intTypePromotion=1

Chuyên đề 2: VẬT LÝ HẠT NHÂN

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
451
lượt xem
167
download

Chuyên đề 2: VẬT LÝ HẠT NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 2: VẬT LÝ HẠT NHÂN CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ: * Theo Rutherford, nguyên tử rất nhỏ có đường kính khoảng 10-8m bao gồm một hạt nhân ở giữa, xung quanh có các electron * Hạt nhân có kích thước rất nhỏ (khoảng 10-14m đến 10-15m) được cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn gọi là nuclon. * Có 2 loại nuclon: - Proton: ký hiệu p mang điện tích nguyên tố +e, khối lượng mp = 1,67263.10-27kg lớn hơn khối lượng electron khoảng 1840 lần - Nơtron: ký hiệu n, không mang điện tích, khối lượng mn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 2: VẬT LÝ HẠT NHÂN

 1. Chuyeân ñeà 2: VAÄT LYÙ HAÏT NHAÂN CAÁU TAÏO HAÏT NHAÂN NGUYEÂN TÖÛ: * Theo Rutherford, nguyeân töû raát nhoû coù ñöôøng kính khoaûng 10-8m bao goàm moät haït nhaân ôû giöõa, xung quanh coù caùc electron * Haït nhaân coù kích thöôùc raát nhoû (khoaûng 10-14m ñeán 10-15m) ñöôïc caáu taïo töø caùc haït nhoû hôn goïi laø nuclon. * Coù 2 loaïi nuclon: - Proton: kyù hieäu p mang ñieän tích nguyeân toá +e, khoái löôïng mp = 1,67263.10-27kg lôùn hôn khoái löôïng electron khoaûng 1840 laàn - Nôtron: kyù hieäu n, khoâng mang ñieän tích, khoái löôïng mn = 1,67494.10-27kg * Neáu moät nguyeân toá coù soá thöù töï Z trong baûng tuaàn hoaøn Mendeleev (Z goïi laø nguyeân töû soá) thì nguyeân töû cuûa noù seõ coù Z electron ôû voû ngoaøi haït nhaân cuûa nguyeân töû aáy chöùa Z proton vaø N nôtron. * Voû electron coù ñieän tích –Ze Haït nhaân coù ñieän tích +Ze Nguyeân töû ôû ñieàu kieän bình thöôøng laø trung hoøa veà ñieän * Soá nuclon trong moät haït nhaân laø: A = Z + N A: goïi laø khoái löôïng soá hoaëc soá khoái löôïng nguyeân töû * Ví duï: - Nguyeân töû Hydro: coù Z = 1, coù 1e- ôû voû ngoaøi haït nhaân coù 1 proton vaø khoâng coù nôtron, soá khoái A=1 - Nguyeân töû Carbon coù Z = 6, coù 6e- ôû voû ngoaøi, haït nhaân coù 6 proton vaø nôtron, soá khoái A=Z+N=12 - Nguyeân töû natri coù Z = 11, coù 11e- ôû voû ngoaøi, haït nhaân coù chöùa 11 proton vaø 12 nôtron. Soá khoái: A = Z + N = 11 + 12 = 23 * Moät nguyeân töû hoaëc haït nhaân cuûa noù ñöôïc kí hieäu baèng caùch ghi beân caïnh kí hieäu hoùa hoïc: nguyeân töû soá (ôû phía tröôùc) vaø soá khoái ôû phía treân. Ví duï: 1 H, 12 23 C, N 1 6 11 LÖÏC HAÏT NHAÂN:
 2. * Maëc duø haït nhaân nguyeân töû ñöôïc caáu taïo töø caùc haït mang ñieän cuøng daáu hoaëc khoâng mang ñieän nhöng laïi khaù beàn vöõng. * Do ñoù löïc lieân keát giöõa chuùng coù baûn chaát khaùc vôùi troïng löïc, löïc ñieän, löïc töø ñoàng thôøi phaûi raát maïnh so vôùi caùc löïc ñoù. * Löïc lieân keát naøy goïi laø löïc haït nhaân. * Löïc haït nhaân chæ maïnh khi khoaûng caùch giöõa 2 nuclon baèng hoaëc nhoû hôn kích thöôùc cuûa haït nhaân côõ 10-13m goïi laø baùn kính taùc duïng cuûa löïc haït nhaân. ÑOÀNG VÒ: * Caùc nguyeân töû maø haït nhaân coù cuøng soá proton Z nhöng coù soá nôtron N khaùc nhau goïi laø ñoàng vò Ví duï: - Hydro coù 3 ñoàng vò: 1 H, 2 3 H, H1 1 1 * Caùc ñoàng vò coù cuøng soá electron neân chuùng coù cuøng tính chaát hoùa hoïc ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ 1 * Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû (kyù hieäu laø u) baèng khoái löôïng nguyeân töû cuûa ñoàng vò 12 phoå bieán 16 C, do ñoù ñoâi khi ñôn vò naøy coøn goïi laø ñôn vò carbon 2 HIEÄN TÖÔÏNG PHOÙNG XAÏ: a. Hieän töôïng phoùng xaï * Phoùng xaï laø hieän töôïng haït nhaân nguyeân töû töï ñoäng phoùng ra nhöõng böùc xaï vaø bieán ñoåi thaønh haït nhaân khaùc * Nhöõng böùc xaï ñoù goïi laø tia phoùng xaï, tia phoùng xaï khoâng nhìn thaáy ñöôïc nhöng coù theå phaùt hieän ra chuùng do coù khaû naêng laøm ñen kính aûnh, ion hoùa caùc chaát, bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø tröôøng… b. Ñaëc ñieåm cuûa hieän töôïng phoùng xaï: * Hieän töôïng phoùng xaï hoaøn toaøn do caùc nguyeân nhaân beân trong haït nhaân gaây ra, hoaøn toaøn khoâng phuï thuoäc vaøo taùc ñoäng beân ngoaøi. * Duø nguyeân töû phoùng xaï coù naèm trong caùc hôïp chaát khaùc nhau, duø chaát phoùng xaï chòu aùp suaát hay nhieät ñoä khaùc nhau… thì moïi taùc ñoäng ñoù ñeàu khoâng gaây aûnh höôûng ñeán quaù trình phoùng xaï cuûa haït nhaân nguyeân töû. BAÛN CHAÁT VAØ TÍNH CHAÁT CUÛA CAÙC TIA PHOÙNG XAÏ: a. Tia alpha: * Kí hieäu α , baûn chaát laø haït nhaân 4 He 2 * Bò leäch veà baûn aâm cuûa tuï ñieän mang ñieän tích +2e * Vaän toác chuøm tia α : 107m/s * Coù khaû naêng gaây ra söï ion hoùa chaát khí Trang 1
 3. * Khaû naêng ñaâm xuyeân yeáu, ñöôïc toái ña 8cm trong khoâng khí b. Tia beâta: goàm 2 loaïi: - Tia β − * Kí hieäu β − * Bò leäch veà baûn döông cuûa tuï ñieän * Thöïc chaát laø doøng caùc electron - Tia β + * Kí hieäu β + * Bò leäch veà baûn aâm cuûa tuï ñieän * Thöïc chaát laø chuøm haït coù khoái löôïng nhö electron nhöng mang ñieän tích +e goïi laø positron. * Caùc haït ñöôïc phoùng xaï vôùi vaän toác gaàn baèng vaän toác aùnh saùng * Coù khaû naêng ion hoùa chaát khí yeáu hôn tia α * Coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh hôn tia α , coù theå ñi ñöôïc haøng traêm meùt trong khoâng khí c. Tia gamma: * Kyù hieäu γ * Khoâng bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø tröôøng * Baûn chaát laø soùng ñieän töø coù böôùc soùng raát ngaén * Ñaây laø chuøm photon coù naêng löôïng cao, coù khaû naêng ñaâm xuyeân lôùn coù theå ñi qua moät lôùp chì daøy haøng domestic vaø nguy hieåm cho ngöôøi * Coù moïi tính chaát nhö tia Rônghen. ÑÒNH LUAÄT PHOÙNG XAÏ * Moãi chaát phoùng xaï ñöôïc ñaëc tröng bôûi moät thôøi gian T goïi laø chu kyø baùn raõ. Cöù sau moãi 1 chu kì thì soá nguyeân töû cuûa chaát aáy ñaõ bieán ñoåi thaønh chaát khaùc. 2 * Goïi N0, m0: laø soá nguyeân töû vaø khoái löôïng ban ñaàu cuûa khoái löôïng phoùng xaï. Goïi N, m: laø soá nguyeân töû vaø khoái löôïng ôû thôøi ñieåm t. N0 Ta coù: N = N 0 e −λt = 2K m0 m = m 0 e −λt = 2K K : laø soá chu kyø baùn raõ trong khoaûng thôøi gian t Trang 2
 4. λ : laø soá phoùng xaï ln 2 0, 693 λ= = T T T: laø chu kyø baùn raõ ÑOÄ PHOÙNG XAÏ: * Ñoä phoùng xaï H cuûa moät löôïng chaát phoùng xaï laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho tính phoùng xaï maïnh hay yeáu ñöôïc ño baèng soá phaân raõ trong 1 giaây. * Ñôn vò laø Becqueren (Bq) hoaëc Curie (Ci) 1 Bq laø phaân raõ trong 1 giaây 1 Ci = 3,7.1010Bq * Ñoä phoùng xaï: H = λ N = λ N0 e − λt = H0 e − λt H0 = λ N0 laø ñoä phoùng xaï ban ñaàu ÑÒNH NGHÓA PHAÛN ÖÙNG HAÏT NHAÂN * Phaûn öùng haït nhaân laø töông taùc giöõa hai haït nhaân daãn ñeán söï bieán ñoåi cuûa chuùng thaønh caùc haït khaùc theo sô ñoà: A+B → C+D Trong ñoù: A vaø B laø hai haït nhaân töông taùc vôùi nhau. C vaø D laø hai haït nhaân môùi ñöôïc taïo thaønh - Soá haït nhaân tröôùc vaø sau phaûn öùng coù theå nhieàu hoaëc ít hôn 2 - Soá haït ôû 2 veá coù theå laø haït sô caáp nhö electron ( +0 e − ) , ( +0 e + ) , proton ( 1 H) , nôtron 1 1 1 ( 1 n) , photon ( γ ) … 1 Löu yù: - Söï phoùng xaï laø tröôøng hôïp rieâng cuûa phaûn öùng haït nhaân ñoù laø quaù trình bieán ñoåi haït nhaân nguyeân töû naøy thaønh haït nhaân nguyeân töû khaùc. - Phöông trình phaûn öùng: A → B + C A: haït nhaân meï B: neáu laø haït nhaân môùi thì goïi laø haït nhaân con C: haït α hoaëc β → α + 234 Th 238 U 92 90 CAÙC ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN TRONG PHAÛN ÖÙNG HAÏT NHAÂN a. Ñònh luaät baûo toaøn soá Nuclon (soá khoái A): Toång soá nuclon cuûa caùc haït nhaân tröôùc phaûn öùng vaø sau phaûn öùng bao giôø cuõng baèng nhau: Aa + Ab = Ac + Ad Trang 3
 5. b. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích nguyeân töû soá Z) Toång ñieän tích cuûa caùc haït tröôùc vaø sau phaûn öùng bao giôø cuõng baèng nhau: Za + Zb = Zc + Zd Ví duï: He + Al → P+ 4 27 30 1 n 2 13 15 0 c. Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng vaø baûo toaøn ñoäng löôïng: * Hai ñònh luaät naøy vaãn ñuùng cho heä caùc haït tham gia vaø phaûn öùng haït nhaân. Trong phaûn öùng haït nhaân, naêng löôïng vaø ñoäng löôïng ñöôïc baûo toaøn * Löu yù : Khoâng coù ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng cuûa heä CAÙC QUY TAÉC DÒCH CHUYEÅN CUÛA PHOÙNG XAÏ AÙp duïng caùc ñònh luaät baûo toaøn soá nuclon vaø baûo toaøn ñieän tích vaø quaù trình phoùng xaï ta thu ñöôïc caùc quy taéc dòch chuyeån sau: a. Phoùng xaï α ( 4 He) : X→ He + A A 4 4 X 2 Z 2 Z 2 So vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí luøi 2 oâ trong baûng tuaàn hoaøn vaø coù soá khoái nhoû hôn 4 ñôn vò. Ví duï: Ra → He + 226 4 222 Rn 88 2 86 b. Phoùng xaï β ( −0 e − ) : 0− X→ e− Y+γ A A −1 Z +1 Z 1 * So vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí tieán 1 oâ vaø coù cuøng soá khoái. Ví duï: 0− Bi → e+ P0 + γ 210 210 −1 83 84 * Thöïc chaát cuûa phoùng xaï β − laø trong haït nhaân 1 nôtron (n) bieán thaønh 1 proâton (p) coäng vôùi 1 electron (e-) vaø phaûn neutrio ( γ ) n → p+e+ γ (Neutrino laø haït nhaân khoâng mang ñieän, soá khoái A = 0, chuyeån ñoäng vôùi vaän toác aùnh saùng) c. Phoùng xaï β + ( −0 e + ) : 0+ X→ e+ Y+γ A A −1 Z −1 Z 1 * So vôùi haït nhaân meï, haït nhaân con ôû vò trí luøi 1 oâ vaø coù cuøng soá khoái. Ví duï: 0+ P→ e+ Si + γ 30 30 −1 15 14 * Thöïc chaát cuûa söï phoùng xaï β + laø söï bieán ñoåi cuûa proâton (p) thaønh neutron (n) coäng vôùi 1 prsitron (e) vaø 1 nueutrino. p → n + e+ + γ d. Phoùng xaï γ : * Phoùng xaï photon coù naêng löôïng: hf = E2 – E1 (E2 > E1) Trang 4
 6. * Photon ( γ ) coù A = 0, Z = 0 neân khi phoùng xaï γ khoâng coù bieán ñoåi haït nhaân cuûa nguyeân toá naøy thaønh haït nhaân cuûa nguyeân toá kia maø chæ coù giaûm naêng löôïng cuûa haït nhaân ñoù moät löôïng baèng hf. Caùc haèng soá Haèng soá Avoâgañroâ : NA = 6,023.1023 nguyeân töû/mol • Ln2 = 0,693 • 1 naêm coù 365 ngaøy • 1 thaùng coù 30 ngaøy • Caâu 1. Khaúng ñònh naøo laø ñuùng veà haït nhaân nguyeân töû ? A. Khoái löôïng cuûa nguyeân töû xaáp xæ khoái löôïng haït nhaân. B. Baùn kính cuûa nguyeân töû baèng baùn kính haït nhaân. C. Ñieän tích cuûa nguyeân töû baèng ñieän tích haït nhaân. D. Löïc tænh ñieän lieân keát caùc nucloân trong haït nhaân . Caâu 2. Khaúng ñònh naøo laø ñuùng veà caáu taïo haït nhaân ? A. Trong ion ñôn nguyeân töû soá proton baèng soá electron B. Trong haït nhaân soá proton baèng soá nôtron C. Trong haït nhaân soá proton baèng hoaëc nhoû hôn soá nôtron D. Caùc nucloân ôû moïi khoaûng caùch baát kyø ñeàu lieân keát vôùi nhau bôûi löïc haït nhaân. 235U coù: Caâu 3. Nguyeân töû ñoàng vò phoùng xaï 92 A. 92 electron vaø toång soá proâton vaø electron baèng 235. B. 92 nôtron, toång soá nôtron vaø proâton baèng 235. C. 92 proâton, toång soá proâton vaø electron baèng 235. D. 92 proâton , toång soá proâton vaø nôtron baèng 235. Caâu 4. Kyù hieäu cuûa nguyeân töû maø haït nhaân cuûa noù chöùa 3 proâton vaø 4 nôtron laø: 7N 3 C. 7Li 3 A. B. D. 7N 7Li 3 3 Caâu 5. Khoái löôïng cuûa moät haït nhaân 4 He 2 A. 3,32.10–24g B. 6,64.10–24g C. 5,31.10–24g 24,08.10– D. 24 g Caâu 6. Xeùt ñieàu kieän tieâu chuaån , coù 2 gam 4He chieám moät theå tích töông öùng laø : 2 A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 11,2 lít D. 5,6 lít Caâu 7. Xem khoái löôïng cuûa haït proton vaø nôtron xaáp xæ baèng nhau, baát ñaúng thöùc naøo laø ñuùng? Trang 5
 7. A. mD > mT > mα B. mT > mα > mD C. mα > mD > mT D. mα > mT > mD Caâu 8. Nhaän xeùt naøo laø sai veà tia anpha cuûa chaát phoùng xaï? A. Phoùng ra töø haït nhaân vôùi vaän toác khoaûng 107m/s. B. Noù laøm ion hoaù moâi tröôøng vaø maát daàn naêng löôïng. C. Chæ ñi toái ña 8cm trong khoâng khí . D. Coù theå xuyeân qua moät taám thuyû tinh moûng . Caâu 9. Nhaän xeùt naøo veà tia beâta cuûa chaát phoùng xaï laø sai? A. Caùc haït β phoùng ra vôùi vaän toác raát lôùn , coù theå gaàn baèng vaän toác aùnh saùng . B. Tia β laøm ion hoaù moâi tröôøng maïnh hôn tia anpha . C. Tia β− goàm caùc haït β− chính laø caùc haït electron . D. Coù hai loaïi tia : tia β+ vaø tia β− Caâu 10. Nhaän xeùt naøo veà tia gamma cuûa chaát phoùng xaï laø khoâng ñuùng? A. Laø soùng ñieän töø coù böôùc soùng daøi , mang naêng löôïng lôùn . B. Laø haït phoâton , gaây nguy hieåm cho con ngöôøi . C. Khoâng bò leäch trong ñieän tröôøngvaø töø tröôøng. D. Coù khaû naêng ñaâm xuyeân raát lôùn . Caâu 11. Nhaän xeùt naøo veà hieän töôïng phoùng xaï laø sai? A. Khoâng phuï thuoäc vaøo caùc taùc ñoäng beân ngoaøi . B. Khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng . C. AÛnh höôûng ñeán aùp suaát cuûa moäi tröôøng . D. Caùc chaát phoùng xaï khaùc nhau coù chu kyø baùn raõ khaùc nhau . Caâu 12. Nhaän xeùt naøo lieân quan ñeán hieän töôïng phoùng xaï laø khoâng ñuùng? A. Phoùng xaï α , haït nhaân con luøi 2 oâ trong baûng tuaàn hoaøn so vôùi haït nhaân meï . B. Phoùng xaï β− haït nhaân con tieán 1 oâ trong baûng tuaàn hoaøn so vôùi haït nhaân meï . C. Phoùng xaï β+ haït nhaân con luøi 1 oâ trong baûng tuaàn hoaøn so vôùi haït nhaân meï . D. Phoùng xaï γ haït nhaân con sinh ra ôû tra.ng thaùi kích thích vaø chuyeån töø möùc naêng löôïng thaáp ñeán möùc naêng löôïng cao hôn . Caâu 13. Tính chaát naøo lieân quan ñeán haït nhaân nguyeân töû vaø phaûn öùng haït nhaân laø khoâng ñuùng? A. Haït nhaân coù naêng löôïng lieân keát caøng lôùn thì caøng beàn vöõng . Trang 6
 8. B. Moät phaûn öùng haït nhaân trong ñoù caùc haït sinh ra coù toång khoái löôïng beù hôn caùc haït ban ñaàu , nghóa laø beàn vöõng hôn , laø phaûn öùng toaû naêng löôïng . C. Moät phaûn öùng haït nhaân sinh ra caùc haït coù toång khoái löôïng lôùn hôn caùc haït ban ñaàu , nghóa laø keùm beàn vöõng hôn , laø phaûn öùng thu naêng löôïng . D. Phaûn öùng keát hôïp giöõa hai haït nhaân nheï nhö hydroâ, heâli, ......thaønh moät haït nhaân naëng hôn goïi laø phaûn öùng nhieät haïch Caâu 14. Nhaän xeùt naøo veà phaûn öùng phaân haïch vaø phaûn öùng nhieät haïch laø khoâng ñuùng? A. Söï phaân haïch laø hieän töôïng moät haït nhaân naëng haáp thuï moät nôtron roài vôõ thaønh hai haït nhaân trung bình cuøng vôùi 2 hoaëc 3 nôtron. B. Phaûn öùng nhieät haïch chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä raát cao . C. Bom khinh khí ñöôïc thöïc hieän bôûi phaûn öùng phaân haïch. D. Con ngöôøi chæ thöïc hieän ñöôïc phaûn öùng nhieät haïch döôùi daïng khoâng kieåm soaùt ñöôïc Caâu 15. Khaúng ñònh naøo lieân quan ñeán phaûn öùng phaân haïch laø ñuùng? A. Neáu s > 1 thì heä thoáng goïi laø vöôït haïn , khoâng khoáng cheá ñöôïc phaûn öùng daây chuyeàn , tröôøng hôïp naøy ñöôïc söû duïng ñeå cheá taïo bom nguyeân töû . B. Neáu s = 1 thì heä thoáng goïi laø tôùi haïn , phaûn öùng daây chuyeàn vaãn tieáp dieãn , nhöng khoâng taêng voït , naêng löôïng toaû ra khoâng ñoåi vaø coù theå kieåm soaùt ñöôïc , tröôøng hôïp naøy ñöôïc söû duïng trong nhaø maùy ñieän haït nhaân nguyeân töû . C. Neáu s < 1 thì heä thoáng goïi laø döôùi haïn , phaûn öùng daây chuyeàn khoâng xaûy ra . D. Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 16. Chaát IOÁT phoùng xaï coù chu kyø baùn raõ laø 8 ngaøy. Ban ñaàu coù 100g chaát naøy thì sau 16 ngaøy khoái löôïng chaát IOÁT coøn laïi laø A. 12,5g B. 25g C. 50g D. 75g Caâu 17. Ban ñaàu coù 2g Radon ( 222 Rn) laø chaát phoùng xaï chu kyø baùn raõ T. Soá nguyeân töû 86 Radon coøn laïi sau t = 4T A. 3,39.1020 nguyeân töû B. 5,42.1020 nguyeân töû C. 3,49.1020 nguyeân töû D. 5,08.1020 nguyeân töû Caâu 18. Moät löôïng chaát phoùng xaï Radon coù khoái löôïng ban ñaàu laø m0. Sau 15,2 ngaøy thì ñoä phoùng xaï cuûa noù giaûm 93,75%. Chu kyø baùn raõ T cuûa Radon laø : A. 14,5 ngaøy B. 1,56 ngaøy C. 1,9 ngaøy D. 3,8 ngaøy 238U laø T= 4,5.109 naêm. Cho bieát : x
 9. Caâu 20. Khi phaân tích moät maãu goã, ngöôøi ta xaùc ñònh ñöôïc raèng: 87,5% soá nguyeân töû ñoàng vò phoùng xaï 14 C coù trong maãu goã ñaõ bò phaân raõ thaønh caùc nguyeân töû 14 N. Bieát chu kyø baùn raõ 6 7 cuûa 14 C laø 5570 naêm. Tuoåi cuûa maãu goã naøy baèng 6 A. 16710 naêm B.5570 naêm C.11140 naêm D. 44560 naêm Caâu 21. 60 Co laø chaát phoùng xaï β− coù chu kyø baùn raõ laø T = 5,33 naêm. Cho 1 naêm coù 365 27 ngaøy, luùc ñaàu coù 5,33 g Coâban, ñoä phoùng xaï cuûa maãu chaát treân sau hai chu kyø baùn raõ baèng A. 1,37.1013Bq B. 5,51.1013Bq C. 1,034.1015Bq D. 2,76.1013Bq Caâu 22. Moät chaát phoùng xaï phaùt ra tia α , cöù moät haït nhaân bò phaân raõ cho moät haït α. Trong thôøi gian 1 phuùt ñaàu chaát phoùng xaï phaùt ra 360 haït α , nhöng 6 giôø sau , keå töø luùc baét ñaàu ño laàn thöù nhaát , trong 1 phuùt chaát phoùng xaï chæ phaùt ra 45 haït α . Chu kyø baùn raõ cuûa chaát phoùng xaï naøy laø : A. 1 giôø B. 2 giôø C. 3 giôø D. 4 giôøø Caâu 23. Chaát phoùng xaï Poâloâni 210 Po phoùng ra tia α vaø bieán thaønh chì 206 Pb. Cho bieát chu 84 82 kyø baùn raõ cuûa Poâloâni laø T = 138 ngaøy. Luùc ñaàu coù 18g Poâloâni, thôøi gian ñeå löôïng Poâloâni chæ coøn 2,25g laø A. 1104 ngaøy B. 276 ngaøy C. 552 ngaøy D. 414 ngaøy Caâu 24. Poloni 210Po laø moät chaát phoùng xaï phaùt xaï ra haït α vaø bieán thaønh haït nhaân beàn X . 84 Ban ñaàu coù moät maãu Poâloâni khoái löôïng 210g. Sau thôøi gian moät chu kyø baùn raõ, khoái löôïng He taïo thaønh töø söï phaân raõ 210Po baèng 84 A. 1g B. 2g C. 3g D. 4g Caâu 25. Hieän taïi moät maãu quaëng coù chöùa chaát phoùng xaï Xeâsi 137 Cs coù ñoä phoùng xaï H0 = 55 5 2.10 Bq , chu kyø baùn raõ cuûa Xeâsi laø 30 naêm. Ñoä phoùng xaï cuûa maãu quaëng ñoù ôû thôøi ñieåm 60 naêm sau laø A. 2.105 Bq B.0,25 105 Bq 2 .105 Bq D. 0,5.105 Bq C. Caâu 26. Moät maãu quaëng coù chöùa chaát phoùng xaï Xeâsi 137 Cs coù ñoä phoùng xaï H0 = 0,693.105 55 Bq coù chu kyø baùn raõ laø 30 naêm. Khoái löôïng Xeâsi chöùa trong maãu quaëng ñoù laø : A. 5,59.10-8g B. 2,15.10-8g C. 3,10.10-8g D. 1,87.10-8g Caâu 27. Moät töôïng goã coå coù ñoä phoùng xaï chæ baèng 0,25 ñoä phoùng xaï cuûa moät khuùc goã cuøng khoái löôïng môùi chaët xuoáng. Bieát töôïng goã phoùng xaï tia β töø C14 vaø chu kyø baùn raõ cuûa C14 laø T = 5600 naêm. Tuoåi cuûa töôïng goã baèng A. 2800 naêm B. 22400 naêm C. 5600 naêm D. 11200 naêm 131 I coù chu kyø 131 I Caâu 28. Chaát baùn raõ laø 192 giôø. Neáu ban ñaàu coù 1kg thì sau 40 ngaøy ñeâm 53 53 131 I coøn laïi laø thì khoái löôïng 53 A. 200g B. 250g C. 31,25g D. 166,67g Trang 8
 10. 55 Caâu 29. Caùc pheùp ño ñoä phoùng xaï cuûa moät maãu 24 Cr thöïc hieän cöù 5 phuùt cho keát quaû sau : t (phuùt) 0 5 10 15 Ñoä phoùng xaï H (mCi) 19,2 7,13 2,65 0,99 55 Chu kyø baùn raõ cuûa 24 Cr baèng A. 2,5phuùt B. 1,5phuùt C. 3,5phuùt D. 4,5phuùt Caâu 30. Goïi Δt laø khoaûng thôøi gian ñeå soá haït nhaân cuûa moät löôïng phoùng xaï giaûm ñi e laàn ( e laø cô soá cuûa loga töï nhieân vôùi lne = 1), T laø chu kyø baùn raõ cuûa chaát phoùng xaï. Bieåu thöùc naøo laø ñuùng ? A. Δt = 2T B. Δt = T D. Δt = Ln2 T C. Δt = Ln2 Ln2 2Ln2 T Caâu 31. Trong phaûn öùng sau ñaây : n + 235U → 42Mo + 139La + 2X + 7e− haït X laø 95 92 57 A. Electron B. Proton C. Heâli D. Nôtron 226 Caâu 32. Nguyeân toá rañi 88 Ra phoùng xaï α vôùi chu kyø baùn raõ T = 5.1010s, nguyeân toá con cuûa noù laø Rañoân. Ñoä phoùng xaï cuûa 693g Rañi baèng A. 2,56.1013Bq B. 8,32.1013Bq C. 2,72.1011Bq D. 4,52. 1011Bq 232Th Caâu 33. Sau bao nhieâu laàn phoùng xaï α vaø bao nhieâu laàn phoùng xaï β – thì haït nhaân 90 208Pb bieán ñoåi thaønh haït nhaân ? 82 A. 4 laàn p.xaï α ;6 laàn p.xaï β – B. 6 laàn p.xaï α ;8 laàn p.xaï β – C. 8 laàn p.xaï α ;6 laàn p.xaï β – D. 6 laàn p.xaï α ;4 laàn p.xaï β – 238 U Caâu 34. Moät haït nhaân thöïc hieän moät chuoãi phoùng xaï : goàm 8 phoùng xaï α vaø 6 phoùng 92 xaï β – bieán thaønh haït nhaân X beàn vöõng. X laø haït nhaân A.Po (Poloni) B. Pb (chì ) C. Ra(Radi) D. Rn(Radon) 3 Caâu 35. Cho phaûn öùng haït nhaân: X + X → 2 He + n , vôùi n laø haït nôtron , X laø haït : A. proton B. nôtron C. Ñôtôri D. Triti 3T Caâu 36. Cho phaûn öùng haït nhaân : +X → α+n , X laø haït : 1 A. proton B. nôtron C. Ñôtôri D. Triti Caâu 37. Trong phaûn öùng haït nhaân ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng baûo toaøn? A. Khoái löôïng B. Ñoäng löôïng C. Naêng löôïng D. Ñieän tích Caâu 38. Cho phaûn öùng haït nhaân sau : 1 H + 4 Be → 9 4 He + X , X laø haït nhaân 1 2 A. Ñôtôri B. Triti C. Li D. Heli Trang 9
 11. Caâu 39. Cho phaûn öùng nhieät haïch sau : D + D → T + X , X laø haït A. Ñôtôri B. Proton C. Nôtron D.Electron Caâu 40. Phoâtpho ( 32 P ) phoùng xaï β− vaø bieán ñoåi thaønh löu huyønh (S). Caáu taïo cuûa haït nhaân 15 löu huyønh goàm A. Coù 14 haït proton , 18 haït nôtron . B. Coù 16 haït proton , 16 haït nôtron . C. Coù 15 haït proton , 16 haït nôtron . D. Coù 15 haït proton , 18 haït nôtron . Caâu 41. Goïi R laø baùn kính, m laø khoái löôïng , q laø ñieän tích cuûa haït tích ñieän,v laø vaän toác cuûa r haït , B laø veùctô caûm öùng töø cuûa töø tröôøng vuoâng goùc vôùi hoäp Xicloâtroân ( maùy gia toác ) , thì löïc Lorentz laøm caùc ñieän tích chuyeån ñoäng troøn trong loøng hoäp Xicloâtroân vôùi baùn kính R coù bieåu thöùc : mq qv B. R = vB D. R = mv A. R = C. R = vB mq mB qB Caâu 42. Poloni ( 210 Po) laø chaát phoùng xaï phaùt ra tia phoùng xaï vaø chuyeån thaønh haït nhaân chì 84 206 Pb. Noù phaùt ra tia phoùng xaï 82 B. β+ C. β− A. α D. γ 60Co 60Ni . 60Co Caâu 43. Chaát phoùng xaï sau khi phaân raõ bieán thaønh phaùt ra tia phoùng xaï 27 28 27 B. β+ C. β− A. α D. γ Caâu 44. Urani 238 sau moät loaït phoùng xaï α vaø β− bieán thaønh chì. Phöông trình cuûa phaûn öùng laø: 238 U → 206 Pb + x 4 He + y −0 e . y coù giaù trò 92 82 2 1 A. y=4 B. y=5 C. y=6 D. y=8 + 235 U → 1 144 Ba A 1 Caâu 45. Cho phaûn öùng phaân haïch Uran 235 : 0n + Kr + 3 0n 92 Z 36 Soá khoái vaø nguyeân töû soá trong phöông trình phaûn öùng coù giaù trò A. 56 ; 89 B. 57 ; 89 C. 56 ; 88 D. 57 ; 87 Caâu 46. Poloni ( 210 Po) coù chu kyø baùn raõ laø T = 138 ngaøy, laø chaát phoùng xaï phaùt ra tia phoùng 84 206 Pb. xaï vaø chuyeån thaønh haït nhaân chì Bieát raèng ôû thôøi ñieåm khaûo saùt tyû soá giöõa soá haït 82 206 Pb 210 Po vaø soá haït baèng 7. Tuoåi cuûa maãu chaát treân laø 82 84 A. 276 ngaøy B.46 ngaøy C. 552ngaøy D. 414 ngaøy Caâu 47. Poloni ( 210 Po) laø chaát phoùng xaï coù chu kyø baùn raõ T=3312h ,phaùt ra tia phoùng xaï vaø 84 chuyeån thaønh haït nhaân chì 206 Pb.Luùc ñaàu ñoä phoùng xaï cuûa Po laø: 4.1013Bq, thôøi gian caàn 82 thieát ñeå Po coù ñoä phoùng xaï 0,5.1013Bq baèng A. 3312h B. 9936h C. 1106h D. 6624h Trang 10
 12. 24 Na AX Caâu 48. Haït nhaân phaân raõ β− vaø bieán thaønh haït nhaân . Soá khoái A vaø nguyeân töû soá 11 Z Z coù giaù trò A. A = 24 ; Z =10 B. A = 23 ; Z = 12 C. A = 24 ; Z =12 D. A = 24 ; Z = 11 24 Na Caâu 49. Haït nhaân phaân raõ β− vaø bieán thaønh haït nhaân Mg . 11 Luùc ñaàu maãu Na laø nguyeân chaát . Taïi thôøi ñieåm khaûo saùt thaáy tæ soá giöõa khoái löôïng Mg vaø khoái löôïng Na coù trong maãu laø 2 . Luùc khaûo saùt A. Soá nguyeân töû Na nhieàu gaáp 2 laàn soá nguyeân töû Mg B. Soá nguyeân töû Na nhieàu gaáp 4 laàn soá nguyeân töû Mg C. Soá nguyeân töû Mg nhieàu gaáp 4 laàn soá nguyeân töû Na D. Soá nguyeân töû Mg nhieàu gaáp 2 laàn soá nguyeân töû Na Caâu 50. 24 Na laø moät chaát phoùng xaï β− coù chu kyø baùn raõ T = 15 giôø. Moät maãu 24 Na ôû thôøi 11 11 ñieåm t = 0 coù khoái löôïng m0 = 72g. Sau moät khoaûng thôøi gian t , khoái löôïng cuûa maãu chaát chæ coøn m = 18g. Thôøi gian t coù giaù trò A. 30 giôø B. 45 giôø C. 60giôø D. 120giôø Caâu 51. Ñoàng vò phoùng xaï 210Po phoùng xaï α vaø bieán ñoåi thaønh moät haït nhaân chì .Taïi thôøi 84 ñieåm t tæ leä giöõa soá haït nhaân chì vaø soá haït nhaân Po trong maãu laø 5 ,taïi thôøi ñieåm t naøy tæ soá khoái löôïng chì vaø khoái löôïng Po laø: A. 4,905 B. 0,196 C. 5,097 D. 0,204 24 Na Caâu 52. laø moät chaát phoùng xaï β− coù chu kyø baùn raõ T . Ôû thôøi ñieåm t = 0 coù khoái 11 24 Na löôïng laø 11 m0 = 24g. Sau moät khoaûng thôøi gian t = 3T thì soá haït β− ñöôïc sinh ra laø : A.7,53.1022 haït B. 2.1023 haït C. 5,27.1023 haït 1.51.1023 D. haït 60Co 60Co Caâu 53. Coù 1kg chaát phoùng xaï vôùi chu kyø baùn raõ T=16/3 (naêm). Sau khi phaân raõ 27 27 60Ni . bieán thaønh Thôøi gian caàn thieát ñeå coù 984,375(g) chaát phoùng xaï ñaõ bò phaân raõ laø 28 A. 4 naêm B. 16 naêm C. 32 naêm D. 64 naêm Caâu 54. Ñoàng vò phoùng xaï Coâban 60 Co phaùt ra tia β− vaø α vôùi chu kyø baùn raõ T = 71,3 27 ngaøy. Trong 365 ngaøy, phaàn traêm chaát Coâban naøy bò phaân raõ baèng A. 97,1% B. 80% C. 31% D. 65,9% Caâu 55. Ñoàng vò Na laø chaát phoùng xaï β− vaø taïo thaønh ñoàng vò cuûa magieâ. Sau 105 giôø, ñoä phoùng xaï cuûa Na giaûm ñi 128 laàn. Chu kyø baùn raõ cuûa Na baèng A. 17,5h B. 21h C. 45h D. 15h Trang 11
 13. Caâu 56. Phoâtpho ( 32 P ) phoùng xaï β− vôùi chu kì baùn raõ T . Sau thôøi gian t = 3T keå töø thôøi 15 32 P ñieåm ban ñaàu, khoái löôïng cuûa moät khoái chaát phoùng xaï coøn laïi laø 5 gam . Khoái löôïng ban 15 ñaàu cuûa Phoâtpho laø A. 15 gam B. 40 gam C. 0,625 gam D. 20 gam 24 Na 24 Na Caâu 57. Ñoàng vò laø chaát phoùng xaï β− vaø taïo thaønh coù chu kyø baùn raõ T =15h , 11 11 24 Na ñoàng vò cuûa magieâ. Maãu coù khoái löôïng ban ñaàu m0 = 24g. Ñoä phoùng xaï ban ñaàu cuûa 11 24 Na baèng 11 A. 7,73.1018 .Bq B. 2,78.1022 .Bq C. 1,67.1024.Bq 3,22.1017 D. .Bq 24 Na 24 Na Caâu 58. Ñoàng vò laø chaát phoùng xaï β− vaø taïo thaønh ñoàng vò cuûa magieâ. Maãu coù 11 11 khoái löôïng ban ñaàu m0 = 8g , chu kyø baùn raõ cuûa 24 Na laø T =15h. Khoái löôïng magieâ taïo thaønh 11 sau thôøi gian 45 giôø laø A. 8g B. 7g C. 1g D. 1,14g Caâu 59. Cho phaûn öùng haït nhaân sau: 1 H + 4 Be → 4 He + X + 2,1 MeV. Naêng löôïng toûa 9 1 2 ra töø phaûn öùng treân khi toång hôïp ñöôïc 4 gam heli baèng A.5,61. 1024MeV B.1,26.1024MeV C. 5,06.1024MeV D. 5,61. 1023MeV Caâu 60. Coâban ( Co ) phoùng xaï β− vôùi chu kyø baùn raõ T = 5,27 naêm. Thôøi gian caàn thieát ñeå 60Co 75% khoái löôïng cuûa moät khoái chaát phoùng xaï bò phaân raõ laø 27 A. 42,16 naêm B. 21,08naêm C. 5,27 naêm D. 10,54 naêm Caâu 61. Naêng löôïng nghæ cuûa 1 gam nguyeân töû Coâban ( 60Co ) baèng 27 A. 9.1016J B.3.108J C. 9.1013J D. 3.105J Caâu 62. Bieát khoái löôïng cuûa proâton mP = 1,0073u, khoái löôïng nôtron mn = 1,0087u,khoái löôïng cuûa haït nhaân ñôteâri m = 2,0136u vaø 1u = 931MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa haït nhaân nguyeân töû ñôteâri 2 H laø 1 A. 1,12MeV B. 2,24MeV C. 3,36MeV D. 1,24MeV + 235 U → 1 144 89 1 Caâu 63. Cho phaûn öùng phaân haïch Uran 235 : 0n Ba + Kr + 3 0n + 200 92 56 36 MeV. Bieát 1u = 931 MeV/c2. Ñoä huït khoái cuûa phaûn öùng baèng A. 0,3148u B. 0,2148u C. 0,2848u D. 0,2248u Caâu 64. Cho phaûn öùng haït nhaân : T + D → α + n. Cho bieát mT =3,016u; mD = 2,0136u; mα = 4,0015u; mn = 1,0087u; u = 931 MeV/c2. Khaúng ñònh naøo sau ñaây lieân quan ñeán phaûn öùng haït nhaân treân laø ñuùng ? A. toûa 18,06MeV B. thu 18,06MeV C. toûa 11,02 MeV D. thu 11,02 MeV Caâu 65. Cho phaûn öùng haït nhaân: 0 n + 6 Li → T + α + 4,8 MeV. Naêng löôïng toûa ra khi phaân 1 3 tích hoaøn toaøn 1g Li laø Trang 12
 14. A. 0,803.1023 MeV B. 4,8.1023 MeV C. 28,89.1023 MeV D. 4,818 .1023 MeV Caâu 66. Baén phaù haït nhaân 14 N ñöùng yeân baèng moät haït α thu ñöôïc haït proton vaø moät haït 7 nhaân Oxy. Cho khoái löôïng cuûa caùc haït nhaân : mN = 13,9992u ; mα = 4,0015u ; mP= 1,0073u ; mO = 16,9947u , vôùi u = 931 MeV/c2 . Khaúng ñònh naøo sau ñaây lieân quan ñeán phaûn öùng haït nhaân treân laø ñuùng ? A. Thu 1,39.10–6 MeV naêng löôïng B. Toaû 1,21 MeV naêng löôïng D. Toûa 1,39.10–6 MeV naêng löôïng C. Thu 1,21 MeV naêng löôïng 12 C Caâu 67. Xem ban ñaàu haït nhaân ñöùng yeân .Cho bieát mC =12,0000u ; mα = 4,0015u. Naêng 6 12C löôïng toái thieåu caàn thieát ñeå chia haït nhaân thaønh ba haït α laø 6 A. 6,7.10–13J B. 7,7.10–13J C. 8,2.10–13J D. 5,6.10–13J Caâu 68. Haït nhaân phoùng xaï Poâloâni 210 Po ñöùng yeân phaùt ra tia α vaø sinh ra haït nhaân con X. 84 Goïi K laø ñoäng naêng ,v laø vaän toác,m laø khoái löôïng cuûa caùc haït. Bieåu thöùc naøo laø ñuùng K X vα m X Kα vX m X Kα vα m α A. B. C. D. = = = = = = Kα vX m α KX vα m α KX vX m X Kα vα m X = = KX vX m α Caâu 69. Haït nhaân phoùng xaï Poâloâni 210 Po ñöùng yeân phaùt ra tia α vaø sinh ra haït nhaân con X. 84 Bieát raèng moãi phaûn öùng phaân raõ α cuûa Poâloâni giaûi phoùng moät naêng löôïng ΔE = 2,6MeV. Laáy gaàn ñuùng khoái löôïng caùc haït nhaân theo soá khoái A baèng ñôn vò u. Ñoäng naêng cuûa haït α coù giaù trò A. 2,15MeV B. 2,55MeV C. 2,75MeV D. 2,89MeV Caâu 70. Haït nhaân 226 Ra ñöùng yeân phoùng xaï α vaø bieán ñoåi thaønh haït nhaân X , bieát ñoäng naêng 88 cuûa haït α laø : Kα = 4,8 MeV. Laáy khoái löôïng haït nhaân tính baèng u baèng soá khoái cuûa chuùng, naêng löôïng toûa ra trong phaûn öùng treân baèng A. 1.231 MeV B. 2,596 MeV C. 4,886 MeV D. 9,667 MeV Caâu 71. Ngöôøi ta duøng proton baén phaù haït nhaân Beri ñöùng yeân. Hai haït sinh ra laø Heâli vaø X : 1p + 4 Be → 4 He + X . Bieát proton coù ñoäng naêng K P = 5,45MeV, Heâli coù vaän toác vuoâng 9 1 2 goùc vôùi vaän toác cuûa proton vaø coù ñoäng naêng KHe = 4MeV. Cho raèng ñoä lôùn cuûa khoái löôïng cuûa moät haït nhaân (ño baèng ñôn vò u) xaáp xæ baèng soá khoái A cuûa noù. Ñoäng naêng cuûa haït X baèng A. 1,225MeV B. 3,575MeV C. 6,225MeV D. Moät giaù trò khaùc Caâu 72. Cho phaûn öùng haït nhaân : 0 n + 6 Li → T + α + 4,8 MeV. Cho bieát mn = 1,0087u; 1 3 2 mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c . Khoái löôïng cuûa haït nhaân Li coù giaù trò baèng A. 6,1139u B. 6,0839u C. 6,411u D. 6,0139u Trang 13
 15. Ñaùp AÙn : 1A.2C.3D.4C.5B.C6.7D.8D.9B.10A.11C.12D.13A. 14C.15D.16B.17A.18D.19C.20A.21B.22B.23D.24B. 25D.26B.27D.28C.29C.30B.31D.32A.33D.34B.35C. 36C.37A.38C.39B.40B.41D.42A.43C.44C.45A.46D. 47B.48C.49D.50A.51A.52C.53C.54A.55D.56B.57A. 58B.59B.60D.61C.62A.63B.64A.65D.66C.67A.68D. 69B.70C.71B.72D. HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI 1 Khoái löôïng cuûa nguyeân töû xaáp xæ khoái löôïng haït nhaân. ⇒ choïn caâu A 2Trong haït nhaân soá proton baèng hoaëc nhoû hôn soá nôtron ⇒ choïn caâu C 235U coù: 3 Nguyeân töû ñoàng vò phoùng xaï A =235 ; Z = 92 ⇒ choïn caâu D 92 4 Kyù hieäu cuûa nguyeân töû maø haït nhaân cuûa noù chöùa 3 proâton vaø 4 nôtron laø 7Li ⇒ choïn caâu 3 C NA nguyeân töû 4 He naëng 4g ⇒ moät haït nhaân 4 He naëng m = 4 = 6,64.10–24g ⇒ choïn 5 2 2 NA caâu B 6 Ñieàu kieän tieâu chuaån : NA nguyeân töû 4He → 4g → 22,4 l 2 ⇒ Coù 2 gam 4 He chieám moät theå tích töông öùng laø 11,2 lít ⇒ choïn caâu C 2 2D , 3 T , α = 4He ⇒ mα > mT > mD ⇒ choïn caâu 7 Khoái löôïng cuûa caùc haït nhaân sau ñaây : 1 1 2 D mo = 100 = 25g ⇒ choïn caâu B m= 16 t 16 2T 28 mN N = No. 1t = o A = 3,39.1020 ⇒ choïn caâu A 17 16A 2T ΔH = 1 − 1 ⇒ 1 = 1 − 0,9375 ⇒ T = 3,8 ngaøy ⇒ choïn caâu D 18 Ho t t 2T 2T m oNA Ln2 .t = 3,895.1011 nguyeân töû ⇒ choïn caâu C 19 ΔN = No − N = Noλt = . A T ΔN = 1 − 1 = 0,875 ⇒ 1 = 1 − 0,875 ⇒ t = 16710 naêm 20 ⇒ choïn caâu A No t t 2T 2T Trang 14
 16. mN H = Hoe−λt = λNo 1t = Ln2 o A . 1t = 5,51.1013Bq ⇒ choïn caâu B 21 T A 2T 2T ΔN = 360 = No − N = No(1 − e−λt ) 22 t N ΔN' = 45 = N'o −N' = N'o (1 − e−λt ) ⇒ 360 = 8 = o = 2 T ⇒ t = 3 ⇒ T = 6 = 2h ⇒ 45 N'o T 3 choïn caâu B t mo mo = 18 ⇒ t = 414 ngaøy ⇒ choïn caâu D 23 m= ⇒ 2T = m 2,25 t 2T m .N m .A No 1 m.NA = Nα = α A ⇒ m = o α = 2g ⇒ choïn ΔN = No − N = No(1 − e−λt ) = 24 = 2 2A Aα 2A caâu B H = Hoe−λt = Ho 1t = 0,5.105 Bq ⇒ choïn caâu D 25 2T mN Ho = λNo = Ln2 o A ⇒ mo= 2,15.10-8g 26 ⇒ choïn caâu B T A 27 H = Hoe−λt = Ho 1t = 0,25Ho ⇒ t = 11200 naêm ⇒ choïn caâu D 2T t H H = Hoe−λt = Ho 1t ⇒ 2 T = o = 19,2 ⇒ T = 3,5 phuùt 29 H 7,13 2T No ⇒ λ.Δt = 1 ⇒ Δt = T ⇒ choïn caâu B 30 N = Noe−λt = e Ln2 1 235 → 42Mo + 139La + 2A X + 7−0 e− 95 0 n + 92 U 31 ⇒ A = 1 ; Z = 0 ⇒ choïn caâu D 57 Z 1 mN Ho = λNo = Ln2 o A = 2,56.1013Bq ⇒ choïn caâu A 32 T A 232Th → 206 Pb + x 4 He + y 0 33 −1 e ⇒ x = 6 ; y = 4 ⇒ choïn caâu D 90 82 2 → 2D + 2D 3T + 1X ⇒ X laø haït Proton ⇒ choïn caâu B 39 1 1 1 1 t N Pb No − N No 46 7 = − 1 ⇒ 2 T = 8 ⇒ t = 414 ngaøy ⇒ choïn caâu D = = N N N H = Hoe−λt = Ho 1t ⇒ t = 9936h ⇒ choïn caâu B 47 2T Trang 15
 17. m = m oe−λt = m o 1t ⇒ t = 30 giôø ⇒ choïn caâu A 50 2T m PoNA mA m A Po N Po = Po Pb = 1 ⇒ Pb = 5.206 = 4,905 ⇒ choïn caâu A 51 = N Pb m PbNA m Pb APo 5 m Po 210 A Pb m.o N A (1 − 1 ) = 5,27.1023 haït ⇒ choïn caâu C 52 Nβ− = ΔN = No − N = No(1 − e−λt ) = A 23 53 Δm = m o − m = m o(1 − e−λt ) = m o(1 − 1t ) ⇒ 984,375 = 1000(1 − 1t ) ⇒ t = 32 naêm ⇒ choïn 2T 2T caâu C 54 ΔN = 1 − e−λt = 1 − 1t = 1 − 365 = 97,1% ⇒ choïn caâu A 1 No 2T 2 71,3 Ho = 128H = 128.Ho 1t ⇒ T = 15h ⇒ choïn caâu D 55 2T N Mg.A Mg 7 m.N A N Mg = ΔN Na = N o − N = No(1 − e−λt ) = 7 58 = m o = 7g ⇒ choïn ⇒ m Mg = 8A NA 8 caâu B → 1H 9 4 59 + 4 Be He + X + 2,1 MeV 1 2 1 haït α toaû naêng löôïng 2,1 MeV .Vaäy NA haït α ( 4g 4 He ) toaû naêng löôïng1,26.1024MeV ⇒ 2 choïn caâu B Δm = 1 − e−λt = 1 − 1 = 0,75 ⇒ t = 10,54 naêm ⇒ choïn caâu D 60 mo t 2T 61 E = mc2=10-3.(3.108)2 = 9.1013J ⇒ choïn caâu C (m + m n − m 2 H) c2 2 ΔE = (m o − m)c = P 62 ΔE' = =1,12MeV ⇒ choïn caâu A 1 A A A ΔE = ΔM .c2 ⇒ ΔM = Δ2 = 200MeV = 200 u = 0,2148u ⇒ choïn caâu B E 63 931 c2 c 64 T + D → α + n MO= mT + mD ; M = m α + mn . Vì MO > M ⇒ Phaûn öùng toûa naêng löôïng, naêng löôïng toaû ra laø : Trang 16
 18. ΔE = ΔM .c2 = (M O − M) c2 = 18,06MeV ⇒ choïn caâu A m.NA 1 6 65 → T + α + 4,8 MeV . Ta coù : NLi = 0 n + 3Li A Li 1 haït Li toaû naêng löôïng 4,8 MeV, vaäy NLi haït Li toaû naêng löôïng : E = 4,818 .1023 MeV ⇒ choïn caâu D 14 N 66 α+ → p+O 7 MO= m α + mN ; M = mP + mO . Vì MO < M ⇒ Phaûn öùng thu naêng löôïng, naêng löôïng thu vaøo laø : ΔE = ΔM .c2 = (M − Mo) c2 = 1,21 MeV ⇒ choïn caâu C 67 E = 3 Eα - EC = (3 m α -mC) c2 = 4,1895 MeV = 6,7.10–13J ⇒ choïn caâu A 210 Po 68 →α+ X . Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng ⇒ pα = p X ⇒ 84 v m m αvα = m XvX ⇒ α = X (1) vX m α Kα m X Töø : pα = pX ⇒ pα = p2 ⇒ m αKα = m XK X ⇒ 2 (2) = X KX mα Kα v m = α = X ⇒ choïn caâu D (1) (2) ⇒ KX vX m α 210 Po 210 Po → 4 He + 206 Pb 69 → α+ X ⇔ 84 84 2 82 Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng : ΔE = Kα + K X = 51,5 MeV (1) Kα m = X = 206 = 51,5 (2) . Ta coù : Töø (1) (2) ⇒ Kα = 2,55MeV ⇒ choïn caâu B KX mα 4 226 Ra → 4 He + 222 X 70 88 2 86 Ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng : ΔE = K α + K X (1) m αK α Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng ⇒ pα = pX ⇒ pα = p2 ⇒ m αKα = m XK X ⇒ K X = 2 X mX (2) (1) (2) ⇒ ΔE = 4,886 MeV ⇒ choïn caâu C 1p 9 4 He + 6 X 71 + 4 Be → 1 2 3 rr r r r Ñònh luaät baûo toaøn ñoäng löôïng : p p = pα + p X . Vì p p ⊥ pα ⇒ p2 = p2 + p2 X p α ⇒ m XK X = m αK α + m pK p ⇔ 6K X = 16 + 5,45 ⇒ K X = 3,575MeV ⇒ choïn caâu B 1 6 Li 72 0n + → T + α + 4,8 MeV . 3 ΔE = ΔM .c2 = (M O − M) c2 = ( mn + mLi – mT – m α ) c2 = 4,8 MeV Trang 17
 19. ⇒ mLi = 6,0139u ⇒ choïn caâu D GV. Nguyeãn Höõu Loäc vaø Traàn Ngoïc Laân TT luyeän thi ñaïi hoïc CLC Vónh Vieãn Trang 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2