Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
217
lượt xem
83
download

Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích sản xuất của TBCN không phải là giá trị sử dụng mà chính là giá trị thaëng dư. Nhà tư bản dùng các phương pháp để tạo ra giá trị thaëng dư một cách tối đa nhất. Mục đích lưu thông hàng hoá cơ bản của TBCN là sự lớn lên của giá trị thaëng dư, do đó sự vận động của tư bản là không ngừng vì sự lớn lên của giá trị hàng hoá là không giới hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

 1. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Danh Sách Sinh Viên Nhóm 2 (Lớp QTKD 2) 1. Trần Xuân Bách 2 .Lâm Thị Thúy Diệu 3. Hoàng Thị Hằng 4. Đoàn Thị Ngọc Hiệu 5. Phạm Thị Kim Hương 6. Nguyễn Minh Khôi 7. Đỗ Thị Thúy Loan 8. Trần Thị Mai 9. Cao Thị Hồng Ngọc 10. Đồng Thị Yến Nhung 11. Trịnh Thị Hoàng Oanh 12. Trịnh Thị Thúy Quỳnh 13. Nguyễn Thị Phương Thanh SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 1 Trang
 2. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Lời Ngỏ Như các bạn đã biết nền kinh tế nước ta trước đây được quản lý theo kiểu quan liêu bao cấp nên chưa thể phát huy được những tiềm năng sẵn có, mà ngược lại còn kìm hãm sự phát triển của đất nước. Bước sang thế kỉ 21, thế giới đã có nhiều sự đổi mới và biến động lớn về văn hóa, kinh tế, chính trị … Trong đó kinh tế là vấn đề nóng bỏng nhất. Điều này đã đặt nước ta trong hoàn cảnh tất yếu phải phát triển nền kinh tế thị trường, đây là một nhiệm vụ cấp thiết để chuyển nền kinh tế từ lạc hậu, kém phát triển sang hiện đại, phát triển và từng bước hội nhập với nền kinh tế chung của thế giới. Và cũng chính từ lý do trên mà nhóm chúng tôi quyết định đi sâu tìm hiểu vấn đề “ tất yếu ” này để viết ra bài tiểu luận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm năm phần chính : 1. Phần mở đầu. 2. Khái quát về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 3. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và ở tỉnh Đồng Nai. 4. Lợi ích từ việc phát triển kinh tế thị trường đối với Việt Nam, đối với tỉnh Đồng Nai và đối với sinh viên. 5. Giải pháp của nhóm đưa ra. Bài tiểu luận mới chỉ phần nào khái quát, phân tích và đánh giá tình hình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay nhưng cũng đã phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về kinh tế thị trường. Dù đã có cố gắng, song bài tiểu luận vẫn còn thiếu sót và có những hạn chế nhất định. Mong các bạn thông cảm và cùng đóng góp thêm ý kiến để bài tiểu luận của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn. Tháng 1 năm 2007 Nhóm 2 – Lớp quản trị kinh doanh 2 SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 2 Trang
 3. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Phần mở đầu Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa I. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa : - Mục đích sản xuất của TBCN không phải là giá trị sử dụng mà chính là giá trị thaëng dư. Nhà tư bản dùng các phương pháp để tạo ra giá trị thaëng dư một cách tối đa nhất. Mục đích lưu thông hàng hoá cơ bản của TBCN là sự lớn lên của giá trị thaëng dư, do đó sự vận động của tư bản là không ngừng vì sự lớn lên của giá trị hàng hoá là không giới hạn. - Công thức sản xuất chung của tư bản là T-H-T’ (T’>T). Caùc nhaø tö baûn seõ öùng ra tröôùc moät soá tieàn ñeå ñaàu tö vaøo löu thoâng. Khi löu thoâng tieàn seõ bieán ñoåi vaø khi quay veà tay chuû seõ sinh ra theâm moät löôïng nhaát ñònh. Löôïng nhaát ñònh ñoù laø ñoäng löïc ñeå caùc nhaø tö baûn tham gia boû voán. Thöïc chaát soá tieàn tö baûn lôøi ñöôïc khoâng phaûi sinh töø löu thoâng vì toång soá giaù trò tröôùc luùc trao ñoåi cuõng nhö trong vaø sau khi trao ñoåi luoân baèng nhau. Ñieàu naøy giaûi thích tại sao söï coù ñöôïc cuûa tö bản lại laø söï maát ñi cuûa ngöôøi khaùc. Töø ñoù suy ra ñöôïc söï giaøu coù cuûa tö baûn coù ñöôïc laø do boùc loät cuûa giai caáp khaùc(giai caáp khoâng naém trong tay t ư liệu sản xuất ). - Vì lôïi nhuaän, caùc nhaø tö baûn ngaøy caøng laøm ñuû moïi caùch ñeå coù theå taêng giaù trò thaëêng dö. Hai phöông thöùc chuû yeáu ñöôïc tö baûn söû duïng laø:saûn xuaát giaù trò thaëêng dö tuyeät ñoái vaø saûn xuaát giaù trò thaëêng dö töông ñoái. Trong nhöõng giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa TBCN, do trình ñoä coøn chöa phaùt trieån neân phöông phaùp giaù trò thaëng dö tuyeät ñoái laø chuû yeáu. Nhöng caøng veà sau thì phöông thöùc saûn xuaátgiaù trò thaëng dö töông ñoái chieám öu theá vì nhaän thöùc cuûa ngöôøi coâng nhaân ngaøy caøng taêng leân. - Caùc nhaø tö baûn ñaõ keát hôïp hai phöông thöùc treân ñeå boùc loät coâng nhaân làm øthueâ trong quaù trình phaùt trieån cuûa chính mình, khoâng vì söï phaùt trieån chung cuûa xaõ hoäi. Söï boùc loät quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa TBCN nhöng cuõng laø maâu thuaãn cuûa chuû nghiõa tö baûn vôùi chính noù vaø vôùi caùc hình thaùi xaõ hoäi khaùc. - Ngaøy nay, söï nhaän thöùc cuûa con ngöôøi ngaøy caøng cao neân CNTB càng coù nhiều hình thức bóc lột hết sức tinh vi. Tuy nhiên maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vôùi giai cấp voâ saûn vẫn ngaøy caøng gay gaét daãn ñeán söï noå ra nhieàu cuoäc ñaáu tranh. Ñoù laø tieàn ñeà cho söï ra ñôøi của một phương thức sản xuất mới phù hợp hơn – phương thức sản xuất XHCN. II. Phöông thöùc saûn xuaát xã hội chủ nghĩa : SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 3 Trang
 4. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - CNXH laáy söï phaùt trieån chung cuûa toaøn xaõ hoäi laø troïng taâm. Cheá ñoä chieám höõu veà tö lieäu saûn xuaátvaø cheá ñoä boùc loät bò thuû tieâu. Saûn xuaát trong CNXH laø nhaèm thoûa maõn nhu caàu cuûa taát caû caùc giai caáp trong xaõ hoäi, ñaûm baûo cho ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa moïi thaønh vieân trong xaõ hoäi ñöôïc ñaày ñuû. Töø ñoù, giuùp cho hoï phaùt trieån vaø vaän duïng khaû naêng cuûa baûn thaân ñeå goùp phaàn laøm giaøu cho baûn thaân vaø cho xaõ hoäi. Vì theá trong XHCN seõ khoâng heà coù söï boùc loät vôùi baát kì moät giai caáp naøo. Söï giaøu coù cuûa moät giai caáp luoân gaén lieàn voái söï giàu có của xã hội và cuûa caùc taàng lôùp khaùc. Söï sôû höõu ñoäc quyeàn veà t ư liệu sản xuất seõ daàn ñöôïc thay theá baèng söï coâng höõu về tư liệu sản xuất. Tuy nhieân, trong xaõ hoäi XHCN vaãn coøn toàn taïi neàn kinh teá caù theå, tö nhaân. Nhöng khoâng vì theá maø maát ñi baûn chaát voán coù cuûa CNXH ñoù laø s ự công baèng. Nhaø nöôùc seõ can thieäp vaøo quaù trình saûn xuaát cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá trong xaõ hoäi ñeå caùc hình thöùc kinh teá naøy vaãn phaùt trieån maø laïi boå trôï cho nhau ñeå cuøng giuùp cho xaõ hoäi ngaøy caøng ñi leân theo ñònh höôùng XHCN. CNXH muoán toàn taïi thì caàn coù moät neàn kinh teá taêng tröôûng vaø phaùt trieån cao döïa treân löïc löôïng saûn xuaát hieän taïi. Cô sôû vaät chaát-kó thuaät cuûa CNXH caàn phaûi xaây döïng treân nhöõng thaønh töïu môùi nhaát, tieân tieán nhaát cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä. Muoán ñöôïc nhö theá thì löïc löôïng saûn xuaát phaûi khoâng ngöøng hoïc hoûi ñeå naâng cao tay ngheà vaø trình ñoä baûøn thaân, ñeå baét kòp vôùi khoa hoïc tieân tieán treân Theá Giôùi. - Phöông thöùc saûn xuaát XHCN luoân ñi lieàn vôùi vieäc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn nội lực và ngoại lực, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo..., giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo lao động, hiệu quả kinh tế, mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội.Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 4 Trang
 5. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam PHẦN 1 Khái quát về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam I. Khái quát về kinh tế thị trường: 1. Khaùi nieäm veà kinh teá thò tröôøng: - Kinh teá thò tröôøng laø moâ hình kinh teá maø ôû ñoù caùc quan heä kinh teá ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân thò tröôøng, thoâng qua quaù trình trao ñoåi mua baùn. Quan heä haøng hoùa tieàn teä phaùt trieån ñeán moät trình ñoä nhaát ñònh seõ ñaït ñeán kinh teá thò tröôøng. - Kinh teá thò tröôøng laø giai ñoaïn phaùt trieån cuûa kinh teá haøng hoùa döïa treân söï phaùt trieån raát cao cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Trong nhöõng ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi khaùc nhau, söï phaùt trieån cuûa kinh teá haøng hoùa taát nhieân chòu söï taùc ñoäng cuûa nhöõng quan heä xaõ hoäi nhaát ñònh hình thaønh neân caùc cheá ñoä kinh teá – xaõ hoäi khaùc nhau. Vì vaäy, khoâng theå noùi kinh teá haøng hoùa laø saûn phaåm cuûa moät cheá ñoä kinh teá – xaõ hoäi naøo maø phaûi hieåu raèng noù laø moät saûn phaåm cuûa quaù trình phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát xaõ hoäi loaøi ngoaøi, noù xuaát hieän vaø toàn taïi trong nhieàu phöông thöùc saûn xuaát xaõ hoäi vaø ñeán trình ñoä cao hôn ñoù laø kinh teá thò tröôøng. 2. Caùc ñieàu kieän hình thaønh kinh teá thò tröôøng: - Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi laø cô sôû taát yeáu cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa vaãn toàn taïi vaø ngaøy caøng phaùt trieån caû veà chieàu roäng laãn chieàu saâu ôû nöôùc ta hieän nay. Söï phaùt trieån cuûa phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi theå hieän ôû choã caùc ngaønh ngheà ôû nöôùc ta ngaøy caøng ña daïng phong phuù, chuyeân moân hoùa saâu. Ñieàu ñoù ñaõ goùp phaàn phaù vôõ tính chaát töï cung töï caáp cuûa neàn kinh teá töï nhieân tröôùc ñaây vaø goùp phaàn thuùc ñaåy kinh teá haøng hoùa phaùt trieån maïnh meõ hôn. - Vaû laïi, phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi laø cô sôû vaø laø ñoäng löïc ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi, nghóa laø laøm cho neàn kinh teá ngaøy caøng coù nhieàu saûn phaåm thaëng dö duøng ñeå trao ñoåi mua baùn. Do ñoù, laøm cho trao ñoåi mua baùn haøng hoùa treân thò tröôøng caøng phaùt trieån hôn. 3. Söï caàn thieát khaùch quan phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ôû Vieät Nam: - Söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa nhieàu hình thöùc sôû höõu, nhieàu thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau taïo neân söï taùch bieät kinh teá giöõa caùc chuû theå kinh teá ñoäc laäp cuõng laø ñieàu kieän taát yeáu cho söï toàn taïi vaø phaùt trieån kinh teá haøng hoùa, kinh teá thò tröôøng ôû nöôùc ta. Thaät vaây, moät khi coøn toàn taïi nhieàu daïng sôû höõu khaùc nhau veà kinh teá cuûa nhöõng ngaønh chuû sôû höõu khaùc nhau ñoù. Do ñoù, caùc chuû theå kinh teá trong neàn kinh teá khi caàn saûn phaåm cuûa nhau taát yeáu phaûi thoâng qua con ñöôøng thoûa thuaän, trao ñoåi, mua baùn. SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 5 Trang
 6. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - Söï toàn taïi neàn kinh teá luoân laø moái baän taâm haøng ñaàu cuûa moät quoác gia. Moät ñaát nöôùc phaùt trieån ñoøi hoûi phaûi coù moät neàn kinh teá phaùt trieån, naêng ñoäng, “saùng taïo” vaø kinh teá thò tröôøng laø moät trong nhöõng böôùc ñi ñaàu tieân, nöôùc ta coù moät thò tröôøng roäng lôùn ñoù laø moät tieàm naêng raát lôùn cuûa neàn kinh teá. Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng seõ laøm cho ñaát nöôùc giaøu coù hôn, phaùt trieån hôn. - Hieän nay nöôùc ta ñaõ vaø ñang töøng böôùc hoaøn thieän hôn theo con ñöôøng xaõ hoäi chuû nghóa, vieäc phaùt trieån kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát vaø caáp baùch. Tuy neàn kinh teá cuûa nöôùc ta hieän nay coøn raát nhieàu khoù khaên, nhöng döôùi söï laõnh ñaïo taøi gioûi cuûa Ñaûng, cuûa nhaø nöôùc, chuùng ta seõ vöôït qua nhöõng khoù khaên ñeå xaây döïng moät neàn kinh teá thò tröôøng noùi rieâng vaø kinh teá noùi chung phaùt trieån hôn. 4. Ñaëc tröng chuû yeáu kinh teá thò tröôøng, ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta: - Muïc ñích cuûa neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa laø phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, phaùt trieån kinh teá ñeå xaây döïng cô sôû vaät chaát – kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân lao ñoäng vaø taát caû caùc thaønh vieân trong xaõ hoäi. Phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi gaén lieàn vôùi xaây döïng quan heä môùi phuø hôïp treân caû ba maët: sôû höõu, quaûn lyù vaø phaân phoái. - Veà quaûn lyù: trong kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa phaûi coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa seõ quaûn lyù neàn kinh teá baèng phaùp luaät, chieán löôïc, keá hoaïch, chính saùch ñoàng thôøi söû duïng cô cheá thò tröôøng, caùc hình thöùc kinh teá vaø phöông phaùp quaûn lyù kinh teá thò tröôøng ñeå kích thích saûn xuaát, giaûi phoùng söùc saûn xuaát, phaùt huy tính tích cöïc vaø haïn cheá nhöõng maët tieâu cöïc, khuyeán taät cuûa cô cheá thò tröôøng, baûo veä lôïi ích cuûa nhaân daân lao ñoäng vaø toaøn theå quaàn chuùng nhaân daân. - Veà phaân phoái: kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa thöïc hieän phaân phoái chuû yeáu theo keát quaû lao ñoäng vaø hieäu quaû kinh teá, ñoàng thôøi phaân phoái theo möùc ñoùng goùp voán vaø caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát, kinh doanh vaø thoâng qua phuùc lôïi xaõ hoäi. Cô cheá phaân phoái naøy vöøa taïo ñoäng löïc ñoàng thôøi haïn cheá nhöõng baát coâng trong xaõ hoäi. Thöïc hieän taêng tröôûng kinh teá gaén lieàn vôùi coâng baèng xaõ hoäi ngay trong töøng böôùc phaùt trieån. - Tính ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa cuûa neàn kinh teá thò tröôøng nöôùc ta coøn theå hieän ôû choã taêng tröôûng kinh teá phaûi ñi ñoâi vôùi phaùt trieån vaên hoùa, giaùo duïc, xaây döïng neàn vaên hoùa Vieät Nam tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc, laøm cho chuû nghóa Maùc – Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh giöõ vai troø chuû ñaïo trong ñôøi soáng tinh thaàn cuûa nhaân daân, naâng cao daân trí, giaùo duïc vaø ñaøo taïo con ngöôøi, xaây döïng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ñaát nöôùc. SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 6 Trang
 7. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam II. Nhöõng noäi dung quaûn lyù kinh teá chuû yeáu cuûa nhaø nöôùc ta : - Quyeát ñònh chieán löôïc phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi. Toaøn boä söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá phuï thuoäc tröôùc heát vaøo ñöôøng loái vaø chieán löôïc phaùt trieåàn kinh teá. Ñeå xaây döïng chieán löôïc ñuùng, coù caên cöù khoa hoïc, caàn phaân tích ñuùng thöïc traïng kinh teá- xaõ hoäi, xaùc ñònh roõ muïc tieâu phaùt trieån, löïa choïn phöông aùn toái öu. Muoán vaäy, caàn thöïc hieän daân chuû hoùa, khoa hoïc hoùa, theå cheá hoùa quyeát saùch. - Keá hoaïch. Keá hoaïch noùi ôû ñaây laø keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu cuûa quyeát ñònh chieán löôïc, noù laø söï trieån khai vaø cuï theå hoùa quyeát ñònh chieán löôïc. Keá hoaïch xaùc ñònh muïc tieâu daøi haïn, trung haïn vaø ngaén haïn, neâu ra caùc bieän phaùp vaø caùc phöông thöùc thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù. - Toå chöùc. Toå chöùc laø moät noäi dung cuûa quaûn lyù nhaèm baûo ñaûm thöïc hieän keá hoaïch ñaõ ñònh. Noù bao goàm vieäc boá trí hôïp lyù cô caáu, xaùc ñònh roõ chöùc naêng, quyeàn haïn, traùch nhieäm cuûa caùc toå chöùc vaø döïa vaøo yeâu caàu cuï theå cuûa caùc cô caáu ñeå löïa choïn vaø boá trí caùn boä thích hôïp. - Chæ huy vaø phoái hôïp. Neàn kinh teá laø moät heä thoáng phöùc taïp, bao goàm nhieáu chuû theå khaùc nhau, vì theá ñeå cho neàn kinh teá hoaït ñoäng bính thöôøng, coù hieäu quaû, caàn coù söï chæ huy thoáng nhaát( ñieàu chænh töø moät trung taâm ). Ñeå coù theå chæ huy neàn kinh teá, phaûi coù cô quan quaûn lyù thoáng nhaát, cô quan ñoù coù quyeàn löïc, coù ñaày ñuû thoâng tin veà caùc maët ñeå ñieàu hoøa, phoái hôïp caùc maët hoaït ñoäng cuûa neàn saûn xuaát xaõ hoäi, giaûi quyeát kòp thôøi caùc vaán ñeà naûy sinh ñeå ñaûm baûo caân baèng toång theå cuûa neàn kinh teá. - Khuyeán khích vaø tröøng phaït. Baèng caùc ñoøn baåy kinh te vaø ñoäâng vieân tinh thaàn, khuyeán khích moïi toå chöùc kinh teá hoaït ñoäng theo ñònh höôùng cuûa keá hoaïch, coá gaéng thöïc hieän nhieäm vuï cuûa keá hoaïch. Muoán vaäy, phaûi coù cheá ñoä thöôûng phaït roõ raøng, hoaït ñoäng theo ñònh höôùng keá hoaïch, laøm lôïi cho neàn kinh teá thì ñöôïc khuyeán khích; ngöôïc laïi, khoâng laøm theo ñònh höôùng cuûa keá hoaïch, laøm haïi thì phaûi ngaên chaën vaø chöøng phaït. PHẦN 2 SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 7 Trang
 8. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Thực trạng kinh tế thị trường ở nước ta và những vấn đề đặt ra I. Thực trạng nền kinh thế thị trường ở Việt Nam : 1. Thành tựu mà Việt Nam đạt đ ư ợc trong nền kinh tế thị tr ư ờng : - N ư ớc việt nam ta đang trong thời kì quá độ đi lên CNXH, nền kinh tế n ư ớc ta đang vận hành theo c ơ chế thị tr ư ờng có sự quản lý của nhà n ư ớc. Mô hình kinh tế này đã giúp chúng ta khai thác đ ư ợc tiềm năng trong n ư ớc đi đôi với việc thu hút nhanh nguồn vốn đầu t ư từ n ư ớc ngoài, đồng thời cũng học hỏi đ ư ợc nhiều kinh nghiệm và kĩ thuật từ n ư ớc khác. Đặc biệt là trong năm 2006 vừa qua nước ta đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO và tổ chức thành công diễn đàn APEC 2006. APEC Việt Nam 2006 - Về nông lâm ng ư nghiệp + Phát triển liên tục đã góp phần quan trọng vào mức độ tăng tr ư ởng chung cùng giữ vững ổn định về kinh tế . + Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng lên . Trong đó : nông nghiệp tăng 5,6%; ng ư ngiệp 8,4%; lâm nghiệp 0,4%. - Về công nghiệp : + Công nghiệp và xây dựng v ư ợt qua đ ư ợc những thử thách và khó khăn để đạt đ ư ợc nhiều tiến bộ đáng nói . + Nhịp độ tăng tr ư ởng giá trị là 16,7% (2006). Ngành xây dựng đã tiếp nhận công nghệ mới, có nhiều thiết bị hiện đại có thể đáp ứng đ ư ợc nhu cầu phát triển trong công nghiệp và xây dựng . - Về dịch vụ : + Dịch vụ đang và sẽ tiếp tục phát triển nhằm góp phần tích cực cho tăng tr ư ởng kinh tế và phục vụ đời sống . + Giá tri của ngành dịch vụ là 6,8% trong 1 năm + Đặc biệt là dịch vụ du lịch ngày càng đ ư ợc chú trọng và mô hình nó ngày càng đa dạng và phong phú, chất l ư ợng cũng tăng cao . - Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh vẫn thấp, khoa học kĩ thuật vẫn chưa được tiên tiến . 2. Giải pháp của nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường : - Nông lâm ngư nghiệp : + Cần mở rộng diện tích cây trồng + Ngăn chặn các dịch bệnh cho vật nuôi SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 8 Trang
 9. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam + Tăng cường trồng rừng - Công ngiệp : + Thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp + Đổi mới, nâng cao và phát triển doanh nghiệp nhà nước + Thu hút mạng nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để tạo được thuận lợi kinh doanh cho các doanh nghiệp . - Dịch vụ : + Đầu t ư đồng bộ và phát triển đa dạng các hoạt động du lịch . + Tạo điều kiện tốt để thu hút vốn đầu t ư n ư ớc ngoài vào trong lĩnh vực này . + Nhà n ư ớc còn thực hiện mở rộng chính sách đối ngoại nhằm đa ph ươ ng hóa, đa dạng hóa quan hệ vì hòa bình, độc lập và phát triển, tạo dựng và củng cố khuôn khổ pháp lý cho phù hợp và quan hệ hữu nghị tốt cũng là hợp tác lâu dài với các n ư ớc, nhất là các đối tác quan trọng và truyền thống . + Điều cần thiết mà nhà n ư ớc phải làm là bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên n ư ớc ngọt và môi tr ư ờng. Tăng c ư ờng giảm ô nhiễm môi tr ư ờng đô thị và các KCN; giải quyết, xử lý tốt các chất thải công nghiệp . II. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở Đồng Nai : 1. Thực trạng của tỉnh Đồng Nai: - N ư ớc ta nói chung và tỉnh đồng nai nói riêng đã và đang có b ư ớc tiến đáng nói. Hiện nay Đồng Nai đã xuất hiện nhiều KCN , tạo đ ư ợc việc làm cho ng ư ời dân lao động một cách tích cực . - Hiện nay, n ư ớc ta đã gia nhập vào tổ chức th ươ ng mai thế gới (WTO) , đó là một đòn bẩy giúp ta định h ư ớng tốt h ơ n. Không riêng gì Đồng Nai mà tất cả các tỉnh khác trong cùng một quốc gia việt nam đều có c ơ hội phát triển kinh tế thị tr ư ờng, mở rộng nền kinh tế theo định h ư ớng XHCN. - Về công nghiệp : + Đến nay, đồng nai có 773 dự án FDI của 32 quốc gia. Tổng vốn đăng kí 9,3 tỷ USD , đứng thứ 3 cả n ư ớc sau thành phố Hồ Chí Minh và HÀ NỘI . + Các KCN của tỉnh đã đầu t ư h ơ n 200 triệu USD vào xây dựng hạ tầng kĩ thuật ( KCN Nh ơ n Trạch 3 đã dầu t ư h ơ n 44 triệu USD xây dựng hạ tầng ; 8 KCN có hệ thống xử lý n ư ớc thải tập trung; và một số Nhà máy thép ở Biên Hòa KCN đã cho thuê hết diện tích đất nhu KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2, KCN Tam Ph ư ớc, … ) + Đồng nai đang tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các KCN tập trung và nâng cao chất l ư ợng dịch vụ phục vụ các KCN . - Nông nghiệp : SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 9 Trang
 10. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam + Sản xuất nông nghiệp và nông thôn còn tồn tại, thị tr ư ờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn, giá cả lại không ổn định . + Ch ương trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Đầu tư hạ tầng tuy được chú trọng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất . - Dịch vụ : + Chưa tương xứng được với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ có chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội + Khai thác các tiềm năng du lịch còn hạn chế . + Các dịch vụ của KCN chưa theo quy hoạch nên chưa thể giải quyết tốt cho những nhu cầu cần thiết . 2. Giải pháp để khắc phục : - Công nghiệp : + Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư về công nghệ, thị trường và vốn đầu tư . + Cố gắng phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tao bước chuyển mạnh về chất trong ngành công nghiệp Đồng Nai . + Ưu tiên cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, công nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu . + Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp có lợi thế so sánh để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu như : ngành dệt , may mặc , giày dép theo quy hoạch chung của nhà nước. - Nông nghiệp : +Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động . + Ổn định lại giá cả một cách phù hợp và đúng đắn . + Cần tìm được thị trường têu thụ rộng lớn và vững chắc . - Dịch vụ : + Khai thác triệt để và tận dụng hết các tiềm năng để có thể làm tốt trong ngành này + Mạng lưới GTVT, cầu cống ở Đồng Nai cũng cần nên quan tâm đến để có thể đáp ung được nhu cầu của nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung . + Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chủ lực . SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 10 Trang
 11. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam PHẦN 3 Lợi ích từ việc phát triển kinh tế thị trường ở nước ta I. Lợi ích đối với nước ta: - Phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñoái vôùi nöôùc ta laø moät taát yeáu kinh teá, moät nhieäm vuï kinh teá caáp baùch ñeå chuyeån neàn kinh teá laïc haäu thaønh neàn kinh teá hieän ñaïi, phaùt trieån, hoäi nhaäp vaøo söï phaân coâng lao ñoäng quoác teá. Ñoù laø con ñöôøng ñuùng ñaén ñeå phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát, khai thaùc coù hieäu quaû moïi tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc ñeå thöïc hieän nhieäm vuï coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa. Kinh teá haøng hoùa, kinh teá thò tröôøng khoâng ñoái laäp vôùi caùc nhieäm vuï kinh teá – xaõ hoäi cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi maø traùi laïi thuùc ñaåy caùc nhieäm vuï ñoù phaùt trieån hôn. Nh ờ có phát triển kinh tế thị trường theo định hướng đúng đắn mà dân ta ngày càng giàu, nước ta ngày càng mạnh, xã hội ta ngày càng dân chủ, văn minh, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều chuyển biến trong những năm qua : Hà Nội ngày xưa Hà Nội ngày nay Sự thay đổi nhanh chóng của thủ đô Hà Nội về giao thông, đường phố, xe cộ và cơ sở hạ tầng… SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 11 Trang
 12. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam II.lợi ích đối với tỉnh Đồng Nai : - Nhờ có sự phát triển đúng đắn trong những năm qua, Đồng Nai đã trở thành vùng kinh tế trọng điểm quan trọng ở khu vực phía nam, đóng góp một lượng không nhỏ vào việc tăng GDP của cả nước. - Nền kinh tế liên tục phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng 14,3%(2006), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng đạt 57,4%(2006) và dịch vụ đạt 28,9%, giảm tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp còn 13,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 34%, vượt chỉ tiêu đặt ra. Đã thu hút được 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và trên 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội đạt trên 15 ngàn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra. - Đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài coi Đồng Nai là môi trường thuận lợi để mở rộng sản xuất kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á. Ngài Min Young-Wo - Tổng Lãnh Sự Hàn Quốc Tại TP.HCM cho biết :"Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá rất cao môi trường đầu tư của Đồng Nai với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, thủ tục cấp phép đầu tư, thủ tục Hải quan khá đơn giản. Điều nay chứng minh là tại sao đã có gần 160 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Đồng Nai với tổng vốn gần 1,5 tỷ USD. Tôi tin tưởng sẽ có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến làm ăn tại Đồng Nai trong thời gia tới". Ngoài những đối tác đối tác truyền thống đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan… Đồng Nai đã và đang đón nhận các nhà đầu tư từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa kỳ, Anh, Ý. Điều này cho thấy việc thu hút đầu tư nước ngoài ở tỉnh đồng nai sẽ còn khả quan hơn nữa khi nước ta đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Việc còn lại bây giờ chỉ là lựa chọn và phân bổ thế nào cho hợp lý để có thể thu hút những dự án có trình độ công nghệ cao, tiến tới hạn chế dần những ngành nghề, dự án đầu tư thâm dụng lao động. SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 12 Trang
 13. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam III. Lợi ích đối với sinh viên : Việc phát triển kinh tế thị trường đã tạo ra cho sinh viên một sân chơi hết sức năng động, sinh viên sẽ có khả năng khẳng định thực lực, khẳng định tiếng nói riêng của mình mà không còn phải lo ngại sự ràng buộc của cơ chế quản lý quan liêu bao cấp ( trên bảo dưới nghe). Kinh tế thị trường sẽ tạo ra cho thanh niên rất nhiều điều kiện để phát huy : KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỔI MỚI HỌC HỎI VIỆC LÀM KHOAHỌC GIAOLƯU KĨ THUẬT CẠNH TRANH CÔNG BẰNG Đặc biệt khi nước ta đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO thì việc học hỏi giao lưu càng trở lên quan trọng. sinh viên sẽ được tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó có rất nhiều điều mà bản thân chúng ta phải học hỏi để giúp ích cho mình và đất nước. SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 13 Trang
 14. Chủ đề : Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam Giải Pháp Của Nhóm Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng, mạnh mẽ thì thứ tất yếu cần phải có đó là nguồn nhân lực năng động, dồi dào. Vì thế, theo chúng em việc phát triển nguồn nhân lực là một điều hết sức quan trọng; chỉ có nguồn nhân lực phát triển mới tạo ra lực lượng sản xuất phát triển; chỉ có nguồn nhân lực phát triển mới đưa đất nước theo đúng con đường phát triển đúng đắn của nó. Mà để làm được điều này thì chính phủ phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học để bồi dưỡng, rèn luyện tạo ra những con người toàn đức toàn tài. Đây không chỉ là nhiệm của riêng ngành giáo dục mà còn phải là nghĩa vụ của toàn đảng toàn dân; đặc biệt là sự liên kết của ba ngành ( giáo dục – y tế - doanh nghiệp ) với nhà nước để cùng xây dựng lên một con người mới : NHÀ NƯỚC GIÁO DỤC CON NGƯỜI Y TẾ DOANH NGHIỆP SVTH: Nhóm 2 – Lớp QTKD 2 14 Trang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản