intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế phát triển sạch

Chia sẻ: Nay Chip | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

368
lượt xem
135
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism viết tắt là CDM). CDM là một cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia công nghiệp hóa nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu. Với cam kết phải cắt giảm GHG, các quốc gia công nghiệp hóa phải đầu tư, đổi mới, cải tiến công nghệ với chi phí rất tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao thì có một cách làm tốt hơn là tiến hành đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế phát triển sạch

  1. Cơ chế phát triển sạch (Clean Development Mechanism viết tắt là CDM). CDM là một cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia công nghiệp hóa nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu. Với cam kết phải cắt giảm GHG, các quốc gia công nghiệp hóa phải đầu tư, đổi mới, cải tiến công nghệ với chi phí rất tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao thì có một cách làm tốt hơn là tiến hành đầu tư những dự án CDM ở những nước đang phát triển, nơi trình độ công nghệ chưa cao, môi trường chưa bị ô nhiễm nặng, với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều. Đổi lại, các doanh nghiệp đầu tư nhận được chứng chỉ giảm phát thải đã được công nhận (CERs) để áp dụng vào chỉ tiêu cắt giảm phát thải ở quốc gia mình. Thế giới nhâp cuôc ̣ ̣ Đến nay đã có hơn 2100 danh mục dự án CDM được các nước đưa ra, trong đó có 760 dự án đã được Ban điều hành CDM đăng ký và 71 dự án đang chờ được đăng ky. Số lượng chứng ́ chỉ giam phat thai (CERs) dự đoán đến hết 2012 sẽ vượt qua con số 2,2 tỷ. ̉ ́ ̉ Dự an CDM đâu tiên trên thế giới được thực hiện tại Rio de Janeiro, Brazil tư năm 2004, với ́ ̀ linh vực hoat đông là giảm phát thải khí nhà kính tư bãi chôn lấp chất thải bằng cách thu hồi ̃ ̣ ̣ khí mêtan để sản xuất điện. Theo tính toán, mỗi năm dự án giảm được 31 ngàn tấn mêtan, tương đương với 670 ngàn tấn CO2. Dự án đã mang lại hiệu quả tích cực cho môi trường và cộng đồng dân cư trong khu vực, đông thời mở ra một giai đoạn mới giup thế giới đat cac mục ̀ ́ ̣ ́ tiêu ngăn chăn biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự phát triển bền vững. ̣ Ngành năng lượng là lĩnh vực nóng bỏng nhất cho các dự án CDM trên toàn thế giới (52,68%), sau đó là cac nganh xử lý và tiêu hủy chất thải (20,77%) và nông nghiệp (7,8%). ́ ̀ Châu Á Thái Bình Dương hiên đang là khu vực sôi đông nhất về cac dự án CDM. Trong đo, Ấn ̣ ̣ ́ ́ Độ là nơi có nhiều dự án CDM nhất, con Trung Quốc là quốc gia đứng đâu về nhận được ̀ ̀ CERs, chiếm 43,46 % trong tổng số gân 172 triêu CERs. Đâu tư vao cac dự an CDM nhiêu ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ nhât là cac nước Anh, Ailen, Hà Lan và Nhật Bản. ́ ́
  2. Viêt Nam đã săn sang ̣ ̃ ̀ Việt Nam là một trong số những quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương tham gia tích cực nhất vào những hoạt động nhằm giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc đề xuất. Tính đến thang 3 năm 2003, thời điêm Viêt Nam thanh lâp cơ quan có ́ ̉ ̣ ̀ ̣ thẩm quyền quốc gia về CDM, được goi tăt là DNA. ̣ ́ Thang 04/2007, Thủ tướng Chinh phủ đã ra quyêt đinh số 47/2007/QĐ-TTg phê duyệt Kế ́ ́ ́ ̣ hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 – 2010. Chinh sach ưu đai cua Nhà nước đôi với cac doanh nghiêp tham gia dự an CDM được thể hiên ́ ́ ̃ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ rõ trong Quyêt đinh số 130/2007/QĐ-TTg, trong đó quy đinh cac doanh nghiêp nay sẽ được ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ miên, giam thuế thu nhâp doanh nghiêp, miên thuế nhâp khâu đôi với hàng hoá nhập khẩu để ̃ ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ tạo tài sản cố định của dự án, hàng hoá nhập khẩu là$ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được, miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất và trong môt số trường ̣ hợp sản phẩm của dự án CDM sẽ được trợ giá. Hiên nay ở nước ta có 5 dự an CDM đã được Ban điều hành CDM phê duyêt, dự án đâu tiên là ̣ ́ ̣ ̀ Thu hồi và sử dụng khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông (Bà Ria – Vung Tau). Dự an nay sử ̣ ̃ ̀ ́ ̀ dung khí đông hanh tư quá trinh khai thac dâu mỏ để sản xuất điện, khí hóa lỏng dùng trong ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ sinh hoạt và xăng. Chi phí thực hiện dự an là 73 triệu USD, dự kiên sẽ giảm 6,74 triệu tấn ́ ́ CO2 trong thời gian 10 năm. Tinh theo giá thị trường châu Âu hiện nay, 24 euro/1 tân CO2 thì ́ ́ dự án này có thể mang lại cho các bên tham gia dự án một khoản thu khổng lồ 202 triệu đô la M ỹ. Bên canh đo, 13 dự án khac đã được trình lên DNA chờ phê duyệt, 16 dự án và 10 ý tưởng dự ̣ ́ ́ án đang được xây dựng. Như vây số lượng cac ý tưởng và dự an nay nêu được phê duyêt và ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ triên khai không hề it, chưa kể mới chỉ tâp trung vào môt số lĩnh vực phổ biên cua cac nganh ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ năng lượng, xử lý chất thải và lâm nghiệp, hoan toan có thể mở rông sang nhiêu linh vực khac. ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2