intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Vật lý đại cương-Chương IV: Cơ năng và trường lực thế

Chia sẻ: July Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
180
lượt xem
27
download

Bài giảng Vật lý đại cương-Chương IV: Cơ năng và trường lực thế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năng lượng: Một vật ở trạng thái xác định có năng lượng xác định. Năng lượng là hàm của trạng thái. Hệ thực hiện một công năng lượng thay đổi: W2-W1=A. Độ biến thiên năng lượng của một hệ trong một quá trình = công mà hệ nhận được trong quá trình đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương-Chương IV: Cơ năng và trường lực thế

 1. Ch−¬ng IV c¬ N¨ng &tr−êng lùc thÕ Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. r 1. C«ng vμ c«ng suÊt F rr 1.1. §Þnh nghÜa: A = F.s α M s M’ A = F.MM '. cos α cosα > 0 Lùc ph¸t ®éng cosα < 0 Lùc c¶n A = F.s. cos α M dr Lùc sinh c«ng khi C s M’ rr ®iÓm ®Æt cña nã = F.d s r dA chuyÓn dêi F rr D A = ∫ F.d s ( CD
 3. 1.2. C«ng suÊt Trong kho¶ng thêi gian Δt lùc sinh c«ng ΔA → ΔA c«ng suÊt trung b×nh: P= Δt ΔA dA P = lim Δt→0 = C«ng suÊt tøc thêi Δt dt C«ng suÊt cã gi¸ trÞ = ®¹o hμm cña c«ng theo rr thêi gian dA = F.d s rr r C«ng suÊt b»ng tÝch v« h−íng r ds P=F = F.v cña lùc t¸c dông víi vÐc t¬ vËn dt tèc cña chuyÓn dêi rr P = F.v
 4. 2. N¨ng l−îng Mét vËt ë tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh cã n¨ng l−îng x¸c ®Þnh. N¨ng l−îng lμ hμm cña tr¹ng th¸i. HÖ thùc hiÖn mét c«ng n¨ng l−îng thay ®æi: W2 - W1 = A §é biÕn thiªn n¨ng l−îng cña mét hÖ trong mét qu¸ tr×nh = c«ng mμ hÖ nhËn ®−îc trong qtr×nh ®ã
 5. A>0 hÖ nhËn c«ng; A kh«ng thÓ sinh c«ng m·i m·i mμ kh«ng nhËn n¨ng l−îng tõ bªn ngoμi.
 6. 3. §éng n¨ng: PhÇn n¨ng l−îng øng víi chuyÓn ®éng cña vËt 3.1. §Þnh lý vÒ ®éng n¨ng M dr 1 s r ( 2) rr M’ (2) dv r A = ∫ F.d s = ∫ m .d s r r (1) dt F r (1) r dv 2 F = ma = m dt ( 2 ) r2 ( 2) 2 2 rr mv 2 mv1 mv A1,2 = ∫ mvdv = ∫ d( )= − 2 2 2 (1) 2 (1) 2 mv 2 mv1 W®2 = W®1 = 2 2
 7. §é biÕn thiªn ®éng n¨ng cña chÊt ®iÓm trong qu·ng ®−êng nμo ®ã cã gi¸ trÞ b»ng c«ng cña ngo¹i lùct¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong qu·ng 2 mv W® = ®−êng ®ã A12=W®2-W®1 2 W®2 > W®1 => Lùc ph¸t ®éng sinh c«ng W®2 < W®1 => Lùc c¶n §éng n¨ng vËt r¾n l¨n kh«ng tr−ît = §éng n¨ng chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn + §éng n¨ng chuyÓn ®éng quay: Iω 2 2 mv W® = + 2 2
 8. 4. Va ch¹m xuyªn t©m r r m1 , v 1 m2, v2 HÖ c« lËp >>§Þnh luËt b¶o toμn ®éng l−îng m1 v 1 + m 2 v 2 = m1 v 1 ' + m 2 v 2 ' Va ch¹m ®μn håi §Þnh luËt b¶o toμn ®éng n¨ng: 2 2 2 2 m1 v 1 m2v 2 m1 v '1 m 2 v'2 + = + 2 2 2 2 Thay v1’=v2+v2’-v1 cã
 9. ( m1 − m 2 ) v 1 + 2 m 2 v 2 = ' v1 m1 + m 2 ( m 2 − m1 ) v 2 + 2 m1 v 1 v2 = ' m1 + m 2 C¸c tr−êng hîp riªng: m1= m2 => v1’=v2 vμ v2’=v1; m1 v1’ ≈ -v1 vμ v2’ ≈ v2 Va ch¹m mÒm: Sau va ch¹m hai vËt dÝnh vμo nhau v = m1 v 1 + m 2 v 2 m1 + m 2 VËn tèc chung sau va ch¹m:
 10. C¬ n¨ng kh«ng b¶o toμn v× to¶ nhiÖt, thμnh n¨ng l−îng liªn kÕt, g©y biÕn d¹ng v.v.. §éng n¨ng gi¶m: ( m1 + m 2 ) v 2 2 2 mv m2v | ΔWd |= + − 11 2 2 2 2 m1 m 2 ΔWd = ( v1 − v 2 ) 2 2( m 1 + m 2 )
 11. 5. Tr−êng lùc thÕ 5.1. §Þnh nghÜa tr−êng lùc thÕ Tr−êng lùc: T¹i mäi vÞ trÝ trong tr−êng lùc chÊt ®iÓm ®Òu bÞ lùc t¸c dông r rr r F = F( r ) = F( x , y , z ) rr ds v rr N r A MN = ∫ Fd s M F MN NÕu c«ng AMN kh«ng phô thuéc vμo d¹ng ®−êng ®i mμ chØ phô thuéc vμo ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi rr rr th× F( r ) lμ lùc cña tr−êng lùc thÕ ∫ Fd s = 0
 12. 5.2. VÝ dô vÒ tr−êng lùc thÕ z zM M Träng tr−êng ®Òu: GÇn mÆt r z ds r α ®Êt g=const r r P = mg z+dz P rr = ∫ Pd s A MN zN N MN rr ds. cos α = dz dA = Pd s = mgds. cos α dA = − mgdz DÊu - do ®é cao gi¶m rr zN ∫ Pd s = 0 A MN = − ∫ mgdz = mg( z M − z N ) zM C«ng cña lùc hÊp dÉn chØ phô thuéc vμo ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña chuyÓn dêi
 13. 6. ThÕ n¨ng §Þnh nghÜa: ThÕ n¨ng cña chÊt ®iÓm trong tr−êng lùc thÕ lμ mét hμm Wt phô thuéc vμo vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm sao cho AMN=Wt(M)- Wt(N) ThÕ n¨ng ®−îc ®Þnh nghÜa sai kh¸c mét h»ng sè céng: Wt(z) = mgz + C TÝnh chÊt: ThÕ n¨ng ®−îc ®Þnh nghÜa sai kh¸c mét h»ng sè céng, nh−ng hiÖu thÕ n¨ng gi÷a 2 ®iÓm x¸c ®Þnh rr ∫ Fd s = 0 • Gi÷a tr−êng lùc thÕ vμ thÕ n¨ng: • ThÕ n¨ng lμ d¹ng n¨ng l−îng ®Æc tr−ng cho t−¬ng t¸c
 14. 7.§Þnh luËt b¶o toμn c¬ n¨ng trong tr−êng lùc thÕ 7.1.C¬ n¨ng: ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trong C¬ n¨ng: W=W® + Wt tr−êng lùc thÕ 7.2.§Þnh luËt: AMN=Wt(M)- Wt(N) AMN=W®(N)- W®(M) => W®(M) + Wt(M)= Wt(N) + W®(N) => W=W® + Wt = const ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trong tr−êng lùc thÕ mμ kh«ng chÞu t¸c dông cña lùc nμo kh¸c th× c¬ n¨ng cña nã ®−îc b¶o toμn. Trong träng tr−êng ®Òu (gÇn mÆt ®Êt): W=W® +mgh = const
 15. 7.3. S¬ ®å thÕ n¨ng Wt = Wt(x,y,z) W= mv2/2 + Wt = const Wt(x) Wt(x) ≤ W ThÕ n¨ng cña chÊt ®iÓm W kh«ng thÓ v−ît qu¸ c¬ x n¨ng cña nã xAxD xB xC To¹ ®é cña chÊt ®iÓm n»m trong ph¹m vi: xA ≤ x ≤ xB vμ x ≥ xC T¹i xD thÕ n¨ng ®¹t cùc tiÓu
 16. Ch−¬ng V Tr−êng hÊp dÉn
 17. 1. §Þnh luËt Niut¬n vÒ lùc hÊp dÉn vò trô r 1.1. Ph¸t r r ®Þnh luËt biÓu r r F + F' = 0 m m’ F F' mm' G = 6,67.10-11Nm2/kg2 F=G 2 r H»ng sè hÊp dÉn vò trô 2 chÊt ®iÓm cã khèi l−îng m, m’ hót nhau nh÷ng lùc F vμ F’ cã cïng ph−¬ng lμ ®−êng th¼ng nèi 2 chÊt ®iÓm, cïng ®é lín tû lÖ víi m vμ m’ tû lÖ nghÞch r2 m = m’=60kg, r=0,1m => F= 2,4.10-5N • ¸p dông cho 2 chÊt ®iÓm • ¸p dông cho 2 hai qu¶ cÇu ®ång chÊt
 18. 1.2. øng dông Sù thay ®æi gia tèc träng tr−êng theo ®é cao Mm h, m P = mg = G ( R + h) 2 M g=G R,M (R + h)2 M g0 = G 2 Trªn mÆt ®Êt R R2 g = g0 ( ) GÇn mÆt ®Êt h
 19. TÝnh khèi l−îng cña c¸c thiªn thÓ M g0 = G 2 Khèi l−îng cña qu¶ ®Êt: R 2 62 g0R 9,8(6,37.10 ) M= = ≈ 6.10 24 kg −11 G 6,67.10 MM ' Khèi l−îng cña mÆt trêi: FHT = G 2 R' v 2 R' M' = FLT 2 v FLT = M G FHT 2 πR ' R' v= R’ T M’ 2π 2 R ' 3 M' = ( ) = 2.10 kg 30 T G
 20. 2. Tr−êng hÊp dÉn 2.1. Kh¸i niÖm vÒ tr−êng hÊp dÉn: Xung quanh mét vËt cã khèi l−îng tån t¹i tr−êng hÊp dÉn BÊt cø vËt nμo cã khèi l−îng trong tr−êng hÊp dÉn ®Òu chÞu t¸c dông cña lùc hÊp dÉn: Lùc träng tr−êng 2.2. B¶o toμn m«men ®éng l−îng trong tr−êng hÊp dÉn r r dL r r L Lùc xuyªn t©m = μ / 0 ( F) = 0 Mr dt r O L = const r r v m ChuyÓn ®éng trªn quü ®¹o ph¼ng vu«ng gãc víi L=> Quü ®¹o tr¸i ®Êt ph¼ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản