QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 1

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
305
lượt xem
108
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng 2.2. Đối tượng được vay 2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 1

  1. CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng 2.2. Đối tượng được vay 2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay 2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay 3. Giới hạn cho vay 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản 5. Trách nhiệm của các cán bộ có liên quan 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay 6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn 6.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn 6.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án vay vốn 6.4. Kiểm tra, xác minh thông tin 6.5. Phân tích ngành 6.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn 6.7. Dự kiến lợi ích cho ngân hàng nếu khoản vay được phê duyệt 6.8. Phân tích, thẩm định phương án vay vốn/dự án đầu tư 6.9. Các biện pháp bảo đảm tiền vay 6.10. Lập báo cáo thẩm định cho vay 6.11. Tái thẩm định khoản vay
  2. 6.12. Xác định phương thức và nhu cầu cho vay 6.13. Xem xét khả năng nguồn vốn và điều kiện thanh toán của Chi nhánh/TTĐH 6.14. Phê duyệt khoản vay 6.15. Ký kết hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ và tài sản bảo đảm 6.16. Tuân thủ thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay 6.17. Giải ngân 6.18. Kiểm tra, giám sát khoản vay 6.19. Thu nợ lãi và gốc và xử lý những phát sinh 6.20. Thanh lý hợp đồng tín dụng 6.21. Giải tỏa tài sản bảo đảm 7. Quản lý tín dụng 7.1. Quản lý hồ sơ tín dụng 7.2. Đánh giá lại các khoản nợ định kỳ và giữa kỳ hoặc đột xuất 7.3. Quản lý đối với từng khoản cho vay và toàn bộ danh mục cho vay 7.4. Thu thập thông tin bổ sung về khách hàng và khoản vay 7.5. Thay đổi hạn mức tín dụng và phê duyệt
  3. B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Giới thiệu chung Quy tr×nh nµy ®-îc so¹n th¶o víi môc ®Ých gióp cho qu¸ tr×nh cho vay diÔn ra thèng nhÊt, khoa häc, h¹n chÕ, phßng ngõa rñi ro vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, gãp phÇn ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng dân cư. Quy tr×nh nµy còng x¸c ®Þnh ng-êi thùc hiÖn c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé cã liªn quan trong qu¸ tr×nh cho vay. Quy tr×nh cho vay nµy ®-îc so¹n th¶o trªn nguyªn t¾c tu©n thñ mäi v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh liªn quan tíi qu¸ tr×nh cho vay vµ qu¶n lý tÝn dông do NHNN VN vµ NHNo & PTNT VN ban hµnh. (Phụ lục 1A - “Danh môc v¨n b¶n ph¸p lý ”). Nh÷ng néi dung cña Quy tr×nh cho vay vµ qu¶n lý tÝn dông c¸ nh©n cã thÓ ®-îc söa ®æi vµ bæ sung ®Ó phï hîp víi nh÷ng luËt, quy ®Þnh míi cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn vµ yªu cÇu thùc tÕ nh»m ngµy cµng hoµn thiÖn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro, chÊt l-îng tÝn dông trong hÖ thèng NHNo & PTNT VN. 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 2.1. Phạm vi áp dụng Ch-¬ng nµy quy ®Þnh chi tiÕt quy tr×nh cho vay vµ qu¶n lý tÝn dông d©n cư ¸p dông trong toµn bé hÖ thèng NHNo & PTNT VN bao gåm: Trung t©m ®iÒu hµnh, c¸c Së Giao dÞch và c¸c Chi nh¸nh trong cả nước. 2.2. Đối tượng được vay Bao gåm: - Khách hàng Việt Nam gồm có cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và chủ trang trại. - Kh¸ch hµng n-íc ngoµi bao gåm c¸c cá nhân n-íc ngoµi. Điều kiện cho vay đối với các đối tượng này nêu tại mục 2.5.2. Chương IV "Chính sách tín dụng chung".
  4. 2.3. Những đối tượng và nhu cầu vốn không được cho vay Xem mục 2.3 Chương IV "Chính sách tín dụng chung" 2.4. Đối tượng bị hạn chế cho vay Xem mục 2.4 Chương IV "Chính sách tín dụng chung" 3. Giới hạn cho vay Xem mục 2.7.2 Chương IV "Chính sách tín dụng chung" 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản Chi tiết nêu tại Chương XII “Bảo đảm tiền vay”. 5. Trách nhiệm của các cán bộ liên quan Xem mục 3.2 Chương II "Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng" 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay Quy tr×nh cho vay được bắt đầu từ khi CBTD tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán viên tất toán - thanh lý hợp đồng tín dụng, ®-îc tiến hành theo ba bước: - Thẩm định trước khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát trong khi cho vay; - Kiểm tra, giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau khi cho vay. Toàn bộ quy trình tín dụng được khái quát bằng Sơ đồ quy trình tín dụng tại Phụ lục 8U "Sơ đồ quy trình tín dụng" Kh¸ch hµng vay vèn lµ d©n c- cã hai lo¹i môc ®Ých chÝnh: - Vay vèn phôc vô ®êi sèng, sinh ho¹t - иp øng nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.
  5. Tuú theo tõng môc ®Ých mµ CBTD ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn theo nh÷ng néi dung sau:
Đồng bộ tài khoản