QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 8

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
222
lượt xem
72
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 PHỤ LỤC 8E. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 8

  1.   PHỤ LỤC 8E. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TƯ CÁCH VÀ NĂNG LỰC PHÁP LÝ, NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG 1. T×m hiÓu chung vÒ kh¸ch hμng Sau đây là nhưng thông tin chung cần tìm hiểu: a. LÞch sö c«ng ty b. Nh÷ng thay ®æi vÒ vèn gãp c. Nh÷ng thay ®æi trong c¬ chÕ qu¶n lý d. Nh÷ng thay ®æi vÒ c«ng nghÖ hoÆc thiÕt bÞ e. Nh÷ng thay ®æi trong s¶n phÈm f. LÞch sö vÒ c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt, hîp t¸c, gi¶i thÓ h. Lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lμ g× i. KhÝa c¹nh chÝnh trÞ vμ x· héi ®»ng sau c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nμy j. §iÒu kiÖn ®Þa lý Nh÷ng th«ng tin nμy ®−îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chung vÒ kh¶ n¨ng hiÖn t¹i còng nh− tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trong t−¬ng lai. §©y lμ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó biÕt liÖu c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng trước nh÷ng thay ®æi bªn ngoμi còng nh− kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng. 2. §iÒu tra ®¸nh gi¸ t− c¸ch vμ n¨ng lùc ph¸p lý a. Kh¸ch hµng vay vèn có trụ sở tại địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố nơi NHNo & PTNT VN cho vay đóng trụ sở? Nếu không, phải giải trình rõ nguyên nhân và báo cáo cho Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN. b. Kh¸ch hµng vay vèn lµ ph¸p nh©n cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù kh«ng? (Pháp nhân phải được công nhận theo Điều 94 và Điều 96 Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam) c. Kh¸ch hµng vay vèn lµ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có đủ hành vi năng lực dân sự, năng lực pháp luật dân sự và hoạt động theo luật doanh nghiệp?
  2. d.  Kh¸ch hμng vay vèn lμ công  ty  h p  danh  có  ho t  đ ng  theo  lu t  doanh  nghi p?  Thành viên công ty có đ  năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s ? e. §iÒu lÖ, quy chÕ tæ chøc cña kh¸ch hμng vay vèn cã thÓ hiÖn râ vÒ ph−¬ng thøc tæ chøc, qu¶n trÞ, ®iÒu hμnh? g. GiÊy phÐp ®Çu t−, chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp hμnh nghÒ cã cßn hiÖu lùc trong thêi h¹n cho vay? h. Kh¸ch hµng vay vèn lµ ®¬n vÞ hạch toán phụ thuộc có giấy uỷ quyền vay vốn của pháp nhân trực tiếp? 3. M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng cña doanh nghiÖp a. Quy m« ho¹t ®éng của doanh nghiệp lín hay nhá? b. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh? c. Sè l−îng, tr×nh ®é lao ®éng? d. C¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp? e. Tuæi trung b×nh, thêi gian c«ng viÖc, møc l−¬ng khëi ®iÓm v trung b×nh f. ChÝnh s¸ch vμ kÕt qu¶ tuyÓn dông g. ChÝnh s¸ch th−ëng vμ t¨ng l−¬ng h. Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thuª c«ng nh©n ngoμi j. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt: Doanh sè trªn ®Çu ng−êi, hiÖu qu¶ cña gi¸ trÞ gia t¨ng k. Tr×nh ®é kü thuËt: - Tr×nh ®é häc vÊn, kinh nghiÖm vμ lÜnh vùc cña c¸c kü s− chÝnh trong c«ng ty - T×nh h×nh ®Çu t− vμo c«ng t¸c nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn vÒ doanh sè vμ thiÕt bÞ, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, kiÓu d¸ng, mÉu m·, hîp t¸c c«ng nghÖ, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ®èi thñ c¹nh tranh 4. T×m hiÓu vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cña ban l·nh ®¹o Nh÷ng th«ng tin ë phÇn nμy gåm cã: a) Danh s¸ch ban l·nh ®¹o c«ng ty b) Tr×nh ®é chuyªn m«n cña ban l·nh ®¹o c«ng ty c) TÝnh c¸ch, ®Æc ®iÓm (sù s½n sμng tr¶ nî) cña c¸ nh©n ng−êi ®øng ®Çu/ban l·nh ®¹o
  3. d) Kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm, c¸ch thøc qu¶n lý, ®¹o ®øc cña ng−êi l·nh ®¹o cao nhÊt vμ ban ®iªï hμnh. C¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc thÓ hiÖn qua: - Gi¸ trÞ doanh thu gia t¨ng - Møc ®é gi¶m/kiÒm chÕ møc t¨ng chi phÝ - Møc lîi nhuËn gia t¨ng - Kh¶ n¨ng qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hμng e) Uy tÝn cña l·nh ®¹o trong vμ ngoμi doanh nghiÖp f) Kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr−êng cña ban l·nh ®¹o g) Nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n trong ban l·nh ®¹o vμ møc ®é hîp t¸c lÉn nhau h) Ai lμ ng−êi ra quyÕt ®Þnh thùc sù (vai trß ®Çu tμu) cña c«ng ty? i) Nh÷ng biÕn ®éng vÒ nh©n sù l·nh ®¹o cña c«ng ty j) LiÖu ban l·nh ®¹o cã ®−îc th«ng b¸o kÞp thêi vμ chÝnh x¸c vÒ nh÷ng thay ®æi cña b¶n th©n c«ng ty, vÒ t×nh h×nh kinh tÕ vμ c¸c xu h−íng cña ngμnh kh¸ch hμng ho¹t ®éng k) Ban l·nh ®¹o cã kh¶ n¨ng qu¶n lý dùa vμo c¸c th«ng tin tμi chÝnh kh«ng? l) Ban l·nh ®¹o lμ chñ së h÷u hay hä ®−îc tr¶ l−¬ng? m) ViÖc ra quyÕt ®Þnh cã ph¶i ®−îc tËp trung vμo mét ng−êi vμ c¸ch thøc qu¶n lý cña hä hay kh«ng?    
  4. PHỤ LỤC 8G. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH §èi víi nh÷ng c©u hái kh«ng thÓ tr¶ lêi “Cã” hoÆc “Kh«ng”, CBTD cÇn ®¸nh dÊu vμo phÇn “Th«ng tin bæ sung” råi ghi chi tiÕt xuèng phÇn d−íi cña b¶ng nμy ®Ó tæng hîp vμo b¸o c¸o thÈm ®Þnh kh¸ch hμng. 1. KiÓm tra B¶ng tæng kÕt tμi s¶n a. PhÇn tμi s¶n Cã Tr¶ lêi Tr¶ lêi Th«ng tin Cã Kh«ng bæ sung LiÖu cã nh÷ng kho¶n tÝn dông kh«ng thÓ thu håi bÞ tÝnh vμo tμi kho¶n c¸c kho¶n ph¶i thu? LiÖu hμng tån kho ®−îc ®Þnh gi¸ chÝnh x¸c? LiÖu nh÷ng hμng háng hoÆc kh«ng sö dông ®−îc bÞ tÝnh gép vμo tμi kho¶n nμy kh«ng? KiÓm tra l¹i chi tiÕt c¸c kho¶n vay/tr¸ch nhiÖm nî cña c¸c tμi kho¶n liªn quan ®Õn ban gi¸m ®èc KiÓm tra cÈn thËn nh÷ng kho¶n thanh to¸n/nh÷ng kho¶n thu chê xö lý cã gi¸ trÞ lín ViÖc khÊu hao c¸c tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cã ®−îc thùc hiÖn theo quy t¾c? Cã x¶y ra viÖc thõa hoÆc thiÕu khÊu hao kh«ng? Cã sù thay ®æi nμo trong ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®ang ¸p dông? Nguyªn t¾c vÒ kÕ to¸n chi phÝ, nh− lμ chi phÝ vèn hoÆc chi phÝ söa ch÷a cã ®−îc xem xÐt mét c¸ch tho¶ ®¸ng? KiÓm tra l¹i cÈn thËn c¸c chi tiÕt vÒ nh÷ng tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, ®Æc biÖt lμ nh÷ng kho¶n cã gi¸ trÞ lín, bao gåm c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn khÊu hao LiÖu kh¸ch hμng vay cã kho¶n ®Çu t− nμo vμo nh÷ng c«ng ty con/c«ng ty kh¸c ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶? ViÖc ®Þnh gi¸ nh÷ng kho¶n ®Çu t− nμy ®· tho¶ ®¸ng ch−a? C¸c bót to¸n khÊu hao ®−îc ghi chÐp ®Òu ®Æn?
  5. b. PhÇn tμi s¶n Nî LiÖu c¸c ho¸ ®¬n mua thiÕt bÞ vμ c¸c ho¸ ®¬n phi ho¹t ®éng kh¸c cã ®−îc ph©n biÖt tõ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶ nãi chung?  
Đồng bộ tài khoản