intTypePromotion=1
ADSENSE

Đại phân tử sinh học & liên kết hóa học yếu

Chia sẻ: Lê Thị Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

180
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề sinh học về Đại phân tử sinh học & liên kết hóa học yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại phân tử sinh học & liên kết hóa học yếu

 1. ÑAÏI PHAÂN TÖÛ SINH HOÏC & LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC YEÁU Caùc möùc ñoä toå chöùc cuûa sinh vaät Caùc ñaïi phaân töû sinh hoïc : Polysaccharides (ñöôøng ña) Lipid Polypeptide Nucleic acid Caùc lieân keát hoùa yeáu Boä gene
 2. PHAÂN LOAÏI SINH GIÔÙI
 3. CAÙC MÖÙC ÑOÄ TOÅ CHÖÙC CUÛA SINH VAÄT
 4. KÍCH THÖÔÙC NGUYEÂN TÖÛ ÑEÁN SINH VAÄT ÑA BAØO
 5. TEÁ BAØO PROKARYOTE & EUKARYOTE
 6. CAÙC ÑAÏI PHAÂN TÖÛ SINH HOÏC
 7. ÑÖÔØNG
 8. POLYSACCHARIDES
 9. LIPIDS
 10. LIPIDS
 11. LIPID VAØ MAØNG SINH HOÏC
 12. CAÙC AMINO ACID THOÂNG DUÏNG
 13. CAÙC BAÄC CAÁU TRUÙC CUÛA POLYPEPTIDE
 14. CAÙC BAÄC CAÁU TRUÙC CUÛA CHYMOTRYPSIN
 15. CAÁU TRUÙC CUÛA TÔ NHEÄN
 16. MOÄT SOÁ PROTEIN
 17. SÖÏ TIEÁN HOÙA VAØ HOÏ PROTEIN
 18. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA PROTEIN Caáu truùc baäc 1 Caáu truùc baäc 2 Caáu truùc baäc 3 Caáu truùc baäc 4 Phöùc hôïp ñaïi phaân töû Ñieàu hoøa Tín hieäu teá baøo Vaän chuyeån Caáu truùc Chuyeån ñoäng Xuùc taùc
 19. MAØNG SINH HOÏC
 20. CAÙC NUCLEOTIDE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2