intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ điểm: Giao thông - Đề tài: Một số phương tiện giao thông - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1.112
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chủ điểm: giao thông - đề tài: một số phương tiện giao thông - lớp : mầm', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Giao thông - Đề tài: Một số phương tiện giao thông - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: Giao thông tài: M t s phương ti n giao thông L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s lo i phương ti n giao thông, phân bi t và g i tên các lo i phương ti n giao thông. - Luy n k năng quan sát, so sánh. Ôn luy n k năng m. K năng so sánh to, nh . - Tr nh n bi t m t s phương ti n giao thông theo nơi ho t ng c a chúng. - Phát tri n ngôn ng , khuy n khích tr nói nguyên câu. - Giáo d c thái l phép v i cô giáo, hòa ng v i b n và bi t như ng nh n b n. II. Chu n b : -M ts chơi phương ti n giao thông: xe p, xe máy, ôtô, tàu h a, máy bay, tàu th y, ca nô… - M i tr m t t gi y có v các phương ti n giao thông lo i, ho t ng các nơi khác nhau. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bút sáp, d , chì màu. - Các th hiènh các phương ti n giao thông. - B ng n , ho c b ng gi y rô ki có dán gai dán, 2 b ng, m i b ng ư c chia làm 3 ph n theo khu v c ho t ng c a các phương ti n giao thông: ư ng th y (sông), ư ng b , ư ng không. III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Bé làm quen v i các phương ti n giao thông. Cho tr c m xem các phương ti n giao thông ã chu n b . àm tho i tr nh n bi t: - Tên g i c a t ng lo i phương ti n - c i m bên ngoài c a chúng: to hay nh , có m y bánh? Có bao nhiêu c a (ô tô) Cho tr so sánh s khác nhau và gi ng nhau gi a ô tô và xe máy? - Gi ng nhau: u là phương ti n v n chuy n ngư i, v t d ng và hàng hóa. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khác nhau: ô tô có 4 bánh xe, xe máy có 2 bánh ( m), khác nhau v kích thư c (cho tr so sánh), khác nhau v c i m bên ngoài. - Vì sao ô tô ch ư c nhi u hơn xe máy? Ho t ng 2: Trò chơi: Tìm phương ti n theo yêu c u: Chia tr thành 2 nhóm, khi cô nói cô c n cô c n, tr áp c n gì? c n gì? Cô yêu c u nhóm m t tìm m t lo i phương ti n giao thông, nhóm 2 tìm m t lo i phương ti n giao thông (nh ng th hình phương ti n giao thông ư c cô xung quanh l p. Sau khi tr l y cc1 phương ti n giao thông theo yêu c u c a cô, cô và tr cùng v m t góc và chơi trò chơi ti p theo. Trò chơi: phương ti n nòa bi n m t Cô gi i thi u v i tr l n lư t t ng lo i phương ti n giao thông mà lúc nãy tr ã tìm lên bàn. Cho tr quan sát và m xem trên bàn có bao nhiêu phương ti n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau ó cô yêu c u tr nh m m t và c t m t phương ti n i, yêu c u tr tìm ra phương ti n v a bi n m t. Trò chơi b t u v i 5 phương ti n giao thông và k t thúc khi ch còn 1, 2 phương ti n trên bàn. Ho t ng 3: Xem ai x p úng. Chia tr thành 2 nhóm, m i nhóm x p thành hàng d c ng trư c v ch xu t phát cách b ng 1,5m Khi nghe hi u l nh c a cô, tr ng u hàng ch y qua v ch xu t phát, n 2 vòng x p liên ti p nhau, b t qua 2 vòng, ch y n b ng, ch n phương ti n giao thông trong r và dán úng v ch ho t ng c a phương ti n ó. K t thúc trò chơi, ki m tra k t qu m i nhóm. K t thúc: nh n xét, ánh giá gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2