intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề Sinh học phân tử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

184
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Chuyên đề Sinh học phân tử được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát công nghệ sinh học, công nghệ sinh học phân tử,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Sinh học phân tử

  1. Chuyeân ñeà sinh hoïc phaân töû Giaùo vieân : Nguyeãn Maïnh Cöôøng Câu 1 : Một gen tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 12600. Chiều dài của gen này  theo micrômet là : A.0,204 micrômet B.0,306 micrômet C.0,408 micrômet D.0,510 micrômet Câu 2 : Một gen có khối lượng phân tử là 9.10  đvC, trên mạch 1 của gen có A = 10% và bằng 1/2 số Nu  5 loại Timin của mạch. Nếu gen này sao mã 3 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen này  sao mã là bao nhiêu : A.ATD = TTD = 3150, XTD = GTD = 7550 B.ATD = TTD = 3450, XTD = GTD = 7550 C.ATD = TTD = 3050, XTD = GTD = 7050 D.ATD = TTD = 3150, XTD = GTD = 7350 Câu 3 : Trong một đoạn phân tử AND có khối lượng phân tử là 7,2.105 đvC, ở mạch 1 có A1 + T1 = 60%,  mạch 2 có G2 – X2 = 10%, A2 = 2G2. Nếu đoạn AND nói trên tự nhân đôi 5 lần thì số lượng từng loại Nu môi  trường cung cấp là : A.ATD = TTD = 22320, XTD = GTD = 14880 B.ATD = TTD = 14880, XTD = GTD = 22320 C.ATD = TTD = 18600, XTD = GTD = 27900 D.ATD = TTD = 21700, XTD = GTD = 24800 Câu 4 : Trong một đoạn phân tử  AND có khối lượng phân tử  là 7,2.10 5 đvC,  ở mạch 1 có A1 + T1 = 60%,  mạch 2 có G2 – X2 = 10%, A2 = 2G2, . Nếu đoạn AND nói trên tự nhân đôi 5 lần. Thì tổng số liên kết hiđrô bị  phá vỡ trong quá trình trên là : A.89280 liên kết B.98280 liên kết C.89820 liên kết D.98820 liên kết Câu 5 : Trong một đoạn phân tử AND, ở mạch 1 có A1 + T1 = 60%, mạch 2 có G2 – X2 = 10%, A2 = 2G2, A1  = 180. Nếu đoạn AND nói trên tự nhân đôi 3 lần. Thì tổng số liên kết hóa trị được hình thành trong quá trình  trên là : A.28516 liên kết B.25186 liên kết C.21586 liên kết D.21856 liên kết Câu 6 : Một gen có 120 chu kỳ xoắn, hiệu số giữa A với một loại Nu không bổ sung là 20%. Gen trên tự  nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hiđrô có trong tất cả các gen con là : A.38320 liên kết B.38230 liên kết C.88320 liên kết D.88380 liên kết Câu 7 : Một gen tiến hành tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì tổng số gen con được hình thành hoàn toàn do môi  trường cung cấp là :  A.5 gen con B.6 gen con C.7 gen con D.8 gen con Câu 8 : Một gen có khối lượng phân tử là 72.10 đvC. Trong gen có X = 850. Gen nói trên tự nhân đôi 3 lần  4  thì số lượng từng loại Nu tự do môi trường cung cấp là : A.ATD = TTD = 4550, XTD = GTD = 3850 B.ATD = TTD = 3850, XTD = GTD = 4550 C.ATD = TTD = 5950, XTD = GTD = 2450 D.ATD = TTD = 2450, XTD = GTD = 5950 Câu 9 : Một tế bào chứa chứa gen A và B, khi 2 gen này tái bản một số lần liên tiếp bằng nhau đã cần tới  67500 Nu tự do của môi trường. Tổng số Nu thuộc 2 gen đó có trong tất cả các gen con được hình thành sau  các lần tái bản ấy là 72000 .Biết gen A có chiều dài gấp đôi gen B. Tổng số Nu của mỗi gen là : A.3000 và 1500  B.3600 và 1800  C.2400 và 1200 D.1800 và 900 Câu 10 : Một tế bào chứa chứa gen A và B. Tổng số Nu của 2 gen trong tế bào là 4500. Khi gen A tái bản 1  lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số Nu bằng 2/3 số Nu cần cho gen B tái bản 2 lần. Chiều dài của  gen A và gen B là : A.LA = 4080A0, LB = 1780A0 B.LA = 4080A0, LB = 2040A0 C.LA = 3060A0, LB = 4590A0 D.LA = 5100A0, LB = 2550A0 Câu 11 : Một tế bào chứa chứa gen A và B. Gen A chứa 3000 Nu, tế bào chứa 2 gen nói trên nguyên phân  liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con tổng số liên kết hiđrô của các gen A là 57600. Số Nu từng loại  môi trường cung cấp cho quá trình tái bản của gen A là : A.ATD = TTD = 13500, XTD = GTD = 9000 B.ATD = TTD = 9000, XTD = GTD = 13500 C.ATD = TTD = 14400, XTD = GTD = 9600 D.ATD = TTD = 9600, XTD = GTD = 14400 Cô cheá töï nhaân ñoâi cuûa AÂDN
  2. Chuyeân ñeà sinh hoïc phaân töû Giaùo vieân : Nguyeãn Maïnh Cöôøng Câu 12 : Enzim ADN – pôlimeraza làm đứt 4050 liên kết hiđrô của một gen để tổng hợp nên hai gen con, đã   đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 3000 nuclêôtit tự do. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mẹ: A.A = T = 450 Nu; G = X = 1050 Nu. B.A = T = 600 Nu; G = X = 900 Nu. C.A = T = 1050 Nu; G = X = 450 Nu. D.A = T = 900 Nu; G = X = 600 Nu. Câu 13 : Một gen có số liên kết hiđrô là 3450, có hiệu số  giữa A với một loại Nu không bổ  sung là 20%.   Gen nói trên tự nhân đôi liên tiếp 5 đợt thì số  lượng từng loại Nu môi trường đã cung cấp cho quá trình tự  nhân đôi trên của gen là : A.ATD = TTD = 13950, XTD = GTD = 32550 B.ATD = TTD = 35520, XTD = GTD = 13500 C.ATD = TTD = 32550, XTD = GTD = 13950 D.ATD = TTD = 13500, XTD = GTD = 35520 Câu 14 : Gen có chiều dài 2193A , quá trình tự nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn, trong các gen con,  0 có chứa 8256 Nu loại T. Thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho quá trình trên là : A.ATD = TTD = 2399, XTD = GTD = 35996 B.ATD = TTD =7998, XTD = GTD = 11997 C.ATD = TTD = 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379 Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các Nu tự do được đánh dấu bằng đồng vị  phóng xạ. Cuối quá trình đã tạo ra số  gen có gồm 6 mạch có đánh dấu và 2 mạch không đánh dấu. Mạch  chứa các Nu không đánh dấu chứa 600T và 150X. Mạch chứa các Nu đánh dấu chứa 450T và 300X. Số  lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của đoạn ADN nói trên là : A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD = GTD = 2250 C.ATD = TTD = 3150, XTD = GTD = 3750 D.ATD = TTD = 3150, XTD = GTD = 1350 Câu 16 : Hai gen I và II đều dài 3060A . Gen I có A = 20% và bằng 2/3số A của gen II. Cả 2 gen đều nhân  0 đôi một số đợt môi trường cung cấp tất cả 1620 Nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gen I và gen II là : A.1 và 2 B.1 và 3 C.2 và 3 D.2 và 1 Câu 17 : Gen cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự do khi tái bản. Trong đó có 3360 Guanin. Số Nu của gen   trong đoạn từ (2100 – 2400). Số lượng từng loại Nu của gen là : A.A = T = 480, X= G = 600 B.A = T = 550, X= G = 530 C.A = T = 600, X= G = 480 D.A = T = 530, X= G = 550 Câu 18 : Mạch đơn của gen có X = 10% và bằng ½ số Nu loại G của mạch đó. Gen này có T = 420. Khi gen  nhân đôi số liên kết hóa trị được hình thành là 8386. Thì tổng số liên kết hiđrô bị phá vỡ ở lần tái bản trên  là : A.9066 liên kết B.9660 liên kết C.9060 liên kết D.9606 liên kết A 3 Câu 19 : Gen dài 5100A0, có   =  .Gen tái bản liên tiếp 4 lần. Tổng số liên kết hiđrô bị hủy và được tái  G 2 lập trong lần tự sao cuối cùng của gen là : A.54000 và 108000 B.57600 và 28800 C.28800 và 57600 D.108000 và 54000 Câu 20 : Một gen tái bản nhiều đợt trong môi trường chứa toàn bộ các nuclêôtit được đánh dấu. Trong các   gen con sinh ra thấy có 6 mạch đơn chứa các nuclêôtit đánh dấu, còn 2 mạch đơn chứa các nuclêôtit bình   thường không đánh dấu. Mạch thứ  nhất của gen mẹ có 225 Ađênin và 375 Guanin. Mạch đơn thứ  hai của  gen mẹ có 300 Ađênin và 600 Guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit được đánh dấu đã được môi trường cung   cấp là: A.1350 Nu và 2250 Nu. C.1800 Nu và 3600 Nu. B.1800 Nu và 2700 Nu. D.1575 Nu và 2925 Nu. Câu 21 : Một tế bào chứa 2 gen đều có chiều dài bằng nhau là gen A và gen B. Gen A chứa 1500 nuclêôtit.   Tế bào chứa hai gen nói trên nguyên phân liên tiếp 4 lần. Trong tất cả các tế bào con, tổng số liên kết hiđrô   của các gen B là 33.600. Số nuclêôtit tự do từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của   gen B: Cô cheá töï nhaân ñoâi cuûa AÂDN
  3. Chuyeân ñeà sinh hoïc phaân töû Giaùo vieân : Nguyeãn Maïnh Cöôøng A.ATD = TT = 9.000 Nu, GTD = XTD =2.250 Nu. B.ATD = TMT = 2.250 Nu, GTD = XTD =9.000 Nu. C.ATD = TT = 9.600 Nu, GTD= XTD =2.400 Nu. D.ATD = TT = 2.400 Nu, GTD = XTD =9.600 Nu. Cô cheá töï nhaân ñoâi cuûa AÂDN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2