intTypePromotion=1

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 26

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
350
lượt xem
82
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên doanh nghiệp: Đại diện doanh nghiệp: Trụ sở: Điện thoại: Fax: Vốn điều lệ/vốn pháp định: Giấy phép thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ngành kinh doanh: Tài khoản giao dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 26

  1. CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 1 Ngân hàng Nông Nghiệp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phát triển Nông thôn Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chi nhánh ________ ........., ngày ..... tháng ..... năm ..... BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG (¸p dông ®èi víi cho vay ng¾n h¹n, kh¸ch hµng doanh nghiÖp) A. GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH HÀNG 1. Tên doanh nghiệp: 2. Đại diện doanh nghiệp: 3. Trụ sở: 4. Điện thoại: Fax: 5. Vốn điều lệ/vốn pháp định: 6. Giấy phép thành lập: 7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 8. Ngành kinh doanh: 9. Tài khoản giao dịch số: B. NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP 1. Số tiền đề nghị vay: 2. Thời gian vay: Trong đó, thời gian ân hạn: 3. Lãi suất vay: 4. Mục đích: 5. Hình thức trả vốn gốc, lãi: 6. Tài sản đảm bảo: C. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN 1. Kết quả thẩm định hồ sơ pháp lý Nhận xét hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đúng, đủ hay chưa, đã hợp lý, hợp lệ hay chưa, có cần phải bổ sung tài liệu hay giải trình gì thêm không? 2. Kết quả thẩm định tình hình hoạt động của khách hàng
  2. CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2 a. Tóm tắt tình hình hoạt động của khách hàng: Lấy từ kết quả phân tích phụ lục 8E và 8H Sản phẩm Nhà máy/cơ sở sản xuất Danh tiếng thương mại và các điều kiện mua hàng Các khách hàng Hệ thống phân phối và các điều kiện bán hàng b. Kết quả đánh giá, nhận xét về năng lực tài chính của khách hàng - Lấy từ kết quả phân tích Phụ lục 8I và tham chiếu phụ lục kèm theo. Về Báo Cáo Lãi Lỗ: Về Bảng Tổng Kết Tài Sản: Về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: D. THU NHẬP DỰ TÍNH TỪ KHOẢN VAY Lấy từ kết quả phân tích của phần 6.7 chương VIII E. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH Nguồn: Lấy từ kết quả phân tích của Phụ lục 8K F. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ & KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO VÀ TRẢ NỢ VAY a. Nêu kết quả thẩm định ở Bước 2, Phụ lục 8K, b. Nêu ý kiến đánh giá về hiệu quả và khả năng trả nợ của phương án, khả năng trả nợ của doanh nghiệp. G. PHÂN TÍCH RỦI RO a. Rủi ro kinh doanh và các viễn cảnh tương lai của khách hàng • Rủi ro do nhu cầu sản phẩm giảm • Rủi ro cạnh tranh • Rủi ro từ chi phí • Rủi do từ sản xuất và quản lý b. Rủi ro hoàn trả vốn vay c. Rủi ro kinh tế vĩ mô • Rủi ro chính trị
  3. CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 3 • Rủi ro ngoại hối d. Rủi ro tài chính e. Các rủi ro khác H. CÁC QUAN HỆ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG & TỔ CHỨC TÀI CHÍNH Nêu kết quả phân tích tại phần 6.6.3 chương VIII I. PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH HÀNG 1. Lấy từ kết quả phân tích của Phụ lục 8D 2. Triển vọng phát triển của khách hàng J. TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ VAY Nêu kết quả phân tích từ phần 6.9 Chương VIII K. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Nêu kết quả phân tích từ chương V L. NHẬN XÉT VỀ KHÁCH HÀNG VAY Kết hợp kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng điều kiện vay vốn tại Phụ lục 8M và tổng hợp các kết quả các phần trên M. KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG N. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG O. QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHO VAY HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN HỢP PHÁP CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 1. CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH TÓM LƯỢC CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TÍNH VÀ CƠ SỞ TÍNH TOÁN
  4. CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2