CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP LỢI ÍCH – CHI PHÍ (B/C)

Chia sẻ: Cao Quang Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
14
download

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP LỢI ÍCH – CHI PHÍ (B/C)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2 cách tính theo 2 loại tỷ số B/C khác nhau sẽ cho các kết quả khác nhau, nhưng sẽ dẫn đến cùng 1 kết luận. – Về mặt sắp hạng các PA, chúng lại có thể dẫn đến những kết luận khác nhau. – Lợi ích B phải là hiệu của phần lợi ích do dự án mang lại và – phần tổn thất (thiệt hại) do dự án gây ra. – Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 tỷ số B/C là phần chi phí hàng năm được bổ sung vào phần chi phí ở mẫu hay trích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP LỢI ÍCH – CHI PHÍ (B/C)

  1. 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) o Xaùc ñònh tyû soá giöõa giaù trò töông ñöông cuûa lôïi ích (PV, hay AV hay FV) treân giaù trò töông ñöông cuûa chi phí CHƯƠNG 5 (PV, hay AV hay FV) cuûa döï aùn. Coù hai loaïi tyû soá B/C PHÖÔNG PHAÙP LÔÏI ÍCH – CHI PHÍ o Tyû soá B/C thöôøng (B/C) PW (Lôïi ích ñem laïi cho Ngöôøi söû duïng) PW (B) B/C = = PW (Chi phí cuûa Ngöôøi cung caáp) PW (CR + O + M) AW (Lôïi ích ñem laïi cho Ngöôøi söû duïng) B GV: Haøng Leâ Caåm Phöông B/C = = AW (Chi phí cuûa Ngöôøi cung caáp) CR + O + M Noäi dung 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) o Tyû soá B/C söûa ñoåi 1. Phöông phaùp B/C 2. Phaân tích ñieåm hoøa voán PW[B – (O + M)] B/C = PW(CR) 3. Thôøi gian buø voán ñaàu tö B – (O + M) B/C = CR  B/C  1: döï aùn ñaùng giaù veà maët kinh teá 1
  2. 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) o Nhaän xeùt: Ví duï: Trong vieäc xaây döïng 1 con ñöôøng lieân tænh. Xaùc ñònh lôïi ích, chi phí, toån thaát? – 2 caùch tính theo 2 loaïi tyû soá B/C khaùc nhau seõ cho caùc keát quaû khaùc nhau, nhöng seõ daãn ñeán cuøng 1 keát luaän. Chi phí: giaù xaây döïng – Veà maët saép haïng caùc PA, chuùng laïi coù theå daãn ñeán nhöõng keát Lôïi ích: phaàn tieát kieäm ñöôïc do giaûm chi phí löu thoâng vaø luaän khaùc nhau. gia soá thu nhaäp do khaùch du lòch taêng leân – Lôïi ích B phaûi laø hieäu cuûa phaàn lôïi ích do döï aùn mang laïi vaø Toån thaát: nhöõng thieät haïi cuûa ngöôøi noâng daân do laøm con – phaàn toån thaát (thieät haïi) do döï aùn gaây ra. ñöôøng gaây ra. – Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa 2 tyû soá B/C laø phaàn chi phí haøng naêm ñöôïc boå sung vaøo phaàn chi phí ôû maãu hay trích ra tröïc tieáp töø lôïi ích haøng naêm ôû töû soá. – Ñieåm gioáng nhau laø phaàn giaù trò coøn laïi SV ñeàu ñöôïc duøng ñeå tính toaùn CR ôû maãu soá trong caû 2 caùch tính. – Vieäc xaùc ñònh phaàn naøo laø lôïi ích, chi phí, vaø toån thaát khaù phöùc taïp. 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) o Phaân loaïi lôïi ích, chi phí vaø toån thaát Ví duï 5-1: Tính tyû soá B/C cuûa cô hoäi ñaàu tö coù caùc döõ lieäu ban ñaàu sau ñaây (tieàn teä tính theo ñôn vò trieäu Ñ): o Lôïi ích trong caùc bieåu thöùc laø lôïi ích roøng, nghóa laø lôïi ích tröø ñi toån thaát (Benefits – Disbenefits). Chi phí ñaàu tö ban ñaàu 10,00 o Chi phí laø nhöõng giaù trò öôùc tính veà giaù xaây döïng (vaän Chi phí vaän haønh, baûo quaûn 2,20 haønh, baûo quaûn) tröø ñi caùc giaù trò coøn laïi SV. Thu nhaäp haøng naêm 5,00  xaùc ñònh thaønh phaàn naøo laø Lôïi ích, Chi phí hay Toån Giaù trò coøn laïi 2,00 thaát phuï thuoäc vaøo vieäc xaùc ñònh ai laø Ngöôøi chuû cuûa Tuoåi thoï (naêm) 5 naêm döï aùn. MARR (%) 8% 2
  3. 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C Giaûi  Nguyeân taéc khi phaân tích PA: B/C()  1 CR = (P – SV)(A/P,i%,n) + SV(i) (1) So saùnh PA coù ñaàu tö ban ñaàu lôùn hôn vôùi PA coù ñaàu = (10 – 2)(A/P, 8%, 5) + 2(0,08) = 2,163 tö ban ñaàu nhoû hôn chæ khi PA coù ñaàu tö nhoû hôn laø ñaùng giaù (B/C ≥ 1) B 5 B/C thường = = = 1,146 (2) Tieâu chuaån ñeå löïa choïn PA laø: “Choïn PA coù ñaàu tö CR + O + M 2,163 + 2,2 ban ñaàu lôùn hôn neáu gia soá voán ñaàu tö laø ñaùng giaù”, B – (O + M) 5 – 2,2 nghóa laø Tyû soá B/C(Δ) ≥ 1. B/C sửa đổi = = = 1,294 CR 2,163 1. Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C Ví duï 5-2: trang 124  So saùnh caëp PA khi bieát thu nhaäp vaø chi phí Giaûi Ví duï 5-3: Giaûi baøi toaùn ôû Ví duï 3-2 hoaëc Ví duï 4-5 theo Tính caùc giaù trò töông ñöông ñeàu haøng naêm: phöông phaùp döïa treân tyû soá B/C. Sau ñaây laø soá lieäu ban ñaàu Lôïi ích: 500 trieäu Ñ/naêm cuûa 2 PA maùy tieän A vaø B cho trong caùc ví duï ñoù. CR = 1.500(A/P, 6%, 10) = 203,805trieäu Ñ/naêm Soá lieäu ban ñaàu Maùy tieän A Maùy tieän B Chi phí O vaø M: 50 trieäu Ñ/naêm Chi phí vaø thu nhaäp (trieäu Ñ): Toån thaát: 200 trieäu Ñ/naêm Ñaàu tö ban ñaàu: 10,0 15,0 B 500 - 200 Chi phí haøng naêm: 2,2 4,3 B/C thường = = = 1,18 CR + O + M 203,805 + 50 Thu nhaäp haøng naêm: 5,0 7,0 B – (O + M) 500 – 200 - 50 Giaù trò coøn laïi: 2,0 0 B/C sửa đổi = = = 1,23 CR 203,805 Tuoåi thoï (naêm): 5 10 MARR (%) 8% 3
  4. 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C  Veà tröôøng hôïp B/C aâm  So saùnh caëp PA khi chuùng coù thu nhaäp nhö nhau Gia soá lôïi ích Gia soá chi phí Tyû soá PA coù ñaùng giaù Ví duï 5-4: Giaûi baøi toaùn veà 2 PA maùy neùn khí I vaø II, cho ôû (trieäu Ñ) (trieäu Ñ) B/C hay khoâng? Ví duï 3-3 hoaëc Ví duï 4-6 theo phöông phaùp Tyû soá B/C. Tröôøng hôïp B/C ≥ 1,0, thì döï aùn laø ñaùng giaù. +100 (thu ñöôïc) +200 (chi phí) +0,50 < 1,0: khoâng ñaùng giaù Soá lieäu ban ñaàu Maùy neùn khí I Maùy neùn khí II +100 (thu ñöôïc) +50 (chi phí) +2,00 > 1,0: ñaùng giaù Chi phí vaø thu nhaäp (trieäu Ñ): Tröôøng hôïp B/C ≤ 1,0, thì döï aùn laø ñaùng giaù. Ñaàu tö ban ñaàu: 3,0 4,0 +100 (thu ñöôïc) –200 (tieát kieäm) –0,50 < 1,0: ñaùng giaù Chi phí haøng naêm: 2,0 1,6 +100 (thu ñöôïc) –50 (tieát kieäm) –2,00 < 1,0: ñaùng giaù Giaù trò coøn laïi: 0,5 0 0 (khoâng ñoåi) –50 (tieát kieäm) 0,00 < 1,0: ñaùng giaù Tuoåi thoï (naêm): 6 0 –100 (toån thaát) –200 (tieát kieäm) +0,50 < 1,0: ñaùng giaù –100 (toån thaát) –50 (tieát kieäm) +2,00 > 1,0: khoâng ñaùng giaù MARR (%) 15% 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C  Veà tröôøng hôïp B/C aâm  So saùnh nhieàu PA Töû soá B - (O + M) Ví duï 5-5: So saùnh caùc PA loaïi tröø nhau cho ôû Ví duï 4-7, 0 Lôïi ích giaûm Lôïi ích khoâng taêng Lôïi ích taêng theo phöông phaùp döïa treân Tyû soá B/C, MARR = 18%. Maãu soá CR CRA > CRB  CR < 0 B/C() > 0 B/C() = 0 B/C() < 0 = CRB – CRA Ñaàu tö ban ñaàu P taêng Giaù trò SV taêng B/C()  1: choïn A Choïn B vì lôïi ích khoâng ñoåi Choïn B vì lôïi ích Thôøi gian n daøi hôn B/C() > 1: choïn B nhöng giaûm ñöôïc chi phí taêng vaø giaûm ñöôïc Chi phí vaø thu nhaäp Caùc phöông aùn ñaàu tö ban ñaàu. chi phí ñaàu tö ban ñaàu. (trieäu Ñ) A B C D E F CRA = CRB  CR = 0 B/C()  -  B/C() > 0 B/C()  +  Ñaàu tö ban ñaàu P khoâng taêng Choïn A vì ñaàu tö ban Veà lyù thuyeát thì nhö nhau Choïn B vì voán ñaàu tö Ñaàu tö ban ñaàu 1.000 1.500 2.500 4.000 5.000 7.000 ñaàu khoâng taêng nhöng neân choïn A vì giaûm ban ñaàu khoâng thay nhöng lôïi ích giaûm ruûi ro vaø do nguoàn voán haïn ñoåi maø lôïi ích taêng Thu nhaäp naêm roøng 150 375 500 925 1.125 1.425 cheá CRA < CRB  CR > 0 B/C() < 0 B/C() > 0 B/C() > 0 Giaù trò coøn laïi 1.000 1.500 2.500 4.000 5.000 7.000 Ñaàu tö ban ñaàu P taêng Choïn A vì taêng ñaàu Choïn A vì taêng ñaàu tö maø B/C()  1: choïn B tö maø lôïi ích giaûm lôïi ích khoâng taêng B/C() < 1: choïn A 4
  5. 2. So saùnh caùc phöông aùn theo B/C 3. So saùnh caùc phöông phaùp theo PW vaø B/C Giaûi: Löïa choïn phöông phaùp so saùnh PA  nhöõng yeáu toá aûnh höôûng: Gia soá A B BC BD DE EF  Coù 1 khuynh höôùng ñaõ toàn taïi trong toå chöùc thöïc hieän Gia soá ñaàu tö (trieäu Ñ) 1.000 1.500 1.000 2.500 1.000 2.000 CR (Δ) (trieäu Ñ/naêm) 180 270 180 450 180 360 phaân tích döï aùn Δ B (trieäu Ñ/naêm) 150 375 125 550 200 200  Thoùi quen cuûa moät soá ngöôøi coù traùch nhieäm ra quyeát ñònh B/C (Δ) 0,833 1,389 0,694 1,222 1,111 0,833  Moái quan heä giöõa thôøi kyø phaân tích vaø tuoåi thoï cuûa caùc PA, Gia soá laø ñaùng giaù? Khoâng Coù Khoâng Coù Coù Khoâng caùc PA coù cuøng tuoåi thoï hay khoâng  Phöông tieän tính toaùn (ngaøy nay khoâng coøn khoù khaên nöõa). 3. So saùnh caùc phöông phaùp theo PW vaø B/C 4. Phaân tích ñieåm hoøa voán  Veà ñaùnh giaù, so saùnh caùc döï aùn ñaàu tö Phöông phaùp ñieåm hoøa voán o Xaùc ñònh giaù trò cuûa moät bieán soá naøo ñoù (saûn löôïng caàn saûn  Veà saép haïng caùc döï aùn ñaàu tö xuaát, soá giôø vaän haønh, soá naêm laøm vieäc, v.v…) ñeå toång luõy tích chi phí vaø toång luõy tích thu nhaäp baèng nhau (hoøa voán) FC QBE  (P  v) Q = QBE  hoøa voán Q  QBE  loã Q  QBE  laõi 5
  6. 5. Thôøi gian buø voán Phöông phaùp thôøi gian buø voán (Tp) o Thôøi gian buø voán coù xeùt ñeán giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn hoaëc boû qua yeáu toá giaù trò theo thôøi gian o Xaùc ñònh thôøi gian caàn thieát (Tp) ñeå toång thu nhaäp roøng baèng voán ñaàu tö ban ñaàu P Tp  CF TP  Min caøng toát 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản