intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

200
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm cở sở dữ liệu Mô hình phân tích dữ liệu Phân tích dữ liệu không gian Mô hình dữ liệu thuộc tính Phân tích tổng hợp .Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp thông tin về các sự kiện và các mối quan hệ của chúng. Có 2 cách tổ chức cơ sở dữ liệu để xử lý: 1. Các tập tin dữ liệu theo kiểu chia sẻ trong môi trường xử lý File dử liệu 1 File dử liệu 2 File dử liệu 3 Chương trình ứng dụng 2 Đầu ra 2 Chương trình ứng dụng 1 Đầu ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 1. Chương 3: PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU 3.1 Khaùi nieäm côû sôû döõ lieäu 3.2 Moâ hình phaân tích döõ lieäu 3.3 Phaân tích döõ lieäu khoâng gian 3.4 Moâ hình döõ lieäu thuoäc tính 3.5 Phaân tích toång hôïp 19/10/2012 1
 2. 3.1 KHAÙI NIEÄM CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Cô sôû döõ lieäu (CSDL) laø moät taäp hôïp thoâng tin veà caùc söï kieän vaø caùc moái quan heä cuûa chuùng. 19/10/2012 2
 3.  Coù 2 caùch toå chöùc cô sôû döõ lieäu ñeå xöû lyù: 1. Caùc taäp tin döõ lieäu theo kieåu chia seû trong moâi tröôøng xöû lyù Chöông trình File döû lieäu 1 Ñaàu ra 1 öùng duïng 1 File döû lieäu 2 Chöông trình File döû lieäu 3 Ñaàu ra 2 öùng duïng 2 CÔ SÔÛ DÖÛ LIEÄU Nhöôïc ñieåm :  leänh ñeå truy xuaát taäp tin döõ lieäu phaûi ñöôïc ghi trong moãi chöông trình öùng duïng, neáu coù thay ñoåi trong taäp tin döõ lieäu thì leänh truy xuaát cuõng phaûi thay ñoåi cho moãi chöông trình öùng duïng;  neáu cuøng luùc coù nhieàu chöông trình vaø nhieàu ngöôøi truy xuaát vaø thay ñoåi treân cuøng taäp tin döõ lieäu, thì caàn coù boä phaän kieåm tra, ai ñöôïc truy xuaát ñeán CSDL 19/10/2012 i thay ñoåi naøo ñöôïc pheùp thöïc hieän. vaø loaï 3
 4. 2. Caùc taäp tin theo kieåu chia seû trong moâi tröôøng quaûn trò CSDL  heä quaûn trò CSDL bao goàm caùc chöông trình thao taùc vaø duy trì döõ lieäu trong CSDL;  heä quaûn trò CSDL laø moät heä ñieàu khieån trung taâm treân toaøn boä caùc töông taùc giöõa CSDL vaø trình öùng duïng. 19/10/2012 4
 5. Öu ñieåm cuûa CSDL: 1. ñieàu khieån taäp trung; 2. coù theå ñöôïc chia seû moät caùch höõu hieäu; Sö dông ®Êt thÝch hîp nhÊt 3. ñoäc laäp döõ lieäu; ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch 4. öùng duïng môùi ñöôïc thöïc thi deã daøng; x· héi ®¸nh gi¸ vÒ kinh tÕ 5. truy xuaát tröïc tieáp; ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng thÝch nghi Nguån n-íc 6. ñoä dö thöøa ñöôïc khoáng cheá. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt Haïn cheá cuûa CSDL: Thæ nh-ìng KhÝ hËu 1. giaù thaønh; B¶n ®å nÒn 2. phöùc taïp hôn; 3. ruûi ro mang tính taäp trung. CÔ SÔÛ DÖÛ LIEÄU Teân khaùch haøng vaø ñòa chæ Thoâng tin baùn haøng Döõ lieäu kieåm keâ Nhaø cung caáp DBMS Date : Item : Client Name : Supplier : Address : INVENTORY HISTORY UNIT MONTH UNITS UNITS UNITS QTY ITEM TOTAL PRICE SOLD RECEVED ON-HAND JAN FEB MARCH BALANCE 19/10/2012 APRIL 5 XEM THÖÏC HIEÄN TÍNH TOAÙN XEM QUAÛN LYÙ KIEÅM KEÂ
 6. KHAÙI NIEÄM GEODATABASE Mô hình Geodatabase: mô hình dữ liệu với các tính năng ưu việt như: Lưu trữ các đối tượng không gian và các thuộc tính của chúng trong cùng hệ thống CSDL quan hệ - RDBMS (Relational Database Management System). Những lớp đối tượng có thể độc lập hoặc thành nhóm trong một tập dữ liệu như một Feature class. Các tập dữ liệu có mối quan hệ không gian trong một Feature Dataset 19/10/2012 6
 7. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH GIS Mô hình phân tích: Functions, Data, Numerical Models, Tools, etc tạo ra các chức năng khai thác thông tin không gian và các thuộc tính trong hệ thống CSDL phục vụ cho từng ứng dụng cụ thể BINARY model: multiplies maps for Y/N solution RANKING model: adds maps for a range of solutions 19/10/2012 7
 8. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂ HÌNH PHAÂN TÍCH GIS 19/10/2012 8
 9. 19/10/2012 9
 10. 3.2 PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU 19/10/2012 10
 11. Chuyển đổi tọa độ dùng điểm khống chế (GCP) • Giả định: có một bản đồ (hoặc ảnh) của vùng nghiên cứu và đã được nắn chỉnh. Xác định 2 hệ tọa độ (x,y) của bản đồ và (u,v) của ảnh cần nắn chỉnh, cùng 2 hàm biến đổi tọa độ u = f(x,y) v = g(x,y) x u master image slave images y 1 v 1 2 2 3 3 19/10/2012 11 Map Image
 12. Chuyển đổi tọa độ dùng điểm khống chế (GCP) x = 902.76 + 0.206i + 0.051j y = 152.579 − 0.044i + 0.199j L-u ý: -Image to Image: sai sè cña ®iÓm ®-îc tÝnh b»ng pixel - Sai sè X,Y vµ RMS cña ®iÓm cÇn ®¹t < or = 0,5  NhËp ¶nh  Lùa chän phép biến đổi  Chän ®iÓm khèng chÕ  TÝnh to¸n phép biến đổi  KiÓm tra sai sè, chän l¹i ®iÓm (nÕu cÇn thiÕt) 19/10/2012 12
 13. master image slave images 1. Chän : 2. Chän: Warp Image lµ ¶nh vÖ tinh cÇn Base Image lµ b¶n ®å ®· n¾n n¾n chØnh chØnh (hoÆc ¶nh ®· n¾n) (hiÓn thÞ ë cöa sæ hiÓn thÞ (hiÓn thÞ ë cöa sæ hiÓn thÞ Display Display #2) #1) 3. BÊm OK: Image Coodinate Map Coordinate Colume Line Easting Northing 390 400 524,445 1,234,456 700 420 525,445 1,234,256 … … … … … … … … … … … … … … … … 13 … … … … … … … …
 14. 5 6 7 6 MMU = 9 ha Precipitation - 3 3 2 4 Losses (Evaporation, Infiltration) = 2 3 MMU = 1 ha 5 2 *MMU = Minimum Mapping Unit Runoff 100 m 40 50 55 40-0.5*4 = 38 42 47 43 55-0.5*6 = 52 38 52 42 44 41 42-0.5*2 = 41 150 m 41-0.5*4 = 39 41 39 4 6 19/10/2012 2 4 14
 15.  Data manipulation Áp dụng đối tượng là vùng (polygon) dựa trên thuộc tính. Gồm 3 bước:  Topological overlay  Reclassify vùng cùng thuộc tính  Buffering  Dissolve ranh giới vùng cùng loại  Terrain analysis (xóa các arc giữa 2 polygons, nếu có thuộc tính giống nhau);  Network Analysis  Merge polygons thành vùng lớn hơn Và chỉ định new ID cho từng đối tượng. Ad Bd Cf Reclassify Bf Cd Dissolve A Ad & merge Loại đất A, B, C B C với tiềm năng phát triển d và f A B C A B Soil types A, B and C C A 19/10/2012 15 Soil types A, B and C
 16.  Topological overlay  New intersection: được xác định khi có 2 đường giao nhau. Đường giao với vùng sẽ tạo vùng mới.  Combined map mối quan hệ không gian của các vùng mới được cập nhât (updated for the new) Point in polygon Fast food restaurant Towns ID Town 1 2 ID Restaurant A A Shi Qi 3 1 McDonald B B Gang Kou 4 2 Pizza Hut 5 C C San Jiao 3 KFC 4 McDonald 5 Berger King ID Town Restaurant 1 Shi Qi McDonald 1 2 2 Gang Kou Pizza Hut 3 3 Gang Kou KFC 4 4 San Jiao McDonald 5 5 San Jiao Berger King
 17. 19/10/2012 17
 18. Polygon on polygon Watershed County 1 3 B A 4 2 C ID Watershed County 2 1 1 A 1 3 2 1 B 3 3 B 5 6 4 2 A 4 5 2 B 7 8 6 4 B 7 2 C 19/10/2012 18 Spatial Analysis 8 4 C 18
 19. Polygon on polygon Watershed County 1 3 B A 4 2 C ID Watershed County 2 1 1 A 1 3 2 1 B 3 3 B 5 6 4 2 A 4 5 2 B 7 8 6 4 B 7 2 C 19/10/2012 19 Spatial Analysis 8 4 C 19
 20. Chồng lớp vùng (Polygon overlay) Phép giao (Intersection) Hợp nhất (Union) Identity 19/10/2012 20 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2