QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  phần 1

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
510
lượt xem
162
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng 2.2. Đối tượng được vay 2.3. Những nhu cầu vốn không được cho vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP  phần 1

  1. CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP   A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng 2.2. Đối tượng được vay 2.3. Những nhu cầu vốn không được cho vay 2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay 3. Giới hạn cho vay 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản 5. Trách nhiệm của cán bộ có liên quan 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay 6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn 6.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn 6.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư 6.4. Kiểm tra, xác minh thông tin 6.5. Phân tích ngành 6.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn 6.7. Dự kiến lợi ích của ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt 6.8. Phân tích, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/ dự án đầu tư 6.9. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 6.10. Mức độ đáp ứng một số điều kiện tài chính 6.11. øng dụng kết quả tính điểm tín dụng 6.12. Lập báo cáo thẩm định cho vay 6.13. T¸i thÈm ®Þnh kho¶n vay
  2. 6.14. X¸c ®Þnh ph-¬ng thøc vµ nhu cÇu cho vay 6.15. Xem xÐt kh¶ n¨ng nguån vèn vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña Chi nh¸nh/TT§H 6.16. Phê duyệt khoản vay 6.17. Ký kết hợp đồng, hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay, giao nhËn giÊy tê vµ TSB§ 6.18. Thêi gian thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay 6.19. Quy tr×nh giải ngân
  3. 6.20. Kiểm tra, giám sát khoản vay 6.21. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh 6.22. Thanh lý hợp đồng tín dụng 6.23. Giải chấp tài sản bảo đảm 7. Quản lý tín dụng 7.1. Quản lý hồ sơ tín dụng 7.2. Đánh giá lại các khoản nợ định kỳ và giữa kỳ hoặc đột xuất 7.3. Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay 7.4. Thu thập thông tin bổ sung về khách hàng và khoản vay 7.5. Thay đổi hạn mức tín dụng và phê duyệt 7.6. Phân loại tín dụng
  4. B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung Quy tr×nh cho vay và quản lý tín dụng doanh nghiệp ®−îc so¹n th¶o víi môc ®Ých gióp cho qu¸ tr×nh vay diÔn ra thèng nhÊt, khoa häc, h¹n chÕ, phßng ngõa rñi ro vμ n©ng cao chÊt l−îng tÝn dông, gãp phÇn ®¸p øng ngμy mét tèt h¬n nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hμng doanh nghiÖp. Quy tr×nh nμy còng x¸c ®Þnh ng−êi thùc hiÖn c«ng viÖc vμ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé liªn quan trong qu¸ tr×nh cho vay. Quy tr×nh nμy ®−îc so¹n th¶o trªn nguyªn t¾c tu©n thñ các v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hμnh liªn quan tíi qu¸ tr×nh cho vay vμ qu¶n lý tÝn dông do NHNN VN v NHNo & PTNT VN ban hμnh. (Phụ lục 1A - “Danh môc v¨n b¶n ph¸p lý" ) Nh÷ng néi dung cña Quy tr×nh cho vay vμ qu¶n lý tÝn dông doanh nghiÖp cã thÓ ®−îc söa ®æi vμ bæ sung ®Ó phï hîp víi nh÷ng luËt, quy ®Þnh míi cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn vμ yªu cÇu thùc tÕ nh»m ngμy cμng hoμn thiÖn vμ n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro, chÊt l−îng tÝn dông trong hÖ thèng NHNo & PTNT VN. 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng Ch−¬ng nμy quy ®Þnh chi tiÕt quy tr×nh cho vay vμ qu¶n lý tÝn dông doanh nghiÖp ¸p dông trong toμn bé hÖ thèng NHNo & PTNT VN bao gåm: Trung t©m ®iÒu hμnh, c¸c Së Giao dÞch v Chi nh¸nh trong c¶ n−íc. 2.2. Đối tượng được vay bao gồm: - Kh¸ch hμng ViÖt Nam bao gåm DNNN, hîp t¸c x·, c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn, DN cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ c¸c tæ chøc kh¸c cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¹i §iÒu 94 cña Bé luËt d©n sù, DNTN vμ c«ng ty hîp danh. - Kh¸ch hμng n−íc ngoμi bao gåm c¸c ph¸p nh©n n−íc ngoμi. Điều kiện cho vay đối với các đối tượng này nêu tại mục 2.5.2. Chương IV "Chính sách tín dụng chung".
  5. 2.3. Những nhu cầu vốn không được cho vay Xem mục 2.3 Chương IV "Chính sách tín dụng chung". 2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay Xem mục 2.4 Chương IV "Chính sách tín dụng chung". 3. Giới hạn cho vay Xem mục 2.7.2. Chương IV "Chính sách tín dụng chung". 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản Xem chi tiết các điều kiện và thủ tục tại Chương XII "Bảo đảm tiền vay". 5. Trách nhiệm của các cán bộ có liên quan Xem mục 3.2 Chương II "Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng" 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay Quy tr×nh cho vay được bắt đầu từ khi CBTD tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán viên tất toán - thanh lý hợp đồng tín dụng, ®-îc tiến hành theo ba bước: - Thẩm định trước khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay. Quy tr×nh cho vay được khái quát bằng sơ đồ quy trình tín dụng tại Phụ lục 6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn - Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng, các điều kiện vay vốn và tư vấn việc thiết lập hồ sơ vay. - Đối với khách hàng đã cã quan hệ tín dụng: CBTD kiểm tra các điều kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay. - Khách hàng đủ hoặc chưa đầy đủ điều kiện hồ sơ vay đều được CBTD báo cáo lãnh đạo NHCV và thông báo lại cho khách hàng (nếu không đủ điều kiện vay).
  6. - CBTD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ với những nội dung thuộc: + Ph  l c 8A "Danh m c h  s  pháp lý"   + Phụ lục 8B "Danh mục hồ sơ khoản vay"  
Đồng bộ tài khoản