intTypePromotion=1

Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Nguyễn Hữu Trí

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
69
lượt xem
10
download

Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Nguyễn Hữu Trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2 "Cấu trúc và chức năng các đại phân tử sinh học", chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Đại phân tử (Polymer), các đại phân tử sinh học quan trọng, monosaccharide, chức năng của Polysaccharide,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Nguyễn Hữu Trí

Chương 2<br /> <br /> Cấu trúc và chức năng các<br /> Đại phân tử Sinh học<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> Đại phân tử (Polymer)<br /> Monomer: Mono = một; mer = đơn vị<br />  Đại phân tử là gì?<br /> Poly = nhiều; mer = đơn vị. Một polymer là một phân tử<br /> lớn chứa nhiều đơn vị (monomer) nhỏ liên kết với nhau.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Các đại phân tử sinh học quan trọng<br /> <br /> o Protein (55%)<br /> o Nucleic acid (23,6%)<br /> DNA 3,1%; RNA 20,5%)<br /> o Lipid (9,1%)<br /> o Polysaccharide (5%)<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> Monosaccharide<br /> - Daïng ñôn phaân chöùa 4 – 7 C laø phoå bieán nhaát trong teá baøo<br /> - Ñôn phaân thöôøng coù söôøn caáu truùc chung, khaùc nhau ôû caùc nhoùm theá vaø vò trí<br /> khoâng gian cuûa nhoùm OH- trong maïch carbon<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> 2<br /> <br /> Glucose<br /> <br /> Glucose, một monosaccharide, dễ dàng chuyển đổi giữa 3 dạng đồng phân.<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> Monosaccharide<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 6<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> 3<br /> <br /> Polysaccharide<br /> - Lieân keát giöõa caùc ñôn phaân laø lieân keát glycoside<br /> - Caùc polysaccharide khaùc nhau do khaùc höôùng lieân keát glycoside (,<br /> ), khaùc ñôn phaân, khaùc toå hôïp caùc loaïi ñôn phaân<br /> - Caùc polysaccharide quan troïng cellulose, glycogen, tinh boät, chitin.<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 7<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> Polysaccharide<br /> Lạp thể<br /> <br /> Tinh bột<br /> <br /> Ti thể<br /> <br /> Hạt glycogen<br /> <br /> 0.5 m<br /> <br /> 1 m<br /> Glycogen<br /> <br /> Amylose<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> Amylopectin<br /> <br /> 8<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> 4<br /> <br /> Polysaccharide<br /> Sợi cellulose trong<br /> vách tế bào<br /> Vi sợi<br /> Vách tế bào]<br /> <br /> Khoảng<br /> 80<br /> phân<br /> tử<br /> cellulose<br /> liên<br /> kết để hình<br /> thành vi sợi,<br /> cấu trúc chính<br /> của vách tế bào<br /> <br /> 0.5 m<br /> <br /> Tế bào thực vật<br /> OH CH2OH<br /> OH<br /> CH2OH<br /> O O<br /> O O<br /> OH<br /> OH<br /> OH<br /> OH<br /> O O<br /> O O<br /> O CH OH<br /> OH<br /> CH2OH<br /> 2<br /> H<br /> CH2OH<br /> OH CH2OH<br /> OH<br /> O<br /> O O<br /> OH O OH<br /> OH<br /> OH<br /> O<br /> O O<br /> O O<br /> O CH OH<br /> OH CH2OH<br /> 2<br /> H<br /> CH2OH<br /> OH<br /> OH CH2OH<br /> O O<br /> O O<br /> OH<br /> OH<br /> OH O<br /> O OH<br /> O O<br /> O<br /> O CH OH<br /> OH CH2OH<br /> 2<br /> H<br /> O<br /> <br /> Liên kết giữa hai phân tử<br /> cellulose song song là cầu nối<br /> hydrogen giữa nguyên tử<br /> carbon 3 và 6.<br /> <br /> Phân tử<br /> Cellulose<br /> Một<br /> phân<br /> tử<br /> cellulose là một<br /> polymer -glucose<br /> không phân nhánh.<br /> <br />  Glucose<br /> monomer<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 9<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> Polysaccharide<br />  Chitin, một polysaccharide quan trọng khác<br /> – Được tìm thấy ở bộ xương ngoài của động vật chân đốt.<br /> – Có thể được sử dụng như chỉ khâu trong phẫu thuật<br /> CH2O<br /> H<br /> O OH<br /> H<br /> OH H<br /> OH<br /> H<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> NH<br /> C<br /> <br /> O<br /> <br /> CH3<br /> <br /> 24/03/2016 2:55:03 SA<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nguyễn Hữu Trí<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2