intTypePromotion=1

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 1

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
333
lượt xem
167
download

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bê tông (gốc từ béton trong tiếng Pháp) là một loại đá nhân tạo, được hình thành bởi việc trộn các thành phần: Cốt liệu thô, cốt liệu mịn, chất kết dính,... theo một tỷ lệ nhất định. Trong bê tông, chất kết dính (xi măng + nước, nhựa đường, phụ gia...) làm vai trò liên kết các cốt liệu thô (đá, sỏi,...đôi khi sử dụng vật liệu tổng hợp trong bê tông nhẹ) và cốt liệu mịn (thường là cát, đá mạt, đá xay,...) và khi đóng rắn, làm cho tất cả thành một khối cứng như đá....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 1

 1. 0
 2. Vi n khoa h c và công ngh xây d ng giao thông Trư ng ñ i h c GTVT Huuphamduy@gmail.com L I GI I THI U Bê tông là v t li u ch y u dùng trong xây d ng nhà, xây d ng c u, ñư ng. T l s d ng bê tông trong xây d ng nhà chi m kho ng 40%, xây d ng c u ñư ng kho ng 15% t ng kh i lư ng bê tông. Trong công ngh xây d ng hi n ñ i, bê tông thư ng b c l nhi u như c ñi m cơ b n như: cư ng ñ ch u kéo th p, kh i lư ng công trình bê tông c t thép l n, cư ng ñ ch u nén ch ñ t t i ña 50MPa...Vi c phát tri n bê tông và các phương pháp công ngh m i ñ tìm ra các bê tông ch t lư ng cao v i các tính năng ñ c bi t s cho phép sáng t o ra các k t c u xây d ng và công ngh xây d ng m i. Ngày nay bê tông ch t lư ng cao ñư c ng d ng ch y u cho các công trình có quy mô l n như các ngôi nhà nhi u t ng, các công trình bi n và các công trình giao thông (c u, ñư ng, h m). Cu n sách Công ngh bê tông và bê tông ñ c bi t do PGS.TS. Ph m Duy H u biên so n v i m c ñích giúp cho sinh viên, k sư tr có tài li u h c t p, tham kh o và làm quen v i các ki n th c v bê tông ñ c bi t. Sách ñư c vi t l n ñ u nên ch c ch n khó tránh kh i thi u sót. R t mong nh n ñư c nh ng góp ý, phê bình c a ngư i ñ c cho n i dung cu n sách ñư c hoàn thi n hơn trong l n tái b n. Nhà xu t b n xây d ng 1
 3. Môc lôc L i nói ñ u........................................................................................................... 1 2 M cl c Chương 1: Nh ng yêu c u v ch t lư ng và công ngh bê tông....................... 7 1. Khái ni m v v t li u, k t c u và công ngh ...................................................... 7 7 2. Yêu c u cơ b n v ch t lư ng bê tông 3 tr ng thái.......................................... 7 2.1. Bê tông tươi................................................................................................ 8 2.2. Tr ng thái bê tông m m............................................................................. 8 2.3. Tr ng thái tu i ban ñ u............................................................................... 9 2.4. Tr ng thái r n ch c..................................................................................... 11 3. Yêu c u v t li u.................................................................................................. 11 3.1. Xi măng...................................................................................................... 11 3.2. C t li u....................................................................................................... 12 3.3. Ph gia........................................................................................................ 13 3.4. Nư c tr n xi măng...................................................................................... 13 3.5. Thành ph n bê tông.................................................................................... 13 4. Yêu c u v công ngh bê tông........................................................................... 13 4.1. Cân ñong và nhào tr n................................................................................ 14 4.2. V n chuy n................................................................................................. 14 4.3. ð bê tông................................................................................................. 14 4.4. ð m bê tông............................................................................................... 14 4.5. Hoàn thi n b m t....................................................................................... 14 4.6. B o dư ng bê tông...................................................................................... 15 5. Ki m tra ch t lư ng và ñ m b o ch t 15 lư ng........................................................ 15 5.1. Ki m tra ch t lư ng bê tông....................................................................... 15 5.2. T i tr m cân ñong và nhào 15 tr n................................................................... 15 5.3. T i công trư ng........................................................................................... 16 5.4. Th m tra bê tông ñóng r n.......................................................................... 18 19 6. Yêu c u v bê tông ng l c 19 trư c........................................................................ 19 6.1. Nh ng yêu c u cơ b n................................................................................ 20 6.2. Ki m tra và ñánh giá giám ñ nh ch t lư ng ............................................... 21 Chương 2: Công th c thành ph n bê 23 tông.......................................................... 24 1. Các phương pháp th c nghi m thành ph n bê tông........................................... 26 1.1. L ch s thành ph n bê tông..................................................................... 26 1.2. Nghiên c u c a Feret.............................................................................. 26 1.3. Phương pháp mô ñun ñ nh c a 27 ABRAMS.......................................... 28 1.4. Thành ph n h t c a VALETTE.............................................................. 35 1.5. Phương pháp th c t ñư c ñơn gi n 36 hoá................................................. 2
 4. 37 2. Phương pháp lý thuy t v thành ph n bê 39 tông.................................................... 44 2.1. Phương pháp Fuller và 44 Thompson.......................................................... 44 2.2. ðư ng thành ph n h t hình Parabol....................................................... 45 2.3. Công th c thành ph n h t c a Bolomey................................................. 45 2.4. Phương pháp c a FAURY...................................................................... 49 3. Các phương pháp tính toán thành ph n bê tông hi n hành................................ 49 3.1. Phương pháp Bolomey-Skramtaev......................................................... 49 3.2. Phương pháp ACI (Vi n bê tông M ) ACI 211-1-91............................. 50 3.3. Phương pháp c a DREUX- 50 GORISSE..................................................... 51 4. T ng quát v phương pháp thi t k thành ph n bê 51 tông..................................... 52 4.1. M ñ u.................................................................................................... 52 4.2. V n ñ tiêu chu n................................................................................... 52 4.3. T i ưu hoá khung c t li u....................................................................... 53 4.4. Phương pháp l a ch n thành ph n thi t 55 k ............................................. 55 Chương 3: Bê tông 57 tươi......................................................................................... 57 1. L c gi a các phân t trong bê tông................................................................... 58 1.1. L c Culông............................................................................................. 60 1.2. L c Van Dec Van .................................................................................. 60 1.3. L c ñ y................................................................................................... 61 1.4. S hút và s ñ y k t 62 63 h p......................................................................... 63 2. S h p th (s hút)............................................................................................. 66 3. Cơ ch c a các h th ng keo.............................................................................. 67 3.1. Chuy n ñ ng Brown............................................................................... 67 3.2. Tính xúc bi n c a bê tông...................................................................... 67 3.3. ð nh t và ñ ch y – Mô hình 68 Bingham................................................ 69 3.4. Ho t ñ ng lưu bi n c a v t th ............................................................... 69 4. Tính ch t lưu bi n c a bê tông 69 tươi.................................................................... 70 5. Tính d ñ c a bê tông...................................................................................... 80 5.1. ð nh nghĩa tính d ñ ............................................................................. 90 5.2. Các nhân t nh hư ng ñ n tính công tác.............................................. 95 6. ð d o c a h n h p........................................................................................... 95 6.1. Các chương trình ñ u tiên v ñ 95 s t............................................................ 95 6.2. Phương trình có hàm s mũ – c a ñ s t.................................................... 96 7. ðo các ñ i lư ng lưu bi n.................................................................................. 3
 5. 96 8. S phân t ng .................................................................................................... 96 8.1. S không ñ ng nh t trong kh i bê tông..................................................... 96 8.2. Xác ñ nh tr ng thái phân t ng ................................................................... 96 9. Kh năng phân t ng........................................................................................... 97 9.1. ð nh nghĩa ................................................................................................ 100 9.2. ðo ñ phân t ng ........................................................................................ 100 10. Tính ñ ngnh t c a bê tông .............................................................................. 101 Chương 4: Công ngh ch t o bê 102 tông................................................................ 102 1. T ng quát........................................................................................................... 102 1.1. Cân ñong ................................................................................................... 103 1.2. Nhào tr n ................................................................................................. 106 1.3. V n chuy n bê tông .................................................................................. 106 1.4. ð m nén bê tông ...................................................................................... 106 2. Các phương pháp cơ h c khác c i thi n tính d ñ ........................................... 106 2.1. Công ngh ñ m nén bê tông.................................................................. 108 2.2. Công ngh cán....................................................................................... 108 2.3. Ép ra nư c.............................................................................................. 109 Chương 5: Ph gia bê tông................................................................................... 109 1. L ch s ............................................................................................................... 110 2. ð nh nghĩa, phân lo i ........................................................................................ 110 2.1. ð nh nghĩa.............................................................................................. 113 2.2. Phân lo i ................................................................................................ 114 2.3. Ph gia c i bi n tính lưu bi n và hàm lư ng khí .................................. 116 3. Các ph gia c i bi n ñông k t và c ng hoá....................................................... 119 4. Các ch t tăng s ñông 120 120 c ng................................................................................ 121 5. Các ch t làm ch m ñông c ng........................................................................... 123 6. Ph gia c i bi n ñ h b n ñ i v i các tác d ng v t lý hoá h c........................... 123 6.1.Ch t k nư c trong kh i bê tông................................................................. 123 6.2. S n ph m b o dư ng ................................................................................. 126 7. Ph gia siêu d o ................................................................................................ 127 8. Ph gia khoáng .................................................................................................. 128 8.1. Tro nh .................................................................................................. 128 8.2. X lò cao ................................................................................................ 130 8.3. Mu i silic ............................................................................................... 133 8.4. Tro tr u .................................................................................................. 134 8.5. Ph gia khoáng ho t tính Meta Caolanh ................................................ 135 Chương 6: Cư ng ñ bê tông 136 ............................................................................... 137 1. Cư ng ñ ch u nén c a bê tông ......................................................................... 139 2. Các y u t nh hư ng ñ n cư ng ñ c a bê tông xi măng 141 ................................ 142 2.1. T l N/X ............................................................................................... 4
 6. 143 2.2. T l gel/khoang tr ng........................................................................... 143 2.3. nh hư ng c a ñ r ng .......................................................................... 144 2.4. nh hư ng c a c t li u ........................................................................... 150 2.5. Quan h gi a cư ng ñ và th i gian ...................................................... 154 3. Cư ng ñ ch u kéo 156 ....................................................................................... 156 3.1. Cư ng ñ ch u kéo d c tr c ................................................................... 156 3.2. Cư ng ñ ch u kéo gián ti p .................................................................. 156 Chương 7: Bi n d ng ñàn h i, co ngót và t bi n c a bê tông 156 ........................ 157 1. M ñ u .............................................................................................................. 157 2. M i quan h ng su t bi n d ng ....................................................................... 157 3. Mô ñun ñàn h i ................................................................................................. 157 4. Quan h bi n d ng và ng su t khi kích l c hai hư ng .................................... 158 5. T bi n c a bê tông ........................................................................................... 159 5.1. Khái ni m v t bi n ............................................................................. 159 5.2. Các nhân t v t li u nh hư ng ñ n t bi n .......................................... 159 5.3. nh hư ng c a các tính ch t cơ lý c a xi măng ..................................... 160 5.4. nh hư ng c a ng su t và cư ng ñ ñ n t bi n ................................. 161 5.5. nh hư ng c a ñ m tương ñ i c a môi trư ng xung quanh 161 ................ 161 5.6. Nh ng nhân t nh hư ng khác ............................................................. 162 5.7. M i quan h gi a t bi n và th i gian ................................................... 162 5.8. B n ch t c a t bi n 163 ............................................................................... 163 5.9. Các nh hư ng c a t bi n ñ n k t c u bê tông 164 165 ..................................... 168 5.10. K t lu n v t bi n ................................................................................. 168 6.Co ngót c a bê tông xi măng 168 ............................................................................. 171 6.1. Khái quát ............................................................................................... 173 6.2. Co ngót khô t i tu i xác ñ nh ................................................................ 176 6.3. Co ngót c a m u th v a r n ch c v a m t nư c do bay hơi 178 ................. 178 6.4. Co ngót n i sinh ..................................................................................... 178 Chương 8: Bê tông ñ c bi t và phương pháp s n xu t ...................... .............. 178 1. Bê tông nh ...................................................................................... ................ 181 1.1. Khái ni m ............................................................................................. 183 1.2. Bê tông c t li u nh .............................................................................. 183 1.3. Bê tông b t khí ...................................................................................... 184 1.4. bê tông không h t m n ........................................................................... 184 2. Bê tông r t n ng................................................................................................. 184 2.1. Khái ni m.............................................................................................. 185 2.2. Các lo i b c x và m i nguy hi m......................................................... 5
 7. 186 2.3. Kh năng che ch n c a bê tông.............................................................. 186 2.4. Bê tông ch ng phóng x ........................................................................ 187 3. Bê tông c t s i................................................................................................... 188 3.1. Khái quát............................................................................................... 188 3.2. C t s i ñư c s d ng............................................................................. 188 3.3. Các nhân t nh hư ng ñ n tính ch t c a bê tông c t s i...................... 189 4. Bê tông Polyme................................................................................................. 189 4.1. Khái ni m............................................................................................... 190 4.2. Phân lo i bê tông Polyme....................................................................... 191 4.3. Bê tông th m 192 Polyme.............................................................................. 193 4.4. Bê tông xi măng 193 Polyme......................................................................... 195 4.5. Bê tông 195 Polyme....................................................................................... 195 4.6. Bê tông Polyme th m m t ph n và ph m t ngoài................................. 196 4.7. Tính ch t c a bê tông Polyme................................................................ 197 4.8. ng d ng c a bê tông PIC...................................................................... 203 5. Phương pháp thi công bê tông ñ c bi t.............................................................. 203 5.1. Thi công bê tông trong ñi u ki n khí h u nóng...................................... 204 5.2. Bơm hút bê tông..................................................................................... 204 5.3. V a phun và bê tông phun...................................................................... 204 5.4. ð m lăn bê tông..................................................................................... 204 Chương 9: Công ngh bê tông ch t lư ng 205 cao.................................................. 205 1. ð c tính, công th c và kh năng ng d ng bê tông ch t lư ng 207 207 cao................... 210 1.1. T ng quát v bê tông ch t lư ng cao...................................................... 211 1.2. Công th c bê tông ch t lư ng cao.......................................................... 213 1.3. Các ñ c tính bê tông ch t lư ng cao....................................................... 214 1.4. Phương pháp thi t k thành ph n........................................................... 219 1.5. Kh năng ng d ng................................................................................ 2. L a ch n thành ph n bê tông ch t lư ng cao..................................................... 2.1. Cư ng ñ yêu c u................................................................................... 2.2. Tu i c a bê tông.................................................................................... 2.3. Xác ñ nh t l N/X ho c N/ch t k t dính............................................... 2.4. Tính toán hàm lư ng ch t k t dính......................................................... 2.5. Xác ñ nh thành ph n c t li u.................................................................. 2.6. Xác ñ nh t l các ph gia hoá h c......................................................... 2.7. Các m tr n th ...................................................................................... 3. Công ngh ch t o bê tông ch t lư ng cao........................................................ 3.1. Gi i thi u chung..................................................................................... 3.2. Chu n b ................................................................................................. 6
 8. 3.3. Tr n........................................................................................................ 3.4. V n chuy n............................................................................................. 3.5. Các thao tác ñ ñ bê tông..................................................................... 3.6. B o dư ng bê tông.................................................................................. Chương 10: Bê tông t ñ m ............................................................................... 1. ð nh nghĩa ......................................................................................................... 2. ð nh nghĩa và phân lo i bê tông t ñ m ............................................................ 2.1. ð nh nghĩa ............................................................................................. 2.2. Phân lo i bê tông t ñ m ....................................................................... 3. Tính năng c a bê tông t ñ m ........................................................................... 3.1. Kh năng t ñ m c a bê tông t ñ m .................................................... 3.2. Cư ng ñ ch u nén ................................................................................. 3.3. Thí nghi m u n ..................................................................................... 4. V t li u ch t o bê tông t ñ m ......................................................................... 4.1. Xi măng ................................................................................................. 4.2. B t ñá vôi ............................................................................................... 4.3. Ph gia tăng d o .................................................................................... 5. L a ch n thành ph n bê tông t ñ m ................................................................ 5.1. Phương pháp chung ............................................................................... 5.2. L a ch n ki u bê tông t ñ m ............................................................... 5.3. Xác ñ nh t l thành ph n bê tông t ñ m ki u b t ............................... 5.4. Xác ñ nh t l thành ph n bê tông t ñ m d o ...................................... 5.5. Xác ñ nh t l thành ph n bê tông t ñ m ki u k t h p ........................ 6. S n xu t và ñ bê tông t ñ m ......................................................................... 7. Thi công và ki m soát quá trình thi công......................................................... Tài li u tham kh o .................................................................................................. CÁC T KHÓA 7
 9. Ph m Duy H u; Công ngh bê tông; Bê tông cư ng ñ cao; Bê tông ch t lư ng cao; Bê tông ñ c bi t, ð b n c a bê tông xi măng; Ch t lư ng bê tông; Lưu bi n c a bê tông; Ph gia bê tông; Bê tông t ñ m. 8
 10. Chương 1 NH NG YÊU C U V CH T LƯ NG VÀ CÔNG NGH BÊ TÔNG 1. Khái ni m v v t li u, k t c u và công ngh : Công trình xây d ng ph i ñư c thi công ñ m b o duy trì ñư c ch c năng làm vi c trong su t th i gian tu i th thi t k . K t c u ph i có kh năng ch ng l i t t c các tác ñ ng phát sinh trong thi công và trong quá trình làm vi c sau này và ph i có ñ ñ b n lâu v i chi phí b o trì th p nh t. Ph i xem xét theo m t h th ng sau: v t li u- k t c u- công ngh - ki m tra ch t lư ng. V t li u ph i tuân th nh ng yêu c u c a các tiêu chu n qu c gia và qu c t tương ng, nh m ñ m b o công năng yêu c u c a k t c u s ñư c duy trì trong su t th i gian tu i th thi t k . Có th ñư c phép s d ng nh ng v t li u khác so v i nh ng v t li u qui ñ nh c a các tiêu chu n qu c gia và qu c t ñang s d ng, khi ch ng t ñư c nh ng v t li u này có th ñáp ng các yêu c u công năng c a k t c u. ð i ngũ cán b thi công, ph i ñư c t ch c ñ ñ m b o hoàn thành vai trò và trách nhi m c a h ñã ñư c xác ñ nh ngay t khi b t ñ u D án. Công ngh thi công t i hi n trư ng ph i ñ t yêu c u công năng c a k t c u s ph i ñư c ñ m b o trong su t th i gian tu i th thi t k (s d ng). Trong quá trình thi công, c n ph i th c hi n các bi n pháp ki m tra ch t lư ng tho ñáng ñ ñ m b o r ng công năng c a v t li u k t c u và tiêu chu n c a l c lư ng thi công luôn ñ t ñư c yêu c u ñ ra. B n y u t trên khi ñư c k t h p s t o ra m t h th ng công ngh xây xây d ng t i ưu. Công ngh bê tông cũng ñi theo con ñư ng xem xét t ng h p ñó. Bê tông thông thư ng là bê tông ñư c dùng cho xây d ng thông thư ng, không bao g m các bee tông có ph gia ñ c bi t. Nh ng bê tông ñ c bi t là: Bê tông ch t lư ng cao, bê tông nh , bê tông kh i l n, bê tông c t s i, bê tông ñ m lăn, bê tông t ñ m, bê tông thi công dư i nư c, bê tông phun, bê tông lò ph n ng h t nhân. 2. Yêu c u cơ b n v ch t lư ng bê tông 3 tr ng thái: Bê tông ñư c s n xu t t i tr m tr n ho c hi n trư ng ph i ñáp ng các yêu c u ch t lư ng trong các tr ng thái sau ñây: Bê tông tươi, bê tông m m và bê tông r n ch c. Xem xét v ch t lư ng bê tông c n xem xét c ba tr ng thái trên. 2.1. Bê tông tươi Tr ng thái bê tông tươi là giai ño n tính t khi tr n xong t i lúc hoàn thành vi c ñ bê tông. Tính d ñ c a bê tông c n ñư c quy ñ nh cho m i kho ng th i gian thi công c th , trong ñó có tính ñ n công ngh thi công (bao g m c phương pháp ñ m) d ng k t c u ho c c u ki n, lo i bê tông, ti t di n c a chi ti t k t c u. Phương pháp thí nghi m 9
 11. t t ñ i v i tính d ñ ph i là phương pháp có th ñánh giá ñư c kh năng bi n d ng và ñ phân li và kh năng ch ng d n tách c t li u. Bê tông tr ng thái h n h p - bê tông tươi ph i có tính d ñ t t ñ d dàng l p ñ y khuôn khi dùng ñ m thông thư ng. T c ñ suy gi m tính d ñ ph i n m trong gi i h n cho phép ñ gi ñư c tính d ñ yêu c u trong su t quá trình thi công bê tông. Tính d ñ t t nghĩa là: Có kh năng bi n d ng ho c t ch y phù h p v i phương pháp thi công c th . Không có hi n tư ng phân t ng (d n, tách c t li u l n) trong các khu v c ván khuôn khi ñ bê tông. Phương pháp thí nghi m thông d ng là th ñ s t bê tông, ñ s t ph i ñư c duy trì trong m t quãng th i gian thích h p ñ i v i m i bi n pháp thi công. Hi n không có phương pháp tiêu chu n ñ xác ñ nh ñ phân li c a h n h p bê tông. Phương pháp ñơn gi n và ti n d ng nh t có th là quan sát kh i bê tông ñã th ñ s t và ñánh giá ñ phân li thông qua s ñ ng nh t c a bê tông. Bê tông c n có ñ ñ dính ñ trong trư ng h p có ñ s t th p thì các h t c t li u s không b tách kh i kh i bê tông khi th ñ s t. ð i v i h n h p bê tông có ñ s t cao ho c bê tông ch y thì ph i không th y xu t hi n vành r ng xi măng ho c vành nư c ch y xung quanh kh i bê tông th ñ s t. ð i v i bê tông t ñ m c n ph i làm thí nghi m v kh năng bê tông l t qua không gian c t thép. 2.2. Tr ng thái bê tông m m Tr ng thái bê tông m m là giai ño n t sau khi ñ bê tông t i lúc k t thúc ninh k t. Cho dù bê tông có th t t nhưng hi n tư ng lún s t và co m m v n có th x y ra là do th c t thi công kém. ðánh giá bê tông trong tr ng thái m m theo hai ch tiêu sau: + Th tích tách nư c c a bê tông tiêu chu n ph i không l n hơn giá tr ñã ñư c qui ñ nh (tính b ng % th tích m u bê tông. + M c lún s t c a m u bê tông tiêu chu n ph i không l n hơn giá tr ñã ñư c qui ñ nh (tính b ng % chi u cao m u bê tông). N u m u bê tông có giá tr lún s t nh như qui ñ nh thì có th ngăn ng a ñư c s co m m b ng cách gi cho bê tông không b m t nư c do hay b bay hơi qua b m t h bê tông Bê tông tr ng thái còn m m ph i có nh ng ñ c trưng yêu c u sau ñây: - Không có ho c có r t ít hi n tư ng tách nư c. - Không có ho c có r t ít hi n tư ng lún s t. - H n ch ñư c co m m. - Có tính hoàn thi n b m t t t 2.3. Tr ng thái tu i ban ñ u(s m) 10
 12. Tr ng thái tu i ban ñ u là tr ng thái c a bê tông trư c khi ñ t ñư c cư ng ñ ñ c trưng. Trư ng h p tr ng thái bê tông tu i 3, 7 ngày ñ u ñư c coi là tr ng thái tu i ban ñ u Bê tông trong tr ng thái tu i ban ñ u ph i có nh ng ñ c trưng yêu c u sau: Co ngót t sinh, n u không th tránh ñư c thí không ñư c quá l n ñ n m c gây ra bi n d ng phá ho i trong nh ng chi ti t liên k t c a k t c u. Bi n d ng t co tuy n tính c a m t m u bê tông tiêu chu n không b ghìm gi ph i không l n hơn giá tr ñư c quy ñ nh (tính b ng % chi u dài ban ñ u c a m u bê tông). Quá trình tăng nhi t ñ trong bê tông c n ph i ñư c ki m soát ñ tránh ng su t ph thêm do nhi t ñ có th d n ñ n n t ho c bi n d ng bên trong ho c m t ngoài k t c u. ð chênh l ch nhi t ñ l n nh t bát kỳ 2 ñi m nào trong kh i bê tông ph i không ñư c l n hơn m t giá tr qui ñ nh (tính b ng 0C). ð chênh l ch nhi t ñ l n nh t có th ñư c ñánh giá b ng m t phương pháp th quá trình nâng ño n nhi t c a m t m u bê tông tiêu chu n trong m t ñi u ki n môi trư ng tiêu chu n. Cư ng ñ tu i ban ñ u c a bê tông c n ph i ñ l n ñ ch u ñư c các t i tr ng ñã ñư c qui ñ nh sau khi tháo ván khuôn. Thư ng ñó là t i tr ng tĩnh và t i tr ng ñ ng trong quá trình thi công. Cư ng ñ c a bê tông thư ng ñư c bi u th b ng cư ng ñ nén tu i 3 ngày ho c 7 ngày (R3 ho c R7). V i trình ñ v t li u và công ngh Vi t Nam ta nên ch n R7 ngày. 2.4. Tr ng thái r n ch c Bê tông trong tr ng thái r n ch c ph i có nh ng ñ c tính t t, t n t i trong th i gian dài. Có 10 ñ c tính này ñư c mô t chi ti t dư i ñây: 2.4.1. ð c tính cơ h c ð c tính cơ h c bao g m cư ng ñ và mô ñun ñàn h i. Cư ng ñ bê tông ph i ñ l n ñ ch u ñư c ng su t phát sinh do các t i tr ng thi t k v i m t h th ng an toàn thích h p. Mô ñun ñàn h i v t li u bê tông ph i không nh hơn giá tr dùng trong thi t k k t c u. C n quan tâm ñ n v n ñ mô ñun ñàn h i ñ ng. Cư ng ñ ñ c trưng c a bê tông ñã ñóng r n thư ng ñư c ñánh giá thông qua cư ng ñ nén phá ho i m u tu i 28 ngày, ho c b ng phương pháp quy ñ nh khác cho nh ng ñi u ki n riêng (các phương pháp không phá hu ). Cư ng ñ và ñ ch ng th m c a bê tông ñã ñóng r n ph thu c vào t l N/X, lo i xi măng, lư ng h xi măng, ñi u ki n b o dư ng, cũng như lo i và lư ng dùng các ph gia và c t li u. 2.4.2. ð b n lâu Các ñ c trưng b n lâu có liên quan c a bê tông ph i ñ t ñư c cho th i gian làm vi c lâu dài và ph thu c vào môi trư ng s d ng. Nh ng ñ c trưng sau ñây ph i ñư c xem xét theo ñi u ki n môi trư ng xung quanh m t ngoài bê tông. ð n trong ñi u ki n m ư t. Bê tông không ñư c n thêm trong ñi u ki n m ư t: ð n tuy t ñ i c a bê tông trong m t thí nghi m ngâm nư c ph i không ñư c quá l n ñ n m c gây nh hư ng b t l i cho các chi ti t lân c n. ð n tuy n tính c a 11
 13. m t m u bê tông tiêu chu n, ph i không ñư c l n hơn m c giá tr ñã ñư c qui ñ nh (tính b ng % chi u dài ban ñ u c a m u bê tông) trong m t kho ng th i gian qui ñ nh. Hàm lư ng SO3 c a xi măng và các v t li u thay th xi măng là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây ra n bê tông trong nh ng nguyên nhân chính gây ra n bê tông trong ñi u ki n ư t. Co khô. Bê tông không ñư c có lư ng co khô quá l n, d n ñ n xu t hi n v t n t có th nhìn th y. Tuỳ theo yêu c u c th c a m i qu c gia, lư ng co khô tuy t ñ i c a m t m u bê tông tiêu chu n, tính theo s thay ñ i chi u dài tuy n tính trong m t ñi u ki n khô tiêu chu n liên t c, ph i không ñư c l n hơn giá tr ñư c quy ñ nh (tính b ng micro bi n d ng). 2.4.3. Cácbonat hoá. Tuỳ theo yêu c u c th c a m i qu c gia, chi u dày l p bê tông b cacbonat hoá trên m u bê tông tiêu chu n, thí nghi m b ng phương pháp nhanh tiêu chu n, ph i không ñư c l n hơn m c giá tr ñã ñư c quy ñ nh (tính b ng mm) trong m t giai ño n thí nghi m xác ñ nh. Giá tr quy ñ nh ñư c xác l p ñ m b o r ng: Quá trình cácbonat hoá s không ñ t t i v trí c t thép ngoài cùng trong k t c u bê tông trư c th i gian b o trì theo quy ñ nh thi t k ho c theo d ki n, ho c trư c khi h t tu i th thi t k . 2.4.4. Ăn mòn c t thép. ð th m th u nư c c a l p bê tông b o v t i c t thép ph i ñ nh ñ h n ch vi c xâm nh p c a nư c, các khí và ion nh m b o v c t thép trong bê tông. ð th m th u c a m u bê tông ph i không ñư c l n hơn m c giá tr ñã ñư c quy ñ nh (tính b ng cm3/cm2/sec). Giá tr l n hơn có th ñư c quy ñ nh cho l p bê tông b o v dày hơn. Giá tr ch d n ñư c xác ñ nh sao cho ñ m b o r ng hàm lư ng clorit s không cao hơn m c gi i h n cho phép t i v trí c t thép ngoài cùng c a k t c u bê tông trư c th i gian b o trì theo quy ñ nh. B r ng v t n t ph i không ñư c l n hơn gi i h n cho phép trong thi t b k t c u trong môi trư ng xâm th c. Hàm lư ng các thành ph n hoá h c, khoáng v t c a xi măng như CaO và C3A là nh ng y u t nh hư ng chính ñ ñ m b o ch ng ăn mòn c t thép. Lo i xi măng, hàm lư ng xi măng và lư ng ph gia ph i ñư c l a ch n thích h p cho bê tông làm vi c tr c ti p trong môi trư ng xâm th c. 2.4.5. Ph n ng ki m – c t li u. Bê tông ph i không có nguy cơ ph n ng ki m-silic ho c ph n ng ki m- cácbonat. N u có nguy cơ ph n ng ki m –c t li u thì hàm lư ng ki m trong xi măng ph i không ñư c l n hơn m c giá tr quy ñ nh ho c ph i dùng xi măng h n h p (có thêm mu i silic, tro bay ho c x lò cao…). 2.4.6. ð hao mòn. Bê tông không b hao mòn m c nghiêm tr ng trong su t tu i th thi t k . Yêu c u v ch ng hao mòn c a bê tông ph thu c vào d ng k t c u ho c chi ti t và vào ñi u ki n môi trư ng m t ngoài bê tông, ch t lư ng xi măng và c t li u làm bê tông. 12
 14. 2.4.6. n ñ nh Sulfat. Bê tông ph i ñ ñ b n sulfat. Tuỳ theo yêu c u c th c a m i qu c gia, ñ n c a m t m u bê tông tiêu chu n cho m t thí nghi m tiêu chu n v ñ n sulfat ph i không ñư c l n hơn m c giá tr ñã ñư c quy ñ nh (tính b ng % chi u dài ban ñ u c a m u bê tông) trong m t giai ño n thí nghi m xác ñ nh. 2.4.7. n ñ nh hoá ch t. Bê tông s d ng ph i ñ c ng và b n ch ng l i các tác ñ ng hoá ch t như tác ñ ng c a a xít và mu i. Ph n trăm kh i lư ng b m t so v i kh i lư ng ban ñ u c a bê tông trong m t thí nghi m tiêu chu n ph i nh hơn m c giá tr ñã ñư c quy ñ nh. 2.4.8. ð b n ñóng băng và tan băng. Bê tông ph i ch u ñư c s chu kỳ ñóng băng tan băng t i thi u trong m t thí nghi m, trong ñó mô ñun ñàn h i không nh hơn s % ñã ñư c quy ñ nh so v i giá tr ban ñ u (m c ñ gi m th p). 2.4.9. ð suy gi m do sinh v t. Ph i có m t gi i h n t n th t cư ng ñ tính b ng % so v i cư ng ñ ban ñ u trong m t thí nghi m nhanh t c ñ suy gi m cư ng ñ do sinh v t. 3. Yêu c u v t li u V t li u s d ng ñ làm bê tông ph i không ñư c x y ra b t kỳ hi u ng có h i nào ñ n ch t lư ng c a bê tông. Ch t lư ng c a v t li u ph i ñáp ng ñư c tiêu chu n công nghi p c a m i nư c ho c tiêu chu n qu c t . Vi t Nam ph i th o mãn TCVN và TCN (tiêu chu n ngành). 3.1. Xi măng Xi măng dùng ñ làm bê tông ph i không gây ra b t kỳ hi u ng có h i nào ñ n ch t lư ng c a bê tông. Ch t lư ng xi măng dùng ñ s n xu t bê tông ph i ñáp ng ñư c yêu c u tiêu chu n công nghi p c a m i qu c gia, ho c c a m t tiêu chu n qu c t . - Xi măng ñư c phân ra các lo i chính g m có: Xi măng Pooc lăng (xi măng pooc lăng thư ng, xi măng ñóng r n nhanh, xi măng ñóng r n c c nhanh, xi măng b n sulfat, xi măng ít to nhi t và xi măng ít ki m), xi măng h n h p (xi măng pooc lăng x , xi măng pooc lăng tro bay và xi măng puzơlan), xi măng b n nhi t ñ cao (xi măng alumin), xi măng gi ng khoan d u, xi măng màu (tr ng và các lo i khác). - C n ph i l a ch n lo i xi măng thích h p sau khi ñã xem xét lo i quy mô, v trí, môi trư ng xung quanh và phương pháp thi công, cũng như ñi u ki n th i ti t và mùa khí h u. 13
 15. 3.2. C t li u Ch t lư ng c a c t li u l n ph i th o mãn yêu c u v thành ph n, ñ s t, cư ng ñ và các yêu c u tiêu chu n qu c gia ho c m t tiêu chu n qu c t thích h p. Kích thư c l n nh t c a c t li u ph i ñư c quy ñ nh phù h p v i lo i k t c u, kích thư c gi a các c nh khuôn và kho ng cách nh nh t gi a các c t li u thanh. Xu th hi n nay là gi m ñư ng kính c t li u l n ñ tăng cư ng s ñ ng nh t và tránh các ng su t c c b trong kh i bê tông. C t li u nh dùng làm bê tông ph i không ñư c gây b t c hi u ng có h i nào ñ n ch t lư ng bê tông và không làm tăng lư ng xi măng trong bê tông. C t li u nh ph i c ng, b n, ñ cư ng ñ , s ch và thành ph n h t thích h p. Theo ba tiêu chu n thích h p. S có m t c a các ch t có h i như b i rác, bùn, ch t h u cơ, clorit ho c b t kỳ các ch t có h i nào khác v i kh i lư ng không ñư c l n hơn gi i h n cho phép. C n ki m tra và làm thí nghi m c t li u nh tho mãn ñ y ñ các yêu c u, nh ng ñi u ki n quy ñ nh. 3.3. Ph gia 3.3.1. Ph gia khoáng Các ph gia khoáng dùng ñ làm bê tông ph i không gây ra hi u ng có h i cho ch t lư ng bê tông, ph i tho mãn yêu c u tiêu chu n qu c gia ho c c a m t tiêu chu n qu c t thích h p. Ph gia khoáng là các ph gia thư ng d ng b t và ñư c thêm vào lúc cân ñong nh m nâng cao m t s tính ch t c a bê tông và có th ñư c phân ra 2 lo i sau ñây: Ph gia có ho t tính puzơlan như: x ho t tính, tro bay, silicaphum, tro núi l a, ñ t ñiatômít và m t s ñá phi n sét ho c ñ t sét t nhiên ho c là ñã ñư c gia nhi t… Ph gia không có ho t tính puzơlan như ñá qu c ñ p nh , cát silic, ñá vôi ñôlômit ho c ñá vôi can xi, ñá granit và các lo i b i ñá khác, không ñư c gây ra các tác nhân gây n làm m t n ñ nh th tích c a bê tông. Ph gia khoáng có nh hư ng ñ n tính ch t v t lý c a h n h p bê tông tươi ñ n cư ng ñ , các tính ch t cơ h c, tính ch t hoá h c, tính ch t bi n ñ i theo th i gian c a bê tông ñã ñóng r n. Vì v y ch t lư ng và lư ng dùng ph gia ñư c thí nghi m và ki m ch ng trư c. Khi c t li u nh không có ñ kích c thì có th dùng ph gia khoáng ñ tăng thêm các tính năng d ñ , d san g t và d hoàn thi n. Trong các trư ng h p này, vi c dùng m t lo i ph gia có t di n tích l n như xi măng ph i không làm tăng hàm lư ng nư c yêu c u c a bê tông. 3.3.2. Ph gia hoá h c Ph gia hoá s d ng ñ làm bê tông không ñư c gây ra b t kỳ hi u ng nào có h i ñ n ch t lư ng bê tông. 14
 16. Ch t lư ng ph gia hoá dùng ñ ch t o bê tông ph i ñáp ng ñư c yêu c u c a tiêu chu n qu c gia c a m i nư c ho c m t tiêu chu n qu c t . Ph gia hoá là các ph gia thư ng d ng l ng (r t ít khi d ng c ng), và có th cho vào bê tông c vào lúc tr n l n lúc ñ ñ nâng cao tính ch t khác c a bê tông, như tính d ñ , hàm lư ng b t khí và ñ b n lâu và ñư c tính theo hàm lư ng xi măng. Ph gia hoá g m có các ph gia gi m nư c (ph gia gi m nư c thông thư ng và ph gia gi m nư c cao) ph gia ch m ninh k t, ph gia h tr bơm, tác nhân dính, ch t c ch ăn mòn… Ph gia ch a các ch t có h i như ion clorit, ki m và sulfat có th gây ra hi u ng x u ñ i v i bê tông và c t thép. Lư ng dùng c a các ch t này c n ph i ñư c h n ch . - M i ph gia ch ñư c dùng sau khi ñã có s ñánh giá ñ minh ch ng r ng nó s không có hi u ng có h i ñén ch t lư ng c a bê tông d ki n. Vi c ñánh giá này là quan tr ng trong nh ng trư ng h p sau ñây: + S d ng lo i xi măng ñ c bi t + S d ng nhi u lo i ph gia + Cân ñong và nhào tr n nhi t ñ cao hơn ho c th p hơn nhi t ñ quy ñ nh. - S tương thích c a ph gia thư ng thay ñ i do các y u t như hàm lư ng nư c, lo i xi măng, lo i và c h t c t li u, phương pháp và ñ dài th i gian nhào tr n. C n làm nhi u thí nghi m ñ ch n các c p tương thích này. 3.4. Nư c tr n xi măng Nư c tr n bê tông ph i không ñư c ch a m t lư ng b t l i các ch t có h i, s tác ñ ng x u ñ n ch t lư ng bê tông tr ng thái tươi, tr ng thái tu i ban ñ u, tr ng thái ñóng r n và tr ng thái lâu dài c a bê tông và c t thép. Nhi t ñ nư c tr n ph i không quá th p ho c quá cao (50C ÷ 350C). C n lưu ý ñ n các v n ñ sau: Nư c ng m có th ch a các ch t có h i như: sulfat và ion clorit Nư c h và nư c sông có th ch a các ch t th i công nghi p và lư ng l n ñ t sét và các ch t khác. Các ch t này có th tác ñ ng x u ñ n ch t lư ng bê tông và c t thép. Nư c ven bi n và nư c bi n thư ng có ch a sulfat, ion clorit và các ion khác có th gây n bê tông và ăn mòn c t thép, gi m cư ng ñ bê tông. Ch nên s d ng nư c bi n trong các lo i bê tông cư ng ñ r t th p và không s d ng c t thép. 3.5. Thành ph n bê tông Thành ph n bê tông ph i ñư c tính toán thi t k d a trên các tính ch t ñ c trưng c a bê tông và s sai khác ch t lư ng t i công trư ng thi công. V v y c n tính toán thi t k b ng cư ng ñ yêu c u trong phòng thí nghi m (fyc) ho c cư ng ñ yêu c u t i công trư ng (fcc) có th l y g n ñúng fyc=1,25 fc; fcc=0.9 fyc. Thành ph n bê tông ph i ñư c tính toán ñ ñ t ñư c các tính ch t c a bê tông. Ch t lư ng bê tông không ch ph thu c vào ch t lư ng c a các v t li u thành ph n và quá trình thi công mà còn ph thu c vào s lư ng c a m i v t li u thành ph n. 15
 17. Hàm lư ng nư c là m t y u t r t quan tr ng. Nó nh hư ng ñ n ch t lư ng bê tông tr ng thái bê tông tươi và tr ng thái bê tông ñã ñóng r n và ñ n công năng lâu dài c a bê tông. Hàm lư ng nư c cho m i m c d ñ thích h p ph i càng ít càng t t. Vì hàm lư ng nư c th p s gi m b t nguy cơ sinh n t và co khô nhưng l i tăng cư ng ñ , ñ ch ng th m và ñ b n c a bê tông. Cư ng ñ nén thư ng ñư c dùng làm cư ng ñ ñ c trưng cho t t c các lo i bê tông. Cư ng ñ u n cũng là m t thu c tính quan tr ng khi bê tông ñư c dùng trong vi c xây d ng bê tông l p m t. Cư ng ñ bê tông t l ngh ch v i t l N/X. Khi thi t k thành ph n bê tông, c n ph i xem xét ñ n m t th c t là: Ch t lư ng c a các v t li u thành ph n luôn thay ñ i và có s khác nhau gi a ch t lư ng bê tông trong phòng thí nghi m v i hi n trư ng (10-15%). 4. Yêu c u v công ngh bê tông 4.1. Cân ñong và nhào tr n - Phương pháp cân ñong chính xác và nhào tr n bê tông thích h p v i ñi u ki n c th c a k t c u và ñ c tính công trình. Sai s cân ñong v t li u ph i n m trong gi i h n cho phép. Nhào tr n ph i t o ñư c h n h p ñ ng nh t và ñư c th c hi n trong các thi t b qui ñ nh v i th i gian tr n qui ñ nh. Khi s d ng các ph gia, c n xem xét ki n ngh qui trình nhào tr n c a ngư i s n xu t. 4.2. V n chuy n Vi c v n chuy n bê tông tươi không ñư c ñ d n t i các hi n tư ng sau: - Phân ly - M t các v t li u thành ph n trong h n h p bê tông - M t ñáng k tính d ñ - Tăng ñáng k nhi t ñ h n h p bê tông Gi i h n th i gian v n chuy n h n h p bê tông c n th o mãn ñư c quy ñ nh v th i gian ninh k t c a xi măng và bê tông. 4.3. ð bê tông - Bê tông c n ph i ñư c ñ sao cho gi ñư c tính ñ ng nh t, ñ y h t khuôn, ñ m b o tính toàn kh i, không xu t hi n v t n t. C n chú ý khi ñ bê tông sao cho không làm chuy n d ch các c t thép thanh ra kh i v trí ñã quy ñ nh. Chi u cao ñ t do c a h n h p không ñư c cao hơn m c quy ñ nh. ð ñ m có hi u qu chi u dày m i l p ñ bê tông ph i không cao hơn m c quy ñ nh 16
 18. C n ph i có gi i pháp ñ c bi t khi ñ bê tông trong ñi u ki n th i ti t nóng ñ tránh b m t nư c nhanh. Bi n pháp ch y u là gi m nhi t ñ bê tông và b o dư ng h p lý. 4.4. ð m bê tông C n ph i ñ m t t ñ ñ m b o ñ ch t và tính ñ ng nh t c a bê tông, không làm ch y m t nư c xi măng ra kh i khuôn, th i gian ñ m thích h p, th i gian quá ng n làm cho bê tông không ñ ch t, quá dài gây phân t ng bê tông, làm m t khí cu n, s t t p nư c ho c khí. ð m không ñúng thi t k thi công s t o ra nh ng ch r ng trong bê tông, h ng ván khuôn và sai l ch c t thép. Năng lư ng ñ m thích h p, c n qui ñ nh v th i gian ñ m, kho ng không gian ñ m và công su t máy ñ m. 4.5. Hoàn thi n b m t Vi c hoàn thi n b m t ph i ñ m b o t o ñư c b m t ph ng ñ p và b lâu, ñ m b o ñư c tính liên t c c a m ch ng ng thi công. Vi c hoàn thi n bê tông ph i ñ m b o không gây ra các v t n t bê tông, không t o ra l p h xi măng trên b m t bê tông làm gi m kh năng ch u mài mòn, không t o ra b m t x p, có b t ho c r t ong, không gây ra hi u ng không có l i cho k tc u 4.6. B o dư ng bê tông B o dư ng c n ph i ñư c ti n hành ñúng m c ñ ñ m b o r ng b m t và ch t lư ng bê tông s ñ t ñư c tiêu chu n thi t k , c n ph i ñư c ti n hành ngay sau khi bê tông b phơi ngoài không khí và liên t c trong m t kho ng th i gian không ít hơn m c quy ñ nh t i thi u ñ ñ t cư ng ñ yêu c u. Nư c tư i b o dư ng bê tông không quá nóng có th tác ñ ng không l i ñ n ch t lư ng bê tông. M c ñích c a b o dư ng là tăng quá trình ñóng r n và ñ b n bê tông. ð ng th i cũng ngăn ng a s phát tri n c a các v t n t và các hi u ng có h i khác. Nhi t ñ nư c b o dư ng cao s tăng nhanh quá trình phát nhi t thu hoá và phát tri n cư ng ñ . Nhưng cư ng ñ v sau s b gi m. B o dư ng bình thư ng b ng nư c là cách t t nh t. Tuy nhiên các d ng b o dư ng khác như b o dư ng b ng hơi nư c và b o dư ng b ng Autoclav (h p trong áp l c cao) v n có th áp d ng tuỳ theo yêu c u ñ c tính riêng (thí d như phát tri n s m cư ng ñ theo d ki n). B o dư ng b ng cách b c kín k t c u bê tông c t thép ñư c áp d ng thay cho b o dư ng tư i nư c ñã ñ nh. Cách này cho phép gi hoàn toàn không cho nư c bay kh i bê tông trong giai ño n b o dư ng và ñ t ñư c cư ng ñ thi t k . 5. Ki m tra ch t lư ng và ñ m b o ch t lư ng. 5.1. Ki m tra ch t lư ng bê tông 17
 19. Ch t lư ng các v t li u thành ph n và tay ngh công nhân c n ph i ñư c ki m tra ñúng m c d ñ t ñư c ch t lư ng yêu c u c a bê tông Ch t lư ng bê tông ph i ñư c th nghi m theo tiêu chu n c a nư c s t i. H th ng ki m tra ch t lư ng v k thu t và t ch c c n ñư c thi t l p theo nh ng ñi u ki n c th c a m i qu c gia. Các k t qu thí nghi m do nhà cung c p bê tông c p thư ng không ñư c coi là gi i pháp chính t c ñ ki m tra và ñ m b o ch t lư ng. K t qu thí nghi m ph i do m t bên ñ c l p th ba cung c p. 5.2. T i tr m cân ñong và nhào tr n Vi c ki m tra ch t lư ng t i tr m c n ph i ñư c theo dõi ñ ñ m b o ch t lư ng và tính ñ ng nh t c u h n h p bê tông s n xu t ra. Vi c ki m tra ch t lư ng t i tr m ñư c ti n hành cho; Các v t li u thành ph n trư c khi cân ñong và nhào tr n; Bê tông trong và sau khi tr n. Nh ng gi i h n sai s v tính d ñ và cư ng ñ bê tông ph i ñư c quy ñ nh. Trong m t s trư ng h p hàm lư ng khí và Clorit trong h n h p bê tông ph i ñư c ki m tra. 5.3. T i công trư ng Ki m tra ch t lư ng bê tông trư c khi ñ t i công trư ng c n ñư c ti n hành. Ki m tra ch t lư ng t i công trư ng c n ñư c ti n hành ñ nh kỳ t lúc chu n b ván khuôn t i khi b o dư ng bê tông. Thí nghi m ki m tra ch t lư ng c n ph i ñư c ti n hành theo các phương pháp quy ñ nh trong tiêu chu n qu c gia ho c m t tiêu chu n qu c t ñư c ch p nh n. Trong trư ng h p c th ho c ñ ñáp ng nh ng yêu c u c th , các thí nghi m nhanh có th ñư c dùng coi như là nh ng thí nghi m chu n v ch t lư ng. 5.4. Th m tra bê tông ñóng r n Bê tông tr ng thái ñóng r n không ñư c có b t kỳ ch n t, r t ong ho c khuy t t t nào có th d n t i làm gi m cư ng ñ và ñ b n lâu. 6. Yêu c u v bê tông ng l c trư c Có nhi u phương pháp t o ng l c trư c khác nhau ñã và ñang ñư c áp d ng. Trong ph n này ch gi i thi u phương pháp trong ñó l c kéo căng ñư c t o ra b ng cơ h c thông qua h th ng bó thép căng và các neo. Phương pháp này ñư c phân ra hai ph m trù là: H th ng căng sau và h th ng căng trư c. H th ng căng sau cũng ñư c chia làm hai nhóm: Phương pháp có bám dính, nghĩa là các bó thép và bê tông ñư c dính k t v i nhau thành m t kh i b ng m t l p v a bơm; phương pháp không dính bám, ñây các bó thép căng và bê tông c a k t c u ñư c h p thành m t th th ng nh t, trong ñó d ng l c trư c ñư c gi b ng l c dính bám giưũa thép và bê tông. H th ng căng trư c ñư c dùng ch y u cho các s n ph m bê tông ñúc s n. 18
 20. 6.1. Nh ng yêu c u cơ b n Vi c l a ch n v t li u, ch t o, v n chuy n và l p ñ t bê tông ng l c trư c ph i ñư c ti n hành sao cho k t c u ñã ñư c hoàn thành ph i ñ t ñư c nh ng yêu c u thi t k v tính hi u qu , an toàn cư ng ñ , kh năng s d ng, kh năng d s a ch a và nh ng v n ñ v môi trư ng. 6.1.1. Yêu c u v t li u Các tính ch t c a bê tông, c t thép, thép kéo căng, ng gen, neo và nh ng v t li u có liên quan ph i phù h p v i tiêu chu n ho c nh ng quy ñ nh qu c gia ho c qu c t . Bê tông: Các tính ch t c n ki m tra ñ i v i bê tông ng l c trư c là: Cư ng ñ nén, cư ng ñ kéo vào th i ñi m truy n ng l c trư c và tu i 28 ngày, mô ñun ñàn h i, h s Poatxông, thay ñ i th tích do thay ñ i nhi t ñ , t bi n và co ngót. K t c u bê tông ng l c trư c thư ng ñòi h i bê tông có ch t lư ng cao hơn so v i yêu c u ñ i v i k t c u bê tông c t thép thông thư ng. ð ñ t ñư c ch t lư ng cao, c n thi t ph i tính toán thành ph n bê tông, tr n bê tông, ñ và b o dư ng bê tông m t cách c n th n. Trong công tác bê tông ng l c trư c, thép kéo căng, ng gen, c t thép thư ng và các neo thư ng ñư c ñ t gò bó trong nh ng không gian bê tông ch t h p. Thêm vào ñó bê tông quanh vùng neo ph i ch u ng su t c c b khá cao. Vì v y, bê tông c n ph i ñ d o và kích thư c l n nh t c a c t li u l n ph i tính toán c n th n ñ ñ m b o s ñ m ñ ch t bê tông xung quanh c t thép thông thư ng và thép kéo căng. V a bơm V a bơm trong bê tông ng l c trư c ñư c dùng b o v thép kéo căng không b ăn mòn. V a bơm và v t li u dùng ñ bơm ph i tho mãn nh ng yêu c u sau ñây: - Xi măng pooc lăng ph i tuân th tiêu chu n công nghi p ñ a phương. - Nư c tr n v a ph i s ch, không ch a các ch t có h i cho thép. - Ph gia ph i ñưa ñ n các tính năng cho v a v hàm lư ng nư c th p, có ñ ch y t t. 6.1.2. Yêu c u v công ngh Trư c khi ñ bê tông, v trí các bó thép căng ph i ñư c ki m tra l i t i các ti t di n ñ c trưng c a k t c u. Bê tông ph i ñư c ñ sao cho hàng l i c a bó thép căng và v trí c t thép thư ng không b thay ñ i. C n ñ c bi t chú ý khi ñ m bê tông các v trí neo bó thép căng. Các l r ng phía sau t m ñ m ph i ñư c s a ch a trư c khi ti n hành kéo căng. Các bó thép căng d ng l c và các ng gen ph i ñư c gìn gi ch c ch n b ng cách dùng ñ các giá ñ ñư c ñ t ñ mau sao cho v trí các bó thép căng ñư c gi u c ñ nh 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2