intTypePromotion=1

Chương 9: Sinh vật học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hạnh Duyên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
134
lượt xem
11
download

Chương 9: Sinh vật học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn vi sinh vật học Pasteur - Chiến thắng trong các cuộc tranh luận: “thuyết tự sinh”, nguyên nhân của bệnh truyền nhiễm, vai trò của enzym - Khai sinh vi sinh vật học thực nghiệm - Tìm ra nguyên nhân gây chua rượu vang, tìm ra vacxin, đề xuất phương pháp thanh trùng Pastuer

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 9: Sinh vật học

 1. Chöông 9 Vi sinh vaät học
 2. Khaùi nieäm - Vi sinh vaät (Microorganisms): laø nhöõng sinh vaät coù kích thöôùc nhoû beù khoâng theå thaáy baèng maét thöôøng VD: TB E. coli: 0,5x1,5µm - Vi sinh vaät hoïc (Microbiology): Khoa hoïc nghieân cöùu caáu taïo vaø hoaït ñoäng soáng cuûa vi sinh vaät
 3. Kích thöôùc vi sinh vaät trong sinh giôùi
 4. Vò trí cuûa vi sinh vaät trong sinh giôùi - Nhoùm sinh vaät phi baøo + Giôùi virus - Nhoùm sinh vaät nhaân nguyeân thuûy (prokaryote) + Giôùi Monera (giôùi khôûi sinh) + Giôùi Protista (giôùi nguyeân sinh) - Nhoùm sinh vaät nhaân thaät (eukaryote) + Giôùi Fungi (giôùi naám) + Giôùi Plantae (giôùi thöïc vaät) + Giôùi Animalia (giôùi ñoäng vaät)
 5. Giôùi Virus
 6. Giôùi Monera
 7. Giôùi Protista
 8. Giôùi Naám (Fungi)
 9. Naám lôùn
 10. Taûo ñoû
 11. NGUYEÂN SINH ÑOÄNG VAÄT Arcella Campanella Tokophrya Heliozoan
 12. Lòch söû phaùt trieån cuûa vi sinh vaät hoïc Traûi qua 4 giai ñoaïn: - Giai ñoaïn sô khai - Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc Pasteur - Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc sau Pasteur - Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc hieän ñaïi
 13. 1. Giai ñoaïn sô khai cuûa vi sinh vaät hoïc - Ngöôøi Ai Caäp ñaõ bieát naáu röôïu caùch ñaây 6000 naêm - Con ngöôøi bieát len men lactic (muoái döa): 3500 naêm tröôùc CN - 1673, Anton Van Leeuwenhoek (1632- 1723) laàn ñaàu tieân quan saùt thaáy vi sinh vaät baèng kính hieån vi töï taïo.
 14. Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) Kính hieån vi ñaàu tieân
 15. Kính hieån vi hieän ñaïi
 16. Kính hieån vi ñieän töû
 17. 2. Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc Pasteur - Chieán thaéng trong caùc cuoäc tranh luaän: “thuyeát töï sinh”, nguyeân nhaân cuûa beänh truyeàn nhieãm, vai troø cuûa enzym - Khai sinh vi sinh vaät hoïc thöïc nghieäm - Tìm ra nguyeân nhaân gaây chua röôïu vang, tìm ra vacxin, ñeà xuaát phöông phaùp thanh truøng Pastuer
 18. Louis Pasteur (1822-1895)
 19. 3. Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc sau Pasteur - 1882, Robert Koch (1834-1910) khaùm phaù ra vi truøng gaây beänh lao (Mycobacterium tubeculosis), duøng khoai taây, thaïch ñeå nuoâi VSV - 1887, Petri thieát keá hoäp Petri - Nhaø VSV hoïc ngöôøi Nga Vinogradxki (1856-1953), nhaø VSV hoïc ngöôøi Haø Lan Beijerinck (1851-1931) phaùt trieån VSV hoïc ñaát - 1892, Ivanopxki; 1896, Beijerinck phaùt hieän ra sieâu vi khuaån (virus) gaây beänh ñoámthuoác laù
 20. 4. Giai ñoaïn vi sinh vaät hoïc hieän ñaïi - Duøng VSV trong coâng nghieäp toång hôïp acid amin, hormon sinh tröôûng, chaát khaùng sinh, duøng vi sinh vaät xöû lyù moâi tröôøng, dieät saâu beänh, laøm vector chuyeån gen - Caûi bieán ñaëc tính vi sinh vaät, phuïc vuï nhieàu hôn cho nhu caàu cuûa con ngöôøi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2