Cơ chế tự nhân đôi NST

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
303
lượt xem
61
download

Cơ chế tự nhân đôi NST

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đại cương về nhiễm sắc thể - Chức năng của NST - Cơ chế di truyền của NST + Cơ chế nguyên phân + Cơ chế giảm phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ chế tự nhân đôi NST

 1. C¬ chÕ tù nh©n ®«i cña nhiÔm s¾c thÓ
 2. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ 1.1 ë SV cã nh©n chÝnh thøc * H×nh th¸i NST Bé NST cña ng−êi (nam) Bé NST cña ruåi giÊm (c¸i)
 3. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ 1.1 ë SV cã nh©n chÝnh thøc * H×nh th¸i cÊu tróc NST ThÓ ®¬n béi ThÓ l−ìng béi
 4. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ 1.1 ë SV cã nh©n chÝnh thøc * H×nh th¸i
 5. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ 1.1 ë SV cã nh©n chÝnh thøc * CÊu tróc NST
 6. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ 1.1 ë SV cã nh©n chÝnh thøc * H×nh th¸i cÊu tróc NST - S¬ ®å vÞ trÝ c¸c ph©n tö histon trong octamer cña nucleosome - CÊu t¹o cña nuclª«som -Phøc hîp nuclcªoprotein cuén l¹i thμnh NST
 7. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ II. C¬ chÕ tù nh©n ®«i cña nhiÔm s¾c thÓ Kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i Chøa th«ng tin DT
 8. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ II. Chøc n¨ng cña NST C¬ chÕ tù nh©n ®«i cña nhiÔm s¾c thÓ
 9. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ II. Chøc n¨ng cña NST III. C¬ chÕ di truyÒn cña nhiÔm s¾c thÓ 3.1 C¬ chÕ nguyªn ph©n
 10. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo I. §¹i c−¬ng vÒ nhiÔm s¾c thÓ II. Chøc n¨ng cña NST III. C¬ chÕ di truyÒn cña nhiÔm s¾c thÓ 3.2 C¬ chÕ gi¶m ph©n
 11. C¬ së vËt chÊt vμ c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é tÕ bμo Chu k× sinh s¶n ë ng−êi NST cña loμi ®−îc æn ®Þnh trong c¸c thÕ hÖ nhê sù kÕt hîp 3 qu¸ tr×nh Nguyªn ph©n, gi¶m ph©n vμ thô tinh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản