intTypePromotion=3

Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
113
lượt xem
31
download

Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 2: Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo

 1. CHUYÊN Đ 2 : BÀI T P V CON L C LÒ XO Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hòa, có qu đ o là m t đo n th ng dài 10cm. Biên đ dao đ ng c a v t nh n giá tr nào sau đây? A. 5cm B. -5cm C. 10cm D. -10cm Câu 2: V n t c c a m t v t dao đ ng đi u hòa có đ l n đ t giá tr c c đ i t i th i đi m t. Th i đi m đó có th nh n giá tr nào trong các giá tr sau đây? A. Khi t = 0 B. Khi t = T/4 C khi t = T D. khi v t đi qua v trí cân b ng Câu 3: M t v t th c hi n dao đ ng đi u hòa v i chu kì T = 3.14s và biên đ A =1m. T i th i đi m v t đi qua v trí cân b ng, v n ttóc c a v t nh n giá tr là? A. 0.5m/s B. 1m/s C. 2m/s D. 3m/s Câu 4: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5 cos 4 πt(cm). Li đ và v n t c c a v t sau khi nó b t đ u dao đông đư c 5s nh n giá tr nào sau đây? A. x = 5cm; v = 20cm/s B. x = 5cm; v= 0 C. x = 20cm; v= 5cm/s D. x = 0; v =5cm/s Câu 5: M t con l c lò xo dao đ ng v i biên đ A = 2 m. v trí xu t hi n c a qu n ng, khi th năng b ng đ ng năng c a nó là bao nhiêu? A. 2m B. 1.5m C. 1m D. 0.5m Câu 6: Con l c lò xo g m m t v t n ng có kh i lư ng m, m t lò xo có kh i lư ng không đáng k và có đ c ng k = 100N/m. Th c hi n dao đ ng đi u hòa. T i th i đi m t = 1s, li đ và v n t c c a v t l n lư t là x = 0.3m và v = 4m/s. tính biên đ dao đ ng c a v t? A. 0.5m B. 0.4m C. 0.3m D. 0.6 Câu 7: m t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng kh i lư ng m = 0.5 kg. Lò xo có đ c ng k = 0.5 N/cm đang dao đ ng đi u hòa.Khi v n t c c a v t là 20cm/s thì gia t c c a nó b ng 2 3 m/s. tính biên đ dao đ ng c a v t A. 20 3 cm B. 16cm C. 8cm D. 4cm Câu 8: m t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng kh i lư ng m = 100g đang dao đ ng đi u hòa. V n t c c a v t khi qua v trí cân b ng là 31.4 cm/s và gia t c c c đ i c a v t là 4m/s2. L y π2 ≈ 10. Đ c ng lò xo là: A. 625N/m B. 160N/m C. 16N/m 6.25N/m
 2. Câu 9: Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò xo có đ c ng k = 98N/m. Kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía dư i đ n cách v trí cân b ng x = 5cm r i th ra. Gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a v t là: A. 0.05m/s2 B. 0.1 m/s2 C. 2.45 m/s2 D. 4.9 m/s2 Câu 10: M t co l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng m = 0.2 kg và lò xo có đ c ng k = 20N/m đang dao đ ng đi u hòa v i biên đ A = 6cm. tính v n t c c a v t khi đi qua v trí có th năng b ng 3 l n đ ng năng. A. v = 3m/s B. v = 1.8m/s C. v = 0.3m/s D. v = 0.18m/s Câu 11: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i biên đ 10cm. T i v trí có li đ x = 5cm, t s gi a th năng và đ ng năng c a con l c là? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 Câu 12: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i biên đ A = 4 2 cm. T i th i đi m đ ng năng b ng th năng, con l c có li đ là? A. x = ± 4cm B. x = ± 2cm C. x = ± 2 2 cm D. x = ± 3 2 cm Câu 13: M t con l c lò xo g m v t m = 400g, và lò xo có đ c ng k = 100N/m. Kðo v t kh i v trí cân b ng 2cm r i truy n cho nó v n t c đ u 15 5 cm/s. Năng lư ng dao đ ng c a v t là? A. 0.245J B. 2.45J C. 24.5J D. 245J Câu 14: Li đ c a m t con l c lò xo bi n thiên đi u hòa v i chu kì T = 0.4s thì đ ng năng và th năng c a nò bi n thiên đi u hòa v i chu kì là? A. 0.8s B. 0.6s C. 0.4s D. 0.2s Câu 15: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5sin2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là? A. 200cm B. 150cm C. 100cm D.50cm Câu 16: M t con l c lò xo g m v t n ng có kh i lư ng m =400g, lò xo có đ c ng k = 80N/m, chi u dài t nhiên l0 = 25cm đư c đ t trên m t m t ph ng nghiêng có góc α =300 so v i m t ph ng n m ngang. Đ u trên c a lò xo g n vào m t đi m c đ nh, đ u dư i g n v i v t n ng. L y g =10m/s2. chi u dài c a lò xo khi v t v trí cân b ng là? A. 21cm B. 22.5cm C. 27.5cm D. 29.5cm Câu 17: m t con l c lò xo dao đ ng đàn h i v i biên đ A = 0.1m, chu kì T = 0.5s. Kh i lư ng qu l c m = 0.25kg. L c đàn h i c c đ i tác d ng lên qu l c có giá tr ? A. 0.4N B. 4N C. 10N 40N
 3. Câu 18: M t qu c u có kh i lư ng m = 0.1kg,đư c treo vào đ u dư i c a m t lò xo có chi u dài t nhiên l0 = 30cm, đ c ng k = 100N/m, đ u trên c đ nh, cho g = 10m/s2. chi u dài c a lò xo v trí cân b ng là: A. 31cm B. 29cm C. 20 cm D.18 cm Câu 19. M t con l c lò xo g m m t qu n ng có m = 0,2kg treo vào lò xo có đ c ng k = 100N/m, cho v t dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ A = 1,5cm. L c đàn h i c c đ i có giá tr : A. 3,5N B. 2 N C. 1,5N D. 0,5N Câu 20. M t con l c lò xo g m m t qu n ng có m = 0,2kg treo vào lò xo có đ c ng k = 100N/m, cho v t dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ A = 3 cm. L c đàn h i c c ti u có giá tr : A. 3 N B. 2 N C. 1N D. 0 N Câu 21. M t con l c lò xo g m qu c u có m = 100g, treo vào lò xo có k = 20 N/m kéo qu c u th ng đ ng xu ng dư i v trí cân b ng m t đo n 2 3 cm r i th cho qu c u tr v v trí cân b ng v i v n t c có đ l n 0,2 2 m/s. Ch n t = 0 lúc th qu c u, ox hư ng xu ng, g c t a đ O t i v trí cân b ng. g = 10m/s2. Phương trình dao đ ng c a qu c u có d ng: A. x = 4sin(10 2 t + π/4) cm B. x = 4sin(10 2 t + 2π/3) cm C. x = 4sin(10 2 t + 5π/6) cm D. x = 4sin(10 2 t + π/3) cm Câu 22. M t con l c lò xo dao đ ng th ng đ ng g m m = 0,4 kg, lò xo có đ c ng k = 10N/m. Truy n cho v t n ng m t v n t c ban đ u là 1,5m/s thoe phương th ng đ ng hư ng lên. Ch n O = VTCB, chi u dương cùng chi u v i v n t c ban đ u t = 0 lúc v t b t đ u chuy n đ ng. Phương trình dao đ ng là: A. x = 0,3sin(5t + π/2) cm B. x = 0,3sin(5t) cm C. x = 0,15sin(5t - π/2) cm D. x = 0,15sin(5t) cm Câu 23: Treo qu c u có kh i lư ng m1 vào lò xo thì h dao đ ng v i chu kì T1 = 0,3s. Thay qu c u này b ng qu c u khác có kh i lư ng m2 thì h dao đ ng v i chu kì T2. Treo qu c u có kh i lư ng m = m1+m2 và lò xo đã cho thì h dao đ ng v i chu kì T = 0.5s. Giá tr c a chu kì T 2 là? A. 0,2s B. 0,4s C. 0,58s D. 0.7s Câu 24: Treo m t v t có kh i lư ng m vào m t lò xo có đ c ng k thì v t dao đ ng v i chu kì 0,2s. n u treo thêm gia tr ng ∆m = 225g vào lò xo thì h v t và gia tr ng giao đ ng v i chu kì 0.2s. cho π2 = 10. Lò xo đã cho có đ c ng là?
 4. A. 4 10 N/m B. 100N/m C. 400N/m D. 900N/m Câu 25: Khi g n m t v t n ng m = 4kg vào m t lò xo có kh i lư ng không đáng k , nó dao đ ng v i chu kì T1 = 1s. Khi g n m t v t khác kh i lư ng m2 vào lò xo trên, nó dao đ ng v i chu kì T2 = 0,5s. Kh i lư ng m2 b ng bao nhiêu? Câu 26: L n lư t treo hai v t m1 và m2 vào m t lò xo có đông c ng k = 40N/m, và kích thích cho chúng dao đ ng. Trong cùng m t th i gian nh t đ nh m1 th c hi n 20 dao đ ng và m2 th c hi n 10 dao đ ng. N u cùng treo hai v t đó vào lò xo thì chu kì dao đ ng c a h b ng π/2s. Kh i lư ng m1 và m2 b ng bao nhiêu? A. m1 = 0,5kg, m2 = 2kg B.m1 = 0,5kg, m2 = 1kg C. m1 = 1kg, m2 =1kg D. m1 = 1kg, m2 =2kg Câu 27: M t con l c lò xo g m m t v t n ng có kh i lư ng m= 0,1kg, lò xo có đ ng c ng k = 40N/m. Khi thay m b ng m’ =0,16kg thì chu kì c a con l c tăng: A. 0,0038s B. 0,0083s C. 0,038s D. 0,083s Câu 28: M t con l c lò xo có kh i lư ng v t n ng m , đ c ng k. N u tang đ c ng c a lò xo lên g p hai l n và gi m kh i lư ng v t n ng m t n a thì t n s dao đ ng c a v t: A. Tăng 2 l n B. Gi m 4 l n C. Tăng 4 l n D. Gi m 2 l n Câu 29: Khi treo m t v t có kh i lư ng m = 81g vào m t lò xo th ng đ ng thì t n s dao đ ng đi u hòa là 10 Hz. Treo thêm vào lò xo v t có kh i lư ng m’ = 19g thì t n s dao đ ng c a h là: A. 8,1 Hz B. 9 Hz C. 11,1 Hz D. 12,4 Hz π Câu 30. M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình x = 10sin( - 2πt). Nh n đ nh nào không 2 đúng ? A. G c th i gian lúc v t li đ x = 10 B. Biên đ A = 10 cm π B. Chu kì T = 1(s) D. Pha ban đ u ϕ = - . 2 Câu 31. M t v t dao đ ng đi u hoà ph i m t ∆t=0.025 (s) đ đI t đi m có v n t c b ng không t i đi m ti p theo cũng như v y, hai đi m cách nhau 10(cm) thì bi t đư c : A. Chu kì dao đ ng là 0.025 (s) B. T n s dao đ ng là 20 (Hz) C. Biên đ dao đ ng là 10 (cm). D. Pha ban đ u là π/2 Câu 32. V t có kh i lư ng 0.4 kg treo vào lò xo có K = 80(N/m). Dao đ ng theo phương th ng đ ng v i biên đ 10 (cm). Gia t c c c đ i c a v t là :
 5. A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2) C. 20 (m/s2) D. -20(m/s2) Câu 33. V t kh i lư ng m= 100(g) treo vào lò xo K = 40(N/m).Kéo v t xu ng dư i VTCB 1(cm) r i truy n cho v t v n t c 20 (cm/s) hư ng th ng lên đ v t dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a v t là : A. 2 (cm) B. 2 (cm) C. 2 2 (cm) D. Không ph i các k t qu trên. Câu 34. con l c lò xo g m v t m, g n vào lò xo đ c ng K = 40N/m dao đ ng đi u hoà theo phương ngang, lò xo bi n d ng c c đ i là 4 (cm). li đ x=2(cm) nó có đ ng năng là : A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. M t k t qu khác. Câu 35. M t ch t đi m kh i lư ng m = 0,01 kg treo đ u m t lò xo có đ c ng k = 4(N/m), dao đ ng đi u hòa quanh v trí cân b ng. Tính chu kỳ dao đ ng. A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s Câu 36. M t ch t đi m có kh i lư ng m = 10g dao đ ng đi u hòa trên đo n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. Lúc t = 0, ch t đi m v trí cân b ng và b t đ u đi theo hư ng dương c a qu đ o. Tìm bi u th c t a đ c a v t theo th i gian. A. x = 2sin10πt cm B. x = 2sin (10πt + π)cm C. x = 2sin (10πt + π/2)cm D. x = 4sin (10πt + π) cm Câu 37. M t con l c lò xo g m m t kh i c u nh g n vào đ u m t lò xo, dao đ ng đi u hòa v i biên đ 3 cm d c theo tr c Ox, v i chu kỳ 0,5s. Vào th i đi m t=0, kh i c u đi qua v trí cân b ng. H i kh i c u có ly đ x=+1,5cm vào th i đi m nào? A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. A và C đ u đúng Câu 38. Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo đó v i nhau thành m t lò xo dài g p đôi r i treo v t n ng M vào thì M s giao đ ng v i chu kỳ bao nhiêu? A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s Câu 39. M t đ u c a lò xo đư c treo vào đi m c đ nh O, đ u kia treo m t qu n ng m1 thì chu kỳ dao đ ng là T1 = 1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào thì chu kỳ dao đ ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao đ ng khi treo đ ng th i m1 và m2 vào lò xo. A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s Câu 40. M t v t n ng treo vào m t đ u lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đ u kia treo vào m t đi m c đ nh O. H dao đ ng đi u hòa (t do) theo phương th ng đ ng. Cho bi t g = 10 m/s2
 6. .Tìm chu kỳ giao đ ng c a h . A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s Câu 41. Tính biên đ dao đ ng A và pha φ c a dao đ ng t ng h p hai dao đ ng đi u hòa cùng phương: x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cosφ = 0,385 B. A = 2,6; tgφ = 0,385 C. A = 2,4; tgφ = 2,40 D. A = 2,2; cosφ = 0,385 Câu 42 Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai đ u đ đư c m t lò xo cùng đ dài, r i treo v t n ng M vào thì chu kỳ dao đ ng c a v t b ng bao nhiêu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s Câu 43 Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n th năng trong dao đ ng đi u hòa đơn gi n? A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C Câu 44 M t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c đàn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính đ c ng c a lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m C. 1 N/m D. 0,1 N/m Câu 45 M t v t có kh i lư ng 10 kg đư c treo vào đ u m t lò xo kh i lư ng không đáng k , có đ c ng 40 N/m. Tìm t n s góc ω và t n s f c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz. Câu 46 Bi u th c nào sau đây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a đ m t v t dao đ ng đi u hòa đơn gi n ? A. x = Acos(ωt + φ) (m) B. x = Asin(ωt + φ) (m) C. x = Acos(ωt) (m) D. x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m) Câu 47 M t v t dao đ ng đi u hòa quanh đi m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t đư c kéo kh i v trí cân b ng đ n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban đ u. Tìm bi u th c to đ c a v t theo th i gian. A. y = 2cos(t + π) (m) B. y = 2cos (2πt) (m) C. y = 2sin(t - π/2) (m) D. y = 2sin(2πt - π/2) (m)
 7. Câu 48 Cho m t v t n ng M, kh i lư ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k = 400 N/m. G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i phương giao đ ng c a M, và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J. C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = 0,32 J. Câu 49 Cho m t v t hình tr , kh i lư ng m = 400g, di n tích đáy S = 50 m2, n i trong nư c, tr c hình tr có phương th ng đ ng. n hình tr chìm vào nư c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x theo phương th ng đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s Câu 50 M t v t M dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n đ ng c a v t đư c bi u th b ng phương trình x = 5 cos(2πt + 2)m. Tìm đ dài c c đ i c a M so v i v trí cân b ng. A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m Câu 51 M t v t M dao đ ng đi u hòa có phương trình t a đ theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào th i đi m t. A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s Câu 52 M t v t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào đ u m t lò xo có đ c ng k = 10 N/m, dao đ ng v i đ d i t i đa so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c đ i c a v t. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s Câu 53 Khi m t v t dao đ ng đi u hòa doc theo tr c x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác đ nh vào th i đi m nào thì Wd c a v t c c đ i. A. t = 0 B. t = π/4 C. t = π/2 D. t = π Câu 54 M t lò xo khi chưa treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i lư ng m = 1 kg, lò xo dài 20 cm. Kh i lư ng lò xo xem như không đáng k , g = 9,8 m/s2. Tìm đ c ng k c a lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m Câu 55 Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò xo có đ c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía dư i, đ n v trí x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2
 8. Câu 56 Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) Câu 57 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 58 V t n ng tr ng lư ng P treo dư i 2 lò xo như hình v . B qua ma sát và kh i lư ng các lò xo. Cho bi t P = 9,8N, h s đàn h i c a các lò xo là k1 = 400N/m, k2 = 500N/m và g= 9,8m/s2. T i th i đi m đ u t = 0, có x0 = 0 và v0 = 0,9m/s hư ng xu ng dư i. Hãy tính h s đàn h i chung c a h lò xo?. A. 200,20N/m. B. 210,10N/m C. 222,22N/m. D. 233,60N/m. Câu 59 V t M có kh i lư ng m = 2kg đư c n i qua 2 lò xo L1 và L2 vào 2 đi m c đ nh. V t có th trư t trên m t m t ph ng ngang. V t M đang v trí cân b ng, tách v t ra kh i v trí đó 10cm r i th (không v n t c đ u) cho dao đ ng, chu kỳ dao đ ng đo đư c T = 2,094s = 2π/3s. Hãy vi t bi u th c đ d i x c a M theo t, ch n g c th i gian là lúc M v trí cách v trí cân b ng 10cm. A. 10 sin(3t + π2). cm B. 10 sin(t + π2). cm C. 5 sin(2t + π2). cm D. 5 sin(t + π2). Cm Câu 60 Cho 2 v t kh i lư ng m1 và m2 (m2 = 1kg, m1 < m2) g n vào nhau và móc vào m t lò xo không kh i lư ng treo th ng đ ng . L y g = π 2 (m/s2) và b qua các s c ma sát. Đ dãn lò xo khi h cân b ng là 9.10-2 m. Hãy tính chu kỳ dao đ ng t do?.
 9. A. 1 s; B. 2s. C 0,6s ; D. 2,5s. Câu 61 M t lò xo đ c ng k. C t lò xo làm 2 n a đ u nhau. Tìm đ c ng c a hai lò xo m i? A. 1k ; B. 1,5k. C. 2k ; D. 3k. Câu 62 Hai lò xo cùng chi u dài, đ c ng khác nhau k1,k2 ghép song song như hình v . Kh i lư ng đư c treo v trí thích h p đ các sưc căng luôn th ng đ ng. Tìm đ c ng c a lò xo tương đương?. A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; D) k1.k2 Câu 63 Hai lò xo không kh ilư ng; đ c ng k1, k2 n m ngang g n vào hai bên m t kh i lư ng m. Hai đ u kia c a 2 lò xo c đ nh. Kh i lư ng m có th trư t không ma sát trênm t ngang. Hãy tìm đ c ng k c a lò xo tương đương. A) k1 + k2 B) k1/ k2 C) k1 – k2 D) k1.k2 Câu 64 ĐH BK Cho hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao đ ng th nh t có li đ th i đi m ban đ u (t=0) b ng biên đ dao đ ng và b ng 1cm. Dao đ ng th hai có biên đ b ng 3 cm, th i đi m ban đ u li đ b ng 0 và v n t c có giá tr âm. 1) Vi t phương trình dao đ ng c a hai dao đ ng đã cho. A)x1 = 2cos πt (cm), x2 = 3 sin πt (cm) B) x1 = cos πt (cm), x2 = - 3 sin πt (cm) C) x1 = -2cos π t (cm), x2 = 3 sin π t (cm) D) x1 = 2cos π t (cm), x2 = 2 3 sin π t (cm) Câu 65 ĐH An Giang M t con l c lò xo g m m t lò xo kh i lư ng không đáng k , đ c ng k, m t đ u đư c gi ch t t i B trên m t giá đ (M), đ u còn l i móc vào m t v t n ng kh i lư ng m =0,8kg sao cho v t có th dao đ ng d c theo tr c lò xo. Ch n g c c a h quy chi u tia v trí cân b ng O, chi u dương hư ng lên (như hình v 1). Khi v t m cân b ng, lò xo đã b bi n d ng so v i chi u dài t nhiên m t đo n Dl =4cm. T v trí O ngư i ta kích thích cho v t dao đ ng
 10. đi u hoà b ng cách truy n cho v t m t v n t c 94,2cm/s hư ng xu ng d c theo tr c lò xo. 2 2 Cho gia t c tr ng trư ng g =10m/s ; π = 10. 1. Hãy xác đ nh đ l n nh nh t và l n nh t c a l c mà lò xo tác d ng lên giá đ t i b. A) đ l n nh nh t là F0 = 8 và l n nh t là F1 = 29,92N. B) đ l n nh nh t là F0 = 5 và l n nh t là F1 = 18,92N. C) đ l n nh nh t là F0 = 2 và l n nh t là F1 = 9,92N. D) đ l n nh nh t là F0 = 0 và l n nh t là F1 = 19,92N. 2. Ch ng minh r ng vectơ t ng c a hai vectơ này là m t vectơ bi u th m t dao đ ng đi u hoà và là t ng h p c a hai dao đ ng đã cho. Hãy tìm t ng h p c a dao đ ng. π 5π  A) x = 2 sin πt +  (cm)  B) x = 2 sin πt −   (cm)  6  6  5π  5π  C) x = 3 sin πt +   (cm) D) x = 2 sin πt +   (cm)  6   6  Câu 66 ĐH An Ninh Khi treo v t m l n lư t vào lò xo L1 và L2 thì t n s dao đ ng c a các con l c lò xo tương ng là f1 = 3Hz và f2 =4Hz. Treo v t m đó vào 2 lò xo nói trên như hình 1. Đưa v t m v v trí mà 2 lò xo không bi n d ng r i th ra không v n t c ban đ u (vo =0) thì h dao đ ng theo phương th ng đ ng. B qua l c c n c a không khí. Vi t phương trình dao đ ng (ch n g c to đ v trí cân b ng, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t ra). Cho g = 10m/s2, p2=10 π π A) x=2,34sin  4,8πt −  cm.  B) x= 2,34sin  4,8πt −  cm.   2  4 π π C) x= 4,34sin  4,8πt −  cm.   D) x= 4,34sin  4,8πt −  cm.    2  4 Câu 67 ĐH PCCP Có m t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà v i biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u là ϕ . Lò xo có h s đàn h i k. L c ma sát là r t nh . Câu 1 Thành l p bi u th c đ ng năng c a con l c ph thu c th i gian. T đó rút ra bi u th c cơ năng c a con l c.
 11. 3 2 A) Eđmax = (7kA2)/2 B) Eđmax = kA . 2 C) Eđmax = . (5kA2)/2 D) Eđmax = (kA2)/2 Câu 2 T bi u th c đ ng năng v a thành l p, ch ng t r ng th năng c a con l c đư c vi t dư i d ng sau, x là li đ c a dao đ ng. 3 1 1 1 A) Et = 2 kx2 B) Et = 2 kx 2 C) Et = 3 kx 2 D) Et = 4 kx 2 Câu 3 Trong ba đ i lư ng sau: a) Th năng c a con l c; b) Cơ năng c a con l c; c) L c mà lò xo tác d ng vào qu c u c a con l c; Thì đ i lư ng nào bi n thiên đi u hoà, đ i lư ng nào bi n thiên tu n hoàn theo th i gian? Gi i thích? A) Ch có a) và c) B) Ch có b) và c) C) Ch có c) Đ D) Ch có b ) Câu 68 ĐH SP 1 M t cái đĩa n m ngang, có kh i lư ng M, đư c g n vào đ u trên c a m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k. Đ u dư i c a lò xo đư c gi c đ nh. Đĩa có th chuy n đ ng theo phương th ng đ ng. B qua m i ma sát và l c c n c a không khí. 1. Ban đ u đĩa v trí cân b ng. n đĩa xu ng m t đo n A, r i th cho đĩa t do. Hãy vi t phương trình dao đ ng c a đĩa. L y tr c to đ hư ng lên trên, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa, g c th i gian là lúc th đĩa. A) x (cm) = 2sin (10π t – π /2) B) x (cm) = 4sin (10π t – π /2) C) x (cm) = 4sin (10π t + π /2) D) x (cm) = 4sin (10π t – π /4) 2. Đĩa đang n m v trí cân b ng, ngư i ta th m t v t có kh i lư ng m rơi t do t đ cao h so v i m t đĩa. Va ch m gi a v t và m t đĩa là hoàn toàn đàn h i. Sau va ch m đ u tiên, v t n y lên và đư c gi l i không rơi xu ng đĩa n a. a) Tính t n s góc w' c a dao đ ng c a đĩa.
 12. b) Vi t phương trình dao đ ng c a đĩa. L y g c th i gian là lúc v t ch m vào đĩa, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa lúc ban đ u, chi u c a tr c to đ hư ng lên trên. áp d ng b ng s cho c bài: M = 200g, m = 100g, k = 20N/m, A = 4cm, h = 7,5cm, g = 2 10m/s . A) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 8 sin(10t +p) B) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 4 sin(10t +p) C) a) w' = 30 rad/s. b) x (cm) = 10 sin(10t +p) D) a) w' = 10 rad/s. b) x (cm) = 8,16 sin(10t +p) Câu 69 ĐH Thái Nguyên M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đ dài t nhiên 20cm, đ c ng k =100N/m. Cho g =10m/s2. B qua ma sát. 1. Treo m t v t có kh i lư ng m =1kg vào mot đ u lò xo, đ u kia gi c đ nh t i O đ nó th c hi n dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng (hình 1a). Tính chu kì dao đ ng c a v t. A. T = 0,528 s. B. T = 0,628 s. C. T = 0,728 s. D. T = 0,828 s. 2. Năng v t nói trên kh i v trí cân b ng m t kho ng 2cm, r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 20cm/s hư ng xu ng phía dư i. Vi t phương trình dao đ ng c a v t. π π x = 2 sin(10t − )cm x = 1,5 2 sin(10t − )cm A) 4 B) 4 π π x = 2 2 sin(10t − )cm x = 2,5 2 sin(10t − )cm C) 4 D) 4 3. Quay con l c xung quanh tr c OO' theo phương th ng đ ng (hình b) v i v n t c góc không đ i W. Khi đó tr c c a con l c h p v i tr c OO' m t góc a =30o. Xác đ nh v n t c góc W khi quay. A) Ω = 6,05rad / s B) Ω = 5,05rad / s C) Ω = 4,05rad / s D) Ω = 2,05rad / s Câu 70 ĐH CS ND li đ góc nào thì đ ng năng và th năng c a con l c đơn b ng nhau (l y g c th năng v trí cân b ng). α0 α0 α0 α0 A) a = B) a = 2 C) a = 3 D) a = 4 2 2 2 2 Câu 71 ĐH CS ND
 13. M t lò xo đ ng ch t có kh i lư ng không đáng k và đ c ng ko = 60N/m. C t lò xo đó thành hai đo n có t l chi u dài l1: l2 = 2: 3. 1. Tính đ c ng k1, k2 c a hai đo n này. A) k1 = 100N/m. và k2 = 80 N/m B) k1 = 120N/m. và k2 = 80 N/m C) k1 = 150N/m. và k2 = 100 N/m D) k1 = 170N/m. và k2 = 170 N/m 2. N i hai đo n lò xo nói trên v i v t n ng kh i lư ng m = 400g r i m c vào hai đi m BC c đ nh như hình v 1 trên m t ph ng nghiêng góc a = 30o. B qua ma sát gi a v t m và m t ph ng nghiêng. T i th i đi m ban đ u gi v t m v trí sao cho lò xo đ c ng k1 giãn Dl1 = 2cm, lò xo đ c ng k2 nén Dl2 = 1cm so v i đ dài t nhiên c a chúng. Th nh v t m cho nó dao đ ng. Bi t gia t c tr ng trư ng g = 10m/s2: a) Xác đ nh v trí cân b ng O c a m so v i v trí ban đ u. b) Ch ng t r ng v t m dao đ ng đi u hoà. Tính chu kì T. A) x0 = 1,4cm. và T = 0,051s. B) x0 = 2,4cm. và T = 0,251s. C) x0 = 3,4cm. và T = 1,251s. D) x0 = 4,4cm. và T = 1,251s. Câu 72 ĐH Đà N ng M t lò xo có dod dài lo = 10cm, K =200N/m, khi treo th ng đ ng lò xo và móc vào đ u dư i lò xo m t v t n ng kh i lư ng m thì lò xo dài li =12cm. Cho g =10m/s2. 1. Đ t h t trên m t ph ng nghiêng t o góc a =30o so v i phương ngang. Tính đ dài l2 c a lò xo khi h tr ng thái cân b ng ( b qua m i ma sát). A) l 2 = 10cm B) l2 = 11cm C) l2 = 14cm
 14. D) l2 = 18cm 2. Kéo v t xu ng theo tr c Ox song song v i m t ph ng nghiêng, kh i v trí cân b ng m t đo n 3cm, r i th cho v t dao đ ng. Vi t phương trình dao đ ng và tính chu kì, ch n g c th i gian lúc th v t. A) x(cm) = 3 cos10 5t , T = 0,281s . B) x(cm) = 3 cos10 5t , T = 0,881s . C) x(cm) = 4 cos 10 5t , T = 0,581s . D) x(cm) = 6 cos 10 5t , T = 0,181s . Câu 73 M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , chi u dài t nhiên lo=40cm, đ u trên đư c g n vào giá c đ nh. Đ u dư i g n v i m t qu c u nh có kh i lư ng m thì khi cân b ng lò xo giãn ra m t đo n 10cm. Cho gia t c tr ng trư ng g 10m/s2; π2 = 10 1. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng,g c O t i v trí cân b ng c a qu c u. Nâng qu c u lên trên th ng đ ng cách O m t đo n 2 3 cm. Vào th i đi m t =0, truy n cho qu c u m t v n t c v =20cm/s có phương th ng đ ng hư ng lên trên. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u. A) x = 3 sin(10πt – 2π/3) (cm) B) x = 4 sin(10πt – 2π/3)(cm) C) x = 5 sin(10πt – 2π/3)(cm) D) x = 6 sin(10πt – 2π/3)(cm) 2. Tính chi u dài c a lò xo sau khi qu c u dao đ ng đư c m t n a chu kỳ k t lúc b t đ u dao đ ng. A) l1 = 43.46 cm B) l1 = 33.46 cm C) l1 = 53.46 cm D) l1 = 63.46 cm Câu 74 ĐH Lu t M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đư c c t ra làm hai ph n có chi u dài l1, l2 mà 2l2= 3l1, đư c m c như hình v (hình 1). V t M có kh i lư ng m =500g có th trư t không ma sát trênm t ph ng ngang.Lúc đ u hai lò xo không b bi n d ng. Gi ch t M,móc đ u Q1 vào Q r i buông nh cho v t dao đ ng đi u hoà. 1) Tìm đ bi n d ng c a m i lò xo khi v t M v trí cân b ng. Cho bi t Q1Q = 5cm. A) ∆ l01 = 1 cm và ∆ l02 = 4cm B) ∆ l01 = 2 cm và ∆ l02 = 3cm
 15. C) ∆ l01 = 1.3 cm và ∆ l02 = 4 cm D) ∆ l01 = 1.5 cm và ∆ l02 = 4.7 cm 2) Vi t phương trình dao đ ng ch n g c th i gian khi buông v t M. Cho bi t th i gian khi buông v t M đ n khi v t M qua v trí cân b ng l n đ u là p/20s. A) x =4.6 sin ( 10 πt – π/2)(cm). B) x =4 sin ( 10 πt – π/2)(cm). C) x = 3sin ( 10 πt – π/2)(cm). D) x = 2sin ( 10 πt – π/2)(cm). 3) Tính đ c ng k1 và k2 c a m i lò xo, cho bi t đ c ng tương đương c a h lò xo là k =k1 + k2. A) k1 = 10N/m và k2 = 40N /m B) k1 = 40N/m và k2 = 10N /m C) k1 = 30N/m và k2 = 20N /m D) k1 = 10N/m và k2 = 10N /m Câu 75 ĐH Qu c gia Cho v t m = 1,6kg và hai lò xo L1, L2 có kh i lư ng không đáng k đư c m c như hình v 1, trong đó A, B là hai v trí c đ nh. Lò xò L1 có chi u dài l1 =10cm, lò xo L2 có chi u dài l2= 30cm. Đ c ng c a hai lò xo l n lư t là k1 và k2. Kích thích cho v t m dao đ ng đi u hoà d c theo tr c lò xo v i phương trình x =4sinwt (cm). Ch n g c to đ O t i v trí cân b ng. Trong kho ng th i gian π/30(s) đ u tiên (k t th i đi m t=0) v t di chuy n đư c m t đo n 2cm. Bi t đ c ng c a m i lò xo t l ngh ch v i chi u dài c a nó và đ c ng k c a h hai lò xo là k= k1 + k2. Tính k1 và k2. A) k1 =20 N/m ,k2 =20 N/m B) k1 =30N/m, k2 = 10 N/m C) k1 =40N/m, k2 =15 N/m D) k1 = 40N/m, k2 = 20 N/m Câu 76 ĐH Thương M i Hai lò xo có kh i lư ng không đáng k , có đ c ng l n lư t là k1= 75N/m, k2=50N/m, đư c móc vào m t qu c u có kh i lư ng m =300g như hình v 1. Đ u M đư c gi c đ nh. Góc c a m t ph ng nghiêng a = 30o. B qua m i ma sát. 1. Ch ng minh r ng h lò xo trên tương đương v i m t lò xo có đ c ng là .
 16. k1 k 2 k1 k 2 A) k=3 B) k=2 k1 + k 2 k1 + k 2 k1 k 2 k1 k 2 C) k=1 . D) k=0,5 . k1 + k 2 k1 + k 2 2. Gi qu c u sao cho các lò xo có đ dài t nhiên r i buông ra. B ng phương pháp d ng ư c h c ch ng minh r ng qu c u dao đ ng đi u hoà. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u. Ch n tr c to đ Ox hư ng d c theo m t ph ng nghiêng t trên xu ng. G c to đ O là v trí cân b ng. Th i đi m ban đ u là lúc qu c u b t đ u dao đ ng. L y g = 10m/s2 A) x= -6cos10t (cm) B) x= -5cos10t (cm) C) x= -4cos10t (cm) D) x= -3cos10t (cm) 3. Tính l c c c đ i và c c ti u tác d ng lên đi m M. A) Fmax =6 N , Fmin =4 B) Fmax =3 N , Fmin =2 C) Fmax =4 N , Fmin =1 D) Fmax =3 N , Fmin =0 Câu 77 ĐH Thu L i 1. Phương trình chuy n đ ng có d ng: x =3sin(5πt-π/6)+1 (cm). Trong giây đ u tiên v t qua v trí x =1cm m y l n? A) 3l n B) 4l n C) 5l n D) 6l n 2. Con l c lò xo g m v t kh i lư ng m m c v i lò xo, dao đ ng đi u hoà v i t n s 5Hz. B t kh i lư ng c a v t đi 150gam thì chu kỳ dao đ ng c a nó là 0,1giây.L y π2 =10, g = 10m/s2. Vi t phương trình dao đ ng c a con l c khi chưa bi t kh i lư ng c a nó. Bi t r ng khi b t đ u dao đ ng v n t c c a v t c c đ i và b ng 314cm/s. A) x = 5sin(10πt) cm. B) x = 10sin(10πt) cm. C) x = 13sin(10πt) cm. D) x = 16sin(10πt) cm. Câu 78 ĐH Giao thông Cho h dao đ ng như hình v 1. Hai lò xo L1, L2 có đ c ng K1 =60N/m, K2=40N/m. V t có kh i lư ng m=250g. B qua kh i lư ng ròng r c và lò xo, dây n i không dãn và luôn căng khi v t dao đ ng. v trí cân b ng (O) c a v t, t ng đ dãn c a L1 và L2 là 5cm. L y g =10m/s2 b qua ma sát gi a v t và m t bàn, thi t l p phương trình dao đ ng, ch n g c O, ch n t = 0 khi đưa v t đ n v trí sao cho L1 không co dãn r i truy n cho nó v n t c ban đ u v0=40cm/s theo chi u dương. Tìm đi u ki n c a v0 đ v t dao đ ng đi u hoà.
 17. A) v0 ≤ v0 max (= 24,7cm / s) B) v0 ≤ v0 max (= 34,7cm / s) C) v0 ≤ v0 max (= 44,7cm / s) D) v0 ≤ v0 max (= 54,7cm / s) Câu 79 HV Công ngh BCVT M t v t nh kh i lư ng m = 200g treo vào s i dây AB không giãn và treo vào m t lò xo có đ c ng k =20N/m như hình v . Kéo v t m xu ng dư i v trí cân b ng 2cm r i th ra không v n t c đ u. Ch n g c to đ là v trí cân b ng c a m, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t. Cho g = 10m.s2. 1. Ch ng minh v t m dao đ ng đi u hoà và vi t phương trình dao đ ng c a nó. B qua l c c n c a không khí và ma sát đi m treo b qua kh i lư ng c a dây AB và lò xo. π π A) x = sin(10t + ) B) x = 2 sin(10t + ) 2 2 π C) x = 3 sin(10t + π/2) D) x = 4 sin(10t + ) 2 2. Tìm bi u th c s ph thu c c a l c căng dây vào th i gian. V đ th s ph thu c này. Biên đ dao đ ng c a v t m ph i tho mãn đi u ki n nào đ dây AB luôn căng mà không đ t, bi t r ng dây ch ch u đư c l c kéo t i đa là Tmax =3N. π π A) T(N) = 1 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. B) T(N) = 2 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. 2 2 π π C) T(N) = 3 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. D) T(N) = 4 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. 2 2 Câu 80 H c vi n Hành chính Mét lß xo ®-îc treo th¼ng ®øng, ®Çu trªn cña lß xo ®-îc gi÷ cè ®Þnh, ®Çu d-íi treo vËt cã khèi l-îng m =100g, lß xo cã ®é cøng k=25N/m. KÐo vËt rêi khái vÞ trÝ c©n b»ng theo ph-¬ng th¼ng ®øng h-íng xuèng d-íi mét ®o¹n b»ng 2cm råi truyÒn cho vËt mét vËn tèc ph m/ hot cp -e s 10ð ¬ng th¼ng ®øng, chiÒu h-íng lªn. Chän gèc thêi gian lµ lóc truyÒn vËn tèc cho vËt, gèc to¹ ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng, chiÒu d-¬ng h-íng xuèng. Cho g = 10m/s2 ; ðp 2 t cl i ê hX 1 Ë øÓ® htn® c . vm i Þ¸ ms= t D ms,)= 6=t)B 87 ) 3=t6 ms3 ) , 6 ms7 t ,C ,A 0 1 hùl ñíl ®h 2 i a nÝ åc cn éT .
 18. Câu 81 HV KTQS M t toa xe trư t không ma sát trên m t đư ng d c, xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so 0 v i m t ph ng n m ngang a =30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c đơn g m dây treo chi u dài l =1m n i v i m t qu c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao đ ng 2 đi u hoà v i biên đ góc nh . B qua ma sát l y g = 10m/s . Tính chu kì dao đ ng c a con l c. A) 5,135 s B) 1,135 s C) 0,135 s D) 2,135 s Câu 82 VH Quan H Qu c T Con l c đơn g m qu c u nh có kh i lư ng m; dây treo dài l, kh i lư ng không đáng k , o dao đ ng v i biên dod góc ao (ao ≤ 90 ) nơi có gia t c tr ng trư ng g. B qua m i l c ma sát. 1. V n t c dài V c a qu c u và cư ng đ l c căng Q c a dây treo ph thu c góc l ch a c a dây treo dư i d ng: A) V(a) = 4 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 3mg (3cosa -2cosao. B) V(a) = 2 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) =2 mg (3cosa -2cosao. C) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = mg (3cosa -2cosao. D) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 0,1mg (3cosa -2cosao. 2. Cho m =100(g); l =1(m); g=10 (m/s2); ao =450. Tính l c căng c c ti u Qmin khi con l c dao đ ng. Biên đ góc ao b ng bao nhiêu thì l c căng c c đ i Qmax b ng hai l n tr ng lư ng c a qu c u. A) Qmin =0,907 N ,a0 = 700. B) Qmin =0,707 N ,a0 = 600. C) Qmin =0,507 N ,a0 = 400. D) Qmin =0,207 N ,a0 = 100. Câu 83 ĐH Ki n Trúc Cho h g m v t m = 100g và hai lò xo gi ng nhau có kh i lư ng không đáng k , K1 = K2 = K = 50N/m m c như hình v . B qua ma sát và s c c n. (L y π2 = 10). Gi v t m v trí lò xo 1 b dãn 7cm, lò xo 2 b nén 3cm r i th không v n t c ban đ u, v t dao đ ng đi u hoà.
 19. D a vào phương trình dao đ ng c a v t. L y t = 0 l c th , l y g c to đ O v trí cân b ng và chi u dương hư ng v đi m B. a)Tính l c cưc đ i tác d ng vào đi m A. b)Xác đ nh th i đi m đ h có Wđ = 3Wt có m y nghi m A) 1,5 N và 5 nghi m B) 2,5 N và 3 nghi m C) 3,5 N và 1 nghi m D) 3,5 N và 4 nghi m Câu 84 ĐH Ki n Trúc HCM M t lò xo đư c treo th ng đ ng, đ u trên c a lò xo đư c gi c đ nh, đ u dư i treo v t có kh i lư ng m =100g, lò xo có đ c ng k=25N/m. Kéo v t r i kh i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng hư ng xu ng dư i m t đo n b ng 2cm r i truy n cho v t m t v n t c 10p 3 cm/s theo phương th ng đ ng, chi u hư ng lên. Ch n g c th i gian là lúc truy n v n t c cho v t, g c to đ là v trí cân b ng, chi u dương hư ng xu ng. Cho g = 10m/s2; π2 ≈ 10. 1. Xác đ nh th i đi m l c v t đi qua v trí mà lò xo b giãn 2cm l n đ u tiên. A)t=10,3 ms B) t=33,6 ms C) t = 66,7 ms D) t =76,8 ms 2. Tính đ l n c a l c h i ph c th i đi m c a câu b. A) 4,5 N B) 3,5 N C) 2,5 N D) 0,5 N Câu 85 Con l c lò xo g m v t n ng M = 300g, lò xo có đ c ng k =200N/m l ng vào m t tr c th ng đ ng như hình v 1. Khi M đang v trí cân b ng, th v t m = 200g t đ cao h = 3,75cm so v i M. Coi ma sát không đáng k , l y g = 10m/s2, va ch m là hoàn toàn m m. 1. Tính v n t c c a hai v t ngay sau va ch m. A) vo =0,345 m/s B) vo =0,495 m/s C) vo =0,125 m/s D) vo =0,835 m/s 2. Sau va ch m hai v t cùng dao đ ng đi u hoà. L y t = 0 là lúc va ch m. Vi t phương trình dao đ ng c a hai v t trong h to đ như hình v , góc O là v trí cân b ng c a M trư c va ch m. A) X (cm) = 1sin ( 10 t + 5π/10) – 1 B) X (cm) = 1.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1 C) X (cm) = 2sin ( 10 t + 5π/10) – 1 D) X (cm) = 2.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1
 20. 3. Tính biên dao đ ng c c đ i c a hai v t đ trong quá trình dao đ ng m không r i kh i M. A) A (Max) = 7,5 B) A (Max) = 5,5 C) A (Max) = 3,5 D) A (Max) = 2,5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản