intTypePromotion=4

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Chia sẻ: Nguyen Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
203
lượt xem
34
download

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1831 Faraday: Từ thông qua mạch thay đổi - xuất hiện dòng cảm ứng trong mạch 1. Các định luật về hiện t-ợng cảm ứng điện từ 1.1.Thí nghiệm Faraday: • Đ-a nam châm lại N N B B gần hơn hoặc xa hơn đều xuất hiện dòng cảm ứng. • Chiều của dòng 2 lần ng-ợc nhau. • Nam châm dừng lại dòng cảm ứng =0. .1.2 Định luật Lenx Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ tr-ờng do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó Quán tính của mạch điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

 1. Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. Ch−¬ng 5 HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ
 3. 1831 Faraday: Tõ th«ng qua m¹ch thay ®æi -> xuÊt hiÖn dßng c¶m øng trong m¹ch 1. C¸c ®Þnh luËt vÒ hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ 1.1.ThÝ nghiÖm Faraday: • §−a nam ch©m l¹i N N gÇn h¬n hoÆc xa h¬n ®Òu xuÊt hiÖn dßng B B c¶m øng. • ChiÒu cña dßng 2 lÇn ng−îc nhau. • Nam ch©m dõng l¹i IC IC B↑ B↓ dßng c¶m øng =0.
 4. 1.2 §Þnh luËt Lenx Dßng ®iÖn c¶m øng ph¶i cã chiÒu sao cho tõ tr−êng do nã sinh ra cã t¸c dông chèng l¹i nguyªn nh©n ®· sinh ra nã Qu¸n tÝnh cña m¹ch ®iÖn 1.3 §Þnh luËt c¬ b¶n cña hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ: dt -> dΦm ->IC r n C«ng cña tõ lùc t¸c Φm dông lªn dßng c¶m øng: dA=ICdΦm lμ C«ng c¶n
 5. C«ng ®Ó dÞch chuyÓn vßng d©y: dA’=-dA=-ICdΦm N¨ng l−îng cña dßng c¶m øng: dW=εCIC.dt -> εCIC.dt = -ICdΦm dΦ m εC = − Φm= 1V.1s=1Wb (vªbe) dt S§§ c¶m øng lu«n b»ng vÒ gÝa trÞ nh−ng ng−îc dÊu víi tèc ®é biÕn thiªn cña tõ th«ng göi qua m¹ch DÊu - lμ mÆt to¸n häc cña §L Lenx Φm->0 trong Δt -> Φm= εC Δt
 6. Vªbe lμ tõ th«ng g©y ra trong vßng d©y dÉn bao quanh nã mét S§§C¦ 1V khi tõ th«ng ®ã gi¶m ®Òu ->0 trong 1 gi©y 1.3. Nguyªn t¾c t¹o dßng ®iÖn xoay chiÒu r r ϕ = ωt + α gãc gi÷a n & B B N r Φ m = NBS cos( ωt + α ) Br n dΦ m εC = − = NBSω sin( ωt + α ) dt ε max = NBSω ε C = ε max sin(ωt + α ) N lμ sè vßng cña khung d©y
 7. 1.4. Dßng Fuc« • Dßng xo¸y do tõ th«ng cña ®iÖn tr−êng xoay chiÒu • T¸c h¹i: nãng m¸y, tiªu tèn n¨ng l−îng IF=εC/R ->T¨ng R (l¸ máng)->gi¶m I •Lîi: NÊu KL, H·m ®iÖn kÕ, lß vi sãng.. ~ ~
 8. N chØ ph¸t s¸ng ë 2. HiÖn t−îng tù c¶m U≥70V 2.1. ThÝ nghiÖm § R M¹ch I: §Ìn § s¸ng, tèi b×nh th−êng khi bËt, t¾t K N M¹ch II: §ãng K ®Ìn § s¸ng K tõ tõ, ng¾t K -> N vôt s¸ng 12V M¹ch I Gi¶i thÝch: BËt K, I↑. § L => Φm qua L ↑, => dßng tù c¶m trong m¹ch N chèng l¹i viÖc I↑ K => cuén L tÝch n¨ng l−îng tõ . 12V M¹ch II
 9. Ng¾t K, I↓, => Φm qua L ↓ => SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m εtc > 70 V xuÊt hiÖn trong cuén d©y lμm ®Ìn N vôt s¸ng. => dßng tù c¶m trong m¹ch chèng l¹i viÖc I↓ => cuén L gi¶i phãng n¨ng l−îng tõ .
 10. 2.2. SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m Tõ th«ng Φm do chÝnh cuén L g©y ra göi qua cuén d©y cña L dΦ m Φm ~ I Φm=LI L hÖ sè tù c¶m ε tC = − dt dI ε tC = − L dt Trong m¹ch ®iÖn ®øng yªn & kh«ng thay ®æi h×nh d¹ng S§§ tù c¶m tû lÖ nh−ng tr¸i dÊu víi tèc ®é biÕn thiªn dßng ®iÖn trong m¹ch
 11. Φm HÖ sè tù c¶m I=1->L=Φm L= I HÖ sè tù c¶m cña mét m¹ch lμ ®¹i l−îng VL cã gi¸ trÞ b»ng tõ th«ng do chÝnh nã göi qua diÖn tÝch cña nã khi c−êng ®é dßng trong m¹ch b»ng 1®v ε ~L -> L lμ sè ®o møc ®é qu¸n tÝnh cña tc m¹ch ®iÖn 1Wb 1H = 1A Henry lμ hÖ sè tù c¶m cña mét m¹ch ®iÖn kÝn khi cã dßng 1A ch¹y qua th× sinh ra trong ch©n kh«ng mét tõ th«ng 1Wb göi qua diÖn tÝch cña m¹ch ®ã
 12. HÖ sè tù c¶m cña mét èng d©y: n, l ,S n S l Φm 2 n n B = μ 0μn 0 I = μ0μ I L= = μ0μ S l l I 2 n Φ m = BnS = μ0μ SI 1H=103mH=106μH l 3. HiÖu øng bÒ mÆt: Dßng cao tÇn chØ ch¹y trªn bÒ mÆt cña d©y dÉn
 13. I itc itc r r I t B B Trong 1/4 chu k× ®Çu dßng I t¨ng, tõ th«ng qua d©y dÉn t¨ng -> sinh dßng itc cã chiÒu sao cho tõ r tr−êng cña nã chèng l¹i -> BÒ B ↑ dßng t¨ng , mÆt trong Lâi dßng gi¶m Trong 1/4 chu k× tiÕp I gi¶m, tõ th«ng qua d©y gi¶m -> sinh dßng itc cã chiÒu sao cho tõ tr−êng cña nã chèng l¹i sù gi¶m cña tõ th«ng dßng mÆt gi¶m m¹nh , I lâi gi¶m yÕu h¬n
 14. -> BÒ mÆt dßng gi¶m m¹nh h¬n , Lâi gi¶m chËm h¬n Dßng bÒ mÆt ®−îc t¨ng c−êng, dßng lâi suy gi¶m: tÇn sè 105Hz chØ cßn dßng mÆt (líp s©u 2mm). U~ øng dông: T«i bÒ mÆt, èng dÉn sãng, d©y nhiÒu sîi
 15. 4. N¨ng l−îng tõ tr−êng I I L εtc i ε t t K Ng¾t K gi¶i §ãng K 12V phãng Wm n¹p Wm di ε + ε tc = Ri εidt = L idt + Ri 2 dt dt di ε − L = Ri dW=dWm+dWnhÞªt dt dW = Lidi m
 16. I 12 Wm = ∫ Lidi = LI 2 0 MËt ®é n¨ng l−îng tõ tr−êng: XÐt n¨ng l−îng cña èng d©y 2 nS 2 121 (μμ 0 )I LI 2 1 n2 Wm 2 l 2 ϖm = = = = μμ 0 2 I lS V V l 2 1 B2 n 1 1 B = μμ 0 I ϖm = = BH = μ 0μH 2 2 μ 0μ 2 l 2 1 Wm = ∫ ϖ m dV = ∫ BHdV 2V V
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2