intTypePromotion=1

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
102
lượt xem
13
download

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thuế là một biện pháp của chính phủ đánh trên t/nhập của cải và vốn nhận được của các cá nhân hay DN (thuế trực thu), trên việc chi tiêu về h/hoá và d/vụ (thuế gián thu) trên tài sản. (Chrisopher & Bryan – người Anh). - Thuế là một khoản chuyển giao bắt buột bằng tiền (hoặc bằng h/hoá, d/vụ) của các công ty, hộ gia đình cho chính phủ, mà trong sự trao đổi đó họ không nhận được một cách trực tiếp h/hoá, d/vụ nào cả. (Makkollhell & Bruy – người Mỹ)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ

 1. CHÖÔNG TRÌNH Moân hoïc Ñaïi cöông veà thueá 1. Thuế xuất, nhập khẩu (XNK) 2. THUEÁ DOANH NGHIEÄP Thuế tieâu thuï ñaëc bieät (TT ĐB) 3. Thueá giaù trò gia taêng (GTGT) 4. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TNDN) 5. Thu nhaäp caù nhaân (TNCN) 6. Thueá khaùc 7. *Giaùo trình  Thueá, khoa Taøi chính keá toaùn, ÑH Coâng Muïc tieâu moân hoïc nghieäp TP. HCM 2009 *Taøi lieäu tham khaûo Trang bò nhöõng kieán thöùc cơ baûn veà 1. Giaùo trình thueá Hoïc vieän taøi chính thueá, kyõ naêng tính toaùn soá tieàn 2. Giaùo trình thueá tröôøng ÑH Kinh teá quoác daân thueá phaûi noäp vaø caùc thuû tuïc keâ khai noäp thueá vaøo NSNN. 3. Caùc Luaät thueá: GTGT, TNDN, TTÑB, XNK,.. 4. Caùc Nghò ñònh, thoâng tö höôùng daãn vaø caùc vaên baûn veà chính saùch thueá,… 1
 2. Quy ñònh chung TÌM VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT VEÀ THUEÁ *Caùch tính ñieåm heát moân hoïc http://www.mof.gov.vn *Caùch ñieåm danh http://www.hcmtax.gov.vn *Caùch daïy vaø hoïc Thö vieän *Caám thi Nhaø saùch - Tieåu luaän moân hoïc Tieåu luaän moân hoïc 1. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh SX 6. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh theo P2 khaàu tröø thöông nghieäp theo P2 tröïc tieáp treân GTGT, MB, QT 2. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh aên thuế VAT uoáng theo P2 khaàu tröø 7. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh SX theo P2 tröïc tieáp treân GTGT 3. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh dòch 8. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN ñoái vôùi ho vuï theo P2 khaàu tröø aán ñònh thueá. 4. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN, ngaønh 9. Thöïc haønh keâ khai thueá TTÑB vaø TNDN ñoái vôùi thöông nghieäp theo P2 khaàu tröø haøng SX trong nöôùc theo P2 khaáu tröø. 5. Thöïc haønh keâ khai thueá VAT vaø TNDN ngaønh aên 10. Thöïc haønh keâ khai thueá TTÑB vaø TNDN ñoái vôùi uoáng theo P2 tröïc tieáp treân GTGT haøng SX trong nöôùc theo P2 tröïc tieáp treân GTGT 2
 3. Tieåu luaän moân hoïc 11. Thöïc haønh keâ khai thueá TTÑB vaø TNDN ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu theo P2 tröïc tieáp treân GTGT CHƯƠNG I 12. Thöïc haønh keâ khai thueá TTÑB vaø TNDN ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu theo P2 khaáu tröø 13. Thöïc haønh keâ khai thueá Xuaát khaåu ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 14. Thöïc haønh keâ khai thueá Nhaäp khaåu 15. Thöïc haønh keâ khai thueá TNCN ñoái vôùi ngöôøi VN 16. Thöïc haønh keâ khai thueá TNCN ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi 17. Thöïc haønh keâ khai thueá TNCN ñoái vôùi ca só. Chương 1: Đại cương về thuế 1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế Nội dung 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của thuế Khái niệm, vai trò, đặc điểm của thuế  Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế  Sự ra đời và phát triển của quan hệ hàng hóa Phân loại thuế tiền tệ. Phí và lệ phí Tóm lại: Thuế ra đời là 1 tất yếu khách quan, gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước. 3
 4. Chương 1: Đại cương về thuế Chương 1: Đại cương về thuế 1.1.2 Một số khái niệm về thuế - Thuế là một biện pháp của chính phủ đánh trên t/nhập Thảo luận của cải và vốn nhận được của các cá nhân hay DN (thuế trực thu), trên việc chi tiêu về h/hoá và d/vụ (thuế gián Theo bạn Nhà nước ra đời trước thu) trên tài sản. (Chrisopher & Bryan – người Anh). thuế hay thuế ra đời trước Nhà - Thuế là một khoản chuyển giao bắt buột bằng tiền nước? (hoặc bằng h/hoá, d/vụ) của các công ty, hộ gia đình cho chính phủ, mà trong sự trao đổi đó họ không nhận được một cách trực tiếp h/hoá, d/vụ nào cả. (Makkollhell & Bruy – người Mỹ) Chương 1: Đại cương về thuế Chương 1: Đại cương về thuế 1.1.3 Vai trò của thuế Một số khái niệm (tt)  Công cụ chủ yếu huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước.  Thueá laø moät khoaûn ñoùng goùp baét buoät töø caùc theå nhaân vaø phaùp nhaân cho Nhaø nöôùc theo  Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. möùc ñoä vaø thôøi haïn ñöôïc phaùp luaät qui ñònh ???  Công cụ điều hòa t/nhập, thực hiện công bằng XH. nhaèm sử dụng cho muïc ñích coâng coäng.  Công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động SX-KD. 4
 5. Chương 1: Vai trò của thuế Chương 1: Đại cương về thuế (2) Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế Vai trò (tt) - Điều chỉnh chu kỳ kinh tế Phát triển (1)Thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn Phục hồi Hưng thịnh lực tài chính cho Nhà nước, vì: Suy thoái - Phạm vi thu thuế rộng; - Góp phần kìm chế lạm phát, ổn định giá cả, kích thích đầu tư. - Nguồn thu được đảm bảo tập trung 1 cách - Góp phần hình thành cơ cấu ngành hợp lý nhanh chóng, thường xuyên và ổn định. - Điều chỉnh tích luỹ và tích tụ tư bản trong DN. - Thuế được quy định dưới hình thức pháp Luật - Điều tiết việc làm và thất nghiệp. kích thích vật chất. - Thực hiện chính sách đối ngoại và bảo hộ nền SX. Chương 1: Vai trò của thuế Chương 1: Đại cương về thuế Vai trò (tt) 1.1.4 Đặc điểm của thuế 3. Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng XH. - Tính bắt buộc; 4. Thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm - Tính không trả hoàn toàn trực tiếp; soát hoạt động SX-KD. - Tính pháp lý cao -. 5
 6. Chương 1: Đại cương về thuế Chương 1: Đại cương về thuế Why? Một số câu hỏi:  Nộp loại thuế gì? Nếu bạn nhận được yêu  Tại sao phải nộp thuế? cầu phải đóng thuế 5 trđ  Phương pháp tính thuế như thế nào? thì bạn sẽ đặt ra những câu  Thuế suất áp dụng như thế nào? hỏi gì ?  Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế như thế nào và ở đâu? Chương 1: Đại cương về thuế Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế 1.1.5 Các yếu tố cấu thành một sắc thuế (1)Tên gọi - Tên gọi Giúp ta có thể nhận biết, trao đổi dễ dàng và - Đối tượng chịu thuế (ĐTCT) tránh nộp trùng thuế. - Đối tượng nộp thuế (ĐTNT) - Mức thuế suất VD: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, - Miễn, giảm thuế thuế dầu lửa, thuế rượu,... - Thủ tục thu nộp 6
 7. Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế (2)Đối tượng nộp thuế (3)Đối tượng chịu thuế Luật thuế qui định rõ - ĐTCT chỉ rõ đánh thuế vào cái gì: hàng hoá, t/nhập ai phải nộp thuế ? hay tài sản là căn cứ để xác định số tiền thuế phải nộp. Người đó được - Mỗi Luật thuế có đối tượng chịu thuế riêng. gọi là ĐTNT. VD: Thuế TNDN, ĐTCT là t/nhập từ hoạt động SX-KD; Là thể nhân hoặc pháp nhân có trách Thuế VAT, ĐTCT là hàng hoá, dịch vụ SX và tiêu dùng nhiệm phải nộp thuế cho Nhà nước trong nước,… theo luật pháp quy định. Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế Phân biệt Sắc thuế mà người chịu Là người đem tiền thuế thuế trực tiếp mang tiền nộp vào NSNN thuế nộp cho Nhà nước Ngườiai ?ịu Họ là ch gọi là thuế trực thu thuế Sắc thuế mà người chịu Cho ví dụ thuế không trực tiếp mang Là người có t/nhập tiền thuế nộp cho Nhà bị điều tiết Người nộp thuế Họ là ai ? nước gọi là thuế gián thu 7
 8. Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế (4)Thuế suất *Các loại thuế suất: Là linh hồn của sắc thuế, thể hiện mức độ động viên Mức thuế thống nhất  của Nhà nước trên 1 đơn vị của đối tượng chịu thuế. Mức thuế ổn định  THUEÁ SUAÁT Mức thuế lũy tiến  + Từng phần + Toàn phần Töông ñoái (tỷ lệ) Tuyeät ñoái Mức thuế lũy thoái  Ưu, nhược điểm? Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế Chương 1: Các yếu tố cấu thành 1 sắc thuế (6)Qui trình khai báo & (5)Miễn, giảm thuế thủ tục thu nộp thuế Là yếu tố ngoại lệ được qui định trong 1 sắc thuế. - Về kê khai:  Miễn thuế: Là không phải nộp toàn bộ số thuế ĐTNT tự kê khai, tính thuế theo mẫu quy định (tờ vào NSNN. khai), định kỳ phải nộp đúng thời hạn cho CQ thuế. - Về nộp thuế:  Giảm thuế: Là chỉ nộp một phần số tiền thuế vào NSNN. Quy định nộp ở đâu, nộp bằng gì, thời gian nộp thuế ? và xử lý vi phạm (nếu có). 8
 9. Chương 1: Phân loại thuế Chương 1: Phân loại thuế 1.6 Phân loại thuế 1.6.2 Căn cứ vào cơ sở đánh thuế - Thuế thu nhập: thuế TNDN, TNCN,… 1.6.1 Căn cứ vào phương thức đánh thuế - Thuế tiêu dùng: VAT, TTĐB, XNK,… - Thuế trực thu: đánh trực tiếp vào t/nhập hay tài sản của ĐTNT (Thuế TNDN, TNCN, thuế NĐ,…) - Thuế tài sản: Nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị, chứng khoán, thương phiếu,… - Thuế gián thu: đánh gián tiếp thông qua giá cả h/hoá, dịch vụ khi tiêu dùng, (VAT, TTĐB, XNK,…) Chương 1: Phân loại thuế Chương 1: Phân loại thuế 1.6.4 Căn cứ theo phương thức sử dụng 1.6.3 Căn cứ vào chế độ phân cấp và điều hành NSNN - Thuế tổng hợp: đánh vào tất cả các thành phần của cơ sở đánh thuế mà không có trường hợp  Thuế trung ương ngoại lệ; miễm, giảm thuế.  Thuế địa phương - Thuế có sự lựa chọn: chỉ đánh nhất định vào một cơ sở đánh thuế, (Thuế TNCN,…) 9
 10. Chương 1: Phí và lệ phí Chương 1: Phí và lệ phí 1.2.3 So sánh thuế và Phí, lệ phí 1.2 Phí và lệ phí Thueá Phí, leä phí Ñieàu 2 Phaùp leänh veà phí vaø leä phí 1- Veà ñaúng - Thueá coù möùc ñoä phaùp lyù cao hôn - Döôùi daïng Nghò ñònh, 1.2.1 Phí caáp phaùp döôùi daïng Luaät , Nghò ñònh cuûa Quyeát ñònh cuûa lyù QH hoaëc phaùp leänh, Nghò ñònh Chính phuû. cuûa UB Thöôøng vuï QH. Laø khoaûn thu nhaèm thu hoài chi phí ñaàu tö 2- Taùc duïng Coù 3 taùc duïng. Buø laïi chi phí hoaït cung caáp caùc dòch vuï coâng coäng khoâng thuaàn + Taïo nguoàn thu NSNN. ñoäng cuûa moät soá cô + Ñieàu tieát hoaït ñoäng SX-KD. quan. tuùy theo qui ñònh cuûa Phaùp luaät, vaø laø khoaûn + Bình ñaúng. tieàn maø toå chöùc, caù nhaân phaûi traû khi söû duïng 3- Teân goïi. Coù muïc ñích, phaûn aùnh ñoái töôïng Roõ raøng thöôøng phuø caùc dòch vuï coâng coäng ñoù. noäp thueá. hôïp vôùi muïc ñích cuûa noù. VD: Rất roäng hôn 4- Phaïm vi aùp duïng. Chương 1: Phí và lệ phí 1.2.4 Cô quan ñöôïc pheùp thu. 1.2.2 Leä phí Laø khoaûn thu gaén lieàn vôùi vieäc cung caáp tröïc - Cô quan thueá Nhaø nöôùc. tieáp dòch vuï haønh chính phaùp lyù cuûa Nhaø nöôùc - Cô quan, toå chöùc, quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn, taøi cho caùc theå nhaân vaø phaùp nhaân nhaèm phuïc vuï nguyeân hoaëc chuû quyeàn quoác gia ñöôïc phaùp luaät cho coâng vieäc quaûn lyù haønh chính Nhaø nöôùc theo quy ñònh. quy ñònh cuûa phaùp luaät. VD: Leä phí caáp giaáy pheùp kinh doanh, leä phí tröôùc baï, leä phí chöùng thö, leä phí haûi quan,…. 10
 11. (1)Thời phong kiến (nhà Trần) đến nửa cuối thế kỷ IX 1.3 Hệ thống thuế Việt Nam *Thời nhà Trần: Thuế thân & thuế điền 1.3.1 Lịch sử phát triển hệ thống thuế ở VN *Thời nhà Hồ, nhà Lê: đặt thêm thuế đất bãi trồng  Thời phong kiến (nhà Trần) đến nửa cuối dâu, nuôi tằm. thế kỷ IX *Thời Trịnh - Nguyễn: Thuế tuần ty, thuế muối,  Thời Pháp thuộc thuế thổ sản; thuế điền, thuế mỏ, thuế xuất - nhập cảng.  Sau cách mạng tháng 8 đến 1954 *Thời vua Gia Long: bổ sung thuế sản vật, thuế  Giai đoạn 1975 – 1980 yến, thuế hương liệu.  Giai đoạn từ năm 1990 *Thời vua Tự Đức: bổ sung thêm thuế nha phiến (thuốc phiện) (2)Thời Pháp thuộc (3)Giai đoạn 1945 – 1975 Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung 1 số sắc thuế:  Từ năm 1875, thực dân Pháp quản lý và điều - Thuế điền thổ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng hành thuế, thực hiện chế độ thuế hỗn hợp. phần. - Thuế môn bài - Thuế đánh vào thuốc lá, thuốc lào, muối với thuế suất cao. - Thuế lãi doanh nghiệp và lợi tức tổng hợp - Thuế quan đánh vào kinh doanh XNK qua biên giới. 11
 12. Hệ thống thuế giai đoạn 1954 - 1975. *Giai đoạn 1951 – 1954 (tt) *Giai đoạn 3 năm khôi phục kinh tế Gồm 7 sắc thuế: - Thuế nông nghiệp 1. Thuế nông nghiệp. - Thuế doanh thu 2. Thuế công thương nghiệp: thuế DT, thuế thực - Thuế lợi tức DN lãi, thuế quán hàng, thuế buôn chuyến. - Thuế hàng hóa, thuế buôn chuyến 3. Thuế hàng hóa. - Thuế sát sinh 4. Thuế sát sinh. - Thuế Kd nghệ thuật, 5. Thuế trước bạ. - Thuế muối, thuế rượu - Thuế thổ trạch 6. Thuế tem. - Thuế XNK 7. Thuế XNK. - Thuế hàng hoá tồn kho *Giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và chống chiến tranh phá hoại miền Bắc, *Giai đoạn cải tạo XHCN đấu tranh giải phóng miềm Nam Chủ yếu sửa đổi 2 sắc thuế: Chủ yếu sửa đổi, bổ sung 4 sắc thuế:  Thuế nông nghiệp - Thuế nông nghiệp  Thuế lợi tức doanh nghiệp - Thuế lợi tức DN - Thuế doanh nghiệp - Bãi bỏ thuế môn bài. 12
 13. Thuế giai đoạn 1975 - 1990 Hệ thống thuế giai đoạn 1990 - đến nay Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung một số sắc thuế: - 2/1983 ban hành pháp lệnh (PL) thuế nông nghiệp *Cải cách thuế bước I (1990 – 1998) - 1983 ban hành PL thuế công thương nghiệp *Cải cách thuế bước II (1997 – 2001) + Phục hồi thuế môn bài *Cải cách thuế bước III (2002 - đến nay) + Điều chỉnh biểu thuế suất thuế: Thuế lợi tức DN, thuế hàng hoá, thuế DT,.. - 12/1987 ban hành luật thuế XNK *Cải cách thuế bước I (1990 – 1998) 1. Thuế doanh thu. Cải cách thuế bước II (1999 – 2000) 2. Thuế TTĐB (10/1990 thay thuế hàng hoá) 3. Thuế XNK. - Sửa đổi, bổ sung Luật thuế XNK 4. Thuế lợi tức. - Ban hành Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành 5. Thuế SD đất nông nghiệp. (1/1/1999) 6. Thuế nhà đất (pháp lệnh). - Ban hành Luật thuế TTĐB mới 7. Thuế chuyển quyền SD đất (pháp lệnh).. - Ban hành Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành 8. Thuế tài nguyên (3/1992 ban hành pháp lệnh). (1/1/1999) 9. Thuế thu nhập cá nhân (4/1991 ban hành pháp lệnh). - Thay đổi căn cứ tính thuế và P2 tính thuế tài nguyên. 10. Thuế môn bài 11. Thuế sát sinh 12. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 13
 14. Cải cách thuế bước III (2001 – nay) Chúc các em sức khoẻ, thành công! - Ban hành Luật thuế TNCN . - Ban hành Luật thuế - Sửa đổi, bổ sung các Luật thuế GTGT, TTĐB, XNK, thuế tài nguyên,… Cải cách hệ thông thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai,…. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2