CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
211
lượt xem
47
download

CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương iv : dao động điện từ. sóng điện từ câu hỏi và bài tập', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. CHƯƠNG IV : DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây về mạch dao động LC: A. Điện tích của tụ điện trong mạch có biểu thức: q  Q0 sin(t   ). 1 B. Tần số góc của mạch dao động có biểu thức:   . LC C. Dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa với chu kì T  2 LC . D. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện luôn luôn là một không đổi. Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nó về mạch dao động LC: A. Năng lượng của mạch dao động LC tồn tại dưới dạng năng lượng điện trường ở tụ điện. 1 B. Năng lượng của mạch dao động biến thiên điều hòa với tần số góc   . LC C. Dao động điện từ của mạch là một dao động tự do. D. Dao động điện từ của mạch là một dao động tắt dần do năng lượng không bảo toàn. Câu 3. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C  15F và một cuộn cảm có độ tự cảm L  5H . Hãy chọn giá trị đúng cho tần số dao động riêng của mạch trong các giá trị dưới đây: A. f = 0.018Hz. B. f = 8,7Hz. C. f = 54,4Hz. D. f = 183869,5Hz. Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nó về điện từ trường: A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường. D. Dòng điện dẫn là dòng điện trong các dây dẫn, dòng điện dịch trong các dung dịch dẫn điện. Câu 5. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây khi nói về sóng điện từ: A. Khi một điện tích dao động điều hòa, nó sinh ra một điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng gọi là sóng điện từ. B. Tần số của sóng điện từ bằng tần số dao động của điện tích gây ra sóng. C. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng. D. Sóng điện từ chỉ truyền được trong tất cả các môi trường. Câu 6. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây khi nói về tính chất của sóng điện từ: A. Sóng điện từ phản xạ được trên các mặt kim loại. B. Các sóng điện từ có thể giao thoa được với nhau. C. Sóng điện từ có thể tạo ra hiện tướng sóng dừng. D. Sóng điện từ không có đầy đủ các tính chất của một sóng cơ học. Câu 7. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dươi đây khi nó về sự thu và phát sóng điện từ: A. Sự phát và thu sóng điện từ dựa vào sự dao động của mạch dao động LC. B. Mạch dao động LC có thể phát ra và di trì lâu dài một sóng điện từ mà không cần nguồn năng lượng bổ sung cho mạch. C. Ăngten phát sóng điện từ là một mạch dao động kín. D. Mỗi ăngten thu chỉ thu được một sóng điện từ có tần số hoàn toàn xác định. Câu 8. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125  F và một cuộn cảm có độ tự cảm 50  H . Điện trở thuần của mạch không đáng kể . Hiệu hiện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3V. Cừong độ dòng điện cực đại trong mạch là A. 7,5 2 mA C. 7,5 2 A B. 15 mA D. 0,15 A Câu 9. Một tụ điện có điện dung 10  F được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối lấy  2  10 . Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu ? 3 1 1 1 s s s s A. B. C. D. 400 300 1200 600 Câu 10. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch. GV: Voõ Minh Ngoan Trang 1
  2. C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. Câu 11. Mạch chọn sóng máy thu thanh có L = 2.10-6H, C =2.10- 10 F. Điện trở thuần R=0. Hiệu điện thế cực đại hai bản tụ là 120mV. Tổng năng lượng điện từ của mạch là A. 144.10-14J. B. 24.10-12J. C. 288.10-4J. D. 24.10-12J. Câu 12. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện của một mạch dao động là U0 = 12 V. Điện dung của tụ điện là C= 4  F . Năng lượng từ của mạch dao động khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là U= 9V là A. 1,26.10-4J. B. 2,88.10-4 J. C. 1,62.10-4 J. D. 0,81.10-4 J. -6 Câu 13. Mạch chọn sóng một radio gồm L = 2.10 (H) và một tụ điện có điện dung C biến thiên. Người ta muốn bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 18  (m) đến 240  (m) thì điện dung C phải nằm trong giới hạn : A. 4,5.10 12 ( F )  C  8.10 10 ( F ) B. 9.1012 ( F )  C  16.1010 ( F ) C. 4,5.1010 ( F )  C  8.108 ( F ) D. 9.1012 ( F )  C  1, 6.1010 ( F ) Câu 14. Một tụ điện xoay có điện dung biến thiên từ 10pF đến 490pF được mắc vào một cuộn cảm có L = 2  H làm thành mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Cho vận tốc của ánh sang C = 3. 108m/s. Khoảng bước sóng của dải sóng thu được với mạch này là: A. 8, 4(  m)    52( m) B. 8, 4(m)    52(m) C. 18(m)    52(m) D. 52(m)    160(m) Câu 15. Một tụ điện xoay có điện dung biến thiên lien tục được mắc vào một cuộn dây có độ tự cảm L = 2  H để làm thành một mạch dao động của một máy thu vô tuyến. Biết vận tốc ánh sáng là 3.108m/s, điện trở của cuộn cảm không đáng kể. Điện dung cần thiết để mạch có thể bắt được làn sóng 8,4(m) là : 1 .104 ( F ) B.10  F A. C. 10pF D. 480pF  16. Mạch LC có L = 10  H và C = 10-4  F . Cho c = 3.108m/s. Mạch này có thể bắt được làn sóng : C. 6  m A. 60 m. B. 6m D.6 cm. 17. Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi Q0,U0 lần lượt là điện tích cực đại và hiệu điện thế cực đại của tụ điện, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch ? 2 Q2 Q0 1 1 2 C. w  LI 2 D. w  0 A. w  B. w  CU o o 2L 2C 2 2 18. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2  F . Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Lấy   3,14. Chu kì dao động điện từ trong mạch là A. 6,28.10-5 s. B. 12,56.10-5 s. C. 12,56.10-4 s. D. 6,28.10-4 s. 19. Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoaø LC coù chu kì A. Phuï thuoäc vaøo L, khoâng phuï thuoäc vaøo C. B. Phuï thuoäc vaøo C, khoâng phuï thuoäc vaøo L. C. Phuï thuoäc vaøo caû L vaø C. D. Khoâng phuï thuoäc vaøo L vaøC. 4.2. Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoaø goàm cuoän caûm L vaø tuï ñieän C khi taêng ñieän dung cuûa tuï ñieän leân 4 laàn thì chu kì dao ñoäng cuûa maïch A. Taêng leân 4 laàn. B. Taêng leân 2 laàn. C. Giaûm ñi 4 laàn. D. Giaûm ñi 2 laàn. 4.3. Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoaø goàm cuoän caûm L vaø tuï ñieän C. Khi taêng ñoä töï caûm cuûa cuoän caûm leân 2 laàn vaø giaûm ñieän dung cuûa tuï ñieän ñi 2 laàn thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch A. Khoâng ñoåi. B. Taêng 2 laàn. C. Giaûm 2 laàn. D. Taêng 4 laàn. 4.4. Maïch dao ñoäng ñieän töø goàm tuï ñieän C vaø cuoän caûm L, dao ñoäng töï do vôùi taàn soá goùc 2 1 A.   2 LC B.   C.   D.   LC LC LC 4.5. Cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi trong maïch dao ñoäng LC coù daïng i = 0,05sin2000t (A). Taàn soá goùc dao ñoäng cuûa maïch laø A. 318,5 rad/s. B. 318,5 Hz. C. 2000 rad/s. D. 2000 Hz. GV: Voõ Minh Ngoan Trang 2
  3. 4.6. Maïch dao ñoäng LC goàm cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 2 mH vaø tuï ñieän coù ñieän dung C = 2pF, (laáy  2  10) Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø A. f = 2,5 Hz B. f = 2,5 MHz C. f = 1 Hz D. f = 1 MHz 4.7. Cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi trong maïch dao ñoäng LC coù daïng i = 0,02 sin 2000t (A). Tuï ñieän trong maïch coù ñieän dung 5 F . Ñoä töï caûm cuûa cuoän caûm laø C. L = 5.10 – 6 H. D. L = 5.10 – 8 H. A. L = 50 mH. B. L = 50 H. 4.8. Maïch dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoaø LC goàm tuï ñieän C = 30nF vaø cuoän caûm L = 25 mH. Naïp ñieän cho tuï ñieän ñeán ñeán hieäu ñieän theá 4,8 V roài cho tuï phoùng ñieän qua cuoän caûm, cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø A. I = 3,72 mA. B. I = 4,28 mA. C. I = 5,20 mA. D. I = 6,34 mA. 4.9. maïch dao ñoäng LC coù ñieän tích trong maïch bieán thieân ñieàu hoaø theo phöông trình q = 4 sin ( 2.10t) C . Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø A. f = 10 Hz. B. f = 10 kHz. C. f = 2 Hz . D. f = 2  kHz. 4.10. Maïch dao ñoäng ñieän töø goàm tuï ñieän C = 16 nF vaø cuoän caûm L = 25 mH. Taàn soá goùc dao ñoäng cuûa maïch laø C.   5.10 5 Hz D.   5.10 4 rad / s A.   200 Hz B.   200 rad / s 4.11. Ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch vôùi taàn soá rieâng cuûa noù? A. Ñaët vaøo maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu. B. Ñaët vaøo maïch moät hieäu ñieän theá moät chieàu khoâng ñoåi. C. Duøng maùy phaùt dao ñoäng ñieän töø ñieàu hoaø. D. Taêng theâm ñieän trôû cuûa maïch dao ñoäng. Chuû ñeà 2: ÑIEÄN TÖØ TRÖÔØNG 4.12. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng A. Moät töø tröôøng bieán thieân tuaàn hoaøn theo thôøi gian, noù sinh ra moät ñieän tröôøng xoaùy. B. Moät ñieän tröôøng bieán thieân tuaàn hoaøn theo thôøi gian, noù sinh noù sinh ra moät töø tröôøng xoaùy. C. Moät töø tröôøng bieán thieân taêng daàn ñeàu theo thôøi gian, noù sinh ra moät ñieän tröôøng xoaùy bieán thieân. D. Ñieän töø tröôøng bieán thieân tuaàn hoaøn theo thôøi gian, lan truyeàn trong khoâng gian vôùi vaän toác aùnh saùng. 4.13. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? A. Doøng ñieän ñaãn laø ñoøng chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa caùc ñieän tích. B. Doøng ñieän dòch laø do ñieän tröôøng bieán thieân sinh ra. C. Coù theå duøng ampe keá ñeå ño tröïc tieáp doøng ñieän daãn D. Coù theå duøng ampe keá ñeå ño tröïc tieáp doøng ñieän dòch 4.14. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng khi noùi veà ñieän töø tröôøng ? A. Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian, noù sinh ra moät töø tröôøng xoaùy. B. Ñieän tröôøng xoaùy laø ñieän tröôøng coù caùc ñöôøng söùc laø nhöõng ñöôøng cong khoâng kheùp kín. C. Khi moät töø tröôøng bieán thieân theo thôøi gian, noù sinh ra moät ñieän tröôøng xoaùy. D. Ñieän töø tröôøng coù caùc ñöôøng söùc töø bao quanh caùc ñöôøng söùc ñieän. Chuû ñeà 3: SOÙNG ÑIEÄN TÖØ 4.15. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà tính chaát cuûa soùng ñieän töø laø khoâng ñuùng ? A. Soùng ñieän töø laø soùng ngang. B. Soùng ñieän töø mang naêng löôïng. C. Soùng ñieän töø coù theå phaûn xaï, khuùc xaï, giao thoa. D. Soùng ñieän töø khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng. 4.16. Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà tính chaát cuûa soùng ñieän töø laø khoâng ñuùng ? A. Soùng ñieän töø laø soùng ngang. B. Soùng ñieän töø mang naêng löôïng. C. Soùng ñieän töø coù theå phaûn xaï, khuùc xaï, giao thoa. D. Vaän toác soùng ñieän töø gaàn baèng vaän toác aùnh saùng. 4.17. Haõy choïn caâu ñuùng. A. Ñieän töø tröôøng do moät tích ñieåm dao ñoäng seõ lan truyeàn trong khoâng gian döôùi daïng soùng. B. Ñieän tích dao ñoäng khoâng theå böùc xaï soùng ñieän töø. C. Vaän toác cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng nhoû hôn nhieàu vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. D. taàn soá cuûa soùng ñieän töø chæ baèng nöûa taàn soá dao ñoäng cuûa ñieän tích. 4.18. Soùng ñieän töø naøo sau ñaây coù khaû naêng xuyeân qua taàn ñieän li? A. Soùng daøi B. Soùng trung. C. Soùng ngaén. D. Soùng cöïc ngaén. 4.19. Soùng ñieän töø naøo sau ñaây bò phaûn xaï maïnh nhaát ôû taàng ñieän li ? GV: Voõ Minh Ngoan Trang 3
  4. A. Soùng daøi. B. Soùng trung. C. Soùng ngaén. D. Soùng cöïc ngaén. 4.20. Soùng ñieän töø naøo sau ñaây ñöôïc duøng trong vieäc truyeàn thoâng tin trong nöôùc ? A. Soùng daøi. B. Soùng trung. C. Soùng ngaén. D. Soùng cöïc ngaén. Chuû ñeà 4: SÖÏ PHAÙT VAØ THU SOÙNG ÑIEÄN TÖØ 4.21. Soùng naøo sau ñaây ñöôïc duøng trong truyeàn hình baèng soùng voâ tuyeán ñieän A. Soùng daøi. B. Soùng trung. C. Soùng ngaén. D. Soùng cöïc ngaén. 4.22. Nguyeân taéc thu soùng ñieän töø döï vaøo: A. Hieän töôïng coäng höôûng ñieän trong maïch LC. B. Hieän töôïng böùc xaï soùng ñieän töø cuûa maïch dao ñoäng hôû. C. Hieän töôïng haáp thuï soùng ñieän töø cuûa moâi tröôøng. D. Hieän töôïng giao thoa soùng ñieän töø. 4.23. Soùng ñieän töø trong chaân khoâng coù taàn soá f = 150 kHz,Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø ñoù laø A.   2000 m. B.   2000 km. C.   1000 m. D.   1000 km. 4.24. Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm tuï ñieän C = 880 pFva2 cuoän caûm L = 20 H . Böôùc soùng ñieän töø maø maïch thu ñöôïc laø A.   100 m. B.   150 m. C.   250 m. D.   500 m. 4.25. Maïch choïn soùng ôû ñaàu vaøo cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm tuï ñieän C = 1nF vaø cuoän caûm L = 100 H (laáy  2  10). Böôùc soùng ñieän töø maø maïch thu ñöôïc laø. A.   300 m. B.   600 m. C.   300 km. D.   1000 m. 4.26. Moät maïch dao ñoäng goàm moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 1mH vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 0,1 F . Maïch thu ñöôïc soùng ñieän töø coù taàn soá naøosau ñaây ? A. 31830,9 Hz. B. 15915,5 Hz. C. 503,292 Hz. D. 15,9155 Hz. Chuû ñeà 5: CAÂU HOÛI VAØ BAØI TAÄP TOÅNG HÔÏP KIEÁN THÖÙC TRONG CHÖÔNG 4.27. Khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C1 vôùi cuoän caûm L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng 1  60 m; khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C2 vôùi cuoän L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng  2  80 m. Khi maéc noái tieáp C1 vaø C2 vôùi cuoän L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng laø bao nhieâu ? A.   48 m. B .   70 m . C.   100 m. D.   140 m. 4.28. Khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C1 vôùi cuoän caûm L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng 1  60 m; khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C2 vôùi cuoän L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng  2  80 m. Khi maéc song song C1 vaø C2 vôùi cuoän L thì maïch thu ñöôïc soùng coù böôùc soùng laø bao nhieâu ? A.   48 m. B .   70 m . C.   100 m. D.   140 m. 4.29. khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C1 vôùi cuoän caûm L thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø f1 = 6 kHz; khi maéc tuï ñieän coù ñieän dung C2 vôùi cuoän L thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø f2 = 8 kHz. Khi maéc C1 song song C2 vôùi cuoän L thì taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø bao nhieâu ? A. f = 4,8 kHz. B. f = 7 kHz. C. f = 10 kHz. D. f = 14 kHz. GV: Voõ Minh Ngoan Trang 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản