QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 22

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
184
lượt xem
59
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỤ LỤC 8M. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH   Đáp  ứng yêu    Các tiêu chuẩn kiểm tra Số liệu của ngân  hàng  1  Mức độ giảm của vốn cổ phần (Vốn chủ sở hữu ≥ Vốn cổ phần)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 22

  1. PHỤ LỤC 8M. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH   Đáp  ng yêu    Các tiêu chuẩn kiểm tra Số liệu c u c a ngân  hàng  1  Mức độ giảm của vốn cổ phần Vốn chủ sở hữu:   (Vốn chủ sở hữu ≥ Vốn cổ phần) Vốn cổ phần: 2  Xu hướng tăng giảm của tổng doanh thu Năm trước: trong hai năm gần nhất Năm nay: 3  Tổng doanh thu so với tổng vay nợ Tổng doanh thu:   (Tổng doanh thu ≥ Tổng vay nợ) Tổng vay nợ: 4  Tổng vay nợ/(Tài sản Nợ và vốn chủ sở hữu) Năm trước:   không được lớn hơn hay bằng 50% trong hai Năm nay: năm gần nhất Tỷ suất theo năm không được thể hiện một xu hướng gia tăng 5  Tỷ lệ vốn lưu động không được nhỏ hơn 0 Năm trước:   trong hai năm gần nhất Năm nay: Tỷ lệ phần trăm theo năm không được cho thấy một xu hướng âm liên tục Tỷ lệ vốn lưu động = (Tài sản Có ngắn hạn- Tài sản Nợ ngắn hạn) x 100%/(Tài sản Nợ + Vốn chủ sở hữu) 6  Tỷ lệ chi phí trên thu nhập không được Năm tr c:   lớn hơn 100%
  2. Tỷ suất theo năm không được thể hiện một Năm nay: xu hướng gia tăng Tỷ lệ chi phí trên thu nhập = (Giá vốn hàng bán+Chi phí hoạt động+Chi phí không hoạt động+Các khoản lỗ bất thường) x 100%/(Tổng doanh thu+Thu nhập phi hoạt động+thu nhập bất thường) 7  T×nh tr¹ng kh«ng tr¶ ®óng h¹n cña tÊt c¶ c¸c Năm trước:   kho¶n vay kh¸c Năm nay: 8  C¸c kho¶n vay n−íc ngoμi Năm trước:   Năm nay:    
  3. PHỤ LỤC 8N. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY   Tên hồ sơ Cán bộ tín dụng kiểm tra để chắc chắn rằng 1. Hợp đồng tín dụng - Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi khách hàng vay vốn/người được uỷ quyền của khách hàng vay vốn. - Kiểm tra chữ ký của khách hàng vay vốn/người được uỷ quyền này (so với mẫu chữ ký đăng ký của khách hàng vay vốn) 2. Biên bản họp Hội đồng - Việc chấp nhận khoản tín dụng này đã được quản trị thông qua - Việc uỷ quyền cho người được uỷ quyền để ký các hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ khác liên quan 3. Hợp đồng cầm cố động - Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi sản người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu động sản. - Đã được công chứng tại Phòng Công chứng 4. Hợp đồng thế chấp bất - Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi động sản người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu bất động sản. - Đã được công chứng tại Phòng Công chứng 5. Hợp đồng bảo lãnh công - Uỷ quyền để thực hiện bảo lãnh ty - Đã được ký và đóng dấu 6. Hợp đồng bảo lãnh cá - Uỷ quyền để thực hiện bảo lãnh nhân - Đã được ký 7. Giấy nhận nợ - Đã được ký bởi người vay 8.  Cam  k t/Hóa  đ n  tín  - Đã được ký bởi chủ sở hữu của hàng hóa được nhập khẩu
  4. thác  9. Giấy phép thành lập, - Phải là bản được công chứng đăng ký kinh doanh 10. Giấy sở hữu nhà cửa/đất - Phải là bản gốc đai làm thế chấp - Có thể dễ dàng công chứng 11. Giấy tờ phương tiện vận - Phải là bản chính tải/máy móc - Bản sao được công chứng có thể được yêu cầu thêm tuỳ theo từng loại 12. Hợp đồng bảo hiểm - Được ký và thể hiện người hưởng là NHNo & PTNT VN trong suốt thời kỳ còn dư nợ - Số tiền bảo hiểm phải tương đương hoặc lớn hơn tổng hạn mức tín dụng đã được phê duyệt - Thời gian được bảo hiểm phải phù hợp với thời hạn của khoản tín dụng    
  5. PHỤ LỤC 8O. QUY TRÌNH GIẢI NGÂN B−íc 1. Chøng tõ gi¶i ng©n 1.1. Chøng tõ cña kh¸ch hμng CBTD yªu cÇu kh¸ch hμng cung cÊp c¸c hå s¬, chøng tõ vÒ môc ®Ých sö dông tiÒn vay ®Ó gi¶i ng©n, gåm: - Hîp ®ång cung øng vËt t−, hμng ho¸, dÞch vô. - B¶ng kª c¸c kho¶n chi chi tiÕt, kÕ ho¹ch chi phÝ, biªn b¶n nghiÖm thu,... - §èi víi ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n, trong tr−êng hîp cô thÓ Chi nh¸nh cã thÓ yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c b¶n gèc hoÆc chØ yªu cÇu bªn vay liÖt kª danh môc (vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc cña b¶ng liÖt kª) ®Ó ®èi chiÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra sö dông vèn vay sau khi gi¶i ng©n. - Th«ng b¸o nép tiÒn vμo tμi kho¶n cña Ng©n hμng ®èi víi nh÷ng kho¶n vay thanh to¸n víi n−íc ngoμi (®· x¸c ®Þnh trong hîp ®ång tÝn dông). 1.2. Chøng tõ cña Ng©n hμng CBTD h−íng dÉn kh¸ch hμng hoμn chØnh néi dung chøng tõ theo mÉu sau: - Hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay trong tr−êng hîp kh¸ch hμng ch−a hoμn thμnh thñ tôc b¶o ®¶m tiÒn vay. - B¶ng kª rót vèn vay - Uû nhiÖm chi. B−íc 2. Tr×nh duyÖt gi¶i ng©n 2.1. CBTD sau khi xem xÐt chøng tõ gi¶i ng©n nãi trªn, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn gi¶i ng©n th× tr×nh TPTD. 2.2. TPTD kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn gi¶i ng©n vμ néi dung tr×nh cña CBTD: - NÕu ®ång ý: ký tr×nh l·nh ®¹o. - NÕu ch−a phï hîp, yªu cÇu CBTD chØnh söa l¹i.
  6. - NÕu kh«ng ®ång ý: ghi râ lý do, tr×nh l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh 2.3. L·nh ®¹o ký duyÖt: - NÕu ®ång ý: Ký duyÖt - NÕu ch−a phï hîp: yªu cÇu chØnh söa l¹i.  
Đồng bộ tài khoản