intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 8&9: Dao động và sóng cơ

Chia sẻ: July Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
84
lượt xem
18
download

Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 8&9: Dao động và sóng cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dao động cơ cưỡng bức: Dao động dưới tác động của ngoại lực tuần hoàn.Phách: phách là hiện tượng tổng hợp hai dao động điều hòa tành dao động biến đổi không điều hòa có tần số rất thấp bằng hiệu tần số của 2 dao động thành phần. Ứng dụng trong kĩ thuật vô tuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 8&9: Dao động và sóng cơ

 1. Dao ®éng & Sãng c¬ (Ch−¬ng 8-9) Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. Tù ®äc: Dao ®éng, Sãng • VÞ trÝ c©n b»ng §iÒu kiÖn • Lùc kÐo vÒ vÞ trÝ c©n b»ng hÖ dao ®éng: • Qu¸n tÝnh Tæng hîp hai dao ®éng Cïng tÇn sè ω cïng ph−¬ng x Cïng tÇn sè, Ph−¬ng vu«ng gãc 2 2 x y xy + 2 −2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) 2 2 a1 a 2 a 1a 2
 3. Tæng hîp hai dao ®éng vu«ng gãc (Xem BT 1.1) Cïng tÇn sè ω: x=a1cos(ωt+ϕ1) y=a2cos(ωt+ϕ2) 2 2 x y xy + 2 −2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) 2 2 a1 a 2 a 1a 2 Sù h×nh thμnh sãng c¬ trong m«i tr−êng chÊt 6 C¸c ®Æc tr−ng cña sãng
 4. Dao ®éng: chuyÓn ®éng ®−îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn theo thêi gian • VÞ trÝ c©n b»ng §iÒu kiÖn • Lùc kÐo vÒ vÞ trÝ c©n b»ng hÖ dao ®éng: • Qu¸n tÝnh 1. Dao ®éng c¬ ®iÒu hoμ Kh«ng cã ma s¸t -> x dao ®éng c¬ ®iÒu hoμ F = − kx 1.2. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng c¬ ®iÒu hoμ 2 2 dx dx k m 2 = − kx + x=0 2 dt dt m
 5. 2 k dx ω0 > 0 = ω0 + ω0 x = 0 2 2 2 m dt x = A cos(ω0 t + ϕ) Dao ®éng ®iÒu hoμ lμ dao ®éng cã ®é dêi lμ hμm sè SIN hoÆc COS theo thêi gian 1.3. Kh¶o s¸t dao ®éng ®iÒu hoμ • Biªn ®é dao ®éng: A=|x|max k • TÇn sè gãc riªng ω0 = m • Pha cña dao ®éng:(ω0t+ϕ),t=0->ϕ pha ban ®Çu. dx v= = − Aω0 sin( ω0 t + ϕ) • VËn tèc con l¾c: dt
 6. • Gia tèc d 2 x con l¾c a = dt 2 = − Aω0 cos(ω0 t + ϕ) = − ω0 x 2 2 • Chu k× dao ®éng: x(t+T0)=x(t), 2π m T0 = = 2π v(t+T0)=v(t), a(t+T0)=a(t) ω0 ω0 k 1 • TÇn sè riªng ν 0 = = 2π T0 x,a,v Aω2 • N¨ng l−îng dao A ®éng ®iÒu hoμ 1 Wd = mv t 2 -Aω 2 1 = mA ω0 sin ( ω0 t + ϕ) 22 2 2
 7. C«ng do lùc ®μn håi: 2 x x kx 2 kx Wt 0 − Wt = − A t = ∫ Fdx = ∫ − kxdx = − 2 2 0 0 ThÕ n¨ng: 2 kx 1 Wt = = kA cos ( ω0 t + ϕ) k = mω 2 2 2 0 2 2 1 Wtg = Wd + Wt = kA 2 [sin 2 ( ω0 t + ϕ) + cos 2 ( ω0 t + ϕ)] 2 1 1 W = kA = mA 2 ω0 = const 2 2 2 2 1 2W TÇn sè gãc riªng ω0 = A m
 8. rr r P = F// + F⊥ 1.5. Con l¾c vËt lý r O | F |= Mg sin θ ≈ Mgθ dθ ⊥ Ph−¬ng tr×nh c¬ b¶n cña vËt r r F⊥ r¾n quay quanh trôc O F// r r dθ dθ P = Mg 2 2 Iβ = I 2 = μ I 2 = − Mgθd μ = −dF⊥ = −dMgθ dt dt d θ Mgd 2 Mgd θ = 0 ω0 = Con l¾c ®¬n + dt 2 I I θ l I=ml2 mgl g ω0 = = m 2 ml l
 9. 2. Dao ®éng c¬ t¾t dÇn Do ma s¸t biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian=> t¾t Lùc ma s¸t: FC=-rv h¼n 2.1. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¾t dÇn 2 2 d x r dx k dx dx + + x=0 m 2 = − kx − r 2 dt m dt m dt dt 2 k r dx dx = ω0 = 2β + 2β + ω0 x = 0 2 2 2 m m dt dt 2π 2π − βt x = A 0e cos( ωt + ϕ) T= = ω ω −β ω = ω −β 2 2 2 2 0 0
 10. 2.2. Kh¶o s¸t dao ®éng t¾t dÇn − βt Biªn ®é dao ®éng theo thêi gian A = A 0 e − βt − βt − A 0e ≤ x ≤ A 0e L−îng gi¶m loga A 0e −βt x = ln eβT A( t ) δ = ln = ln A0 A0e-βt A 0e −β( t + T ) A( t + T ) A cosϕ 0 δ= βT t NhËn xÐt: -A0e-βt • T>T0 -A0 • ω0> β míi cã dao ®éng • ω0 ≤ β lùc c¶n qu¸ lín kh«ng cã dao ®éng Biªn ®é gi¶m theo d¹ng hμm e mò -> 0
 11. 3. Dao ®éng c¬ c−ìng bøc Dao ®éng d−íi t¸c ®éng ngo¹i lùc tuÇn hoμn. (bï n¨ng l−îng th¾ng lùc c¶n) -> HÖ dao ®éng víi tÇn sè c−ìng bøc 3.1. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng c¬ c−ìng bøc Lùc ®μn håi: Fdh =-kx, Lùc c¶n: FC=-rv, Lùc c−ìng bøc: FCB=HcosΩt k 2 d x r dx k H = ω0 2 + + x = cos Ωt m 2 dt m dt m m r 2 = 2β dx dx H + 2β + ω0 x = cos Ωt 2 m 2 dt dt m
 12. Ph−¬ng tr×nh kh«ng thuÇn nhÊt cã nghiÖm: x = xtd + xcb Sau thêi gian dao ®éng t¾t dÇn bÞ t¾t, chØ cßn l¹i dao ®éng c−ìng bøc: x = xcb=Acos(Ωt+Φ) H A= m (Ω − ω ) + 4β Ω 2 22 2 2 2βΩ 0 tgΦ = − 2 3.2. Kh¶o s¸t dao ®éng c¬ c−ìng bøc Ω − ω0 2 ∞ ω − 2β Ω 2 2 0 dA 0 =0 H dΩ Amax 0 A mω02
 13. TÇn sè céng h−ëng: Ω = Ωch x¶y ra céng h−ëng -> A = Amax Ω ch = ω0 − 2β 2 2 H = A max 2βm ω0 − β 2 2 Amax β=0,05ω0 • β cμng nhá h¬n ω0 céng h−ëng cμng nhän β=ω0 β=0,25ω0 ω0 Ω • β=0 → Ω = ω0 céng h−ëng nhän
 14. 3.3. øng dông hiÖn t−îng céng h−ëng Lîi: Dïng lùc nhá duy tr× dao ®éng §o tÇn sè dßng ®iÖn-tÇn sè kÕ
 15. H¹i: g©y ph¸ huû -> tr¸nh céng h−ëng 4. Tæng hîp, ph©n tÝch c¸c dao ®éng (Tù ®äc) ‚ Tæng hîp hai dao ®éng cïng ph−¬ng x: r x Cïng tÇn sè ω: r a a1 x1=a1cos(ωt+ϕ1) ωt+ϕ1 r x2=a2cos(ωt+ϕ2) a2 ωt+ϕ2 x=a.cos(ωt+ϕ) x a = [a + a + 2a 1a 2 cos(ϕ1 − ϕ 2 )] 2 2 1/ 2 1 2
 16. a 1 sin ϕ1 + a 2 sin ϕ 2 tgϕ = a 1 cos ϕ1 + a 2 cos ϕ 2 y TÇn sè ω1 ≈ ω2 , ϕ1 = ϕ2 = ϕ, a1 =a2 =a0: x1=a0cos(ω1t+ϕ) x2=a0cos(ω2t+ϕ) a = 2a + 2a cos[( ω1 − ω2 ) t + (ϕ − ϕ)] 2 2 2 0 0 a = 2a (1 + cos[( ω1 − ω2 ) t ]) 2 2 0 2 ( ω1 − ω2 ) t Chu k× biªn ®é lín a = 4a 0 cos 2 2 4π 2 T= ( ω1 − ω2 ) t ω1 − ω2 a =| 2a 0 cos | 2( ω + ω ) t x = a. cos[ 1 + ϕ] 2 2
 17. ( ω1 − ω2 ) t 3 Ph¸ch T lín a =| 2a 0 cos | x 2 t ( ω1 + ω2 ) t x = a. cos[ + ϕ] 2
 18. Ph¸ch lμ hiÖn t−îng tæng hîp hai dao ®éng ®iÒu hoμ thμnh dao ®éng biÕn ®æi kh«ng ®iÒu hoμ cã tÇn sè rÊt thÊp b»ng hiÖu tÇn sè cña 2 dao ®éng thμnh phÇn øng dông trong kÜ thuËt v« tuyÕn
 19. ƒ Tæng hîp hai dao ®éng vu«ng gãc (Xem BT 1.1) Cïng tÇn sè ω: x=a1cos(ωt+ϕ1) y=a2cos(ωt+ϕ2) 2 2 x y xy + 2 −2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) = sin (ϕ 2 − ϕ1 ) 2 2 a1 a 2 a 1a 2 QuÜ ®¹o Ellip ya 2 x ϕ2 -ϕ1=2kπ x -a1 a1 x y − =0 -a2 y ϕ -ϕ =(2k+1)π a1 a 2 2 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản