Chuyên đề "Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON"

Chia sẻ: Doan Ngoc Mai Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

0
278
lượt xem
129
download

Chuyên đề "Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhờ chính sách cải tổ nền kinh tế nước ta đã dần hồi phục và phát triển mạnh trong những năm gần đây. Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại và dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá ổn định. Tốc độ đô thị hóa cao, đời sống nhân dân được cải thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề "Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON"

 1. Chuyên đề: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ở tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON 1
 2. MỤC LỤC Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lượng 5 Chương 2: Tình hình khai thác tòa nhà, vấn đề sử dụng năng lượng 23 Chương 3: Kết luận 69 2
 3. PhÇn më ĐẦU 1 Sự cần thiết của đề tài Nhờ chính sách cải tổ nền kinh tế nước ta đã dần hồi phục và phát triển mạnh trong những năm gần đây. Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá ổn định. Tốc độ đô thị hoá cao, đời sống nhân dân được cải thiện, do vậy nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày một lớn. Việt Nam là một trong những nước có nguồn năng lượng sơ cấp như than, dầu khí, uranium, thuỷ điện tính bình quân trên đầu người thấp so với mức bình quân của nhiều nước khác. Vậy mà quá trình thăm dò, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, khai thác chế biến, vận chuyển và sử dụng thì sự lãng phí và tổn thất rất lớn, diễn ra ở tất cả các khâu. Đơn cử như ngành than, dầu mỏ khí đốt tổn thất ít nhất 30% do phụ thuộc vào công nghệ khai thác lạc hậu, tổn thất ở nhiệt điện rất lớn từ 35 – 55% (tuabin – nhiệt điện than) do phụ thuộc vào các chu trình nhiệt của lò hơi, trang thiết bị, tổn thất truyền tải là 12%. Vấn đề khai thác và sử dụng không tối ưu, xuất khẩu hơn 50% sản lượng tha, gần 100% dầu thô khai thác được với giá bán thấp nhưng lại nhập khẩu điện từ Trung Quốc, xăng diezel, khí gaz từ nước ngoài về với giá cao. ý thức sử dụng năng lượng của người dân, doanh nghiệp, công sở, trường học, bệnh viện chưa được nâng cao. Nếu để mất cân bằng năng lượng sẽ là rào cản lớn nhất cho việc phát triển nền kinh tế xã hội. Không có biện pháp tiết kiệm năng lượng hợp lý nước ta có thể khủng hoảng về năng lượng. Chính vì vậy em chọn đề tài: “ Giáp pháp tiết kiêm năng lượng ở tòa nhà V- Tower thuộc công ty VINAPON” 2 Mục đích nghiên cứu Đề tài “Giải pháp tiết kiệm năng lượng ” được lựa chọn xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn. Nhận thức được vai trò to lớn của việc tiết kiệm năng lượng với nền kinh tế đất nước nói chung cũng như các đơn vị tiêu thụ, sử dụng năng lượng. Qua đó ta thấy được những hạn chế và bất cập cần tháo gỡ, đưa ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng có tính khả thi, tổng kết, đánh giá những thành tưu đã đạt được. 3
 4. 3 Phạm vi nghiên cứu Do đặc điểm điện năng là dạng năng lượng phổ biến và được dùng rộng rãi, các doanh nghiệp luôn tiêu thụ sử dụng năng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp từ đó đánh giá thực trang và tìm kiếm giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm mà có hiệu quả. Qua đó cũng có thể áp dụng một phần nào đối với những đơn vị sử dụng năng lượng khác như: Khu vực công cộng, hộ gia đình tuỳ theo đặc thù của mỗi đơn vị 4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu. Trao đổi học hỏi kiến thức từ phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh tòa nhà V-Tower. Kết hợp lý thuyết và công việc thực tế, ví dụ cụ thể, sau đó đưa ra những kết luận cuối cùng về những nhân tố mà chúng ta vừa nghiên cứu nhằm đảm bảo tính chính xác và khoa học. 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo đề tài tập trung vào nội dung chính sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lượng Chương 2: Tình hình khai thác tòa nhà và vấn đề sử dụng năng lượng Chương 3: Kết luận Trong quá trình viết bài khó có có thể tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo của như của các bạn tham khảo. Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo ……….và tập thể cán bộ công nhân viên Tòa nhà V-Tower thuộc công ty VINAPON , đã tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình làm đồ án. Hà Nội, ngày …. tháng …..năm 2009 Người thực hiện …………………….. 4
 5. Ch­¬ng 1: c¬ së lý luËn vÒ N¨ng l­îng 1.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ n¨ng l­îng 1.1.1 N¨ng l­îng. N¨ng l­îng lµ d¹ng n¨ng l­îng vËt chÊt cã kh¶ n¨ng sinh c«ng, bao gåm c¸c nguån n¨ng l­îng s¬ cÊp nh­ than, dÇu, khÝ ®èt, n­íc vµ nguån n¨ng l­îng thø cÊp ®­îc sinh ra th«ng qua qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng s¬ cÊp. 1.1.2 Sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ qu¶. Lµ sö dông n¨ng l­îng mét c¸ch hîp lý, nh»m gi¶m møc tiªu thô n¨ng l­îng, gi¶m chi phÝ n¨ng l­¬ng cho ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng mµ vÉn ®¸p øng nhu n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÞch vô vµ sinh ho¹t. 1.1.3 C¬ së sö dông n¨ng l­îng träng ®iÓm. Lµ c¬ së cã møc tiªu thô nhiªn liÖu vµ nhiÖt n¨ng tæng céng hµng n¨m quy ®æi ra tÊn dÇu t­¬ng ®­¬ng tõ 1.000 TOE trë lªn hoÆc c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn trung b×nh tõ 500KW trë lªn hoÆc tiªu thô ®iÖn hµng n¨m tõ 3.000.000 kWh trë lªn. 1.1.4 S¶n phÈm tiÕt kiÖm n¨ng l­îng Lµ thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn cã hiÖu suÊt cao víi møc tiªu thô n¨ng l­îng thÊp vµ c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt cã hÖ sè c¸ch nhiÖt tèt ®­îc thiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n xuÊt phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ h¹n møc s¶n møc sö dông n¨ng vµ h¹n møc tæn thÊt n¨ng l­îng. 1.2 Néi dung kiÓm to¸n n¨ng l­îng 1.2.1 Kh¸i niÖm kiÓm to¸n n¨ng l­îng KiÓm to¸n n¨ng l­îng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô ®Çu tiªn ®Ó hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh kiÓm so¸t n¨ng l­îng mét c¸ch hiÖu qu¶. KiÓm to¸n n¨ng l­îng bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­: kh¶o s¸t xem c¸c thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng thÕ nµo, ®ång thêi ®­a ra mét ch­¬ng tr×nh nh»m thay ®æi ph­¬ng thøc vËn hµnh, c¶i t¹o hoÆc thay thÕ thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng l­îng hiÖn t¹i vµ c¸c bé phËn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng l­îng. Th«ng qua kiÓm to¸n n¨ng l­îng, c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n cã thÓ thu ®­îc lîi Ých rÊt lín. KiÓm to¸n n¨ng l­îng ®«i khi còng ®­îc gäi lµ kh¶o s¸t n¨ng l­îng hoÆc ph©n tÝch n¨ng l­îng. 5
 6. KiÓm to¸n n¨ng l­îng lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng l­îng nh»m x¸c ®Þnh møc tiªu thô n¨ng l­îng cña ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô, c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt hay hé gia ®×nh, ®ång thêi t×m ra c¸c lÜnh vùc sö dông n¨ng l­îng l·ng phÝ, ®­a ra c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng l­îng vµ biÖn ph¸p mang l¹i tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. Sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm chÝnh lµ viÖc sö dông n¨ng l­îng mét c¸ch hîp lý, nh»m gi¶m møc tiªu thô n¨ng l­îng, gi¶m chi phÝ n¨ng l­îng cho ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ sö dông n¨ng l­îng mµ vÉn ®¸p øng nhu cÇu n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÞch vô vµ sinh ho¹t. Víi nh÷ng thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cã hiÖu suÊt cao víi møc tiªu thô n¨ng l­îng thÊp vµ c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt cã hÖ sè c¸ch nhiÖt tèt ®­îc thiÕt kÕ chÕ t¹o, s¶n xuÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam vÒ h¹n møc sö dông ®iÖn n¨ng vµ h¹n møc tæn thÊt n¨ng l­îng. 1.2.2. Môc ®Ých kiÓm to¸n n¨ng l­îng Th«ng qua kiÓm to¸n n¨ng l­îng, ng­êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh sö dông n¨ng l­îng cña ®¬n vÞ hiÖn t¹i. Sau ®ã, tõ c¸c ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng sö dông n¨ng l­îng, cã thÓ nhËn biÕt ®­îc c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng l­îng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ trong hÖ thèng sö dông n¨ng l­îng dùa trªn thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô n¨ng l­îng cña ®¬n vÞ. KiÓm to¸n viªn ph¶i kiÓm tra tæng thÓ ®¬n vÞ, ®ång thêi kiÓm tra chi tiÕt c¸c hÖ thèng. Sau khi ph©n tÝch sè liÖu vÒ khÝa c¹nh tiªu thô n¨ng l­îng cña ®¬n vÞ, kiÓm to¸n viªn sÏ ®¸nh gi¸ vÒ c¶ mÆt kü thuËt vµ kinh tÕ cña c¸c c¬ héi b¶o tån n¨ng l­îng vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ trong hÖ thèng sö dông n¨ng l­îng th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt. Tõ ®ã kiÓm to¸n viªn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m mang l¹i tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông n¨ng l­îng cho ®¬n vÞ kiÓm to¸n. KiÓm to¸n n¨ng l­îng mang l¹i lîi Ých: sö dông c¸c c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕt kÕ ch­a tèi ­u, vËn hµnh ch­a phï hîp, hµnh vi sö dông ch­a hiÖu qu¶ Lµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y thÊt tho¸t n¨ng l­îng. X¸c ®Þnh ®­îc tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng vµ møc ®é ­u tiªn víi tõng gi¶i ph¸p. §¸nh gi¸ ®­îc ¶nh h­ëng cña gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¨ng 6
 7. c­êng nhËn thøc vÒ sö dông n¨ng l­îng cña l·nh ®¹o vµ doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. HiÖu qu¶ cña nh÷ng kiÓm to¸n n¨ng l­îng cho thÊy tiÒm n¨ng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam th­êng mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng tõ 5%-40% tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô. 1.2.3 Quy tr×nh kiÓm to¸n n¨ng l­îng: Quy tr×nh KTNL ®­îc thÓ hiÖn S¬ ®å B­íc 1 B­íc 2 B­íc 3 B­íc 4 Khëi ®Çu c«ng ChuÈn bÞ kiÓm to¸n Thùc hiÖn kiÓm ViÕt b¸o c¸o to¸n QuyÕt ®Þnh thùc 1.1 NhËn th«ng tin tõ tæ chøc kiÓm to¸n GÆp gì tæ chøc Ph©n tÝch vµ ®¸nh hiÖn KTNL kiÓm to¸n gi¸ chi tiÕt Ho¹ch ®Þnh môc Thu thËp sè liÖu vµ Kh¶o s¸t s¬ bé toµn TÝnh to¸n chi tiÕt tiªu tiÕt kiÖm th«ng tin bé ph¹m vi kiÓm th«ng sè cho c¸c to¸n gi¶i ph¸p TKNL ChuÈn bÞ nh©n Ph©n tÝch s¬ bé ChuÈn bÞ ph­¬ng ViÕt b¸o c¸o lùc lµm kiÓm tiÖn TKNL Ho¹ch ®Þnh c¸c ChuÈn bÞ form thu Thu thËp th«ng tin Tr×nh bµy b¸o c¸o tiªu chÝ kiÓm thËp tµi liÖu tæ chøc ®­îc kiÓm to¸n X¸c ®Þnh ngµy vµ ChuÈn ®o¸n hiÖn Hoµn chØnh b¸o X¸c ®Þnh ph¹m tr¹ng c¸o vi ®­îc kiÓm thêi gian kh¶o s¸t, to¸n thu thËp sè liÖu Ph©n tÝch th«ng tin Ph©n phèi b¸o Tham kh¶o ý kiÕn c¸o ®Õn nh÷ng bé ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch tæ chøc ®­îc kiÓm phËn sö dông (thi kiÓm to¸n Lùa chän gi¶i ph¸p to¸n c«ng, triÓn khai…) Tho¶ thuËn, hîp t¸c, b¶o mËt ChuÈn bÞ néi dung X¸c ®Þnh c¬ héi tiÕt th«ng tin kiÓm to¸n kiÖm NL ChuÈn bÞ néi dung th«ng tin Giíi thiÖu c¬ héi cÇn ®­îc cung TKNL ®Õn tæ chøc cÊp ®­îc kiÓm to¸n KÕt thóc kh¶o s¸t 7 t¹i hiÖn tr­êng
 8. Gi¶i thÝch quy tr×nh kiÓm to¸n Víi s¬ ®å 1.1 ta thÊy quy tr×nh kiÓm to¸n gåm cã 4 b­íc c¬ b¶n: B­íc 1: Khëi ®Çu c«ng viÖc Quy tr×nh kiÓm to¸n b¾t ®Çu víi viÖc thu thËp th«ng tin vÒ vËn hµnh cña thiÕt bÞ hoÆc tõ hå s¬ cò cña nã th«ng qua c¸c ho¸ ®¬n. V¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch, môc tiªu kiÓm to¸n. B­íc 2: ChuÈn bÞ kiÓm to¸n Mét sè c«ng viÖc ph¶i lµm ®Çu tiªn tr­íc khi nh©n viªn kiÓm to¸n lµm viÖc ë tõng bé phËn chi tiÕt. Lùa chän sè liÖu dùa trªn ®iÒu kiÖn sö dông n¨ng l­îng vµ s­u tÇm mét sè th«ng tin ban ®Çu dùa trªn h×nh d¹ng vËt lý vµ ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. Ph©n tÝch s¬ bé viÖc sö dông, tiªu thô n¨ng l­îng t¹i ®¬n vÞ kiÓm to¸n. §­a ra néi dung kiÓm to¸n. B­íc 3: Thùc hiÖn kiÓm to¸n Tõ th«ng tin trªn c¸c ho¸ ®¬n n¨ng l­îng, biÕt thiÕt bÞ vËn hµnh, c«ng cô kiÓm to¸n cã thÓ thu thËp vµ kiÓm tra thùc tÕ ®èi víi thiÕt bÞ ®ã cã thÓ ®­îc thùc hiÖn: gÆp gì , pháng vÊn ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®Ó khai th¸c nh÷ng sè liÖu chi tiÕt. B­íc 4: ViÕt b¸o c¸o ChuÈn bÞ mét b¸o c¸o tr×nh bµy chi tiÕt kÕt qu¶ vµ kÕ ho¹ch gîi ý cuèi cïng.. §é dµi vµ møc ®é chi tiÕt cña b¸o c¸o phô thuéc vµo tõng lo¹i kiÓm to¸n. Sau ®ã lµ lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. 1.2.4 C¸c lo¹i kiÓm to¸n n¨ng l­îng (KTNL) 1.2.4.1 KiÓm to¸n n¨ng l­îng s¬ bé: KiÓm to¸n n¨ng l­îng s¬ bé lµ ho¹t ®éng kh¶o s¸t tho¸ng qua qu¸ tr×nh sö dông n¨ng l­îng cña hÖ thèng. KiÓm to¸n s¬ bé nhËn diÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c c¬ héi vµ tiÒm n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cña thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng l­îng chÝnh trong hÖ thèng ho¹t ®éng nµy cã thÓ ph¸t hiÖn ra Ýt nhÊt 70% c¸c c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng l­îng trong hÖ thèng. C¸c b­íc thùc hiÖn: - Kh¶o s¸t l­ít qua toµn bé tÊt c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ cung cÊp vµ tiªu thô n¨ng l­îng, c¸c ph©n x­ëng 8
 9. - NhËn d¹ng nguyªn lý, quy tr×nh c«ng nghÖ - NhËn d¹ng dßng n¨ng l­îng - NhËn d¹ng ®Þnh tÝnh c¸c c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng l­îng -NhËn d¹ng c¸c thiÕt bÞ, ®iÓm cÇn ®o l­êng s©u h¬n sau nµy, c¸c vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o l­êng. B¸o c¸o tiÕt kiÖm n¨ng l­îng s¬ bé: - Danh môc - Tªn c¬ héi tiÕt kiÖm n¨ng l­îng - Kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm cã thÓ (­íc l­îng) - Chi phÝ thùc hiÖn kh¶o s¸t ®Þnh l­îng s©u h¬n 1.2.4.2 KiÓm to¸n n¨ng l­îng chi tiÕt KiÓm to¸n n¨ng l­îng chi tiÕt lµ ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thu thËp, ph©n tÝch s©u h¬n vÒ kü thuËt, lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh Cho mét vµi gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cña hÖ thèng tiªu thô n¨ng l­îng. C¸c b­íc thùc hiÖn: - Thu thËp sè liÖu qu¸ khø cña ®èi t­îng ®Ò ¸n(thiÕt bÞ, d©y chuyÒn, ph­¬ng ¸n ) trong nhiÒu mÆt: vËn hµnh, n¨ng suÊt, tiªu thô n¨ng l­îng - Kh¶o s¸t, ®o l­êng, thö nghiÖm, theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, ®èi t­îng vÒ tËp qu¸n vËn hµnh, ®o l­êng t¹i chç. - X©y dùng gi¶i ph¸p tõ ®ã lËp danh s¸ch c¸c ph­¬ng ¸n chi tiÕt cã thÓ ¸p dông - Kh¶o s¸t, ®o l­êng, thö nghiÖm, theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®èi t­îng bao gåm: tËp qu¸n vËn hµnh, ®o l­êng t¹i chç, xö lý sè liÖu. - Kh¶o s¸t thÞ tr­êng (nÕu cÇn) - Ph©n tÝch ph­¬ng ¸n ®Ó t×m ra, lùa chän gi¶i ph¸p tèt nhÊt c¶ 3 mÆt: kü thuËt, ®Çu t­, thi c«ng. - TÝnh to¸n chi phÝ ®Çu t­ + Ph©n tÝch lîi Ých tµi chÝnh + NhËn d¹ng vµ ph©n tÝch c¸c nguån vèn B¸o c¸o tiÕt kiÖm n¨ng l­îng chi tiÕt: - Th«ng tin chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®­îc sö dông; Gi¶i ph¸p 9
 10. qu¶n lý, gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt bÞ sö dông gi¸ thµnh - Th«ng tin chi tiÕt c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh: møc ®Çu t­, thêi gian thu håi vèn, nguån tµi chÝnh, lîi Ých/chi phÝ sö dông vèn. 1.2.5B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨ng l­îng KÕt thóc KTNL ta sÏ thu ®­îc b¸o c¸o KTNL. B¸o c¸o KTNL cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi,tiÒm n¨ng TKNL,c¸c gi¶i ph¸p TKNL,c¸c chØ tiªu kinh tÕ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ dù ¸n TKNL,®Ò xuÊt c¸c kÕ ho¹ch,triÓn khai thùc hiÖn viÖc sö dông n¨ng l­îng hîp lý,hiÖu qu¶. B¶ng tãm t¾t B¶ng tãm t¾t c¸c gîi ý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ B¶ng môc lôc Lêi giíi thiÖu Môc ®Ých cña kiÓm to¸n n¨ng l­îng Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn vµ tiÕp tôc ch­¬ng tr×nh kiÓm so¸t chi phÝ n¨ng l­îng M« t¶ ®¬n vÞ M« t¶ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô KÝch th­íc, cÊu tróc cña c¸c thiÕt bÞ, vÞ trÝ cÇn kiÓm to¸n Danh môc thiÕt bÞ víi ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt Ph©n tÝch ho¸ ®¬n n¨ng l­îng CÊu tróc gi¸ B¶ng vµ ®å thÞ biÓu diÔn n¨ng l­îng tiªu thô vµ chi phÝ Th¶o luËn vÒ chi phÝ n¨ng l­îng C¬ héi b¶o tån n¨ng l­îng Ph©n tÝch vÒ kü thuËt Ph©n tÝch vÒ chi phÝ vµ tiÕt kiÖm §¸nh gi¸ kinh tÕ LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng Giíi thiÖu c¬ héi b¶o tån n¨ng l­îng tiÒm n¨ng vµ kÕ ho¹ch Lùa chän mét gi¸m ®èc n¨ng l­îng vµ ph¸t triÓn n¨ng l­îng KÕt luËn B×nh luËn thªm 10
 11. 1.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh dù ¸n TKNL - X¸c ®Þnh møc ®Çu t­: (Gi¸ cña 1 bé thiÕt bÞ míi )  (tæng sè thiÕt bÞ cÇn thay thÕ) - TÝnh to¸n l­îng tiÕt kiÖm hµng n¨m: (c«ng suÊt míi – c«ng suÊt míi)  (sè giê ho¹t ®éng trong 1 n¨m) - Tæng gi¸ trÞ tiÕt kiÖm ®­îc hµng n¨m: (Tæng c«ng suÊt tiÕt kiÖm hµng n¨m)  (TiÒn ®iÖn trung b×nh) TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu trong dù ¸n TKNL: - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV): NPV lµ toµn bé thu nhËp vµ chi phÝ cña ph­¬ng ¸n trong suèt thêi ký ph©n tÝch ®­îc qui ®æi thµnh mét gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i (ë ®Çu thêi kú ph©n tÝch). i At NPV =  1  r  n 0 n Trong ®ã At: gi¸ trÞ dßng tiÒn mÆt ë cuèi n¨m t At = Rt – Ct - It Rt: doanh thu cña dù ¸n ë n¨m t Ct: chi phÝ vËn hµnh cña dù ¸n ë n¨m t It: chi phÝ ®Çu t­ ë n¨m t N: thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (n¨m) NPV  0 th× dù ¸n ®¸ng gi¸ - HÖ sè hoµn vèn néi t¹i (IRR):lµ l·i suÊt mµ dù ¸n t¹o ra, ph¶n ¸nh chi phÝ sö dông vèn tèi ®a mµ nhµ ®Çu t­ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. NPV1 IRR = (r2– r1)  + r1 NPV1  NPV2 r1, r2: tØ lÖ chiÕt khÊu cña dù ¸n thø nhÊt, thø hai. - Thêi gian hoµn vèn gi¶n ®¬n Tæng chi phÝ ®Çu t­/Tæng gi¸ trÞ tiÕt kiÖm ®­îc hµng n¨m 1.4 C¸c thiÕt bÞ phôc vô KTNL 1.4.1 §o l­êng diÖn: 11
 12. - Dông cô ®o l­êng ®iÖn dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña tõng thiÕt bÞ ®­îc thùc hiÖn b»ng: - Dông cô ®a n¨ng: Cã thÓ ®o ®iÖp ¸p dßng ®iÖn vµ ®iÖn trë - §ång hå ®o hÖ sè c«ng suÊt: dïng ®Ó ®o hÖ sè c«ng suÊt hoÆc tØ sè gi÷a thµnh phÇn trë vµ tæng trë n¨ng l­îng ®iÖn cung cÊp - ThiÕt bÞ ®o c­êng ®é: X¸c ®Þnh c­êng ®é, thêi gian t¶i ë ®Ønh, ngoµi ra cßn ®o ®­îc c­êng ®é d­íi t¶i c¬ b¶n. - ThiÕt bÞ ®o c«ng suÊt: x¸c ®Þnh trùc tiÕp n¨ng l­îng ®­îc sö dông cho thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn. ThiÕt bÞ ®o ®iÖn: ThiÕt bÞ ®o c¸c th«ng sè ®iÖnn¨ng kvA, kvAr, hÖ sè c«ng suÊt cos phi, tÇn sè, dßng ®iÖn , ®iÖn ¸p. Cã thÓ sö dông thiÕtbÞ trong ®iÒu kiÖn m¸y mãc ®ang vËn hµnh K×m ®o ®iÖn: - Lµ thiÕt bÞ KTNL cã cÊu t¹o gåm mét ®Çu kÑp vµ 2 ®Çu d©y ra ®Ó ®o c¸c th«ng sè. Trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ cã c¸c th«ng sè ®Ó ®o nh­: ®iÖn ¸p, c«ng suÊt t¸c H×nh1.1 ThiÕt bÞ ®o ®iÖn dông, c«ng suÊt ph¶n kh¸ng, hÖ sè c«ng suÊt - Khi sö dông thiÕt bÞ ta mãc kÑp k×m vµo mét pha nµo ®o sau ®ã lÊy 2 d©y ra cña k×m c¾m vµo c¸c pha. NÕu muèn ®o c¸c th«ng sè kh¸c ta chØ cÇn ®iÒu chØnh nót th«ng sè trªn thiÕt bÞ. 1.4.2 §o l­êng ¸p suÊt. - ¸p kÕ èng bourdon: thiÕt bÞ nµy bao gåm 1 èng cong kÝn 1 ®Çu vµ ®Çu kia ®­îc nèi víi ¸p suÊt cÇn ®o, ¸p suÊt trong èng sÏ t¸c ®éng ®Õn thiÕt bÞ vµ thÓ hiÖn ë mÆt ghi ¸p suÊt. - ¸p kÕ m¸y: ¸p suÊt trong èng sÏ t¸c ®éng lªn m¸y vµ m¸y sÏ dÞch chuyÓn thÓ kiÖn møc ®é ¸p suÊt trong èng. - §o ch©n kh«ng: èng thuû tinh cã chøa chÊt láng vµ mét ®Çu më th«ng víi kh«ng khÝ vµ ®Çu kia ®­a vµo n¬i cã ¸p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn. 1.4.3 §o l­êng nhiÖt ®é 12
 13. - NhiÖt kÕ hép: §o nhiÖt ®é trong phßng, kiÓm tra nhiÖt ®é ë nhiÒu ®iểm kh¸c nhau trong hÖ thèng. NhiÖt kÕ tiÕp xóc: - C¸c cÆp nhiÖt ®ä ®Ó ®onhiÖt ®ä khÝ th¶i, khÝ nãng, n­íc nãng b»ng c¸ch ®­a ®Çu ®o nhiÖtvµo dßng khÝ/ n­íc - NhiÖt ®é bÒ mÆt ®­îc ®ob»ng ®Çu dß ph¼ng trªn cïng thiÕt bÞ H×nh1.2 NhiÖt kÕ tiÕp xóc - ThiÕt bÞ hång ngo¹i: Ph¸t ra tÝn hiÖu hång ngo¹i vµ nhËn vµo do ®é nµy cña vËt Ngoµi c¸c thiÕt bÞ trªn cßn cã nhiÖt kÕ ®iÖn tö, cÆp nhiÖt kÕ ®iÖn. NhiÖt kÕ hång ngo¹i: - Ph­¬ng ph¸p ®o kh«ng tiÕp xóc thiÕt bÞ co cÊu t¹o nh­ sóng b¾n nªn khi ta h­íng sóng vµo nguånnhiÖt trªn ®ã sÏ hiÖn th«ng sè nhiÖt H×nh1.3 nhiÖt kÕ hång ngo¹i - Sö dung thiÕt bÞ nµy cã Ých cho viÖc ®o c¸c ®iÓm cãnhiÖt ®é cao, bÒ mÆt nãng. 1.4.4 Dông cô ®o ®é s¸ng: Dïng ®Ó ®o c¸c møc ®é chiÕu s¸ng t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn kiÓm tra. Nã cã thÓ ph©n tÝch trùc tiÕp c¸c møc ®é chiÕu s¸ng hiÖn cã cña hÖ thèng vµ so s¸nh víi møc chiÕu s¸ng tiªu chuÈn Lux kÕ: Dïng ®Ó ®o ®é räi.Gåm c¸c tÕ bµo quang ®iÖn cã chøc n¨ng c¶m nhËn ¸nh s¸ng vµ biÕn ®æi thµng xung ®iÖn råi ®­îc hiÖu chØnh ®æi sang chØ sè ®é räi l 1.4.5 M¸y ph©n tÝch ®èt ch¸y, khãi th¶i. H×nh 1.4.Lux kÕ Dïng ®Ó ®o hiÖu suÊt cña lß h¬i, lß s­ëi hoÆc thiÕt bÞ sö dông c¸c nhiªn liÖu ho¸ th¹ch. Ph©n tÝch ®èt ch¸y theo c¸c thñ c«ng cÇn thu thËp nhiÒu chØ sè ®« gåm: nhiÖt ®é, hµm l­îng «xi vµ hµm l­îng khÝ CO2 trong khÝ. Ph©n tÝch 13
 14. theo c¸ch nµy tèn nhiÒu thêi gian vµ sai sè lín. HiÖn nay cã m¸y ph©n tÝch c«ng nghÖ Digital cã thÓ ®o vµ ®­a ra ngay th«ng sè vµ hiÖu suÊt ®èt ch¸y. H×nh 1.5.M¸y ph©n tÝch chÕ ®é ®èt M¸y ph©n tÝch chÕ ®é ®èt ThiÕt bÞ cã èng chøa chÊt ho¸häc bªn trong ®Ó ®o c¸c lo¹i khÝ nh­:oxi,cacbonic,Nox SOx. M¸y theo dâi hiÖu suÊt sö dụng nhiªn liÖu: - §o l­îng oxy vµ nhiÖt ®é cña khÝ th¶i - NhiÖt trÞ cña c¸c lo¹i nhiªn liÖu th«ng th­êng H×nh1.6 M¸y theo dâi hiÖu ®­îc nhËp tr­íc vµo bévi xö lý ®Ó tÝnh hiÖu suÊt suÊt sö dông nhiªn liÖu ®èt 1.4.6 M¸y t¹o khãi Dïng ®Ó ph¸t hiÖn sù x©m nhËp hoÆc rß rØ kh«ng khÝ trong hÖ thèng dÉn khÝ 1.4.7 §o l­êng vËn tèc, tèc ®é luång khÝ, dßng ch¶y. Dïng ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng l­îng ®­îc sö dông cho thiÕt bÞ nh­ ®IÒu hoµ, th«ng giã, trung t©m ph©n phèi h¬i L­u tèc kÕ vµ ¸p kÕ: H×nh1. 7.L­u tèc kÕ ,¸p kÕ ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®o tèc ®é khÝ trong èng cã ¸p kÕ n»m nghiªng ®Ó tÝnh to¸n l­u l­îng dßng ch¶y §ång hå ®o l­u l­îng dßng ch¶y: - ThiÕt bÞ nµy sö dông c¸ch ®o gi¸n tiÕp ( kh«ng tiÕp xóc vµo nguån) sö dông nguyªn lý siªu ©m. - Bé thu ph¸t ®Æt ®èi diÖn 2 bªn èng ®Ó hiÓn thÞ trùc tiÕp chØ sè ®o l­u l­îng dßng 1.4.8 §ång hå ®o tèc ®é : H×nh1.8.§ång hå ®o l­u l­îng cã 2 d¹ng: dßng ch¶y 14
 15. - Tèc kÕ Tachometer - lo¹i tiÕp xóc, dïng ë n¬i cã thÓ tiÕp cËn trùc tiÕp. Tèc kÕ Stroboscopes - lo¹i gi¸n tiÕp kh«ng tiÕp xóc, an toµn H×nh 1.9.§ång hå ®o tèc ®é 1.4.9 M¸y ph¸t hiÖn rß rØ: ThiÕt bÞ siªu ©m dïng ®Ó ph¸t hiÖn chç rß rØ khÝ nÐn hay c¸c lo¹i khÝ kh¸c khã ph¸t 1.4.10 Th­íc d©y. Dïng ®Ó ®o kÝch th­íc cña t­êng, trÇn nhµ, cña sæ, x¸c ®Þnh chiÒu dµi èng dÉn nhiÖt hay kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ. 1.4.11 Dông cô an toµn. H×nh1.10.M¸y ph¸t hiÖn rß rØ Khi thùc hiÖn KTNL, kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i ®­îc trang bÞ b¶o hé nh»m ®¶m b¶o an toµn. C¸c thiÕt bÞ an toµn bao gåm: kÝnh b¶o vÖ m¾t, dông cô b¶o vÖ tai khi kiÓm to¸n t¹i khu vùc cã tiÕng ån lín, g¨ng tay c¸ch ®iÖn khi ®o th«ng sè ®iÖn hoÆc g¨ng tay b¶o vÖ khi lµm viÖc xung quanh lß h¬i, khu vùc cã nhiÖt ®é cao, giÇyb¶o vÖ khi kiÓm to¸n t¹i khu vùc cã sö dông nguyªn liÖu nãng, s¾c nhän 1.5 Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ , c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®iÖn 1.5.1 Giíi thiÖu mét sè thiÕt bÞ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®iÖn 1.5.1.1 BiÕn tÇn Lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn xoay chiÒu ë ®Çu vµo tõ mét tÇn sè nµy thµnh ®IÖn ¸p hoÆc dßng ®IÖn cã 1 tÇn sè kh¸c ë ®Çu ra Bé biÕn tÇn th­êng ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn vËn tèc dßng xoay chiÒu theo ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn tÇn sè: 60 j n= p trong ®ã: n lµ vßng quay sè p lµ sè cÆp cùc 15
 16. f lµ tÇn sè TÇn sè cña l­íi nguån ®æi thµnh tÇn sè biÕn thiªn tõ ®ã mµ tèc ®é cña ®éng c¬ cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m H×nh1.11BiÕn tÇn theo yªu cÇu phô t¶i. gi¶m ®­îc l·ng phÝ ®iÖn n¨ng lóc non Micromatser t¶i hay kh«ng t¶i.Cã c¸c lo¹i biÕn tÇn 1 pha, 3 pha, gi¸n tiÕp, trùc tiÕp tuú theo thùc tÕ mµ lùa chän cho phï hîp. øng dông: m¸y dÖt, m¸y may, m¸y c«ng nghiÖp th«ng th­êng, m¸y giÆt c«ng nghiÖp, th¸p gi¶i nhiÖt, qu¹t th«ng giã, m¸y b¬m n­íc tù ®éng, truyÒn ®éng b»ng cÇn trôc n©ng h¹… 1.5.1.2 ThiÕt bÞ Enerkeeper ThiÕt bÞ Enerkeeper:Lµ mét thiÕt bÞ ®­îc chÕ t¹o theo c«ng nghÖ quÊn d©y theo ®­êng zic z¾c – ATW ( Auto Transformer Winding Technology), víi ph­¬ng ph¸p quÊn d©y ng­îc chiÒu nhau. Cuén d©y thø nhÊt ®ùoc quÊn quanh ch©n thø nhÊt vµ ch©n thø hai,cuén d©y thø hai ®ùoc quÊn quanh ch©n thø hai vµ ch©n thø ba , cuén d©y thø ba ®­îc quÊn quanh ch©n thø ba vµ ch©n thø nhÊt. Trong mçi pha, nh÷ng cuén d©y nµy ®­îc quÊn theo h­íng ng­îc chiÒu nhau tr­íc khi nèi v¬i d©y trung tÝnh. Khi cuén d©y ®­îc quÊn theo nh÷ng h­íng tr¸i ng­îc nhau vµ tõ th«ng b»ng nhau ë mçi pha, dßng ®iÖn trong pha 0 t¹o ra trong qu¸ tr×nh vËn hµnh t¶i ( do mÊt c©n b»ng pha, sãng hµi ) sÏ ®­îc bï ®¾p cho mçi pha vµ tù ®éng r¬i trªn d©y trung tÝnh. ChÝnh ®iÒu ®ã dÉn ®Õn lo¹i trõ mÊt c©n b¨ng pha, sãng hµi cña dßng ®iÖn vµ lµm gi¶m ®i sù lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ vµ c­êng ®é dßng ®iÖn.Enerkeeper - thiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®iÖn bÒn bØ trong c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i vµ c¶ hé gia ®×nh (thiÕt bÞ ®­îc dïng ®Ó l¾p ë ®Çu vµo cña nguån ®iÖn, sau ¸pt«m¸t tæng vµ tiÕt kiÖm cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thiÕt bÞ sau nã) H×nh 1.11.Enerkeeper + tÝnh ­u viÖt cña s¶n phÈm: 16
 17. - tiÕt kiÖm ®iÖn tõ 10 ®Õn 18% - tuæi thä lín ®Õn 15 n¨m - ph¸t minh b»ng kü thuËt míi - tÝnh an toµn, thÈm mü - chi phÝ bá ra b»ng hiÖu qu¶ - nhiÒu lo¹i ®Ó lùa chän - kh«ng rung vµ kh«ng g©y tiÕng ån - n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c thiÕt bÞ - kÐo dµi tuæi thä cña thiÕt bÞ ®iÖn 1.5.1.3 ThiÕt bÞ SEW SAVER – ThiÕt bÞ tiÕt kiÖm ®Ön cho m¸y may C«ng nghiÖp Chi phÝ ®iÖn n¨ng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y DÖt, may chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. Trong tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ®Òu t¨ng, thªm vµo ®ã ViÖt Nam ®· chÝnh thøc héi nhËp vµo Tæ chøc Th­¬ng M¹i thÕ giíi WTO. ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong ®ã viÖc gi¶m thiÓu tiªu thô ®IÖn n¨ng ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ Qu¶n lý doanh H×nh1.12 Sewsaver nghiÖp, vµ nã còng lµ yÕu tè sèng cßn cña Doanh nghiÖp Do vËy c¸c gi¶i ph¸p ®Ó sö dông n¨ng l­îng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ Qu¶n lý. ThiÕt bÞ SEWSAVER cã thÓ gióp c¸c Doanh nghiÖp gi¶m tiªu thô trªn ®éng c¬ m¸y may c«ng nghiÖp tíi 30% ®Õn 58% chi phÝ ®IÖn n¨ng, qua ®ã gi¶m ®¸ng kÓ ®iÖn n¨ng tiªu thô vµ gãp phÇn n©ng ca to tÝnh c¹nh tranh cho Doanh nghiÖp Nguyªn lý ho¹t ®éng: SEWSAVER sö dông bé vi xö lý víi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn ®éc quyÒn ®Ó liªn tôc ®iÒu khiÓn ®Ó liªn tôc gi¸m s¸t hiÖu suÊt cña ®éng c¬. Khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i SEWSAVER lµm gi¶m ®iÖn n¨ng tiªu thô b»ng c¸ch lµm gi¶m c­êng ®é dßng ®iÖn (I) cÊp cho ®éng c¬ (víi tèc ®é ®éng c¬ kh«ng thay ®æi). Khi cã t¶i, thiÐt bÞ SEWSAVER nhanh chãng phôc håi dßng ®iÖn cÊp cho ®éng c¬ (qu¸ tr×nh nµy diÔn ra trong vßng 0,12 gi©y) vµ ®¶m b¶o ®éng c¬ lu«n ho¹t ®éng víi ®iÖn n¨ng phï hîp víi t¶i. §iÒu nµy ®¹t ®­îc bëi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn vµ bé 17
 18. chuyÓn m¹ch Triac. Do vËy ®éng c¬ lu«n ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng tèi ­u nhÊt, hiÖu suÊt cao nhÊt vµ quan träng h¬n lµ tiÕt kiÖm ®iÖn trong suèt qu¸ tr×nh thÊp t¶i. B¶ng 1.1Th«ng sè kü thuËt cña SEWSAVER Th«ng sè Chi tiÕt øng dông cho ®éng c¬ m¸y may 100W – 1100W §iÖn ¸p t¶i nguån 220V  15%, 380V  15% TÇn sè 50 – 60Hz NhiÖt ®é m«i tr­êng -10oC 45% Träng l­îng 0.3kg KÝch th­íc 118x78x40 (mm) Tæng kÕt: Kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn tíi 30 – 58%, thiÕt kÕ nhá gän, kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, l¾p ®Æt thuËn tiÖn, an toµn; KÐo dµi tuæi thä ®éng c¬; Tèc ®é ®éng c¬ kh«ng thay ®æi tr­íc vµ sau khi l¾p ®Æt SEWSAVER; Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu suÊt c«ng viÖc. 1.5.1.4 ThiÕt bÞ POWER PLANER II Lµ thiÕt bÞ th«ng minh cho hé gia ®×nh vµ th­¬ng m¹i. POWER PLANER II cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®iÖn tõ 15 – 40%; b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p; Gi¶m c«ng suÊt tiªu thô trªn hÖ thèng t¶i; KÐo dµi tuæi thä cña thiÕt bÞ; l¾p ®¹t ®¬n gi¶n, sö dông an toµn.Giíi thiÖu chung vÒ s¶n phÈm: Ngµy nay viÖc kiÓm so¸t tiªu thô n¨ng l­îng kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò cña riªng c¸c nhµ doanh nghiÖp lín mµ cßn lµ c¶u c¸c doanh nghiÖp nhá, khu vùc th­¬ng m¹i vµ c¸c hé gia ®×nh, khi sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ ngµy cµng gia t¨ng th× vÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng l­îng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng. ChÝnh v× nh­ thÕ hiÖn nay C«ng ty ESIT ®· ph©n phèi thiÕt bÞ n¨ng l­îng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, khu vùc th­¬ng mai vµ hé gia ®×nh. S¶n phÈm ®­îc l¾p ngay sau c«ng t¬ kiÓm so¸t rÊt th«ng minh hÖ t¶i sö dông, POWER PLANER II thiÕt bÞ nµy tiÕt kiÖm ®­îc tõ 15 – 40% ®iÖn n¨ng cho toµn bé hÖ thèng ®iÖn cña b¹n vµ s¶n phÈm ®· ®­îc l¾p ®Æt vµ kiÓm chøng møc tiÕt kiÖm ®iÖn. 18
 19. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Bé POWER PLANER lµ thiÕt bÞ vi ®iÒu khiÓn kü thuËt sè vµ phÇn mÒm ®îc quyÒn cña hµng Energy Smart ®Ó qu¶n lý viÖc cung cÊp n¨ng l­îng mét c¸ch tèi ­u, lo¹i bá c¸c n¨ng l­îng v« Ých, cØa thiÖn hiÖu suÊt thiÕt bÞ ®IÖn. PhÇn mÒm qu¶n lý n¨ng l­îng cña bé phËn cña bé POWER PLANER dùa vµo ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt dßng ®iÖn (I) vµ ®IÖn ¸p (U), cung cÊp cho H×nh 1.13.Power Planer II thiÕt bÞ n¨ng l­îng võa ®ñ ®Ó ho¹t ®éng, lo¹i bá n¨ng l­îng l·ng phÝ, tõ ®ã tiÕt kiÖm ®iÖn. Thªm vµo ®ã n¨ng l­îng v« Ých khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng th­êng tho¸t ra d­íi d¹ng nhiÖt vµ tiÕng ån, lµm gi¶m tuæi thä thiÕt bÞ. D¹ng n¨ng l­îng thõa nµy ®­îc ®­îc POWER PLANER gi¶m ®¸ng kÓ, kÐo dµi tuæi thä cho thiÕt bÞ ®IÖn POWER PLANER II – 1 pha, víi thèng ®iÒu khiÓn gåm cã bé vi xö lý tÝch hîp víi phÇn mÒm ®IÒu khiÓn ®Æc biÖt ®Ó ®IÒu chØnh qu¸ tr×nh ®­îc n¨ng l­îng cÇn thiÕt cÊp cho t¶i h¬n n÷a POWER PLANER II cßn cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ®­îc thiÕt bÞ ®ang ch¹y ë chÕ ®é kh«ng t¶i hoÆc non t¶i ®Ó ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phï hîp víi. Do vËy, thiÕt bÞ lu«n ho¹t ®éng trong tr¹ng th¸i tèi ­u vµ quan träng nhÊt lµ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng tiªu thô. POWER PLANER II tiÕt kiÖm tõ 15 – 40% trªn hãa ®¬n tiÒn ®iÖn cña gia ®×nh hoÆc hoÆc doanh nghiÖp b¹n. Møc tiÕt kiÖm phô thuéc vµo lo¹i t¶i ®­îc biÖt hiÖu qu¶ ®èi víi t¶i hçn hîp (chiÕu s¸ng, ®éng, nhiÖt…). HiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi c¸c lo¹i m¸y giÆt, m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ, b¬m nhiÖt, m¸y nÐn khÝ, ®éng c¬, tÊt c¶ c¸c lo¹i ho¹t ®éng nhê motor 1.5.1.5 Fluoresave – ThiÕt bÞ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cho hÖ thèng chiÕu s¸ng Fluoresave lµ mét bé nguån tiÕt kiÖm ®iÖn cung cÊp cho hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng vµ d­îc ®IÒu khiÓn bëi bé m¹ch vi xö lý ben trong. Fluoresave tiÕt kiÖm n¨ng l­îng cho ®Ìn huúnh quang vµ c¸c lo¹i ®Ìn kh¸c ho¹t ®éng trªn nguyªn lý phãng ®IÖn nh­ ®Ìn: natri, thñy ng©n, halogen.. mµ kh«ng lµm thay ®æi ®é 19
 20. s¸ng cña ®Ìn.Fluoresave cung cÊp ®iÖn ¸p m¹ch chÝnh (®iÖn ¸p cña m¸y) H×nh1.14.Fluorsave ®Ó khëi ®éng cho hÖ thèng ®Ìn. Qu¸ tr×nh khëi ®éng ®­îc thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n ®Ó h©m nãng cho ®Ìn ho¹t ®éng ë ®é s¸ng æn ®Þnh tr­íc khi chuyÓn m¹ch sang møc ®IÖn ¸p thÊp h¬n nh»m tiÕt kiÖm ®iÖn ¸p. Fluoresave ®­îc sö dông cho tõng ®Ìn hoÆc c¶ hÖ thèng gåm nhiÒu bãng ®Ìn ®Òu ®­îc do vËy rÊt tiÖn lîi còng nh­ kÝnh tÕ khi sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Fluoresave sÏ liªn tôc theo dâi sù biÕn ®æi cña dßng ®iÖn ra vµ ®iÖn ¸p vµo. khi t¨ng thªm l­îng ®Ìn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Fluoresave sÏ chuyÓn vÒ ®iÖn ¸p m¹ch chÝnh ®Ó khëi ®éng l¹i cho hÖ thèng vµ chê cho dßng ®iÖn æn ®Þnh tr­íc khi chuyÓn sang tr¹ng th¸i tiÕt kiÖm. Fluoresave ®· ®­îc kiÓm tra t¹i c¸c n¬i lµm viÖc vµ ®­îc so s¸nh sù tiªu thô ®iÖn n¨ng tr­íc vµ sau khi sö dông tiÕt kiÖm tõ 25 – 40%. KÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy Fluoresave tiÕt kiÖm h¬n 35% trong khi ®é s¸ng cña ®Ìn gi¶m xuèng m¾t th­êng kh«ng nhËn ra. §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, nhµ m¸y, c«ng ty bÖnh viÖn, tr­êng häc, chiÕu s¸ng c«ng céng sö dông Flouresave ®· lµm gi¶m mét l­îng lín tiªu hao n¨ng l­îng ®iÖn cho vµ do ®ã gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ, gia t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp Fluoresave kh«ng chØ lµm gi¶m tiªu hao n¨ng l­îng cho ®Ìn mµ nã cßn lµm gi¶m sù t¸c ®éng cho ®Ìn mµ nã cßn lµm gi¶m sù t¸c ®éng cña ®Ìn cho m«i tr­êng. B¼ng c¸ch lµm gi¶m gi¶m ®IÖn ¸p ho¹t ®éng cña ®Ìn, Fluoresave lµm gi¶m nhiÖt ®é cña ®Ìn do ®ã lµm t¨ng tuæi thä cña ®Ìn. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc gi¶m chi phÝ thay míi bãng ®Ìn, gi¶m l­îng r¸c th¶i tõ bãng ®Ìn háng. 1.5.1.6 Bãng ®Ìn T8, compact Bãng ®Ìn huúnh quang tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng T8 cã ®­êng kÝnh 26mm c«ng suÊt 36W (chiÒu dµi 1,2m) vµ c«ng suÊt 18W (chiÒu dµi 0,6m) sö dông chÊn l­u ®iÖn tö 4W. Lµ 1 bé biÕn ®æi tÇn sè l­íi tõ 50Hz lªn tÇn sè cao 20 – 40Hz. So víi chÊn l­u s¾t tõ th× chÊn l­u ®IÖn tö cã ­u ®iÓm lµ ®Ìn ®­îc nèi ngaytøc thêi víi tÇn sè cao, tæn hao c«ng suÊt cña ®Ìn gi¶m, quang th«ng cña ®Ìn t¨ng kho¶ng 10%, nªn sö 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản