Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Hãy bảo vệ tôi Nhóm - lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
14
download

Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Hãy bảo vệ tôi Nhóm - lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu được tắc kè là một loài động vật quý hiếm cần phải bảo vệ chúng. - Phát triển khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình. - Biết phối hợp với các bạn và chia sẻ với nhóm bạn. - Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Hãy bảo vệ tôi Nhóm - lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t kỳ l tài: Hãy b o v tôi Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr hi u ư c t c kè là m t loài ng v t quý hi m c n ph i b o v chúng. - Phát tri n kh năng sáng t o trong ho t ng t o hình. - Bi t ph i h p v i các b n và chia s v i nhóm b n. - Giáo d c tr ý th c b o v thiên nhiên, môi trư ng. II. Chu n b : - 4 T gi y kh l n ã ư c v nét chì trư c v i n i dung b o v thiên nhiên và m t s con v t quý hi m. - Nguyên v t li u trang trí, gi y, bút… - Th hình các con v t quý hi m. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Hãy b o v tôi. Tr xem tranh v hình nh c a các con t c kè, các hình nh con t c kè b b t. Trò chuy n v i tr v l i ích c a con t c kè trong t nhiên. Trò chuy n v t i sao ph i b o v các con t c kè? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em s b o v các con t c kè như th nào? 2. Ho t ng 2: Nh ng b c tranh c a bé! Chia tr thành 4 nhóm, m i nhóm ư c phát m t b c tranh l n ( ã có nét v chì trư c) tr s d ng các nguyên v t li u trang trí: màu nư c, màu sáp, lá cây, cành cây, v cây khô, hoa, kim sa.v..v.. trang trí b c tranh cho p. Sau khi tr hoàn thành, trò chuy n v i tr v ý nghĩa b c tranh mà tr v a t o ra. 3. Ho t ng 3: B o v môi trư ng. Các nhóm trưng bày b c tranh l n v i các thông i p v b o v môi trư ng ngoài hành lang và c a l p, m i nhóm là m t ch khác nhau v b o v thiên nhiên, môi trư ng nh m truy n t i thông tin n v i m i ngư i. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản