intTypePromotion=1

CHƯƠNG 7 - BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chia sẻ: Lê Văn Nhứt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
605
lượt xem
213
download

CHƯƠNG 7 - BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là chứng từ cơ bản Do người bán lập sau khi gửi hàng Yêu cầu người mua trả tiền theo tổng số hàng ghi trên hoá đơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 7 - BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

 1. Chöông 7 BOÄ CHÖNG TÖØ TRONG CHÖÙNG TÖ TRONG THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ 1
 2. 1. Hoùa ñôn thöông maïi (C (Commercial Invoice) Laø chöùng töø cô baûn Do ngöôøi baùn laäp sau khi göûi haøng Yeâu caàu ngöôøi mua traû tieàn theo toång soá eu cau ngöôi tien tong so haøng ghi treân hoùa ñôn. 2
 3. 1. (tt) Taùc duïng: Söû duïng thay theá cho hoái phieáu Khai haûi quan Theá chaáp vay ngaân haøng Ke Keâ khai chi tieát veà haøng hoùa tiet hang hoa Thoâng baùo keát quaû giao haøng (baûn sao) 3
 4. 1. (tt) Noäi dung: Ngaøy laäp gay Teân vaø ñòa chæ ngöôøi baùn, ngöôøi mua Teân haøng hoaëc teân dòch vuï ñöôc mua baùn en hang ten ñöôïc ban Soá löôïng haøng hoùa Gia Giaù ñôn vò Toång giaù trò Va Vaø: soá löông kieän, loai bao bì, kyù maõ hieäu, löôïng loaïi trong löôïng caû bì, troïng löôïng tònh, soá vaø ngaøy kyù hôïp ñoàng, ngaøy göûi haøng, ñieàu kieän giao haøng vaø thanh toaùn. 4
 5. 2. Phieáu ñoùng goùi haøng hoùa (Packing List) (Packing List) Lieät keâ haøng hoùa ñoùng goùi trong 1 kieän haøng. Do ngöôøi sx, xk laäp khi ñoùng goùi haøng hoùa Taùc duïng: taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc kieåm ñeám haøng hoùa. Laäp thaønh 3 baûn: 1 baûn göûi theo kieän haøng 1 baûn göûi trong loâ haøng 1 baûn keøm trong boä chöùng töø haøng hoùa 5
 6. 2. (tt) Noäi dung: Teân ngöôøi baùn Teân haøng Teân ngöôøi mua Soá hieäu hoùa ñôn Soá thöù töï kieän haøng Caùch ñoùng goùi (thuøng, bao, hoøm,…) Soá löôïng haøng trong kieän Troïng löôïng haøng hoùa Th Theå tích kieän haøng … 6
 7. 3. Baûng keâ chi tieát (Specification) (Specification) Thoáng keâ cuï theå taát caû caùc loaïi haøng vaø caùc maët haøng cuûa loâ haøng. Coù 2 loaïi: Baûng keâ ñöôïc laäp khi kyù keát hôïp ñoàng phuï luïc hôïp ñoàng Baûng keâ ñöôïc laäp khi göûi haøng cho ngöôøi mua baûng toång hôïp caùc phieáu ñoùng goùi Noäi dung vaø hình thöùc tuøy thuoäc yeâu caàu haûi quan nöôùc ngöôøi mua 7
 8. 3. (tt) Noäi dung: Ten ngöôøi baùn va ngöôi mua Teân ngöôi ban vaø ngöôøi mua Teân haøng So hôïp ñoàng Soá hôp ñong Soá hoùa ñôn Kyù maõ hieäu Soá hieäu caùc kieän haøng Soá löôïng kieän Soá löôïng haøng/kieän Troïng löôïng kieän haøng (caû bì, tònh) Troïng löôïng toång coäng 8
 9. 3. (tt) Ngoaøi ra, coù theå gaëp: Hoùa ñôn chieáu leä (Proforma Invoice): duøng ñeå khai haûi quan, xin giaáy pheùp nk, khi trò giaù hh, göûi baùn hoaëc chaøo haøng. Hoùa ñôn taïm thôi (Provisional Invoice): dung ñeå oa ñôn tam thôøi (Provisional Invoice): duøng ñe thanh toaùn sô boä tieàn haøng. Hoa ñôn chính thöùc (Final Invoice): xac ñònh Hoùa ñôn chính thöc (Final Invoice): xaùc ñònh toång trò giaù cuoái cuøng vaø thanh toaùn döùt ñieåm. Hoùa ñôn chi tieát (Detailed Invoice): giaù caû ñöôïc chi tieát hoùa. Hoùa ñôn trung laäp: duøng khi baùn laïi haøng cho beân thöù ba. thöù 9
 10. 4. Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (Certificate of Origin – C/O) of Origin C/O) Do Phoøng Thöông maïi cuûa nöôùc xuaát khaåu caáp hoaëc ngöôøi xuaát khaåu töï caáp Xaùc nhaän nôi saûn xuaát hoaëc nguoàn goác cuûa haøng hoùa Tac duïng: can cö tính thueá, chính sach Taùc dung: caên cöù tính thue, chính saùch khu vöïc, chính saùch phaân bieät ñoái xöû, xac ñònh chaát löôïng hang hoùa. xaùc ñònh chat löông haøng hoa. 10
 11. 4. (tt) Caùc loaïi: Form P: xaùc nhaän nôi xuaát xöù cuûa haøng hoùa xac xuat cua hang hoa Form A: ñoái vôùi caùc quoác gia thuoäc heä thoáng öu ñai ñaõi phoå caäp GSP Form O: maët haøng caø pheâ vaø ñöôïc NK vaøo nhöng nöôc nhöõng nöôùc thuoäc hieäp hoäi caø pheâ theá giôùi giôi Form X: maët haøng caø pheâ ñi caùc nöôùc ngoaøi hieäp hoäi Form T: haøng deät may vaøo thò tröôøng EU Form B: khoâng thuoäc yeâu caàu caùc form khaùc. khong yeu cau cac khac 11
 12. 5. Hoùa ñôn laõnh söï (Consular invoice) invoice) Hoùa ñôn coù söï chöùng nhaän cuûa laõnh söï nöôùc nhaäp khaåu Cach chöùng nhaä Caùch chöng nhaän: Chöùng nhaän vaø kyù teân tröïc tieáp treân hoa ñôn thöông maïi hoùa ñôn thöông mai Chöùng nhaän treân hoùa ñôn vaø treân vaän taûi ñôn hoaëc boä chöùng töø Maãu rieâng laäp saün 12
 13. 6. Hoùa ñôn haûi quan (Custom Invoice) (Custom Invoice) Thuaän tieän cho haûi quan nöôùc nhaäp kh khaåu: thoáng keâ, xac ñònh nguoàn goác, th ù ñò xaùc ñònh giaù caû Noäi dung: Chi tieát veà ngöôøi baùn, ngöôøi mua, ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp hoùa ñôn, nôi göûi vaø nhaän, teân haøng, kyù maõ hieäu, nöôùc xk. Soá löôïng, troïng löôïng, giaù ôû nöôùc xk Chöùng nhaän hoùa ñôn ñuùng vaø chính xaùc 13
 14. 7. Baûo hieåm ñôn (Insurance Policy) (Insurance Policy) Chöùng töø do coâng ty baûo hieåm caáp, chaáp nhaä bao hiem cho lo hang nhaän baûo hieåm cho 1 loâ haøng Taùc duïng: Ñaõ kyù keát hôïp ñoàng baûo hieåm Ñaõ traû phí baûo hieåm Khieáu naïi vaø nhaän tieàn boài thöôøng 14
 15. 7. (tt) Noäi dung Ñieàu khoaûn chung Ñöôïc in saün Traùch nhieäm cuûa ngöôøi baûo hieåm vaø ngöôøi ñöôïc baûo hieåm Ñieàu khoaûn rieâng ieu khoan rieng Ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm Gia trò baûo hiem Giaù trò bao hieåm Ñieàu kieän baûo hieåm ñaõ thoûa thuaän Toång soá phí baûo hieåm 15
 16. 8. Giaáychöùng nhaän baûo hieåm (Insurance Certificate) (Insurance Certificate) Do coâng ty baûo hieåm caáp, chaáp nhaän baûo hieåm cho moät loâ haøng Taùc duïng: Thay theá baûo hieåm ñôn Caên cöù ñeå khieáu naïi ñoøi boài thöôøng Noäi dung: gioáng baûo hieåm ñôn, khoâng coù cac ñieu khoan chung va thöông xuyeân. caùc ñieàu khoaûn chung vaø thöôøng xuyen. 16
 17. 9. Giaáy chöùng nhaän soá löôïng (Certificate of Quantity) (Certificate of Quantity) Xaùc ñònh soá löôïng haøng hoùa ñaõ giao Do ngöôøi xk hoaëc cô quan ñoäc laäp caáp Noäi dung: Teân ngöôøi göûi, ngöôøi nhaän haøng Teân haøng Caûng ñi, caûng ñeán Ky ma hieä Kyù maõ hieäu Soá löôïng haøng töøng loaïi vaø toång coäng … 17
 18. 9. (tt) Keát luaän veà haøng (quan trong nhaát), 2 et luaä ve hang (quan troïng nhat) caùch: Xaùc nhaän phuø hôïp hô Neâu toång soá haøng hoùa 18
 19. 10. Giaáy chöùng nhaän troïng löôïng (Certificate of Weight) (Certificate of Weight) Xaùc nhaän khoái löôïng haøng hoùa thöïc giao Do cô quan ñoäc laäp caáp Taùc duïng: cô sôû ñoái chieáu haøng thöïc giao vaø haøng thöïc nhaän 19
 20. 10. (tt) Noäi dung: Ten ngöôøi gôûi Teân ngöôi gôi Teân ngöôøi nhaän Ten phöông tieä vaä tai Teân phöông tieän vaän taûi Ngaøy boác haøng Teân hang en haøng Quy caùch Trong löông tònh/caû bì roïng löôïng tònh/ca bì Teân cô quan xaùc nhaän 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản