intTypePromotion=3

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán - Phương trình Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
748
lượt xem
478
download

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán - Phương trình Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'chuyên đề ôn thi đại học môn toán - phương trình bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề ôn thi đại học môn toán - Phương trình Bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối

  1. Chuyeân ñeà 2: PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH CHÖÙA GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA I. Ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cô baûn : ⎧ x neáu x ≥ 0 1. Ñònh nghóa: x = ⎨ ( x ∈ R) ⎩− x neáu x < 0 2. Tính chaát : 2 • x ≥ 0 , x = x2 a+b ≤ a + b • a−b ≤ a + b • a + b = a + b ⇔ a.b ≥ 0 • a − b = a + b ⇔ a.b ≤ 0 • II. Caùc ñònh lyù cô baûn : A = B ⇔ A2 = B2 a) Ñònh lyù 1 : Vôùi A ≥ 0 vaø B ≥ 0 thì : A > B ⇔ A2 > B2 b) Ñònh lyù 2 : Vôùi A ≥ 0 vaø B ≥ 0 thì : III. Caùc phöông trình vaø baát phöông trình chöùa giaù trò tuyeät ñoái cô baûn & caùch giaûi : * Daïng 1 : A = B ⇔ A 2 = B 2 , A = B ⇔ A = ±B ⎡⎧ A ≥ 0 ⎢⎨ ⎧B ≥ 0 ⎩A = B ⎧B ≥ 0 A =B⇔⎢ * Daïng 2 : A = B ⇔ ⎨ 2 , , A =B⇔⎨ ⎢⎧ A < 0 ⎩A = ±B ⎩A = B 2 ⎢⎨ ⎢ ⎩− A = B ⎣ * Daïng 3 : A > B ⇔ A 2 > B 2 , A > B ⇔ ( A + B)( A − B) > 0 ⎡⎧ A ≥ 0 ⎢⎨ ⎧B > 0 ⎩A < B ⎧B > 0 A
  2. ⎡B < 0 ⎡B < 0 ⎢ ⎢ * Daïng 5: , A > B ⇔ ⎢⎧ B ≥ 0 A > B ⇔ ⎢ ⎧B ≥ 0 ⎢⎨ ⎢⎨ A 2 > B 2 ⎣ ⎩ A < −B ∨ A > B ⎣⎩ IV. Caùc caùch giaûi phöông trình chöùa giaù trò tuyeät ñoái thöôøng söû duïng : * Phöông phaùp 1 : Bieán ñoåi veà daïng cô baûn Ví duï : Giaûi caùc phöông trình sau : 1) x 2 − x − 2 = x 2 + 2 x 2) 2 x 2 − 3 x − 2 + 2 x 2 + 8 x + 3 = 0 3) x 2 − 4 x + 3 = x + 3 2x + 4 3x + 1 2 1 4) 2 x − 3 = 5) 6) 7) x 2 − 2x + 1 = x 2 − 2x + 1 =2 = x2 +1 10 x 2 + 1 2 x * Phöông phaùp 2 : Söû duïng phöông phaùp chia khoaûng Ví duï : Giaûi caùc phöông trình sau : 3 1) x − 2 + x − 3 = 4 2) = x+3 x − 4 −1 V. Caùc caùch giaûi baát phöông trình chöùa giaù trò tuyeät ñoái thöôøng söû duïng : * Phöông phaùp 1 : Bieán ñoåi veà daïng cô baûn Ví duï : Giaûi caùc baát phöông trình sau : 1) x 2 − 5 x < 6 2) x 2 − 5 x + 9 < x − 6 3) x 2 − 2x + x 2 − 4 > 0 * Phöông phaùp 2 : Söû duïng phöông phaùp chia khoaûng Ví duï : Giaûi baát phöông trình sau : x −1 + 2 − x > 3 − x -------------------Heát----------------- 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản