ khe kÁ ê mái trõ éng xâp. ‡ Ùnh luºt t húc nghiÎm ‡acxy ½´t cç sê cho lû luºn th¶ m: V = kJ ( 1) t rong ½Ü: V l õu tâc th¶ m k h Î sâ th¶m J ½ æ dâc thðy lúc dH J =    ( 2) dl dQ dQ V =  =  ( 3) d d ( r å ng + ½´ c ) T heo kÆt qu¨ thúc nghiÎm ½Ü, c h¶t lÞng th¶m c oi nhõ mæt ch¶t l Þng ½´ c biÎt c ða mái t rõéng liÅn t òc cÜ nhùng ½´c tÏnh:  c h¶t lÞng ½´c biÎ t l¡ d­ng riÅng cða mái trõéng liÅn tòc ch¶t l Þng lû t õêng, chuyÌn ½æng xuyÅn qua khe rång v¡ c¨ cât r °n c ða mái t rõéng xâp coi nhõ kháng cÜ c ât r° n.  c h¶t lÞng ½Ü chÙu söc c¨n khi chuyÌn ½æng, söc c¨n n¡y tÏnh nhõ m æt lúc khâi, do ½Ü kháng c Ü öng su¶ t t iÆp. 12
 3.  c h¶t lÞng ½Ü khi chuyÌn ½æng tuµn theo ‡Ùnh luºt ‡a cxy, coi c huyÌn ½ æng th¶m l¡ chuyÌn ½æng thÆ v èi V = gra d  ,  = - kH.  c h¶t lÞng ½´ c biÎt n¡y cÜ  n hõ ch¶ t lÞng thúc.  l ¡ mº t ½æ cða ch¶ t l Þng. h k m ¾t 40 B i Ìu ½ã 1 l¡ tõçng qua n 35 g iùa hÎ sâ th¶m v¡ chiË u 30 c a o mao d¹n. 25 20 15 10 5 cm K7 /phî t 0 1 0- 2 1 0- 3 -4 -5 -6 -7 10 10 10 10 B iÌu ½ã 1 H Î sâ t h¶m cða bÅ táng ½­t t÷ 0,00002 ½Æn 0,002 c m/h. NÆu tý lÎ N /X (nõèc : xi m¯ng) x¶p x× 0, 5 thi cáng ½· m ch´t, c¶p phâi t ât, hÎ sâ t h¶ m ½­t b¾ hçn 0,0005 cm/h. T heo thúc nghiÎm, lõìng nõèc th¶m qua bÅ táng: hn Q = Kb F t  ( 4) L l õìng nõèc (cm 3 ) t rong ½Ü: Q - Kb - h Î sâ th¶m cða bÅ t áng (cm/h) d iÎn tÏc h tiÆ p xîc vèi nõèc (cm 2 ) F - t - t héi gian tiÆp xîc vèi nõèc (gié) L - c hiËu d¡ y lèp bÅ táng (cm) hn - Ÿ p lúc nõèc tŸ c dòng (cm) V èi tiÆt diÎn 1m 2 , trong 24 gié ½æ ¸ m v¡ nhiÎ t ½æ bÖnh thõéng, t hoŸ t giÜ tú nhiÅn, bæc hçi ½õìc 500 cm 3 n õèc. Muân b¨o ½¨m c ho c áng trÖnh sø dòng tiÎ n nghi theo ½iËu kiÎn ½æ ¸m 60 c/c, nhiÎ t ½æ 2 5 0 C, tháng giÜ tú nhiÅn tât, cáng trÖnh cÜ tõéng bÅ táng d¡y 40cm, Ÿ p l úc nõèc 8m t hÖ bÅ táng ph¨i ½¨m b¨o c Ü hÎ sâ th¶m l¡ 0, 00001 cm/h. 13
 4. C Ü thÌ chàn tõçng qua n giùa c hiËu d¡y cáng trÖnh v¡ Ÿ p lòc n õèc thÏch hìp theo ½iË u kiÎn hÎ sâ th¶ m tâi ½a cða bÅ táng: L K b m a x = 0,002   ( 5) hn L t hõéng chàn   = 0 ,01 ½Æn 0,1 thÖ K b ma x = 0, 000 02 ½Æn 0, 0002. hn T a c Ýn chî û cÜ mâi quan hÎ ¨nh hõêng ½Æn ½æ th¶m l¡ ½æ nhèt c ða nõèc. Th¡nh ph·n hÜa c ða nõèc quyÆt ½Ùnh ½æ nhèt cða nõèc. ‡æ n hèt c¡ng lèn thÖ ch¶t lÞng c¡ ng khÜ ch¨y.  Vj  = P j k =    ( 6)  xk  l ¡ h Î sâ nhèt phò thuæc nhiÎt ½æ, kháng phò thuæc tâc ½æ biÆn h Önh. T ­i nçi tiÆp xîc giùa ch¶t lÞng nhèt v¡ th¡nh r°n, thÏ nghiÎm c höng minh ch¶ t l Þng bŸ m c h´t v¡o th¡ nh r°n, töc V = 0. ‡iË u n¡y k hŸ c vèi c h¶t lÞng lû tõêng. B Å táng v¡ vùa l¡ lo­i vºt liÎu x µy dúng ½õìc sø dòng ræng r¬i t rÅ n thÆ gièi. BÅ táng khŸ kinh tÆ , ½Ü l¡ nguyÅn liÎu ½õìc lúa c hàn ½ îng ½°n ½Ì l¡m c ·u, l¡m nh¡ v¡ nh¡ cao t·ng, l¡m sµn bay, l¡ m chå ½ å xe, l¡m h·m. D õèi ½µ y, chîng tái trÖnh b¡y nhùng quan ½iÌm hiÎn ½­i vË bÅ t áng. B Å t áng l¡ vºt liÎu hån hìp chð yÆu bao gãm c ât liÎ u ½Ì l¡m k hung xõçng, xi m¯ng v¡ nõèc tháng qua tý lÎ nõèc/xim¯ ng t­ o th¡nh ½ Ÿ xi m¯ng. Bµy gié khi xem x¾t vË ch¶ t lõìng bÅ táng, ngõéi ta kháng ½ çn thu·n ch× nÜi vË cõéng ½æ chÙu n¾n cða bÅ táng. V¶n ½Ë l¡ ½ æ bËn h a y t uäi thà c ða bÅ táng m¡ c õéng ½æ c hÙ u n¾ n cða bÅ táng ch× l¡ mæt c h× tiÅu ½¨m b¨ o tuäi thà ¶y. 14
 5. T rong trõéng hìp chung nh¶ t c Ü thÌ ½Ùnh nghØa ½õìc t uäi thà cða b Å táng l¡ kh¨ n¯ ng cða vºt liÎu duy trÖ ½õìc tÏnh ch¶t cç, lû trong c Ÿc ½iËu kiÎn t hÞa m¬n sú an to¡ n sø dòng trong suât ½éi phòc vò cða k Æ t c¶u, trong ½Ü cÜ v¶ n ½Ë nõèc th¶m qua bÅ táng. T Ÿ c ½æng cða hÜa ch¶t ½çn thu·n bÅ n ngo¡i v¡o bÅ táng quan hÎ m º t thiÆt vèi cŸ c tŸc ½æng c ç , lû , hÜa - lû cho nÅ n v¶n ½Ë ½æ bËn cða b Å táng l¡ v ¶n ½Ë vá cïng phöc t­ p. T ý lÎ nõèc/xim¯ ng l¡ nhµn tâ quyÆt ½Ùnh trong viÎc ½¨m b¨ o tuäi thà c ða bÅ táng.Täng lõìng nõèc dïng trong bÅ táng cæng vèi h¡m lõìng x i m¯ng v¡ bàt khÏ l¡ cŸ c nhµ n tâ t­ o nÅn lå rång l ¡ ½iË u sÁ quyÆt ½Ùnh c õéng ½æ chÙu n¾n cða bÅ t áng. ‡æ rång cða bÅ táng quan hÎ vèi h¡m l õìng nõèc/xim¯ng. Q uan hÎ n¡y ½õ ìc t hÌ hi Î n q ua bi Ì u ½ ã: ‡ æ rång % 40 30 20 10 0,3 0, 4 0,5 0, 6 0, 7 0, 8 T ý l Î: Nõ èc / xim ¯ng X em thÆ, chîng ta c Ü thÌ nÜi: b Å táng thúc ch ¶t l¡ lo ­i vºt liÎu rång , ½ õìc ½´c trõng bêi kÏch thõèc cða lå rång v¡ cŸ ch nâi giùa nhùng lå n ¡ y theo d­ng n¡o, bêi sú kháng liÅn tòc trong v i c ¶u trîc nhõ cŸc liÅn k Æ t th¡ nh cŸc h­t, bêi sú kÆ t tinh tú nhi Ån cða cŸ c hydrate. Nhùng lå r ång n¡y l¡m cho ½æ th¶m nõèc cða bÅ táng t¯ng d¹n ½Æ n sú trõçng nê, s ú nöt nÀ v¡ ½iËu ½Ü cñng l¡m cho cât th¾p bÙ g×. Tuäi thà cða bÅ táng c hÙu ¨nh hõêng cða l õìng th¶m nõèc v¡ khÏ qua kÆt c¶u bÅ táng, cða t Ïnh th¶m c ða hã xim¯ng, v¡ c Ü thÌ cða ngay c¨ cât liÎu nùa. C Ÿ c d­ ng lå rång c ða bÅ táng cÜ thÌ khŸ i quŸ t qua hÖnh vÁ: 15
 6. C Ÿ c d­ng lå rång cða bÅ táng c Ü thÌ khŸ i quŸ t qua hÖ nh vÁ : R ång vºt liÎu k háng th¶m R ång nhiËu, tÏnh th¶m th¶p R ång nhiËu, vºt liÎu th¶ m R ång Ït, tÏnh th¶ m ca o K Æt c¶u sø dòng bÅ táng cÜ cõéng ½æ cao : l¡ cáng nghÎ c·n thiÆt p h¨i nghiÅn cöu v¡ thú c nghiÎ m ½Ì cÜ thÌ sø dòng ræng r¬i trong n hùng n¯m tèi. BÅ táng c omposit tri Ìn vàng phä biÆn cÜ thÌ ph¨i sau n ¯ m 2010 nhõng bÅ táng dïng ch¶t kÆt dÏnh xim¯ng cÜ sâ hiÎ u C40, C 45 sÁ ½õìc sø dòng sèm hçn. ‡¡i l oa n sÁ ½õa sø dòng ½­ i tr¡ l o­ i bÅ t áng n¡ y tr ong hai ba n¯ m tèi. C hîn g t a ½Ëu b i Æt, bÅ t áng co m po si t dïng c h¶t kÆ t dÏ nh l ¡ n húa h à e páxy. H à Åpáx y kháng ph¨i ½¬ nha nh c hÜn g s¨n xu¶t ½õ ìc m æt l õìng t o l èn ½ð t hay t hÆ xi m ¯ng. BÅn c ­nh s ú p hŸ t tr i Ìn d· n Å páxy, t ro ng hai ch òc n ¯m tèi , t ro ng xµ y dún g v ¹ n p h¨i l¶y ch¶ t kÆ t dÏ nh xi m ¯ng l¡ chð ½­o . T rõèc ½µy g·n ch òc n¯m k hi ½´ t v¶ n ½Ë chÆ t ­o bÅ t áng c Ü m Ÿ c c ao h çn m Ÿ c xi m ¯ng l ¡ r¶t khÜ kh¯ n. Ngõéi t a ½¬ ph¨ i ng hiÅ n cöu cŸ ch c hÆ t ­o bÅ t áng dïng c¶p phâi gi Ÿ n ½o ­n ½Ì nµng cao m Ÿ c bÅ t áng b± ng ho ´c c ao h çn m Ÿc xi m ¯ng chît Ït . Nhõng qui t rÖ nh c án g n ghÎ ½Ì t ­o ½õìc bÅ t áng m Ÿ c cao t heo c¶p phâi gi Ÿ n ½o ­n khá ng dÍ d¡ng nÅ n kÆt qu¨ m èi n±m t ro ng ph Ýn g t h Ï n gh iÎm . N hù ng n¯m g·n ½µy, do phŸ t m i nh ra khÜi sil i c m ¡ cáng n ghÎ bÅ t áng cÜ nhi Ëu t hay ½äi rß rÎ t. C hîn g ta nh°c l ­i mæt sâ k hŸi niÎ m vË bÅ t áng l ¡m cç sê cho ki Æn t höc vË sú phŸ t t ri Ìn c áng nghÎ bÅ t áng cÜ c õén g ½æ cao . B Å táng l ¡ h ån h ìp t ÷ cŸ c t h¡ nh ph·n: cât li Îu (lo ­i t há v¡ l o ­i m Ù n) dïng t ­o kh ung c ât c hÙ u l úc , xi m ¯ng v¡ n õèc hÜa h ìp vèi n ha u b i Æn t h¡nh ½Ÿ xi m ¯ng. CŸ c h Üa ch¶ t ngo ­i l ai t Ÿ c ½æn g v¡o bÅ t án g l i Å n q uan ½Æ n cŸ c ho ­t ½æ ng hÜa l û, vºt l û v¡ c¨ cç hàc. Cho nÅn ½æ bË n cða bÅ 16
 7. t áng l¡ v¶n ½Ë hÆt söc p höc t ­p. T rõèc ½ µy ngõé i t a nghØ vË bÅ t áng, t hõéng co i trà ng v¶ n ½Ë cõéng ½æ. Th éi hi În ½­ i nhÖ n bÅ t áng l¡ ½ æ bË n c ða bÅ t áng tro ng kÆ t c¶u. NÆu nh Ön nh õ t hÆ, t ro ng ½æ bËn c Ü v¶n ½Ë cõén g ½ æ, cÜ v¶ n ½Ë bÅ t áng p h¨i chÙ u ½õìc m ái t rõé ng phç i l æ, c Ü v¶n ½Ë tŸ c ½ æng c ða cŸ c tŸ c n hµn p höc t ­p t ro ng quŸ t rÖ nh chÙ u l úc c ða kÆt c¶ u. ‡ æ b Ën c ða kÆt c¶u bÅ t áng r¶t p hò t huæc t ý l Î nõèc trÅ n xi m ¯ng. T háng t hõ éng l õì ng n õèc c· n t hi Æ t cho t hð y hÜa xi m ¯ng, n gh Øa l ¡ l õìng nõèc c·n bi Æ n xi m ¯ng th¡ nh ½Ÿ xi m ¯ng r¶t Ï t so vèi lõìng n õèc ½¬ c ho v¡o t ro ng bÅ táng ½Ì t ­o ra bÅ t áng cÜ t hÌ ½ä, ½·m ½õì c th¡n h nÅn kÆ t c ¶u. NÆ u ½ æ sò t hÖn h c án l¡ 50m m cho bÅ t áng t há ng t hõéng ta v¹n t h¶ y t hÖ lõ ìng nõèc ½¬ dõ t h÷a t ÷ 5 ½Æ n 6 l ·n so vèi yÅ u c· u ½Ì t hð y hÜa t h¡n h ½ Ÿ xi m ¯ng. Nõèc d õ t h÷a t ro ng bÅ tán g k hi bâc h çi t­ o nÅn cŸ c l å rång l ¡m cho bÅ t áng bÙ xâp vè i nh ùng l å xâ p r¶ t n hÞ, cÜ khi b±ng m °t th õéng c hîng ta kháng t h¶y ½õ ìc . C hîn g t a t h¶y r ß l ¡ T Ïn h ch¶t cða bÅ t áng ph ò t h uæc v¡o tý lÎ N/ X . T ý lÎ N/ X nhÞ t hÖ t Ï nh ch¶t bÅ t án g t ât , t ý l Î n¡ y lèn t hÖ c h¶t l õìn g b Å t áng k¾m . ‡ Ùnh luºt n¡y gà i l ¡ ½Ù nh l uºt A bram s. T ÷ ½Ù n h l uº t n¡ y, n hi Ëu ng õé i ½¬ nghØ ha y l ¡ l¡m bÅ t áng khá ½i, c Ü t hÌ sÁ t hu ½õìc l o ­i bÅ t áng ch¶t l õìng t ât h çn. M æt sú t Ön h c é t a t h¶y t ro ng quŸ t rÖ nh chÆ t ­o sil i co n v¡ f erro sil i co n ta t hu ½õìc kh Üi si l ic : 2 S iO 2 + C  S i + SiO 2 + C O 2 K hÜi si li c l ¡ lo ­ i vº t l iÎ u hÆt s öc m Ù n, h­t k hÜi si l ic c Ü ½õ éng kÏ n h ~ 0 , 15 M ico n ( 0, 00015 m m ). M æt gam kh Üi s i li c cÜ d i În t Ï ch bË m ´t k ho ¨ng 2 0 m 2 t ­o nÅn ho ­t t Ï nh cao . H ­t khá ng kÆt t i nh, chöa 8 5 - 98% D i o xyt Si l ic ( S i O 2 ). H ­t khÜi sil i c t Ÿc ½æ ng n hõ l o ­i siÅu p uzál an, bi Æn ½ äi h ydro xyt cal xi c Ü Ï ch tã n l­i t h¡nh cŸ c gel hy drat s il i c - cal xi cÜ Ï ch. H i Îu qu¨ cða t Ÿ c ½æn g n ¡y l ¡ gi ¨m t Ï nh t h¶m nõèc, bŸ m dÏ nh t ¯ng gi ùa cŸ c h­t c ât l i Î u v¡ câ t t h¾p, c ho cõén g ½ æ t ât hçn v¡ t ¯ ng ½æ bË n c ða bÅ t án g. T ý l Î nõèc/ xi m¯ ng cao l ¡m gi¨m cõéng ½æ bÅ táng rß rÎt. B iÌ u ½ ã s au ½µ y cho th¶y qua n hÎ gi õa cõ éng ½æ bÅ t áng v¡ t ý l Î nõ èc/ x im ¯ng: 1 00 80 60 40 30 20 10 17
 8. 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0,9 1,0 1, 2 1, 3 1, 4 a : C õén g ½ æ ch Ù u n¾n b : Cõ éng ½æ chÙ u u ân B ¨ ng sa u ½µy so sŸ nh gi ùa h­t k hÜi si li c , tro bay v¡ xi m¯ ng. X i m ¯ng K hÜi si l i c T ro ba y T ý t ràng kg/m 3 1 200 - 1 400 2 00 - 3 00 9 0 0 - 1 00 0 T än th¶t do chŸ y  0,5 2-4 3 - 12 % B Ë m ´ t ri Ång 0 ,2 - 0 , 5 20 0,2 - 0,6 m2 /g K Æt qu¨ cða vi Îc sø dò ng hà phò gi a c Ü kh Üi sil ic c¨i thi Î n ch¶ t l õìn g bÅ t áng r¶t n hi Ë u: L ¶y R 28 cða bÅ t á ng ½Ì quan sŸ t thÖ : B Å t án g k há ng dïng phò gi a khÜ i si l i c , sa u 28 ng¡y ½­t 50 M P a B Å t áng c Ü 8% khÜi sil i c v¡ 0, 8% ch¶t gi ¨m nõèc, sa u 2 8 ng¡y ½­t 5 4 MP a B Å t án g cÜ 16% khÜi si l ic v¡ 1, 6% ch¶t gi ¨m nõèc, sau 28 ng¡y ½­t 100 MP a M åi M Åga P ascan tõçng ½õ çng x¶p x× 10 kG / cm 2 . ‡ iËu kiÎn l¡ m nh ùn g t hÏ ngh iÎm n¡y l ¡ dïng xi m ¯ng P C40 T rõèc ½µy ba n¯m t ro ng ng¡nh xµy dún g nõ èc t a sø dò ng bÅ t án g m Ÿ c 300 ½ Ì l ¡m càc bÅ t áng ½îc s³ n ½¬ khŸ khÜ kh¯ n. H ai ba n¯m g·n ½µy vi Îc s ø d òng bÅ t án g m Ÿ c 400, 500 tro ng vi Î c l¡m nh¡ cao t ·ng khŸ ph ä bi Æ n. Ch ð y Æu sú nµ ng c h¶t l õìng c ða bÅ t á ng l¡ nhé phò gi a khÜi si l ic. S ú chuyÌn dÙch ch¶t lÞng v t rong mái trõéng ma o d¹n kháng b¬o hÝa ½ õìc nÅ u trong ½Ùnh luº t W ashburn : r.  v =    . c os  4 .d.  T ro ng ½Ü : r - b Ÿ n kÏ nh l å m ao d¹n  - s öc c¯ng m ´t n go ¡i  - g Üc t i Æp xîc d - c hi Ë u sµu xµm nhº p  - ½ æ nh èt cða dÙ c h t hÌ 18
 9. HÎ sâ th¶m k , qua tiÆ t diÎ n A , cho qua lõìng ch¶ t lÞng Q , c h¶t lÞng ¶ y cÜ ½æ nhèt  v ¡ dõèi gradient Ÿ p lúc d P/dZ r ¡ng buæc vèi nhau qua ½ Ùnh luºt D ar cy, ½ Ùnh luºt n¡y cÜ thÌ ½õìc trÖ nh b¡y l­i t he o d­ ng sau ½µ y : A dP Q = -k .  .  dZ  T Ïnh phöc t­p cða sú dÙch chuyÌn ch¶t lÞng qua vº t liÎu rån g l¡m cho n Ü kháng tuµn thð mæt cŸ ch ½çn gi¨n ½Ùnh luºt D arcy. Thúc ra sú dÙch c huyÌ n ch¶t lÞng qua vºt thÌ rång ½õìc coi l¡ mæt hiÎn tõìng khuyÆch t Ÿn the o ½Ùnh luº t F ick : dC j = - D .   dL T ro ng ½Ü j - d Ýng dÙ ch c h uyÌn d C / dL - gra di e nt nãn g ½æ D - h Î sâ khu yÆch t Ÿn T ÷ nhùng û tõêng v÷a nÅu trÅn, lßi cât cða c h¶t lõìng bÅ táng t he o quan ½iÌm cõéng ½æ , tÏnh châng th¶m, v¡ nhùng tÏnh ch¶t õu vi Ît k hŸ c r¶t phò t hu æc v¡ o tý lÎ nõèc/xim¯ng. C ¡ng gi¨m ½õìc nõèc cÜ t hÌ gi ¨m ½õìc trong bÅ táng ch¶ t lõìng c ¡ng t¯ng.G i¨m ½õì c lõìng nõèc tr ong bÅ táng, mài ch × t iÅu ch ¶t l õìng ½ Ëu t ¯ng, trong ½Ü cÜ tÏnh ch¶t châng th ¶m. Chî û: g i¨m nõèc n hõng v¹n ph¨i ½¨m b ¨o tÏnh cáng tŸ c cð a bÅ táng. T rõèc ½µy , n¯m 1968, t­ i V iÎt trÖ, Bæ Xµ y dúng cÜ t ä chöc Hæi n ghÙ to¡n quâc vË BÅ táng khá nhõng kháng th¡nh cáng vÖ ch× gi¨m 10 l Ït nõèc t rong 1 m3 bÅ táng m¡ muân bÅ táng ½·m ½ð c h°c ½¬ chŸ y m¶t g · n hai tr¯m ½· m rung cŸ c lo­i. K hi bÅ t áng kháng ch° c ½´c thÖ mài t Ïnh ch¶t ½Ëu bÙ ¨nh hõêng gi¨ m theo. K Æt qu¨ ch¶t lõìng bÅ táng cða ½ìt thao diÍ n bÅ t áng khá t­i Vi Ît t rÖ 1968 kháng ½­ t yÅu c·u nhõ tháng thõéng. ‡ iËu n¡y d¹n ½Æn kÆt l uº n l¡ kháng thÌ gi¨m nõèc b± ng phõçng phŸ p cç hàc thán g thõéng 19
 10. m¡ hõèng nghiÅn cöu l¡ ph¨ i tÖm c h¶t li Îu gÖ ½Ü c¨ i thiÎn ho¡n to¡n t Ïnh ch¶t cða bÅ táng. 2 . Khe kÁ, nöt nÀ: C áng trÖnh ng¯ n cŸ c h vË kÆt c¶ u cÜ thÌ b± ng bÅ táng, c Ü thÌ b ± ng g­ ch cñng ½Ëu cÜ kh¨ n¯ng xu¶t hi În vÆt nöt, cÜ thÌ do mæt n guyÅn nhµ n, cÜ thÌ do nhiËu nguyÅ n nhµn tŸ c ½æng ½ãng théi.  V Æt nöt x¨y ra do bÅ táng bÙ co ngÜt khi kháng tuµn thð chÆ ½æ ½·m v ¡ lèp ½ä bÅ táng trong c áng nghÎ thi cáng bÅ táng. Lo­i vÆt nöt n ¡y c Ýn do trÖnh tú thi cáng bÅ táng khe thi cáng bâ trÏ kháng hìp l û. ‡ ¬ dïng nõèc ½Ì træn bÅ táng m¡ ta biÆt lõìng nõèc n¡y nhiËu h çn lõìng nõèc c·n cho thðy hÜa xi m¯ ng r¶ t nhiËu nÅn chuyÎn co n gÜt l¡ ½iËu ch°c ch°n x¨y ra. CÜ gi¨i phŸ p cáng nghÎ tât ½Ì h­n c hÆ sú sinh ra vÆ t nöt c o ngÜt l¡ nhiÎ m vò cða ngõéi kþ sõ.  V Æt nö t do sú tÞa nhi Ît ½æ c ða khâi bÅ táng khi ½ä bÅ táng khâi lèn. T hõéng vÆt nöt lo­i n¡y cÜ d­ng chµn chim. C·n thiÆt chia khâi bÅ t áng th¡nh nhùng khâi cÜ thÌ tÏch ph¨i ch¯ng ½Ì nhiÎt sinh ra ½ð tÞa v ¡o kháng khÏ cñng nhõ dïng cŸ c biÎ n phŸ p h­ nhiÎt nhõ dï ng nõèc l ­nh træn bÅ táng, qu­t giÜ thäi v¡o bÅ táng, h­ nhiÎt mái trõéng c höa bÅ táng ...  V Æt nöt do quŸ trÖnh chÙu t¨ i cða bÅ táng sinh ra. C hîng ta ½Ëu biÆt b Å táng c ât th¾p l¡ kÆt c ¶u ½¡n hãi. N hõ vº y cÜ t ¨i tràng tŸ c ½æng t hÖ cÜ biÆn d­ ng. K hi biÆ n d ­ng quŸ gièi h­ n n¡o ½Ü thÖ ta quan sŸ t t h¶y ½õìc vÆt nöt. N hùng bÌ chöa v¡ c áng trÖnh ng·m c·n châng t h¶m khi tÏnh theo tr­ng thŸ i gièi h­n c·n kiÌm tra thÅm ½iËu kiÎn k háng cho hÖnh th¡nh khe nöt. CÜ thÌ do chõa cÜ kinh nghiÎm m¡ c ¶ u t ­o kÆt c¶u kháng b ¨o ½¨m sú ng¯n ng÷a nhùng khe nöt ngo¡i û m uân ngõéi thiÆt kÆ. ‡ iËu m¡ nhùng ngõéi thiÆt kÆ kÆ t c ¶u bÅ táng c ât th¾p chõa cÜ kinh nghiÎm cÜ thÌ ½Ì x¨y ra l ¡ sú phµn bâ cŸ c t hanh cât th¾p ½õéng kÏnh quŸ lèn v¡ bâ trÏ kho¨ng cŸ ch giùa cŸ c t hanh quŸ xa cñng c Ü thÌ gµy vÆt nöt lo­i n¡y.  V Æt nöt do hiÎ n tõìng lîn kháng ½Ëu. NhiË u khi do muân tºn dòng m æt m´t tõéng cÜ s³ n l¡m kÆt c ¶u ½ë lèp châng th¶ m, quŸ trÖnh sø d òng cŸ c bæ phºn tiÆ p xîc vèi ½¶t lîn khŸ c nhau phŸ t si nh vÆ t nöt. N hõ thÆ, cÜ thÌ lîn sinh nö t do nË n ½¶t cÜ tÏnh ch¶t chÙu t¨i kháng ½ ãng ½Ëu, nhõng cÜ thÌ do t¨i tràng tŸ c ½æng kháng ½ãng ½Ëu xuâng n Ë n. 20
 11. C ñng c Ü thÌ do kÆt c¶u khŸ d¡i ½´t trÅn nhùng pha y ½¶t khŸ c n hau sinh hiÎn tõìng lîn kháng ½Ë u x¾ kÆ t c¶u b±ng nhùng vÆt nöt. C Ÿ c h·m p hÝng kháng cÜ kÆt c¶ u h·m chÏnh r¶t n´ng, trÅ n h·m c hÏnh l­i cÜ cŸ c lèp ½¶t, ½Ÿ hæc cao, d¡y ½¿ lÅn trong khi cŸ nh c·u t ha ng cða h·m ½¬ nhÂ, mÞng, l­ i kháng cÜ cŸ c lèp ½¿ n´ng. Nhõ vºy k hâi h·m chÏnh bÙ lîn nhiËu hçn cŸ c cŸnh c· u thang l¡m x¾ chå nâi g iùa h ·m chÏnh v¡ c ·u thang.  N Æ u trong cáng trÖnh ngµ m ph¨i m°c nhùng âng xuyÅn qua m¡ k háng xø lû tât nhùng khe kÁ quanh âng, nõèc sÁ v¡o trong c áng t rÖnh theo khe kÁ quanh cŸ c âng n¡y.  T rong quŸ trÖnh ph·n xµy ½¬ l¡m xong, b¡n giao m´t b±ng cho ph·n l °p ½´ t thiÆt bÙ, ngõéi l° p ½´ t thiÆt bÙ kháng chî û b¨o qu¨n c áng t rÖnh châng th¶m, l¡m sinh nhùng khe kÁ c ho nõèc th¶m v¡o cáng t rÖnh.  T rong ½iËu kiÎ n nõèc ta hiÎ n nay , nhiËu cáng trÖ nh lµ n cºn nha u l¡m s au khi c áng trÖnh trõèc ½¬ châng th¶m m¡ ½Üng càc kiÌ u g µy xung l úc lèn, rung ½æng ¨nh hõêng chung quanh khŸ xa l¡m nöt nÀ cáng t rÖnh ng·m ½¬ c Ü ( Nh¡ chiÆu bÜng Kh¯ n qu¡ng ½Þ v¡ viÎ c thi c áng t rò sê Hæi ½ãng Nhµn dµn th¡nh phâ H¡ næi). 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản