Chương 1 : Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp - Trịnh Công Sơn

Chia sẻ: Lê Thị Hồng Nho | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

1
272
lượt xem
144
download

Chương 1 : Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp - Trịnh Công Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật doanh nghiệp 2005: DN là một tổ chức kinh tế có tên riêng tài sản trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký KD theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động KD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1 : Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp - Trịnh Công Sơn

 1. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  DN và hoạt động TCDN   Quản trị TCDN  Nội dung môn học Trịnh Công Sơn     Bộ môn QTTC ­ ĐHTM
 2. 1.1. DN và hoạt động TCDN  Các hình thức tổ chức DN  Mục tiêu của DN  Hoạt động TC của DN     Chương 1 ­ 2
 3. 1.1.1. Doanh nghiệp ... ? Luật doanh nghiệp 2005  DN là một tổ chức kinh tế có  tên riêng  tài sản  trụ sở giao dịch ổn định  được đăng ký KD theo quy định của pháp luật nhằm  mục đích thực hiện các hoạt động KD     Chương 1 ­ 3
 4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp   DN tư nhân   Công ty hợp danh   Công ty TNHH   Công ty Cổ phần   DN Nhà nước   DN có vốn đầu tư nước ngoài   …     Chương 1 ­ 4
 5. Mục tiêu của Doanh nghiệp … ?     Chương 1 ­ 5 5
 6. Những mối quan hệ tài chính phổ biến của DN Nhà nước Nhà Khách cung DN cấp hàng Quan hệ tài chính Nhà trong nội bộ DN ? tài trợ     Chương 1 ­ 6
 7. 2.1. Quản trị tài chính doanh nghiệp …?  QUỸ C ỦA DOANH NGHIỆP     Chương 1 ­ 7
 8. Mục tiêu của QTTC: Dài hạn và ngắn hạn     Chương 1 ­ 8
 9. Mục tiêu của QTTC:  Dài  hạn:  Hoạch  định  các  giải  pháp  tối  ưu  trong  từng giai đoạn để thực hiện mục tiêu của doanh  nghiệp, đưa ra các quyết định  đầu tư hiệu quả cao  tài trợ hợp lý với chi phí sử dụng vốn thấp.  Ngắn  hạn:  Đảm  bảo  năng  lực  thanh  toán  của  doanh  nghiệp  với  nguồn  tài  chính  tối  ưu  ­  thỏa  mãn ĐK   đủ về số lượng,     đúng về thời gian   Chương 1 ­ 9
 10. Chức năng của QTTC:    Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp  Tổ chức thực hiện chiến lược tài chính doanh  nghiệp  (huy  động,  sử  dụng  vốn,  phân  phối  thu nhập)  Kiểm  soát  quá  trình  thực  hiện  chiến  lược  tài  chính  doanh  nghịêp  (thiết  lập  tiêu  chuẩn,  kiểm soát và phân tích tài chính) Mối quan hệ giữa các chức năng QTTC     Chương 1 ­ 10
 11. Một số điểm cần lưu ý:   Tiền có giá trị theo thời gian  Số lượng và thời gian (cân đối thu ­ chi, cung  ­ cầu về tiền) phải được xem xét đồng thời  Khó tìm được các dự án hoàn hảo  Mọi RR phải được đền bù thỏa đáng  Chi phí sử dụng vốn luôn là tham số cơ bản  Kích thích hợp lý với người điều hành DN  CS thuế có ảnh hưởng đến quyết định KD     Chương 1 ­ 11
 12. Role of Finance in a Typical Business Organization Board of Directors President VP: Sales VP: Finance VP: Operations Treasurer Controller Credit Manager Cost Accounting Inventory Manager Financial Accounting Capital Budgeting Director Tax Department     Chương 1 ­ 12
 13. Các chính sách QTTC quan trọng của Dn:  Đầu Tài trợ tư   Phân phối TN   Chương 1 ­ 13
 14. Mối quan hệ giữa các chính sách TC của DN Tài trợ Đầu tư Phân phối TN     Chương 1 ­ 14
 15. Frequently Asked Question ...     Chương 1 ­ 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản