intTypePromotion=1

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
254
lượt xem
65
download

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có pháp luật tồn tại chủ yếu là quy phạm xã hội: Tập quán và tín điều tôn giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật

 1. CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT
 2. MUÏC TIEÂU Sau khi hoïc xong chöông naøy, sinh vieân hieåu ñöôïc: @Caùc khaùi nieäm cô baûn veà Phaùp luaät. @ Nguoàn goác hình thaønh Phaùp luaät trong xaõ hoäi theo quan ñieåm Maùc-Leânin. @ Baûn chaát vaø ñaëc dieåm cuûa Phaùp luaät. @ Moái quan heä gaén lieàn giöõa Phaùp luaät vaø Nhaø nöôùc. @ Caùc kieåu Phaùp luaät trong xaõ hoäi vaø caùc hình thöùc Phaùp luaät ñang ñöôïc aùp duïng hieän nay.
 3. NỘI DUNG 1. Nguồn gốc của pháp luật 2. Bản chất của pháp luật 3. Các mối liên hệ và các thuộc tính của pháp luật 4. Các chức năng của pháp luật 5. Các kiểu pháp luật 6. Các hình thức của pháp luật
 4. NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT Xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật, tồn tại chủ yếu là quy phaïm xaõ hoäi : Tập quán và tín điều tôn giáo.
 5. NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT Đặc điểm của QPXH: + Thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích của toàn thể thị tộc, bộ lạc + Điều chỉnh cách xử sự của con người trên tinh thần hợp tác + Được thực hiện tự nguyện; có sự cưỡng chế khi vi phạm do thị tộc tổ chức
 6. NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA PHÁP LUẬT Khi xã hội phát triển, chế độ tư hữu ra đời và có sự phân chia giai cấp,các tập quán không còn phù hợp. Hai con ñöôøng hình thaønh phaùp luaät: + Do Nhaø nöôùc thöøa nhaän caùc QPXH – phong tuïc taäp quaùn + Hoaït ñoäng saùng taïo phaùp luaät – ñaët ra nhöõng quy phaïm môùi
 7. KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï do Nhaø nöôùc ban haønh vaø baûo ñaûm thöïc hieän, theå hieän yù chí cuûa giai caáp thoáng trò trong xaõ hoäi, laø nhaân toá ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi
 8. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT 1. Tính giai cấp - Pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành - Pháp luật là yếu tố điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội theo mục tiêu phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị
 9. 2. Tính xaõ hoäi cuûa phaùp luaät Phaùp luaät laø coâng cuï ñeå toå chöùc ñôøi soáng xaõ hoäi, ñôøi soáng kinh teá. Phaùp luaät laø thước đo hành vi của con người, là công cụ kiểm nghiệm quá trình và hiện tượng xã hội.
 10. 3. Tính dân tộc Xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần tính dân tộc, phản ánh phong tục tập quán, trình độ văn minh, văn hóa dân tộc 4. Tính mở Sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu văn minh, văn hóa pháp lý của nhân loại
 11. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT 1.Phaùp luaät vaø kinh teá 2.Phaùp luaät vaø chính trò 3.Phaùp luaät vaø nhaø nöôùc 4.Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc
 12. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT -Phaùp luaät vaø kinh teá: Ñieàu kieän kinh teá laø nguyeân nhaân tröïc tieáp quyeát ñònh söï ra ñôøi cuûa phaùp luaät, tính chaát cuûa caùc quan heä kinh teá quyeát ñònh tính chaát cuûa heä thoáng phaùp luaät; phaùp luaät coù taùc ñoäng tích cöïc hoaëc kìm haõm ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá.
 13. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT -Phaùp luaät vaø chính trò: Phaùp luaät laø bieän phaùp, phöông tieän ñeå thöïc hieän chính trò cuûa giai caáp caàm quyeàn.
 14. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT -Phaùp luaät vaø nhaø nöôùc: Laø hai yeáu toá coù cuøng baûn chaát, cuøng phaùt sinh, phaùt trieån, toàn taïi vaø tieâu vong; Nhaø nöôùc caàn phaùp luaät laø coâng cuï ñeå quaûn lyù xaõ hoäi vaø phaùp luaät caàn Nhaø nöôùc nhö laø nguoàn söùc maïnh ñaûm baûo.
 15. CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA PHÁP LUẬT -Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc: Phaùp luaät phaûn aùnh ñaïo ñöùc cuûa löïc löôïng caàm quyeàn, phaùp luaät chòu söï taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø coù taùc ñoäng trôû laïi ñoái vôùi ñaïo ñöùc.
 16. THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT Tính quy phaïm phoå bieán Phaùp luaät laø heä thoáng caùc quy taéc xöû söï, laø khuoân maãu möïc thöôùc ñöôïc xaùc ñònh cuï theå. Phaùp luaät coù tính phoå quaùt, roäng khaép, caùc QPPL ñöôïc aùp duïng nhieàu laàn treân laõnh thoå vaø thôøi gian.
 17. THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT Tính xaùc ñònh chaët cheõ veà maët hình thöùc Noäi dung & Ngoân ngöõ cuûa phaùp luaät ñöôïc quy ñònh roõ raøng, saùng suûa, chaët cheõ, khaùi quaùt. Tính ñöôïc ñaûm baûo baèng Nhaø nöôùc Phaùp luaät do Nhaø nöôùc ban haønh hoaëc thöøa nhaän vaø baûo ñaûm thöïc hieän
 18. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT 1.Taäp quaùn phaùp 2.Tieàn leä phaùp 3.Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
 19. Taäp Quaùn Phaùp Laø hình thöùc Nhaø nöôùc do pheâ chuaån hoaëc thöøa nhaän moät soá taäp quaùn ñaõ löu truyeàn trong xaõ hoäi, phuø hôïp vôùi lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò, lôïi ích xaõ hoäi vaø naâng leân thaønh nhöõng quy taéc xöû söï mang tính baét buoäc chung ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng phoå bieán trong Phaùp luaät chuû noâ, phong kieán vaø tö saûn.
 20. Tieàn leä phaùp Laø hình thöùc do Nhaø nöôùc thöøa nhaän caùc quyeát ñònh cuûa cô quan haønh chính hoaëc cô quan xeùt xöû trong khi giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñeå aùp duïng ñoái vôùi caùc vuï vieäc töông töï veà sau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2