intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề "Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

511
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. - Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan , tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề "Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng"

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HCM CHÖÔNG TRÌNH BOÀI DÖÔÕNG NGHIEÄP VUÏ GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CHUYEÂN ÑEÀ: QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG www.chinhphu.vn PGS. TS. NGUYEÃN VAÊN HIEÄP www.moc.gov.vn PHOÙ GIAÙM ÑOÁC SÔÛ XAÂY DÖÏNG TP. HCM www.mpi.gov.vn nvhiep89@hcm.vnn.vn www.tcxdvn.xaydung.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.hochiminhcity.gov.vn 0903706108 - 39325923 www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 2009 1
 2. • LUAÄT TIEÂU CHUAÅN VAØ QC KYÕ THUAÄT (HIEÄU LÖÏC 01/1/2007) • NÑ 127/2007/NÑ-CP NGAØY 01/8/2007 CUÛA TTCP VEÀ QUI ÑÒNH THI HAØNH LUAÄT TC - QCKT • NÑ 209/2004/NÑ-CP NGAØY 16/12/2004 CUÛA THUÛ TÖÔÙNG CHÍNH PHUÛ VEÀ QLCLCTXD • NÑ 08/NÑ-CP NGAØY 24/1/2005 CUÛA TTCP VEÀ QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG • NÑ 58/2008/NÑ-CP NGAØY 05/5/2006 CUÛA TTCP VEÀ HÖÔÙNG DAÃN LUAÄT ÑAÁU THAÀU. • TT 15/TT-BXD NGAØY 19/8/2005 CUÛA BOÄ XAÂY DÖÏNG TRIEÅN KHAI NÑ 08/NÑ-CP VEÀ QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG • QÑ 09/2005/QÑ-BXD NGAØY 7/4/2005 CUÛA BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ XAÂY DÖÏNG VEÀ QUY CHEÁ SÖÛ DUÏNG TIEÂU CHUAÅN NÖÔÙC NGOAØI TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG TAÏI VN (VOÁN NGAÂN SAÙCH, SÖÛ DUÏNG TIEÂU CHUAÅN TÖÏ NGUYEÄN) VAØ QÑ 35/2006/QÑ-BXD NGAØY 22/11/2006 SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG QÑ 09/2005/QÑ-BXD. • TT 16/2008/TT-BXD NGAØY 11/9/2008 VEÀ CN AN TOAØN KNCL VAØ CNSPHCLCTXD • TT 12/2005/TT-BXD NGAØY 15/7/2005 VEÀ QLNN TRONG CLCTXD VAØ BOÅ SUNG NAÊNG LÖÏC HAØNH NGHEÀ • CAÙC QUYEÁT ÑÒNH BAN HAØNH QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VN • CAÙC VAÊN BAÛN CUÛA BXD TRAÛ LÔØI LIEÂN QUAN 2
 3. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: I.1. PHAÂN BIEÄT: • QUY CHUAÅN VÔÙI QUY PHAÏM (CODES 0F PRATICE). QUY PHAÏM LIEÂN KEÁT CAÙC TIEÂU CHUAÅN GAÀN NHAU, THAØNH MOÄT QUY TRÌNH, THEO CHUÛ ÑEÀ NHAÁT ÑÒNH. • QUY CHUAÅN: GIOÁNG CAÙC NÖÔÙC, DO NHAØ NÖÔÙC BAN HAØNH, BAÛO TRÔÏ. • QP, TC CAÙC NÖÔÙC, DO HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP BIEÂN SOAÏN VAØ CAÄP NHAÄT. ÔÛ NHIEÀU NÖÔÙC, NGAÂN SAÙCH CHÆ TAØI TRÔÏ 30% CHI PHÍ LAÄP TIEÂU CHUAÅN MAØ THOÂI. I.2. QUY CHUAÅN (CODES; REGULATIONS) : WHAT TO DO : LAØM GÌ • QUY CHUAÅN XD: LAØ VAÊN BAÛN PHAÙP QUY DÖÔÙI LUAÄT, NHAÈM: QUY ÑÒNH VEÀ MÖÙC GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT VAØ YEÂU CAÀU QUAÛN LYÙ MAØ SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ, QUAÙ TRÌNH, MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙC TRONG HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI PHAÛI TUAÂN THUÛ ÑEÅ BAÛO ÑAÛM AN TOAØN, VEÄ SINH, SÖÙC KHOEÛ CON NGÖÔØI; BAÛO VEÄ ÑOÄNG VAÄT, THÖÏC VAÄT, MOÂI TRÖÔØNG; BAÛO VEÄ LÔÏI ÍCH VAØ AN NINH QUOÁC GIA, QUYEÀN LÔÏI CUÛA NGÖÔØI TIEÂU DUØNG VAØ CAÙC YEÂU CAÀU THIEÁT YEÁU KHAÙC. • KHOÂNG COÙ GIAÙ TRÒ VÓNH CÖÛU – 4, 5 NAÊM SOAÙT XEÙT MOÄT LAÀN. • VÔÙI SÖÏ GIUÙP ÑÔÕ CUÛA CHÍNH PHUÛ UÙC – TÖØ 1994, QUY CHUAÅN VIEÄT NAM ÑÖÔÏC TÖ VAÁN NÖÔÙC NGOAØI BIEÂN SOAÏN LAØM 4 TAÄP, ÑAÕ XUAÁT BAÛN VAØ BXD BAN HAØNH, CHAÁT LÖÔÏNG CHÖA CAO. • MOÃI NÖÔÙC ÑEÀU XAÂY DÖÏNG QUY CHUAÅN RIEÂNG, BAÈNG VOÁN NGAÂN SAÙCH. • BAÉT BUOÄC AÙP DUÏNG; BOÄ KHCN VAØ CAÙC BOÄ CHUYEÂN NGAØNH XAÂY DÖÏNG BAN HAØNH • GOÀM QC QUOÁC GIA (QCVN – CP BAN HAØNH VAØ QC ÑÒA PHÖÔNG (QCÑP - UBND TÆNH, TP BAN HAØNH). 3
 4. • QUY CHUAÅN VIEÄT NAM: (ÑANG PHAÛI SOAÏN LAÏI TOAØN BOÄ VÌ TAÄP 1, 2, 3 LAÏC HAÄU NHIEÀU) TAÄP 1 (4-2008) VEÀ : QUY ÑÒNH CHUNG - QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG VÖØA ÑÖÔÏC BAN HAØNH TAÄP 2 (12-1996) VEÀ : COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP COÂNG TRÌNH CHUYEÂN NGAØNH THI COÂNG XAÂY LAÉP TAÄP 3 (09-1997) VEÀ : KHÍ HAÄU, THUÛY VAÊN ÑOÄNG ÑAÁT, ÑÒA CHAÁT TAÄP 4 (12-1999) VEÀ : HEÄ THOÁNG CAÁP, THOAÙT NÖÔÙC TRONG NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH (DÒCH TÖØ QC HOA KYØ 1997). TAÄP 5 (2002) VEÀ : XD CT ÑAÛM BAÛO CHO NGÖÔØI TAØN TAÄT TIEÁP CAÄN SÖÛ DUÏNG TAÄP 6 (2005) VEÀ : CAÙC CTXD SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG COÙ HIEÄU QUAÛ TAÄP 7 (SAÉP B/HAØNH): HÖÔÙNG DAÃN XD ÑAÛM BAÛO NGÖÔØI KHIEÁM THÒ VAØ KHIEÁM THÍNH TIEÁP CAÄN SD. BXD ÑANG COÙ KEÁ HOAÏCH SOAÏN LAÏI TOAØN BOÄ VAØ TAÙCH THAØNH 12 TAÄP RIEÂNG REÕ, DÖÏ KIEÁN 2007 XONG (ÑAÕ TREÃ HAÏN NHIEÀU). CHÖA COÙ NHÖÕNG QUY CHUAÅN VEÀ VLXD. 4
 5. KEÁ HOAÏCH HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG QUY CHUAÅN KIEÅM ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG (BXD) Keá hoaïch xaây TT Teân quy chuaån (KH cuûa Boä Xaây döïng) döïng vaø ban haønh 1 QCXDVN – Quy hoaïch xaây döïng – Vöøa ban haønh thaùng 4/2008 2005 ban haønh 2 QCXDVN – Xaây döïng nhaø vaø coâng trình 2005 (2008) 3 QCXDVN – Xaây döïng caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät 2005-2006 4 QCXDVN – An toaøn phoøng chaùy cho coâng trình xaây döïng 2005-2006 5 QCXDVN – An toaøn söû duïng cho ngöôøi trong coâng trình xaây döïng 06-2008 6 QCXDVN – Soá lieäu vaø ñieàu kieän töï nhieân Vieät Nam duøng trong thieát keá 2006-2007 7 QCXDVN – Xaây döïng caùc coâng trình giao thoâng 2005-2006 8 QCXDVN – Xaây döïng caùc coâng trình thuûy lôïi 2005-2006 9 QCXDVN – Xaây döïng coâng trình ñaûm baûo ngöôøi taøn taät tieáp caän söû duïng Hieän haønh 10 QCXDVN – Xaây döïng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cho nhaø ôû vaø coâng trình Hieän haønh 11 QCXDVN – Caùc coâng trình xaây döïng söû duïng naêng löôïng coù hieäu quaû Hieän haønh 12 QCXDVN – 07/2008/BXD – Caùc coâng trình HTKTÑT 2008 5
 6. I.3. TIEÂU CHUAÅN (STANDARDS): HOW TO DO : LAØM NHÖ THEÁ NAØO • COÙ LÒCH SÖÛ 40 NAÊM ÔÛ VIEÄT NAM, BAN ÑAÀU VAØ CHUÛ YEÁU LAØ DÒCH TÖØ LIEÂN XOÂ. • LAØ QUI ÑÒNH VEÀ ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT VAØ YEÂU CAÀU QUAÛN LYÙ, DUØNG LAØM CHUAÅN ÑEÅ PHAÂN LOAÏI, ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ, DÒCH VUÏ, QUAÙ TRÌNH, MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙC TRONG HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI NHAÈM NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG VAØ HIEÄU QUAÛ CUÛA CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG NAØY. • VIEÄT NAM ÑANG COÙ KHOAÛNG 1.000 TIEÂU CHUAÅN ÑEÁN 2008, GOÀM: − CAÁP NHAØ NÖÔÙC (TCVN): COØN HAÏN CHEÁ − CAÁP BOÄ, NGAØNH (TCXDVN) THAY CHO 20 TCN, 14 TCN VAØ TRÖÔÙC ÑAÂY KYÙ HIEÄU LAØ TCXD. SOÁ LÖÔÏNG LAØ NHIEÀU NHAÁT, DUØNG LIEÂN NGAØNH, LIEÂN BOÄ ÑÖÔÏC – SEÕ KHOÂNG COØN ! − CAÁP CÔ SÔÛ (TCCS) TÖÏ BIEÂN SOAÏN VAØ AÙP DUÏNG, LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG SAÛN PHAÅM KINH DOANH, DO CHI CUÏC TCÑLCL XAÙC NHAÄN. − HAÀU NHÖ CHÖA COÙ VAØ LIEÂN QUAN ÑEÁN CAÙC SAÛN PHAÅM VLXD. − SAÉP ÑEÁN: CHUÛ YEÁU LAØ TCVN VAØ TCCS; CHUYEÅN DAÀN TCXDVN THAØNH TCVN SAU KHI SÖÕA ÑOÅI, BOÅ SUNG PHUØ HÔÏ. − SAÉP ÑEÁN: BOÄ KH-CN THAÅM ÑÒNH VAØ COÂNG BOÁ TC QUOÁC GIA (TCVN). CQNN, TOÅ CHÖÙC KT, ÑV SÖÏ NGHIEÄP, TOÅ CHÖÙC XH-NN XD VAØ COÂNG BOÁ TCCS, AÙP DUÏNG TRONG PHAÏM VI QUAÛN LYÙ CUÛA NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC COÂNG BOÁ TIEÂU CHUAÅN. • LAØ NHÖÕNG TIEÂU CHUAÅN QH, TK, TC, SÖÛA CHÖÕA, ÑN, CHIEÁU SAÙNG, LAÏNH, NHIEÄT, MT, KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG VAÄT LIEÄU, SAÛN PHAÅM VAØ COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG….... 6
 7. • CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑEÀU VAØ TÖÏ NGUYEÄN AÙP DUÏNG (LUAÄT TC-QCKT) • CAÀN THIEÁT ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙM SAÙT XAÂY DÖÏNG. • SÖÛ DUÏNG TIEÂU CHUAÅN VN HAY NÖÔÙC NGOAØI, PHAÛI NHAÁT QUAÙN, KHOÂNG CAÉT KHUÙC. • ÔÛ CAÙC NÖÔÙC, HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP, CAÙC COÂNG TY COÙ QUYEÀN COÂNG BOÁ TIEÂU CHUAÅN CÔ SÔÛ. ÔÛ VIEÄT NAM SAÉP ÑEÁN SEÕ TÖÔNG TÖÏ, KHI LUAÄT VEÀ TC-QC ÑI VAØO CUOÄC SOÁNG. • ÑANG CHÔØ LUAÄT VEÀ HOÄI NGHEÀ NGHIEÄP, SEÕ SÖÕA ÑOÅI LAÏI CAÙCH LAØM, QUAÛN LYÙ. • CAÙC TIEÂU CHUAÅN BÖÔÙC ÑAÀU ÑAÕ DUY TRÌ ÑÖÔÏC CHAÁT LÖÔÏNG CAÀN THIEÁT, TUY CHÖA CHUÛ ÑOÄNG VÌ CHUÛ YEÁU LAØ BIEÂN DÒCH, TOÅNG HÔÏP. • AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN NÖÔÙC NGOAØI TRONG NHÖÕNG CT SÖÛ DUÏNG VOÁN NGAÂN SAÙCH, PHAÛI TUAÂN THUÛ QUY ÑÒNH TRONG QÑ 09/QÑ-BXD (PHAÛI DÒCH, THOÛA THUAÄN VÔÙI BXD CHO AÙP DUÏNG TÖØNG THIEÁT KEÁ MOÄT) CAÙC NGUOÀN VOÁN KHAÙC, THOAÛI MAÙI ! • BOÄ KH – CN SEÕ HÖÔÙNG DAÃN QUY TRÌNH XAÂY DÖÏNG, COÂNG BOÁ TIEÂU CHUAÅN CÔ SÔÛ. • VIEÄT NAM KHOÂNG COÙ ÑUÛ THIEÁT BÒ, NGUOÀN NHAÂN LÖÏC, TAØI CHÍNH, THÔØI GIAN VAØ KINH NGHIEÄM ÑEÅ XAÂY DÖÏNG NHÖÕNG TAØI CHÍNH, QC RIEÂNG CHO MÌNH. CHAÉC CHAÉN PHAÛI BIEÂN DÒCH. NGUOÀN DÖÏ KIEÁN LAØ EU. 7
 8. I.4. NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA HOAÏT ÑOÄNG TRONG LÓNH VÖÏC QC-TC KYÕ THUAÄT: • ÑAÛM BAÛO NAÂNG CAO CL VAØ HIEÄU QUAÛ H/ÑOÄNG KT-XH; NAÂNG CAO TÍNH CAÏNH TRANH. • ÑAÙP ÖÙNG YEÂU CAÀU AN TOAØN, AN NINH QUOÁC GIA, VEÄ SINH, SÖÙC KHOEÛ, BAÛO VEÄ MT, SÖÛ DUÏNG HÔÏP LYÙ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN VAØ LÔÏI ÍCH HÔÏP PHAÙP CUÛA CAÙC BEÂN LIEÂN QUAN. • ÑAÛM BAÛO COÂNG KHAI, MINH BAÏCH, KHOÂNG PHAÂN BIEÄT ÑOÁI XÖÛ, KHOÂNG GAÂY TRÔÛ NGAÏI KHOÂNG CAÀN THIEÁT CHO HÑXD. • VIEÄC XD TC PHAÛI ÑAÛM BAÛO SÖÏ THAM GIA VAØ ÑOÀNG THUAÄN CUÛA CAÙC BEÂN LIEÂN QUAN. • XAÂY DÖÏNG QC-TC PHAÛI: DÖÏA TREÂN TIEÁN BOÄ KH-KT, COÂNG NGHEÄ, KINH NGHIEÄM NHU CAÀU VAØ KHUYNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN. SÖÛ DUÏNG QC-TC NÖÔÙC NGOAØI LAØM CÔ SÔÛ XD QC - TC QUOÁC GIA; TRÖØ TRÖÔØNG HÔÏP KHOÂNG PHUØ HÔÏP. ÖU TIEÂN QUI ÑÒNH NHÖÕNG YEÂU CAÀU VEÀ TÍNH NAÊNG SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM, HAØNG HOAÙ; HAÏN CHEÁ NHÖÕNG QUI ÑÒNH MANG TÍNH MOÂ TAÛ HOAËC TK CHI TIEÁT. I.5. PHAÂN LOAÏI QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT: • VEÀ AN TOAØN: SINH HOÏC, CHAÙY NOÅ, CÔ HOÏC, COÂNG NGHIEÄP, XAÂY DÖÏNG, NHIEÄT, HOAÙ HOÏC, ÑIEÄN,….... • VEÀ MOÂI TRÖÔØNG: CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG, CHAÁT THAÛI • VEÀ QUAÙ TRÌNH: SAÛN XUAÁT, VAÄN CHUYEÅN, CHEÁ BIEÁN, KHAI THAÙC, SÖÛ DUÏNG, BAÛO TRÌ.... • VEÀ DÒCH VUÏ: KINH DOANH, BCVT, XAÂY DÖÏNG, KH, CN, VHTDTT, MOÂI TRÖÔØNG. 8
 9. I.6. PHAÂN LOAÏI TIEÂU CHUAÅN: • TC CÔ BAÛN: QUI ÑÒNH ÑAËC TÍNH, YEÂU CAÀU AÙP DUÏNG CHUNG CHO MOÄT PHAÏM VI ROÄNG HAY CHÖÙA ÑÖÏNG NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG CHO MOÄT LÓNH VÖÏC CUÏ THEÅ • TC THUAÄT NGÖÕ: QUI ÑÒNH TEÂN GOÏI, ÑÒNH NGHÓA • TC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT: QUI ÑÒNH MÖÙC, CHÆ TIEÂU, YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI ÑOÁI LAÄP CUÛA HOAÏT ÑOÄNG TRONG LÓNH VÖÏC TC • TC PHÖÔNG PHAÙP THÖÛ: QUI ÑÒNH PHÖÔNG PHAÙP LAÁY MAÃU, ÑO, XAÙC ÑÒNH, PHAÂN TÍCH, KIEÅM TRA, KHAÛO NGHIEÄM, GIAÙM ÑÒNH.... • TC GHI NHAÕN, BAO GOÙI, VAÄN CHUYEÅN, BAÛO QUAÛN: QUI ÑÒNH ÑOÁI VÔÙI SAÛN PHAÅM HH. I.7. QUAN HEÄ GIÖÕA QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN : KHAÙC NHAU: QUY CHUAÅN LAØ CÔ SÔÛ ÑEÅ XAÙC LAÄP TIEÂU CHUAÅN BAÛO ÑAÛM TÍNH THOÁNG NHAÁT CUÛA HEÄ THOÁNG QC-TC CUÛA VN. QUY CHUAÅN : COÙ TÍNH PHAÙP CHEÁ VAØ QUY ÑÒNH CAÙC YEÂU CAÀU TOÁI THIEÅU (TOÁI ÑA) CHO CAÙC HÑXD TIEÂU CHUAÅN : CUNG CAÁP CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT CUÏ THEÅ VAØ CHI TIEÁT, COÙ TÍNH MÔÛ (DEÃ SAÙNG TAÏO), MANG TÍNH GÔÏI MÔÛ. CHUNG NHAU: LAØ NGOÂN NGÖÕ KYÕ THUAÄT CHUNG CHO HÑXD, DÒCH VUÏ XD. LAØ CAÊN CÖÙ PHAÙP LYÙ KYÕ THUAÄT CHO HÑXD, DÒCH VUÏ XD. TÖ VAÁN GS CAÀN TIEÂU CHUAÅN HÔN, VÌ PHAÛI ÑOÏC, HIEÅU VAØ AÙP DUÏNG THÖÏC TEÁ. {PHAÀN SAU CUÛA CHUYEÂN ÑEÀ LAØ SAÉP XEÁP HEÄ TCVN THAØNH HEÄ THOÁNG, THEO TÖØNG CHUÛ ÑEÀ, ÑAÕ ÑÖÔÏC CAÄP NHAÄT ÑEÅ DEÃ TRUY CAÄP} 9
 10. II. CAÁU TRUÙC QUY CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM HIEÄN HAØNH: 1- CAÁU TRUÙC 3 CAÁP, MÔÛ, GOÀM : ∗ MUÏC TIEÂU ∗ CAÙC YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT, THEO MUÏC TIEÂU XAÙC ÑÒNH ∗ CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑÖÔÏC CHAÁP THUAÄN ÑEÅ ÑAÏT YEÂU CAÀU 2- MUÏC TIEÂU: TAÏO HAØNH LANG PHAÙP LYÙ KYÕ THUAÄT THOÁNG NHAÁT, ÑAÛM BAÛO VIEÄC PHAÙT TRIEÅN CAÙC HÑXD ÑAÏT HIEÄU QUAÛ VEÀ MOÏI MAËT, TOÁI THIEÅU LAØ: ∗ BAÛO VEÄ LÔÏI ÍCH TOAØN XAÕ HOÄI (AN TOAØN, SÖÙC KHOEÛ, TAØI NGUYEÂN, AN NINH, QUOÁC PHOØNG) ∗ BAÛO ÑAÛM LÔÏI ÍCH BAÛN THAÂN NGÖÔØI ÑAÀU TÖ, SÖÛ DUÏNG ∗ BAÛO ÑAÛM YEÂU CAÀU PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG 3- CAÙC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT: ∗ YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT TOÁI THIEÅU HAY TOÁI ÑA (KHOÂNG PHAÛI LAØ TOAØN BOÄ NHÖÕNG YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT NHÖ TRÖÔÙC KIA). ∗ YEÂU CAÀU COÙ TÍNH KHAÛ THI: COÁ GAÉNG HAØI HOØA GIÖÕA CAÙC MAËT ÑOÁI LAÄP LÔÏI ÍCH COÄNG ÑOÀNG – LÔÏI ÍCH NHAØ NÖÔÙC KYÕ THUAÄT, CHAÁT LÖÔÏNG – KINH TEÁ, KHAÛ THI XAÂY DÖÏNG MÔÙI – XAÂY DÖÏNG CAÛI TAÏO KEÁ THÖØA – HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUY ÑÒNH CÖÙNG: CAÀN HAÏN CHEÁ – QUY ÑÒNH MEÀM, SAÙNG TAÏO, CAÀN NHIEÀU HÔN 10
 11. 4- CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT ÑÖÔÏC CHAÁP THUAÄN: ∗ NEÁU GIAÛI PHAÙP ÑAÛM BAÛO ÑÖÔÏC NHÖÕNG YEÂU CAÀU ÑAÕ GHI TRONG QUY CHUAÅN XD, HAY TÖÔNG ÑÖÔNG VÔÙI NOÙ, ÑAËC BIEÄT LAØ NHÖÕNG QUY CHUAÅN CUÛA NÖÔÙC NGOAØI. ∗ KHI XAÂY DÖÏNG CAÛI TAÏO, CAÀN ÑAÙP ÖÙNG TOÁI ÑA QUY CHUAÅN XD, NEÁU ÑÖÔÏC. 5- TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ: • QUY CHUAÅN ÑANG RAÁT CAÀN SÖÛA ÑOÅI ÑEÅ HOÄI NHAÄP. • BXD ÑANG COÙ KEÁ HOAÏCH TUAÀN TÖÏ SÖÛA ÑOÅI, XD QUY CHUAÅN MÔÙI (CHAÄM). • NHIEÀU NOÄI DUNG CUÛA QUY CHUAÅN HIEÄN HAØNH, THÖÏC TEÁ LAØ TIEÂU CHUAÅN ! NOÄI DUNG CUÛA QUY CHUAÅN HIEÄN HAØNH CHUÛ YEÁU ÑÖÔÏC BIEÂN DÒCH, GOÙP NHAËT. • CHÖA COÙ QUY CHUAÅN CHO NHÖÕNG C/TRÌNH XD TRONG KHU ÑOÂ THÒ HIEÄN HÖÕU, XAÂY CHEN. • THIEÁT KEÁ ÑOÂ THÒ NEÂU CHÖA ROÕ RAØNG. 11
 12. III. NOÄI DUNG QUY CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VN HIEÄN HAØNH: ÑANG THAY ÑOÅI DAÀN III.1. TAÄP 1 : (BAN HAØNH THAÙNG 04-2008) • SÖÛ DUÏNG CHUÛ YEÁU CHO QH, LAÄP TKCS, LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ, XIN CPXD • QUAN TROÏNG NHAÁT LAØ CHÖÔNG II (QH KHOÂNG GIAN) • PHAÂN BIEÄT CAÙC LOAÏI QH (VUØNG, ÑOÂ THÒ, NOÂNG THOÂN), THEO LUAÄT XD • PHAÂN BIEÄT CS HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT VAØ HAÏ TAÀNG XAÕ HOÄI CUÛA ÑOÂ THÒ (HTÑT) HTKT LAØ GIAO THOÂNG, THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC, CUNG CAÁP NAÊNG LÖÔÏNG, ÑIEÄN, NHIEÄT, CHIEÁU SAÙNG, CAÁP THOAÙT NÖÔÙC, QUAÛN LYÙ CHAÁT THAÛI. HAÏ TAÀNG XAÕ HOÄI LAØ NHAØ, CTCC, CAÂY XANH, COÂNG VIEÂN, MAËT NÖÔÙC. • ÑÒNH NGHÓA CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ, CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG, KHOAÛNG LUØI, MAÄT ÑOÄ XAÂY DÖÏNG, HEÄ SOÁ SÖÛ DUÏNG HEÄ SOÁ SDÑ = TOÅNG DIEÄN TÍCH SAØN BEÂN TREÂN ÑAÁT TREÂN DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT (KHOÂNG TÍNH TAÀNG HAÀM NEÁU KHOÂNG KINH DOANH VAØ MAÙI). HEÄ SOÁ SDÑ = TOÅNG DIEÄN TÍCH SAØN XAÂY DÖÏNG (KHOÂNG KEÅ SÖÛ DUÏNG ÑEÅ XE, KYÛ THUAÄT) TREÂN MAËT ÑAÁT TREÂN DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT • KHU VÖÏC BAÛO VEÄ CAÙC C/TRÌNH: THUÛY LÔÏI, ÑIEÄN, ÑÖÔØNG SAÉT, ÑEÂ…(KHOAÛNG CAÙCH LY). • COÙ QUY ÑÒNH VEÀ QH CHÆNH TRANG ÑOÂ THÒ CAÛI TAÏO KHU VÖÏC HIEÄN HÖÕU. 12
 13. • NEÁU CHO TNT, NÔØ XH : TOÁI THIEÅU 70% GIAÙ TRÒ NEÂU TREÂN • CAÙC CHÆ TIEÂU CT COÂNG COÄNG, CAÂY XANH, COÂNG VIEÂN TRONG ÑOÂ THÒ, PCCC ÑAÁT ÔÛ ≥ 8M2/NGÖÔØI CAÂY XANH COÂNG COÄNG ≥ 2M2/NGÖÔØI – CAÂY XANH NHOÙM NHAØ ÔÛ ≥ 1M2/NGÖÔØI GIAÙO DUÏC (ÑEÁN PTCS) ≥ 2,7M2/NGÖÔØI NEÁU CHO TNT, NÔXH: TOÁI THIEÅU 70% GIAÙ TRÒ NEÂU TREÂN • CAÙC CHÆ TIEÂU ÑÖÔØNG XAÙ, CAÛNG, NHAØ GA. • CAÙC CHÆ TIEÂU CHO COÂNG TRÌNH COÂNG NGHIEÄP TRONG ÑOÂ THÒ. • CAÙC QUY ÑÒNH KHAÙC: KÍCH THÖÔÙC TOÁI THIEÅU CUÛA MOÄT LOÂ ÑAÁT THEO LOÄ GIÔÙI; CAÊN HOÄ CC. PHAÀN NHAØ NHOÂ RA QUAÙ ÑÖÔØNG ÑOÛ (ÑOAÏN VÖÔN BALCON CAÙC TAÀNG) PHAÀM NGAÀM: KHOÂNG VÖÔÏT QUAÙ CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ MAÙI ÑOÙN KHOAÛNG LUØI TOÁI THIEÅU (BIEÄT THÖÏ, CTCC, DAÂN DUÏNG): THEO LOÄ GIÔÙI. CHIEÀU CAO TOÁI ÑA MAÄT ÑOÄ XAÂY DÖÏNG THUAÀN, GOÄP TOÁI ÑA, MAÄT ÑOÄ CAÂY XANH TOÁI THIEÅU TROÅ CÖÛA SOÅ, LOÃ THOÂNG HÔI, BAN COÂNG TIEÂU CHUAÅN ÑEÅ XE (NHAØ ÔÛ, CTCC...) KHOAÛNG CAÙCH 2 NHAØ LIEÀN KEÀ (PHOÁ, NCT), ÑOÁI VÔÙI CAØ PHAÀN ÑEÁ VAØ PHAÀN THAÙP • CHÖA QUY ÑÒNH VEÀ THIEÁT KEÁ ÑOÂ THÒ, VAØ VAÃN COØN LUÙNG TUÙNG TREÂN THÖÏC TEÁ (2006). DO VAÄY SOÁ TAÀNG DAÑT QUY MOÂ DIEÄN TÍCH KHAÙC NHAU, VAÃN COØN NAËNG CAÛM TÍNH KHI THUAÄN, CHO PHEÙP XD. • CHÖA QUY ÑÒNH ROÕ CAO ÑOÄ SAN NEÀN. 13
 14. III.2. TAÄP 2 : (ÑANG CHÆNH) • LÖU YÙ VEÀ PHAÂN LOAÏI THEO NHOÙM, PHAÂN CAÁP CT, PHUØ HÔÏP LUAÄT XD (7/2004) • NHÔÙ NHÖÕNG QUY ÑÒNH VEÀ: + DIEÄN TÍCH SÖÛ DUÏNG (DIEÄN TÍCH ÔÛ + DIEÄN TÍCH PHUÏ) TÍNH THEO KÍCH THÖÔÙC LOÏT LOØNG, TRÖØ KEÁT CAÁU, GAINS, TÖÔØNG. + DIEÄN TÍCH ÔÛ (LAØM VIEÄC, SINH HOAÏT, KHAÙCH, AÊN) + DIEÄN TÍCH PHUÏC VUÏ (KHO, BEÁP, WC, HAØNH LANG, SAÛNH, PHOØNG ÑEÄM CUÛA BEÁP, BUOÀNG THANG) + DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG: TÍNH PHUÛ BÌ, CAÙC TAÀNG • VEÀ TIEÄN NGHI VAØ AN TOAØN: COÙ NHÖÕNG SOÁ LIEÄU KHOÂNG GIAN TOÁI THIEÅU CUÛA 1 PHOØNG, CHIEÁU SAÙNG, LOÁI ÑI… • CAÙC GIAÛI PHAÙP THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC CUÛA QUY CHUAÅN (LAÏI DÖÏA HOAØN TOAØN THEO CAÙC TCVN) • CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ KEÁT CAÁU (BEÂ TOÂNG, THEÙP, GAÏCH ÑAÙ, GOÃ, NEÀN MOÙNG) – LAÏI CHUÛ YEÁU DÖÏA THEO CAÙC TCVN: BAÁT CAÄP • PHAÀN COÂNG TRÌNH CHUYEÂN NGAØNH, THI COÂNG XAÂY LAÉP COØN QUAÙ SÔ SAØI; CHUÛ YEÁU LAØ LIEÄT KEÂ CAÙC TCVN, TCXD MAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN NAØY LAÏI THAY ÑOÅI THEO THÔØI GIAN NEÂN: BAÁP CAÄP • COØN LAÃN LOÄN GIÖÕA QUY CHUAÅN VAØ TIEÂU CHUAÅN: BAÁT CAÄP 14
 15. III.3. TAÄP 3: (ÑANG CHÆNH) • CHUÛ YEÁU LAØ TAÄP PHUÏ LUÏC, GOÀM NHÖÕNG TÖ LIEÄU VEÀ ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN LIEÂN QUAN ÑEÁN XD CUÛA VIEÄT NAM. TRÍCH DAÃN NHIEÀU TÖØ NHÖÕNG TCVN • GOÀM KHÍ HAÄU, GIOÙ, BAÕO, THUÛY VAÊN, SEÙT, ÑIEÄN TRÔÛ SUAÁT CUÛA ÑAÁT, ÑOÄNG ÑAÁT, ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH, ÑOÄ MUOÁI KHÍ QUYEÅN. • TÍNH TOAÙN GIOÙ VAØ ÑOÄNG ÑAÁT HIEÄN NAY NEÂN NHÖ THEÁ NAØO? QUY CHUAÅN NEÂU KHOÂNG ÑAÀY ÑUÛ • SÖÏ LAÕNG PHÍ TRONG VIEÄC KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH HIEÄN NAY. TAÄP 1, 2, 3, ÑÖÔÏC BAN HAØNH TÖØ NGHIEÂN CÖÙU VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP KINH PHÍ CUÛA CHÍNH PHUÛ UÙC. III.4. TAÄP 4 (PLUMBING CODE) DÒCH TÖØ UPC–MYÕ–1997, BAN HAØNH 12/1999–KHOÂNG LAÏC HAÄU • NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUYEÂN VEÀ THIEÁT KEÁ, XAÂY DÖÏNG, LAÉP ÑAËT, BAÛO DÖÔÕNG THIEÁT BÒ CTN TRONG NHAØ, ÑAÛM BAÛO NHÖÕNG YEÂU CAÀU VAØ TIEÂU CHUAÅN TOÁI THIEÅU CHO SÖÙC KHOEÛ, AN TOAØN VAØ LÔÏI ÍCH NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG. • BAO GOÀM NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT CUÛA NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH, MAØ TRONG MOÄT THÔØI GIAN DAØI, ÍT ÑÖÔÏC QUAN TAÂM ÑUÙNG MÖÏC, NHÖ CHAÁT LÖÔÏNG THIEÁT BÒ VAØ PHUÏ KIEÄN, LÖU LÖÔÏNG TOÁI THIEÅU VEÀ CTN CHO NHÖÕNG LOAÏI COÂNG TRÌNH KHAÙC NHAU, CAÙCH KIEÅM TRA, THÖÛ. • SÖÏ HIEÅU BIEÁT. NGAY CAÛ CUÛA KYÕ SÖ CHUYEÂN NGAØNH VEÀ CTN HIEÄN NAY VAÃN COØN HAÏN CHEÁ, CAÀN THAM KHAÛO. • 11 PHUÏ LUÏC DAØNH CHO THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG CTN, NGHIEÄM THU. 15
 16. III.5. TAÄP 5 : AN TOAØN SÖÛ DUÏNG CHO NGÖÔØI TRONG COÂNG TRÌNH (T6-2008): NHÖÕNG YEÂU CAÀU TOÅNG QUAÙT III.6. TAÄP 9 : NGÖÔØI TAØN TAÄT TIEÁP CAÄN SÖÛ DUÏNG • ÑAÛM BAÛO NGÖÔØI TAØN TAÄT ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN DI CHUYEÅN TREÂN VÆA HEØ, VAØO TAÀNG TREÄT, THANG MAÙY, KHU VEÄ SINH (VÔÙI CAÙCH THIEÁT KEÁ RIEÂNG) TRONG CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG; CHUÛ YEÁU THOÂNG QUA CAÙC RAMP DOÁC. TIEÁN ÑEÁN TIEÁP CAÄN ÔÛ NHAØ GA, XE BUS... • YEÂU CAÀU BAÉT BUOÄC TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP, ÑI LEÂN COÂNG NGHIEÄP HOÙA. IV. HEÄ THOÁNG EUROCODE: (TÖØ 31/01/1999) EUROCODE 1 - CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN VAØ TAÙC ÑOÄNG LEÂN KEÁT CAÁU 2 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU THEÙP 3 - THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BTCT 4 - THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU HOÃN HÔÏP THEÙP – BCT 5 - THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU GOÃ 6 - THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU GAÏCH ÑAÙ 7 – ÑÒA KYÕ THUAÄT DUØNG TRONG THIEÁT KEÁ 8 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU CHOÁNG ÑOÄNG ÑAÁT 9 – THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU NHOÂM. 16
 17. V. QUY CHUAÅN CAÙC NÖÔÙC: • THAÙI – BUILDING CONSTRUCTION ACT • MAÕ – UNIFORM BUILDING LAWS • SINGAPORE – BUILDING CONSTRUCTION ACT • PHI – NATIONAL BUILDING CODE OF PHILIPPIN • AÁN - NATIONAL BUILDING CODE OF INDIA • NEW ZEALAND - NATIONAL BUILDING CODE OF N, Z • CANADA - NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA • UÙC – BUILDING CODE OF AUSTRALIA • ANH – THE BUILDING REGULATIONS • HONGKONG – THE BUILDING REGULATIONS • NHAÄT – THE BUILDING STANDARD LAW OF JAPAN • MYÕ – UNIFORM BUILDING CODE. 17
 18. VI. TOÀN TAÏI CUÛA QUY CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM HIEÄN HAØNH: • NHIEÀU NOÄI DUNG COØN BAÁT CAÄP, ÑAËC BIEÄT LAØ TAÄP 2, 3 CHÆ PHUØ HÔÏP ÑOÂ THÒ MÔÙI, ÑOÁI VÔÙI XAÂY DÖÏNG TRONG CAÙC THAØNH PHOÁ PHAÙT TRIEÅN, XAÂY CHEN TRONG THAØNH PHOÁ CUÕ GAËP KHOÙ KHAÊN NHIEÀU DO CAÙC NOÄI DUNG CHÖA XEM XEÙT TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ ÑEÅ QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ. • COÙ PHAÀN TRUØNG LAÉP GIÖÕA QUY CHUAÅN HEÄ THOÁNG CTN CUÛA TAÄP 3 VAØ 4 • CHÖA QUY ÑÒNH VEÀ THIEÁT KEÁ ÑOÂ THÒ; VEÀ CAO ÑOÄ SAN NEÀN • CHÖA COÙ TAÀM NHÌN TRONG THÖÏC HIEÄN NGHIEÂN CÖÙU QUY HOAÏCH DAÃN ÑEÁN AÙP DUÏNG QUY CHUAÅN DEÃ TUØY TIEÄN, ÑEÅ ÑAÏT MUÏC ÑÍCH. DO VAÄY, SONG SONG ÑOÙ, VIEÄC TRIEÅN KHAI LUAÄT XD, NHAÁT THIEÁT PHAÛI ÑIEÀU CHÆNH, THAY ÑOÅI, BOÅ SUNG. 18
 19. VII. TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM : • BXD VAØ CAÙC BOÄ COÙ CHUYEÂN NGAØNH XAÂY DÖÏNG BAN HAØNH, THEO QUY TRÌNH DO BOÄ KHCN COÂNG BOÁ • HIEÄN GOÀM GAÀN 1.000 TIEÂU CHUAÅN, TRONG ÑOÙ TIEÂU CHUAÅN VEÀ VLXD CHIEÁM 45%, PHAÛI CHUYEÅN THAØNH 1 TRONG 2 DAÏNG LAØ TCVN HAY TCCS.. • BXD ÑAÕ XUAÁT BAÛN 11 TAÄP VAØ MOÄT SOÁ TIEÂU CHUAÅN LEÛ KHAÙC TIEÁP TUÏC BAN HAØNH • GIÔÙI THIEÄU NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC BIEÂN SOAÏN TIEÂU CHUAÅN ÔÛ MYÕ: ∗ ANSI: VIEÄN TC QUOÁC GIA (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE). ∗ ASTM: TIEÂU CHUAÅN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÖÛ VLXD TREÂN 120.000 TC (AMERICAN STANDARD FOR TESTING OF METERIALS) ∗ ANSS: HIEÄP HOÄI SAÛN XUAÁT THEÙP QUOÁC GIA ∗ ASCE: HIEÄP HOÄI KYÕ SÖ COÂNG CHAÙNH (AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERING) ∗ AASHTO: HIEÄP HOÄI CAÀU ÑÖÔØNG VAØ GIAO THOÂNG HOA KYØ (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS) ∗ AITC: VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU GOÃ XAÂY DÖÏNG (AMERICAN INSTITUTE OF TIMBER CONSTRUCTION) ∗ AWS: HIEÄP HOÄI HAØN (AMERICAN WELDING SOCIETY) 19
 20. ∗ NEC: QUY CHUAÅN ÑIEÄN QUOÁC GIA (NATIONAL ELECTRICAL CODE) ∗ IES: HIEÄP HOÄI KYÕ THUAÄT CHIEÁU SAÙNG (ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY) ∗ AWWA: HIEÄP HOÄI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC ∗ ACI: VIEÄN BEÂ TOÂNG (TREÂN 300 TIEÂU CHUAÅN) (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) ∗ NEMA: HIEÄP HOÄI CAÙC NHAØ SAÛN XUAÁT VAÄT LIEÄU ÑIEÄN (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURER ASSOCIATION) ∗ NFPA: HIEÄP HOÄI BAÛO VEÄ, PHOØNG CHOÁNG CHAÙY (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSCIATION) ∗ CABO: HOÄI XAÂY DÖÏNG HOA KYØ (COUNCIL AMERICAN OF BUILDING ORGANIZATION) ∗ NIST: VIEÄN KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA (NATIONAL INSTITUTE SCIENCE AND TECHNOLOGY) VAØ COØN NHIEÀU HOÄI NGHEÀ NGIEÄP CHUYEÂN SAÂU KHAÙC. • VEÀ TÖÔNG LAI GAÀN: TCVN SEÕ AÛNH HÖÔÛNG NGA, MYÕ, PHAÙP HAY ANH, EU (?) – THIEÂN VEÀ EU (DÖÏA CAÊN BAÛN TREÂN HEÄ THOÁNG TIEÂU CHUAÅN CUÛA BS). • BAÛN THAÂN EU CUÕNG COÙ KH TÖØ 2007-2012 ÑEÅ THOÁNG NHAÁT VEÀ TIEÂU CHUAÅN KYÕ THUAÄT TRONG TOAØN COÄNG ÑOÀNG (BRISTISH STANDARD), DÖÏA TREÂN CÔ SÔÛ CHUÛ YEÁU CUÛA BS (EUROCODE) • HAØNH NGHEÀ CAÀN NAÉM VÖÕNG TIEÂU CHUAÅN ÑEÅ AÙP DUÏNG, CAÛ TRONG QH, TK, LAÄP DA, ÑAËC BIEÄT LAØ GIAÙM SAÙT, THI COÂNG, NGHIEÄM THU VAØ ÑAÙNH GIAÙ SPHCLCTXD 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2