intTypePromotion=1
ADSENSE

Di truyền học phân tử và tế bào - cấu trúc chức năng của đại phân tử sinh học

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

316
lượt xem
94
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'di truyền học phân tử và tế bào - cấu trúc chức năng của đại phân tử sinh học', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền học phân tử và tế bào - cấu trúc chức năng của đại phân tử sinh học

 1. DI TRUY N H C PHÂN T VÀ T BÀO CHƯƠNG 2 C u trúc, c tính, ch c năng c a các i phân t sinh h c (ADN, ARN và protein) B môn DI TRUY N H C, Trư ng HKHTN, HQGHN inh oàn Long
 2. Ch−¬ng 2. C u trúc, c tính, ch c năng c a ADN, ARN, Protein Môc tiªu kiÕn thøc N m ư c các v n và tr l i các câu h i sau: Các b ng ch ng nào kh ng nh vai trò mang thông tin di truy n c a ADN (và ARN m t s virut)? C u trúc, c tính, ch c năng c a các axit nucleic Các ch c năng ngày càng bi t y hơn v ARN C u trúc, c tính, ch c năng c a protein Các nhóm protein ch c năng cơ b n Th o lu n, suy ng m, t tìm hi u thêm M i quan h và s phù h p gi a c u trúc và ch c năng c a các i ph n t sinh h c. T i sao nhi u gi thi t g n ây có xu hư ng cho r ng ARN là i phân t xu t hi n u tiên trong ti n hóa?
 3. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
 4. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
 5. L−îc sö di truyÒn häc • Di truy n h c là ngành khoa h c nghiên c u v c u trúc, ch c năng, cơ ch ho t ng và v n ng c a v t ch t (thông tin) di truy n t th h sang th h khác ( các m c khác nhau c a h th ng sinh v t, như phân t , t bào, cơ th , qu n th ). • ây là m t dòng chó thu n ch ng ư c sinh ra t m t c p b , m có ki u gen g n gi ng nhau hoàn toàn (dòng thu n). – T n s m c các b nh lý (r i lo n) di truy n thư ng g p r t cao trong các dòng thu n. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 6. L−îc sö di truyÒn häc • ây là m t àn chó con ư c sinh ra t m t c p b , m có ngu n g c t các dòng khác nhau. – T p tính và các ki u hình c a các con trong àn r t khác nhau do ki u gen c a chúng ư c t h p ng u nhiên nhiên t h gen (v n khác nhau) c a các t bào sinh d c có ngu n g c t b và m . – Tuy v y ph n l n các tính tr ng c a chúng là gi ng, ho c g n gi ng, ho c là ki u hình trung gian c a c a các ki u hình tìm th y b và m . B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 7. L−îc sö di truyÒn häc • Cơ ch nào ã gây nên nh ng hi n tư ng nêu trên? • M c dù các hi n tư ng di truy n h c ư c quan tâm và ng d ng ngay t th a sơ khai c a xã h i loài ngư i (nh t là trong tr ng tr t và chăn nuôi), nhưng n t n th th XX, ph n l n các nhà sinh h c (m t cách sai l m) cho r ng: – M i tính tr ng (k c các tính tr ng thu nh n m i trong th i gian s ng) c a m t cá th có th truy n ư c sang th h sau. – Các c tính c a b , m ư c tr n l n (và không phân tách tr l i ư c) trong th h con. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 8. L−îc sö di truyÒn häc Gregor Mendel (1822-1884), ng−êi ®−îc coi lµ cha ®Î cña ngµnh Di truyÒn häc hiÖn ®¹i B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 9. L−îc sö di truyÒn häc • Di truy n h c hi n i ư c ánh d u b t u b ng các thí nghi m phân tích s lư ng (t l phân ly) c a các tính tr ng trong các phép lai cây u Hà lan c a Gregor Mendel NhÞ Nhôy B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 10. L−îc sö di truyÒn häc Hoa tr ng 1 C t b nh (hoa c) t các cây có hoa màu tím • Mendel ti n hành lai gi a các cây u thu c các Nh (hoa c) dòng thu n khác Noãn (hoa cái) 2 Th ph n gi a nh c a hoa nhau b i t ng c p tr ng v i noãn B ,M Hoa tím c a hoa tím tính tr ng tương (P) ph n và theo dõi 3 Noãn sau khi th ph n, s lư ng (t l ) phát phát tri n thành qu phân ly c a các tính tr ng trong các th h con. 4 Cây ư c • tr ng t h t Hình nh này mô Th h con t k thu t lai (F1) cây u Hà Lan. B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 11. B ,M (P) x Th h con x (F1) Th h con (F2) B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 12. L−îc sö di truyÒn häc MÀU HOA Tím Tr ng • Mendel ti n hành thí nghi m v i 7 c p tính tr ng tương V TRÍ HOA ph n khác nhau, t ó ưa ra nách nh ba quy lu t: quy lu t ng tính MÀU H T Vàng Xanh (I), quy lu t phân tính (II) và quy lu t phân ly c l p (III). D NG H T Trơn Nhăn • D NG QU Trên cơ s ó, Mendel ưa ra Tóp Ph ng khái ni m v y u t di truy n (inheritant factor), là ơn v di MÀU QU Xanh Vàng truy n. Ngày nay chúng ta ã bi t y u t này là gen n m trong các phân t axit nucleic. CHIÈU DÀI THÂN Cao Th p B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 13. L−îc sö di truyÒn häc 13.000 - 15.000 năm trư c: Phát tri n tr ng tr t Thí nghi m c a Mendel (1986) 1869: Miescher l n u tiên tách chi t ư c ADN Mô t nhi m s c th (1902 - 1904) 1929: Mô t ư c thành ph n c u t o ADN Avery cung c p b ng ch ng cho th y ADN mang thông tin di truy n trong bi n n p vi khu n (1949) 1953: Watson và Crick mô t c u trúc chu i xo n kép ADN, ch y u d a trên hình nh Mô t t bi n t bào h ng c u hnh li m (1956) nhi u x tia X (c a Franklin và Wilkins) Kornberg phát hi n ADN polymerase (1957) Ch ng minh cơ ch sao chép ADN (1958) 1961 - 1966: Gi i mã các mã b ba (codon) Phát hi n th y s t n t i c a enzym gi i h n (1962) 1967: Gellert phát hi n ra ADN ligase, enzym n i các phân o n ADN v i nhau Kh i u các nghiên c u công ngh ADN tái t h p c a Boyer Boyer và cs. t i H Standford và Califonia (1972) 1975: Southern phát tri n k thu t th m tách Sanger & Barrell, Maxam & Gilbert phát tri n các k thu t Southern cho phép xác nh trình t ADN c thù gi i mã trình t ADN (1975 - 1977) 1980: Thi t l p ư c b n sơ b u tiên các Palmiter & Brinser t o ư c Chu t chuy n gen, Sprading & d u chu n ADN h gen ngư i Rubin t o ư c Ru i d m chuy n gen (1981 - 1982) 1985: Mullis và cs. phát minh ra k thu t PCR xu t ý tư ng “D án h gen ngư i” (1986) 1987: Phát hi n gen gây b nh teo cơ Duchene Phát hi n gen gây b nh xơ nang (1989) 1990: Kh i ng D án H gen ngư i (HGP) Phát hi n gen gây b nh Huntington (1993) 1995: Phát minh ra chip ADN H gen u tiên ư c gi i mã - H. influenza (1995) 1999: Nhi m s c th ngư i u tiên ư c gi i mã Hoàn thành gi i mã hai b n sao sơ b h gen ngư i (2003) 2006: Chính th c hoàn thành gi i trình t NST cu i cùng c a h gen ngư i (NST s 1) B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 14. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
 15. B ng ch ng v ADN là v t ch t di truy n a) Thí nghi m c a Griffith (1928) a) Vi khu n Streptoccoccus pneumoniae, Tiêm S Ch t ch ng S c; chu t ch t khi b tiêm ch ng này b) b) D ng t bi n R không gây ch t t bi n Tiêm S R S ng c) c) D ng S b b t ho t (ch t) b i nhi t không gây gây ch t khi tiêm vào chu t Tiêm Gây ch t b i nhi t S S ng d) H n h p g m d ng S b b t ho t và d ng R d) khi tiêm vào chu t làm chu t ch t Phân tích Hn Gây ch t mô hp b i nhi t S Tiêm Ch t Dòng S ph c h i R B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 16. B ng ch ng v ADN là v t ch t di truy n Thí nghi m c a Griffith (1928) d) d) Griffith k t lu n r ng ã có y u t truy n gen (bi n n p) t ch ng S chuy n Phân tích sang ch ng R, và chuy n Hn Gây ch t mô ch ng R → S. hp b i nhi t S Tiêm Ch t Dòng S ph c h i R Thí nghi m c a Avery, MacLeod và McCarty (1944) e) Avery và cs. tinh s ch ADN e) t ch ng S và cùng ch ng R r i tiêm cho chu t. Chu t ch t. i u này cho th y ADN chính là y u t ư c truy n Phân tích t S → R trong thí nghi m Hn mô Gây ch t b i nhi t c a Griffith hp S Tiêm Ch t ADN Dòng S ph c h i R B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 17. B ng ch ng v ADN là v t ch t di truy n Thí nghi m c a Avery, MacLeod và McCarty (1944) B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 18. B ng ch ng v ADN là v t ch t di truy n Thí nghi m c a Hershey và Chase (1953) 1. Phagơ g n vào t bào a) Protein b) v vi khu n ch a) & b) C u trúc và chu ADN trình s ng c a phagơ T2. 5. T bào vi khu n b phân gi i và gi i phóng phagơ 2. Phagơ tiêm h gen c a nó vào t Lõi bào vi khu n Thành t bào ch 4. óng gói h t phagơ m i 3. H gen phagơ sao chép và d ch mã trong t bào ch Phagơ T2 Không phát x Ly tâm Phát x ADN phagơ ư c Phagơ T2 Gây nhi m E. coli và Gây nhi m ánh d u v i 32P nuôi c y trên môi vi khu n Phát x trư ng ch a 32P Ly tâm Không Gây nhi m E. coli và nuôi Protein v phagơ Gây nhi m phát x Phagơ T2 trên môi trư ng ch a 35S ư c ánh d u 35P vi khu n B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 19. B ng ch ng v ADN là v t ch t di truy n Thí nghi m c a Hershey và Chase (1953) B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
 20. Néi dung LƯ C S DI TRUY N H C CÁC B NG CH NG CH NG MINH ADN LÀ V T CH T MANG THÔNG TIN DI TRUY N C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ADN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A ARN C U TRÚC, C TÍNH, CH C NĂNG C A PROTEIN Q&A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2