intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Chúng ta là một gia đình - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

491
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hoạt động 1: Chiếc túi mấy gang = Bé tập đo túi vải bằng gang tay - Cô tổ chức chơi trò chơi “Tập tầm vông” cho trẻ đoán vật trong tay - Cho bé về nhóm cùng thảo luận và đoán thử xem chiếc túi dài mấy gang tay. Sau khi các bé thảo luận xong cô cùng trẻ kiểm tra lại kết quả của mỗi nhóm xem có đúng không? - Tiếp theo cho bé bỏ quả vào túi 3 gang, và túi 6 gang để so sánh và xem túi nào đựng nhiều quả hơn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Chúng ta là một gia đình - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình thân yêu c a tôi tài: Chúng ta là m t gia ình Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé hi u n i dung câu chuy n - Tham gia t p nói l i tho i c a nhân v t trong truy n II. Chu n b : - Túi v i 3 gang, 6 gang, m t s trái cây b ng nh a - Tranh v câu chuy n “Cây kh ” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Chi c túi m y gang => Bé t p o túi v i b ng gang tay - Cô t ch c chơi trò chơi “T p t m vông” cho tr oán v t trong tay - Cho bé v nhóm cùng th o lu n và oán th xem chi c túi dài m y gang tay. Sau khi các bé th o lu n xong cô cùng tr ki m tra l i k t qu c a m i nhóm xem có úng không? - Ti p theo cho bé b qu vào túi 3 gang, và túi 6 gang so sánh và xem túi nào ng nhi u qu hơn. 2. Ho t ng 2: Bé nghe k chuy n “Cây kh ” => Bé chú ý l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n. Tr l i ư c các câu h i cô ưa ra - Cô có m t câu chuy n r t hay nói v chi c túi 3 gang này. Bây gi chúng ta hãy cùng l ng nghe câu chuy n này nhé. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô k cho tr nghe, xen k gi a t ng o n cho tr oán di n bi n ph n ti p theo c a t ng o n - Cô k k t h p v i tranh, sau ó àm tho i v i tr : + Khi ư c chia gia tài, ngư i em nh n ư c gì? + Bé th y ngư i em là ngư i như th nào? + Trái ngư c v i tính ngư i em là ai? + t i sao bé bi t ó là ngư i anh? + ngoan gi i như ngư i em, bé s làm gì? - Cô k t h p giáo d c tr tính t t thà, chăm ch h c và làm vi c v a s c c a mình - Qua câu chuy n các bé ư c nghe, chúng ta s t tên cho câu chuy n là gì? - Cô gi i thi u tên câu chuy n cho các bé cùng bi t: “Cây kh ” 3. Ho t ng 3: Cùng thi k chuy n => Bé tham ga t p nói l i tho i c a nhân v t - Các bé ã bi t tên c a câu chuy n r i, bây gi chúng ta s vào vai nhân v t ngư i anh và ngư i em t p nói l i tho i c a 2 nhân v t này nhé - Cô k d n d t câu chuy n n l i tho i c a các nhân v t cho tr tham gia k l i cùng v i cô t p nói l i tho i c a nhân v t y. Cho m t bé gi i óng vai chim phư ng hoàng i áp cùng các b n 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc gia ình: Bé t p n u món: u que xào v i th t, canh c i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc văn h c: Chơi phân vai, di n r i, óng k ch. T p k chuy n theo tranh * Góc toán: Chơi “Lô tô hoa văn”, “Chai nào n p y”, “Bé ch n như th nào?” 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCDG: Cá s u lên b - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé chơi v i chơi lego Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2