intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

Chia sẻ: Nguyen Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
239
lượt xem
33
download

BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điện môi không có điện tích tự do, các điện tích hầu nh- cố định tại chỗ, chúng chỉ có thể dịch chuyển khoảng cách rất nhỏ quanh vị trí cố định. .1. Sự phân cực của chất điện môi 1.1. Hiện t-ợng phân cực điện môi: Trên thanh điện môi B xuất hiện các điện tích trong r điện tr-ờng E0 Trên thanh điện môi điện - r- + + - E' - - + ++ tích xuất hiện ở đâu định xứ tại đó - gọi là điện tích liên kết . Điện tích liên kết sinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 3 ĐIỆN MÔI

 1. Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn ViÖn VËt lý kü thuËt Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
 2. Ch−¬ng III §iÖn m«i Trong ®iÖn m«i kh«ng cã ®iÖn tÝch tù do, c¸c ®iÖn tÝch hÇu nh− cè ®Þnh t¹i chç, chóng chØ cã thÓ dÞch chuyÓn kho¶ng c¸ch rÊt nhá quanh vÞ trÝ cè ®Þnh.
 3. 1. Sù ph©n cùc cña chÊt ®iÖn m«i 1.1. HiÖn t−îng ph©n cùc ®iÖn m«i: Trªn thanh ®iÖn m«i B xuÊt hiÖn c¸c ®iÖn tÝch trong r ®iÖn tr−êng E0 - r- + + Trªn thanh ®iÖn m«i ®iÖn - E' - - + ++ tÝch xuÊt hiÖn ë ®©u ®Þnh xø t¹i ®ã -> gäi lμ ®iÖn tÝch liªn kÕt
 4. §iÖn tÝch liªn kÕt sinh ra ®iÖn tr−êng phô E’ rr r E = E 0 + E' §iÖn tr−êng trong ®iÖn m«i: 1.2.Ph©n tö kh«ng ph©n cùc vμ ph©n tö ph©n cùc a. Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: T©m ®iÖn tÝch ©m vμ t©m ®iÖn tÝch d−¬ng trïng nhau
 5. Ph©n tö kh«ng ph©n cùc: H2, N2, CCl4 + - Ph©n cùc trong ®iÖn tr−êng ngoμi: r r α ®é ph©n cùc - + p e = ε 0 αE r -- -- p ei - +- -+ - b. Ph©n tö ph©n cùc: Khi ch−a cã ®iÖn tr−êng ngoμi t©m cña hai lo¹i ®iÖn tÝch ®· kh«ng trïng r nhau -> p e H2O, NH3, CH3Cl, NaCl v.v.. §iÖn tr−êng ngoμi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é r lín cña p e mμ chØ cã thÓ lμm ®Þnh h−íng nã theo t¸c dông cña ®iÖn tr−êng
 6. 1.3. Gi¶i thÝch hiÖn t−îng ph©n cùc r Pe ≠ 0 §iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö ph©n cùc - + Ph©n cùc trong - + + - ®iÖn tr−êng - + r r ngoμi Pe = 0 E §iÖn m«i gåm c¸c ph©n tö kh«ng ph©n cùc: D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng ngoμi c¸c ph©n tö bÞ ph©n cùc thμnh c¸c l−ìng cùc ®iÖn VÐc t¬ ph©n cùc = tæng hîp cña c¸c vÐc t¬ ph©n cùc cña c¸c ph©n tö. Trªn mÆt giíi h¹n xuÊt hiÖn ®iÖn tÝch liªn kÕt
 7. §iÖn m«i lμ tinh thÓ ion: hai m¹ng ion +,- dÞch ®i víi nhau d−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng r Pe ≠ 0 B- B- r E A+ A+ 2. VÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i §Þnh nghÜa: §¹i l−îng ®o n r ∑ pei b»ng tæng c¸c m«men l−ìng r i =1 Pe = cùc ®iÖn cña mét ®¬n vÞ thÓ ΔV tÝch:
 8. r r r r np e Pe = = n 0 pe nh− nhau ⇒ pe ΔV r r r r r Pe = ε 0 χ e E = n 0 p e = n 0 ε 0 αE Pe HÖ sè ph©n cùc ®iÖn m«i χe kh«ng thø nguyªn, kh«ng phô thuéc vμo E. 2 §èi víi ®iÖn m«i cã ph©n tö χ = n α = n 0 p e 3ε 0 kT e 0 ph©n cùc víi ®iÖn tr−êng ngoμi yÕu: P e Khi E lín Pe tiÕn tíi b·o hoμ v× c¸c vÐc t¬ ph©n cùc ®Òu song theo ®iÖn tr−êng. E
 9. 2.2. Liªn hÖ gi÷a vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i víi mËt ®é ®iÖn mÆt cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt n -σ’ +σ’r r | ∑ p ei | - + Pe r i =1 Pe =| Pe |= αr - + ΔS n ΔV - + L n r | ∑ p ei |= σ' ΔSL σ' Pe = σ’=Pe.cosα=Pen i =1 cos α Δ V=ΔS.Lcosα MËt ®é ®iÖn tÝch σ’cña c¸c ®iÖn tÝch liªn kÕt trªn mÆt giíi h¹n cña khèi §M cã trÞ sè b»ng h×nh chiÕu cña vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i lªn ph¸p tuyÕn mÆt ®ã
 10. 3. §iÖn tr−êng tæng hîp trong ®iÖn m«i 3.1. §iÖn m«i trong ®iÖn tr−êng E0 σ’xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt + -σ’ +σ’- rr r r E = E 0 + E' + - E0 + - E = E0-E’ +- r +- σ’=Pen=ε0χeEn= ε0χeE + - E' + - E’=σ’/ε0= χeE E=E0-χeE 1+χe= ε E=E0/(1+χe)= E0/ ε C−êng ®é ®iÖn tr−êng trong ®iÖn m«i gi¶m ®i ε so víi trong ch©n kh«ng
 11. 3.2. Liªn hÖ gi÷a vÐc t¬ c¶m øng ®iÖn vμ vÐc t¬ ph©n cùc ®iÖn m«i r r ε = 1 + χe D = ε 0 εE r r D = ε 0 (1 + χ e ) E r r r D = ε0 E + ε0χe E r rr D = ε 0 E + Pe r r D = ε 0 εE ChØ dïng trong m«i tr−êng r r Pe = ε 0 χ e E ®ång chÊt ®¼ng h−íng
 12. 4. §iÖn m«i ®Æc biÖt 4.1. XÐc nhÐt ®iÖn: ph¸t hiÖn n¨m 1930-34 Cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt: miÒn ph©n cùc tù nhiªn, mçi miÒn nμy cã vÐc t¬ ph©n cùc tù ph¸t khi E=0 • NhiÖt ®é Qui-ri TC: TTC thuËn ®iÖn (nh− c¸c ®iÖn m«i b×nh th−êng) • ε lín khi T thÊp , εmax εmax ®¹t tíi 10000, ε • ε phô thuéc vμo E T T~80 E
 13. • Pe phô thuéc vμo E: P t¨ngrtíi b·o hoμ r r Pe D=ε E+P 0 e E>Eb => Pe b·o hoμ Eb E => D ~E • §−êng cong ®iÖn trÔ: chØ cã ë XÐc nhÐt ®iÖn kh«ng cã ë ®iÖn m«i th−êng
 14. • MiÒn ph©n cùc tù nhiªn
 15. 5. HiÖu øng ¸p ®iÖn 5.1. HiÖu øng ¸p ®iÖn thuËn: Khi nÐn hoÆc kÐo gi·n xÐc nhÐt ®iÖn -> ph©n cùc ®iÖn m«i: xuÊt hiÖn ®iÖn tÝch tr¸i dÊu trªn mÆt - + - + - + - + - + - + - + - +
 16. 5.2. HiÖu øng ¸p ®iÖn nghÞch: ChÞu t¸c dông ®iÖn tr−êng => biÕn d¹ng øng dông: §Çu dß thu ph¸t siªu ©m λ c ~ U,f d = = d 2 2f 6 6 c 5.10 ( mm / s) 10 f= = ~ 2,5. Hz 2d 2d ( mm) d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2