intTypePromotion=1

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 4

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
237
lượt xem
121
download

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt phần 4

 1. V G = K( d ) ho c log E.VE G0 Trong ñó : Go là h ng s phân tích: H s ñ c ng G b ng Go khi th tích ñ c theo ñơn v th tích nư c b ng không. Cũng v y, Go bi u th ñ s t c a nư c. M c dù ý nghĩa v t lý c a nó là th nào, Go ñ c l p v i các tính ch t c a v t li u ñ c và v i các t l tương ñ i c a các thành ph n c a h n h p. Các giá tr c a K ph thu c vào v t li u: ð i v i m t h n h p ñã cho K có th bi n ñ i v i các v t li u thành ph n và ñ i v i v t li u , nó ph thu c t l c t li u/ xi măng. B ng lý thuy t ta th y r ng ñ s t c a bê tông ph thu c vào hàm lư ng nư c, hàm lư ng ch t ñ n và t l nư c/xi măng. 6.3. Nh n xét v tính d o Th c nghi m ch ng t r ng có s tương t gi a ñ d o c a ñ t sét và tính d ñ c a bê tông ho c tính d phun như là chúng ta ñã xác ñ nh. Xem xét các t s sau ñây: Dính k t (ð d o c a ñ t sét) (Kh năng bi n d ng) B o t n s ñ ng nh t (Tính d ñ c a bê tông) (Tính d ñ ) Tính n ñ nh (Kh năng phun c a v a l ng) (ð ch y) Có th nh n th y r ng t s liên quan v i ngư ng c t và m u s liên quan v i ñ nh t d o. Th c nghi m ch ra r ng ñ i v i m t v t li u ñư c ch t o trong ñi u ki n ñã xác ñ nh, t s các h s lưu bi n như sau: τ 0 Ng−ong c¾t = [τ ]−1 = η § é nhít dÎo Tính d ñ là h ng s và quan h (τ, η’) là tuy n tính. Có kh năng tính toán tính d ñ theo ñ d c c a ñư ng th ng trong m t bi u ñ (τ, η’): ñ d c này s càng l n, khi ñ d o ho c tính d ñ càng cao. 7. ðo các ñ i lư ng lưu bi n Chúng ta v a th y r ng các ch t h , v a và bê tông có th ñư c ñ c trưng b ng m t s ñ i lư ng nào ñó: ngư ng c t, ñ dính, ñ nh t, ma sát bên trong. Không may là, s tách ly và vi c ño các ñ i lư ng này r t khó khăn và ph n l n các phương pháp ño t ng h p chúng l i ít ho c nhi u thành s ño c a ñ s t. 69
 2. T n t i nhi u phương pháp, tĩnh ho c ñ ng, luôn luôn là phương pháp kinh nghi m, nhưng trư c h t là có tính ch t th c ti n phù h p và ñư c ki m tra nhà máy và công trư ng. 7.1 ðo lưu bi n c a các huy n phù Chúng tôi s phân các phương pháp ño thành b n nhóm: - Các phương pháp ño ñ ch y b t (Xem chương 10). - Nh t k SMIDTH ñư c dùng nhà máy xi măng - Phép th ñ s t và phép th ñ ch y Hình 3.3. Phép th ñ ch y và ñ s t c a bê tông -D ok Các phương pháp xuyên: - Các ki u máy dò ñ s t (ví d máy dò TETMATER) - Kim VICAT ñ xác ñ nh s ñông k t c a h xi măng - Qu t KELLY ñ thí nghi m bê tông 70
 3. Hình 3.4. Qu t Kelly Các phương pháp xác ñ nh ñ ch y có ho c không có ch n ñ ng - Ph u MARSH ñư c dùng b i nh ng ngư i khai thác d u khí ñ thí nghi m bùn cho vi c khoan và trong bê tông t ñ m ho c bê tông. Phương pháp này cho phép ño ñ nh t bi u ki n, t c là ñ nh t c a ch t l ng Niutơn có cùng kh i lư ng th tích ch y trong cùng ñi u ki n. ðó không ph i là thí nghi m ch t ch , nhưng là phương pháp th c t hi n trư ng. Hình 3.5. Côn MARSH - Nh ng khuôn hình còn ñư c ch n ñ ng, ñ i v i bê tông, cũng cho phép ño ñ nh t bi u ki n trong khi có s phá ho i ñ dính gây nên b i ch n ñ ng. - D o k MEYNTER - ORTH v.v... 71
 4. 7.2. ðo và ñánh giá tính d ñ Chúng tôi ñã nh n xét r ng r t khó tách s ño các ñ i lư ng lưu bi n và r ng ph i tho mãn v i các s ño g p chung. Ngoài ra, ñ i v i bê tông, các s ño b nhi u b i d i r ng thành ph n h t. Ngư i ta có th ñ c trưng ñ ch y c a bê tông b ng ñ nh t c a nó dư i ch n ñ ng. Ngư i ta ñã xác ñ nh ñư c ch tiêu này t s ño th i gian ch y c a m t th tích bê tông nào ñó trong côn ch n ñ ng. Hình 3.6. Nh t k ki u VEE BEE ð n ñ nh c a bê tông d o có tương quan v i ngư ng c t. Ngư i ta có th ñ c trưng nó b ng phép th ñ ch y b t. Vi c ño này ñư c th c hi n b ng côn ABRAMS. 8. S phân t ng S phân t ng trong bê tông có nh hư ng l n ñ n tính ñ ng nh t c a bê tông. Vi c s d ng có tính ch t l m d ng ho c không ñư c kh ng ch t t các gi i pháp cho phép c i thi n tính d ñ c a bê tông có th d n t i thi u s ñ ng nh t do phân t ng. R t ph bi n là s phân t ng làm cho ch t lư ng bê tông ... Phân t ng là do thành ph n không h p lý thi u ch n ñ ng trong ho c là do h xi măng do rò r c a ván khuôn. S phân t ng c a bê tông tươi cũng có th x y ra khi tr n, khi chuyên ch , ñ m ch c v.v... 8.1. S không ñ ng nh t trong kh i bê tông. C n b o ñ m ñư c s phân b t t các thành ph n c u t o bê tông ñ t o ra ñ ñ ng nh t. S không ñ ng nh t trong kh i bê tông trong ph n l n các trư ng h p, xu t phát t các s khác nhau c a t tr ng gi a m t ph n là các h t c t li u l n và ph n kia là v a. ð i v i nh ng bê tông thông thư ng, t tr ng c a ñá b ng kho ng 2,6 và c a v a 72
 5. kho ng 2,1. Trong trư ng h p này, các h t l n l ng xu ng ñáy. Trong trư ng h p bê tông nh , hi n tư ng phân t ng là ngư c l i: các h t l n nh t là nh nh t có xu hư ng n i lên. Ki u phân t ng này không th hi n rõ ràng trên m t kh i bê tông ñã ñ khuôn, nhưng có các h u qu x u ñ i v i ph m ch t c a bê tông trong công trình. Trong các vùng ñ y bê tông b ch n ñ ng quá m c ch a nhi u ñá, ñ ñ c ch c tăng lên, nhưng l i d v . Bê tông như v y có th có cư ng ñ kéo nh hơn. Ngư c l i, trong vùng bê tông ch a nhi u v a, ñ ñ c ch c ñ i v i c t li u to gi m ñi và cư ng ñ nén cũng có th gi m. 8.2. Xác ñ nh tr ng thái phân t ng S phân t ng ñư c t o ra b i các thao tác công ngh ñem l i ñ ñ ng nh t th p c a h n h p bê tông tươi. C n ño ñư c s phân t ng này trên các m u v t li u ñư c l y ra t bên trong bê tông trong các pha khác nhau c a s n xu t và ñ bê tông. GORISSE ñ ngh phương pháp sau ñây: M Nguyên t c ño ñ phân t ng là xác ñ nh ñ giàu v a c a m u ñư c l y ra M +G M0 t máy tr n so sánh v i ñ gi u v a c a thành ph n , c a h n h p lý thuy t. M 0 + G0 L y bê tông t máy tr n ho c máy trư c khi ñ bê tông r i tách G (ñá > 5mm) và M (v a < 5cm) b ng sàng có ñư ng kính 38 (5mm) trong nư c nư c. Tính ñư c ñ phân t ng theo công th c: M ISO = M + G M0 M 0 +G 0 V i: M- tr ng lư ng c a v a trong m u (cát + xi măng + nư c c a bê tông) G- tr ng lư ng c a ñá > 5mm c a m u M0- tr ng lư ng c a v a (cát + xi măng + nư c c a bê tông) trong h n h p bê tông G0- tr ng lư ng c a ñá > 5mm trong h n h p bê tông. - N u IS0 b ng 1 (b ng sai s c a phép ño g n ñúng), h n h p gi ng như lý thuy t là không có phân t ng. - N u IS0 > 1, có s phân t ng do nhi u v a. - N u IS0 < 1, có s phân t ng do thi u v a. Th c t , giá tr c a ñ phân t ng thư ng nói chung nh hơn (kho ng 0,97). ði u này xu t phát t vi c mà m t m t ph n v a trong các cách thao tác, phân tích khác nhau và các thành ph n không hoàn toàn b ng nhau v tr ng lư ng. T th c nghi m ñư c th c hi n b i GORISSE ñ xem xét ñ phân t ng khi tr n, v n chuy n, ch n ñ ng có các k t qu sau: 73
 6. - Vi c tr n: ð ñánh giá s ñ ng nh t c a bê tông trong thùng c a máy tr n, ngư i ta có th l y ra các m u kho ng 20kg các giai ño n khác nhau c a th i gian ñ m t m tr n ra và ti p ti p ti n hành phân tích dư i nư c. - Ph u MARSH ñư c dùng b i nh ng ngư i khai thác d u khí ñ thí nghi m bùn cho vi c khoan và trong bê tông t ñ m ho c bê tông. Phương pháp này cho phép ño ñ nh t bi u ki n, t c là ñ nh t c a ch t l ng Niutơn có cùng kh i lư ng th tích ch y trong cùng ñi u ki n. ðó không ph i là thí nghi m ch t ch , nhưng là phương pháp th c t hi n trư ng. Hình 3.5. Côn MARSH - Nh ng khuôn hình còn ñư c ch n ñ ng, ñ i v i bê tông, cũng cho phép ño ñ nh t bi u ki n trong khi có s phá ho i ñ dính gây nên b i ch n ñ ng. - D o k MEYNTER - ORTH v.v... 7.2. ðo và ñánh giá tính d ñ Chúng tôi ñã nh n xét r ng r t khó tách s ño các ñ i lư ng lưu bi n và r ng ph i tho mãn v i các s ño g p chung. Ngoài ra, ñ i v i bê tông, các s ño b nhi u b i d i r ng thành ph n h t. Ngư i ta có th ñ c trưng ñ ch y c a bê tông b ng ñ nh t c a nó dư i ch n ñ ng. Ngư i ta ñã xác ñ nh ñư c ch tiêu này t s ño th i gian ch y c a m t th tích bê tông nào ñó trong côn ch n ñ ng. 74
 7. Hình 3.6. Nh t k ki u VEE BEE ð n ñ nh c a bê tông d o có tương quan v i ngư ng c t. Ngư i ta có th ñ c trưng nó b ng phép th ñ ch y b t. Vi c ño này ñư c th c hi n b ng côn ABRAMS. 8. S phân t ng S phân t ng trong bê tông có nh hư ng l n ñ n tính ñ ng nh t c a bê tông. Vi c s d ng có tính ch t l m d ng ho c không ñư c kh ng ch t t các gi i pháp cho phép c i thi n tính d ñ c a bê tông có th d n t i thi u s ñ ng nh t do phân t ng. R t ph bi n là s phân t ng làm cho ch t lư ng bê tông ... Phân t ng là do thành ph n không h p lý thi u ch n ñ ng trong ho c là do h xi măng do rò r c a ván khuôn. S phân t ng c a bê tông tươi cũng có th x y ra khi tr n, khi chuyên ch , ñ m ch c v.v... 8.1. S không ñ ng nh t trong kh i bê tông. C n b o ñ m ñư c s phân b t t các thành ph n c u t o bê tông ñ t o ra ñ ñ ng nh t. S không ñ ng nh t trong kh i bê tông trong ph n l n các trư ng h p, xu t phát t các s khác nhau c a t tr ng gi a m t ph n là các h t c t li u l n và ph n kia là v a. ð i v i nh ng bê tông thông thư ng, t tr ng c a ñá b ng kho ng 2,6 và c a v a kho ng 2,1. Trong trư ng h p này, các h t l n l ng xu ng ñáy. Trong trư ng h p bê tông nh , hi n tư ng phân t ng là ngư c l i: các h t l n nh t là nh nh t có xu hư ng n i lên. Ki u phân t ng này không th hi n rõ ràng trên m t kh i bê tông ñã ñ khuôn, nhưng có các h u qu x u ñ i v i ph m ch t c a bê tông trong công trình. Trong các vùng ñ y bê tông b ch n ñ ng quá m c ch a nhi u ñá, ñ ñ c ch c tăng lên, nhưng l i d v . Bê tông như v y có th có cư ng ñ kéo nh hơn. 75
 8. Ngư c l i, trong vùng bê tông ch a nhi u v a, ñ ñ c ch c ñ i v i c t li u to gi m ñi và cư ng ñ nén cũng có th gi m. 8.2. Xác ñ nh tr ng thái phân t ng S phân t ng ñư c t o ra b i các thao tác công ngh ñem l i ñ ñ ng nh t th p c a h n h p bê tông tươi. C n ño ñư c s phân t ng này trên các m u v t li u ñư c l y ra t bên trong bê tông trong các pha khác nhau c a s n xu t và ñ bê tông. GORISSE ñ ngh phương pháp sau ñây: M Nguyên t c ño ñ phân t ng là xác ñ nh ñ giàu v a c a m u ñư c l y ra M +G M0 t máy tr n so sánh v i ñ gi u v a c a thành ph n , c a h n h p lý thuy t. M 0 + G0 L y bê tông t máy tr n ho c máy trư c khi ñ bê tông r i tách G (ñá > 5mm) và M (v a < 5cm) b ng sàng có ñư ng kính 38 (5mm) trong nư c nư c. Tính ñư c ñ phân t ng theo công th c: M ISO = M + G M0 M 0 +G 0 V i: M- tr ng lư ng c a v a trong m u (cát + xi măng + nư c c a bê tông) G- tr ng lư ng c a ñá > 5mm c a m u M0- tr ng lư ng c a v a (cát + xi măng + nư c c a bê tông) trong h n h p bê tông G0- tr ng lư ng c a ñá > 5mm trong h n h p bê tông. - N u IS0 b ng 1 (b ng sai s c a phép ño g n ñúng), h n h p gi ng như lý thuy t là không có phân t ng. - N u IS0 > 1, có s phân t ng do nhi u v a. - N u IS0 < 1, có s phân t ng do thi u v a. Th c t , giá tr c a ñ phân t ng thư ng nói chung nh hơn (kho ng 0,97). ði u này xu t phát t vi c mà m t m t ph n v a trong các cách thao tác, phân tích khác nhau và các thành ph n không hoàn toàn b ng nhau v tr ng lư ng. T th c nghi m ñư c th c hi n b i GORISSE ñ xem xét ñ phân t ng khi tr n, v n chuy n, ch n ñ ng có các k t qu sau: - Vi c tr n: ð ñánh giá s ñ ng nh t c a bê tông trong thùng c a máy tr n, ngư i ta có th l y ra các m u kho ng 20kg các giai ño n khác nhau c a th i gian ñ m t m tr n ra và ti p ti p ti n hành phân tích dư i nư c. Các k t qu ñ t ñư c ñ i v i b n máy tr n ñư c ñ ra thành năm ph n càng b ng nhau, m i ph n ñ u ñư c l y m u. Ngư i ta nh n th y r ng ba máy nhào cho các giá tr g n như không ñ i, trong khi mà ñ i v i máy tr n bê tông hi n tư ng phân t ng r t rõ nét. 76
 9. - V n chuy n: C.E.B.T.P ñã ti n hành m t vài thí nghi m liên quan v i vi c v n chuy n bê tông b ng xe ben là r t có h i, ngay c trong th i gian khá ng n, sau 15 phút v n chuy n, ñã th hi n s không ñ ng nh t r t rõ. - Ch n ñ ng: ð ki m tra các gi thuy t ñã nêu trên, theo các gi thuy t này các ph n t ñ c l ng xu ng ñáy khuôn, các thí nghi m ñã ñư c th c hi n trên các m u hình tr (φ25cm và H45cm). Các k t qu ñ t ñư c v i hai bê tông y u ñư c ch n ñ ng trên bàn rung trong th i gian g p ñôi th i gian bình thư ng. Bê tông ñ u tiên là m t lo i bê tông c ñi n (thông thư ng) v i c t li u ñá vôi - silic, bê tông th hai là bê tông dùng c t li u ñ t sét n ph ng (Kezamzit). Theo bi n thiên c a ch s ñ phân t ng trong th i gian c a 5 l n l y m u ñư c th c hi n t lúc b t ñ u ñ ñ n lúc ñ ra h t ñ i v i 4 lo i máy tr n khác nhau. S phân t ng r t rõ ñ i v i bê tông thư ng ñư c ch n ñ ng r t m nh. - C t li u ñ c c a bê tông thông thư ng l ng xu ng ñáy, trong khi mà các h t nh l i n i lên trên m t. - Các bi n thiên c a IS0 trong trư ng h p ñ t sét n (Kêzamzit) r t l n. Trong trư ng h p này nh ng khác nhau v t tr ng gi a các h t l n và v a r t rõ r t. 9. Kh năng phân t ng 9.1 ð nh nghĩa Có th d ñoán trư c ho t ñ ng c a bê tông ñ i v i nguy cơ phân t ng. Chúng tôi g i kh năng phân t ng là kh năng c a bê tông ít ho c nhi u ñ i v i phân t ng. 9.2 ðo ñ phân t ng M t d ng c khá ñơn gi n cho phép ño ch s ñ phân t ng b ng cách cho bê tông rơi trên m u c t thép, sau ñó phân tích bê tông dư i nư c như trong trư ng h p phân t ng. Sau khi rơi liên ti p lên c t thép bê tông có th ñư c tách ra làm hai ph n: ph n gi a C và ph n bên ngoài m nh m t xi lanh như dư c ch ra trong sơ ñ dư i ñây: ð phân t ng ñư c xét b i công th c sau ñây: Mc M + Gc ISe = .K Mm M m + Gm ISe là t s gi a ñ gi u v a c a bê tông C bên trong c a ng tr phân chia v i ñ giàu v a c a bê tông m bên ngoài chính ng tr ñó. Ch s ñ phân t ng càng l n. Các giá tr c a ISe luôn luôn l n hơn 1 vì luôn luôn có s phân t ng c a bê tông, sau khi ñi qua trong máy phân t ng. Các giá tr bi n ñ i trong ph m vi t 1,05 ñ n 1,9; K là h s ñi u ch nh tính ñ n th i gian ch y. N u t là th i gian ñ thùng tr n ra, K có th ñư c cho theo công th c: 77
 10. 60 K= t + 45 H s K này có xu hư ng làm tăng ISe trong trư ng h p th i gian ñ thùng ra r t ng n và làm gi m ISe trong trư ng h p ngư c l i: ð phân t ng ph thu c vào thành ph n h t c a cát, cát quá thô (modun ñ nh cao) cho bê tông d phân t ng hơn. 10. Tính ñ ng nh t c a bê tông M t trong các chu n m c quan tr ng nh t nh hư ng ñ n ch t lư ng c a bê tông là tính ñ ng nh t, nghĩa là có kh năng có cùng thành ph n t t c các ñi m trong bê tông. V m t c u trúc ph i b m ñ m s x p ch ng c a các h t c t li u v i nhau, càng hoàn h o càng t t. ð làm ñư c vi c này, c n thi t có các phương ti n cơ h c cho phép d ch chuy n c a các thành ph n và ñ c bi t các h t c t li u, mà vi c này không ñư c kéo theo s phân t ng dù có s khác nhau v kích thư c và t tr ng. Hai lo i l c chính ch ng l i s d ch chuy n c a v t li u: l c ma sát và tr ng l c. T n t i các ma sát b m t gi a h n h p và thành khuôn, n i ma sát c a bê tông do s g gh và góc c nh c a c t li u và các lo i ma sát khác ph c t p do tính nh n r t d bi n ñ i c a các h n h p bê tông. CÂU H I ÔN T P 1. Các tính ch t lưu bi n c a h n h p bê tông tươi? 2. Tính công tác và các y u t nh hư ng ñ n tính công tác c a h n h p bê tông tươi? 3. Các phương pháp xác ñ nh tính công tác c a h n h p bê tông tươi? 78
 11. Chương 4 CÔNG NGH CH T O BÊ TÔNG 1. Công ngh ch t o bê tông Bê tông tươi có ho t ñ ng lưu bi n và chúng c n ñư c tính d ñ . ð c trưng c a tính d ñ , m c dù khó hi u và luôn luôn còn chưa ñư c rõ ràng nhưng r t quan tr ng trong th c t s n xu t bê tông, vì nó t o ñi u ki n cho vi c ñ bê tông trong khuôn và t o ñ ñ c ch c và các tính ch t cơ h c lâu dài c a bê tông và k t c u bê tông c t thép. Mu n thu ñư c bê tông có ch t lư ng cao thì m i giai ño n ch t o c n ph i c n th n, t m . Thành ph n gi ng h t nhau nhưng khi thi công có th thu ñư c bê tông t t ho c bê tông x u. N u không thi công ñúng qui trình thì ch t lư ng c a bê tông r t kém. Do v y c n ph i bi t nh ng qui ñ nh m i giai ño n ch t o bê tông. Công ngh bê tông g m nh ng giai ño n thi công bê tông như sau: a) Cân ñong b) Nhào tr n c) V n chuy n d) ð khuôn ñ) ð m ch t e) B o dư ng g) Hoàn thi n h) Ki m tra ch t lư ng 1.1. Cân ñong Có hai phương pháp chu n b v t li u: Chu n b theo th tích: không ph i là phương pháp hay ñ xác ñ nh thành ph n v t li u vì r t khó khăn khi xác ñ nh th tích c a v t li u d ng h t r i r c. Ví d khi ñư c ñ m ch t cát m có th tích nh hơn r t nhi u so v i cát khô. Vì v y khi cân ñong v t li u cho bê tông ch t lư ng cao ch dùng phương pháp xác ñ nh theo kh i lư ng. Tuy nhiên ñ i v i bê tông dùng cho công trình không quan tr ng hay lư ng dùng ít có th chu n b v t li u theo th tích. Xi măng luôn luôn ñư c xác ñ nh theo kh i lư ng, không bao gi ñư c xác ñ nh theo th tích. Nói chung, cho m i m tr n, thì dùng xi măng theo t ng bao. Th tích c a m t bao xi măng là 35 lít (50 kg). Nư c ñư c xác ñ nh theo kg ho c theo lit sau cho thuân l i. Trong trư ng h p này hai ñơn v là như nhau vì kh i lư ng riêng c a nư c là 1kg/lit. Hàm lư ng nư c ñư c xác ñ nh d a vào t s nư c/xi măng và kh i lư ng c a xi măng; ví d , n u t s nư c/xi măng = 0.5, thì lư ng nư c dùng ñ nhào tr n v i m t bao xi măng là 0.5 x50 =25kg hay 25 lít. Hàm lư ng nư c này bao g m c lư ng nư c có trong ñ m c a c t li u. Chu n b v t li u theo kh i lư ng là phương pháp chính xác. V i bê tông ch t lư ng cao, h th ng cân ñong ph i chính xác. S d ng h th ng cân chính xác, thu n 79
 12. ti n và ñơn gi n. Có r t nhi u h th ng cân khác nhau. Các lo i c th ph thu c vào lo i v t li u. Cân kh i lư ng l n thư ng dùng h th ng t ñ ng. S d ng h th ng cân t ñ ng yêu c u ph i có k sư gi i, có kinh nghi m. ph n ti p theo s ñi u ch nh hàm lư ng nư c theo ñ m c a c t li u. ð i v i nh ng công trình nh , h th ng cân bao g m 2 thùng, m i thùng ñư c g n v i m t h th ng ñòn b y có th ñi u ch nh t i tr ng. Khi quay ñ n m t ñi m nào ñó thì thùng ñ ng t ñ v t li u ra. Do v y m t thùng v a nh n v t li u còn thùng kia l i ñ v t li u vào m tr n. V i công trình nh thì ch c n máy cân có m t cánh tay ñòn ñơn gi n. H th ng cân t ñ ng có th ho t ñ ng v i công su t l n l n ho c nh . Ngư i ñi u khi n ch c n n m t ho c hai nút ñ cân t t c các lo i v t li u khác nhau, khi lo i v t li u nào ñã ñư c cung c p ñ thì nó s t ng t, không thêm vào n a. H th ng cân ñong t ñ ng này ñư c ch y b ng ñi n ho t ñ ng trên cơ s h th ng phi u ñ c l . Lo i máy này ñ c bi t thích h p khi ch t o h n h p bê tông thành ph m và ph i liên t c thay ñ i t l thành ph n h n h p ñáp ng ñòi h i c a các khách hàng khác nhau. H th ng máy cân ñong c n ph i ñư c ki m tra, b o dư ng thư ng xuyên ñ có th ho t ñ ng liên t c. Luôn ph i ki m tra sao cho cánh tay ñòn khi cân luôn thăng b ng, n u sai sót ph i s a ch a ngay. Khi thi công công trình nh , không c n cân xi măng; xi măng ñư c tính thành nhi u bao, m i bao 50kg. Th c t tai nhà máy thì m i bao n ng 50 kg nhưng do v n chuy n ñ n nhi u nơi... s m t mát ñi m t chút xi măng. ð c bi t n u xi măng ñư c ñ ng trong bao b ng s i ñay. Do v y lư ng xi măng công trư ng luôn th p hơn, th m chí có lúc m t hơn 5kg/bao. ðây cũng là nguyên nhân gây ra sai sót trong giai ño n cân ñ ng v t li u. ð i v i bê tông dùng cho các công trình l n, quan tr ng thì ph i cân ñong chính xác kh i lư ng, t l c a các thành ph n. Chu n b lư ng nư c. Khi ñã cân xong các thành ph n c t li u, xi măng thì ph i xác ñ nh chính xác lư ng nư c nhào tr n. B xung thêm nư c b ng cách ñ d n t ng xô (theo lít) thì s không chính xác vì s có lư ng nư c ñ ra ngoài vv... Nư c thư ng ñư c ñ ng trong các thùng ñư c ñ t n m ngang ho c th ng ñ ng phù h p v i máy tr n. Các thùng này ñư c ñ ñ y trư c m i m tr n. Vi c ñ nư c vào nhào tr n cũng ñư c thi t k sao cho có th ñi u ch nh ñư c lư ng nư c. Cũng có th l p thêm các công tơ ñ ño kh i lư ng nư c ñã ñ vào máy tr n. V i h th ng máy nhào tr n bê tông hi n ñ i thì vi c ñi u ch nh kh i lư ng v t li u ñư c th c hi n t ñ ng b i m t chíp vi x lý, do v y vi c cân ñong là r t chính xác, và còn ñi u ch nh sao cho phù h p v i ñ m c a c t li u. ð m c a c t li u ñư c xác ñ nh t ñ ng b i m t máy c m bi n sau ñó ñi u ch nh ngay lư ng nư c nhào tr n. 80
 13. 1.2. Nhào tr n Nhào tr n k h n h p v t li u s thu ñư c bê tông ñ ng nh t. Khi nhào tr n ph i ñ m b o h n h p ph i ñ ng nh t, c v màu s c và c u trúc. Nhào tr n b ng máy t o ra bê tông ñ ng nh t và gi ng nhau trong m t m và gi a các m , nó thích h p ñ i v i bê tông c t thép và bê tông kh i l n. Nhào tr n b ng máy không nh ng hi u qu mà còn kinh t vì kh i lư ng bê tông nhào tr n ñư c là r t l n. Có r t nhi u lo i máy tr n bê tông. Chúng ñư c phân làm hai lo i là máy tr n t ng m và máy tr n liên t c. Máy tr n t ng m s ch t o bê tông thành t ng ñ t, sau m t kho ng th i gian ta thu ñư c m t m bê tông. Còn máy tr n liên t c thì bê tông luôn ñư c t o ra không ng ng cho ñ n khi d ng máy. Lo i máy tr n liên t c ñư c s d ng khi thi công kh i l n như C u, ñư ng và ñ p ngăn nư c. V i công trình bình thư ng thì s d ng máy tr n t ng m . Máy tr n t ng m ñư c chia làm nhi u lo i ví d như: máy có thùng nghiêng, thùng không nghiêng, thùng l t, hay máy cư ng b c. 1.2.1. Máy tr n bê tông Các máy tr n bê tông là các máy quay ñơn gi n c a thùng theo tr c c a nó, có th n m ngang ho c hơi nghiêng. Tr ng l c là l c chính tác ñ ng ph i h p các v t li u thành h n h p bê tông. Có 3 lo i máy tr n bê tông chính như sau: - Máy tr n có tr c nghiêng ho c có thùng l t - Máy tr n có tr c n m ngang - Máy tr n có 3 ph n hình côn. Máy tr n có tr c nghiêng ho c thùng l t ð i v i dung tích s n xu t không vư t quá 500l/m tr n và ñ ñ t ñư c bê tông có ph m ch t trung bình, các máy tr n thông thư ng ñ t ñư c c u t o theo nguyên t c thùng l t Thùng, ñư c làm quay xung quanh tr c c a nó, có th t o ñ nghiêng khác nhau, tuỳ theo ñ ng tác ñang n p v t li u, tr n ho c ñ bê tông ra kh i máy. Vi c n p và ñ ra c a máy ñư c th c hi n b ng m t c a duy nh t ñư c ñ nh tâm trên tr c quay c a thùng. Vi c tr n các ph n t tr nên t t hơn khi ñ nghiêng c a tr c thùng so v i ñư ng n m ngang nh hơn. Máy tr n bê tông có tr c n m ngang ð i v i máy tr n bê tông có công su t l n hơn 500l/m tr n, không th s d ng thùng l t, vì tr ng lư ng v t li u quá l n. Khi ñó ngư i ta s d ng m t thi t b mà thùng ñư c quay xung quanh tr c n m ngang. Nguyên t c là cu n v t li u lên phía trên, r i l i ñ rơi xu ng ñáy c a máy tr n theo tr ng lư ng. 81
 14. Ngoài ra vi c tr n ch th c hi n ñúng, n u các cánh có các hình d ng ñư c nghiên c u ñ truy n chuy n ñ ng vào bê tông trong khi rơi theo hư ng tr c; n u không, các thành ph n c a bê tông d ch chuy n trong các m t ph ng tương ñ i th ng ñ ng và h n h p ñư c tr n không t t. Các thi t b này m nh và ho t ñ ng ñơn gi n, nhưng chúng có h s ñ ñ y th p hơn h s ñ ñ y c a máy tr n bê tông có thùng l t. Các máy tr n có ba ph n hình côn ch là trư ng h p riêng c a máy tr n có tr c n m ngang. Trong lo i thi t b này, vi c tr n v t li u ñư c th c hi n b ng hai cánh xo n c a thùng. Khi ch y bình thư ng, các cánh cu n v t li u ra phía sau c a thùng. Nh có d ng hình côn c a nó, khi ñó các v t li u ñư c ñưa v phía trư c, t ñó nó t o nên m t ho t ñ ng ñi qua ñi la song song v i tr c quay. Trong khi thùng quay, v t li u ñư c kéo theo cùng m t lúc ra phía sau và v ph n trên c a thùng, t ñó chúng l i rơi xu ng dư i tác d ng c a tr ng l c. ð o ngư c chi u quay c a thùng ñ ñ bê tông ra, các cánh l i ñ y v t li u ra c a tháo. Tr t t ñưa v t li u khô vào dư ng như không có nh hư ng l n ñ n tính ñ ng nh t c a m tr n, nó v n t t trong t t c các trư ng h p. V i lo i thi t b này ngư i ta luôn ñ t ñư c bê tông t t hơn so v i các h th ng nêu trên. 1.2.2. Máy nhào bê tông Máy nhào là máy tr n ñư c các thành ph n c a bê tông và b o ñ m tính ñ ng nh t do s d ch chuy n c a cánh tr n. Năng lư ng ñư c chuy n thành d ch chuy n cư ng b c c a các thành ph n m t cách t ng quát sao cho b o ñ m ñư c s ñ o l n thư ng xuyên và vi c tr n hoàn h o h n h p. Máy nhào là lo i máy tr n t t. Tuy nhiên ñ b o ñ m tr n m nh, các máy nhào ñư c l p ñ ng cơ m nh hơn nhi u (g p hai ho c ba l n) so v i các máy tr n có th tích bê tông tr n ngang, tiêu th năng lư ng l n hơn. B o ñ m m t s ñ ng nh t t t hơn. Máy nhào có d ng hình tr . Chi u cao nh so v i ñư ng kính. T n t i m t vài lo i máy nhào có th tích l n có th cho lưu lư ng b ng 5m3 và l n hơn. Thi t b khi ho t ñ ng g n như hoàn toàn ñóng kín, tr phi ch ñ ra c a thùng kín ho c c a băng chuy n, ñi u ñó gi i h n s bay ra c a b i và gi m th t thoát xi măng. Máy ñư c b trí nhi u c a ñ ñưa xi măng, ph gia và c t li u vào vi c ki m tra b ng m t bê tông ñã s n xu t. B n lo i máy nhào: - Thùng c ñ nh v i b cánh quay và ñ ng tâm - Thùng c ñ nh có m t ho c hai b quay c a các cánh quay l ch tâm (b quay ki u nh y van ho c bánh răng hành tinh) - Thùng quay v i m t ho c hai b c ñ nh và l ch tâm c a các cánh quay theo hư ng ngư c l i (ngư c chi u) - Thùng quay v i m t b c ñ nh và l ch tâm c a các cánh quay theo cùng m t hư ng 82
 15. Các lo i máy nhào cho ch t lư ng bê tông t t. Tuy nhiên do cát có t di n quá l n nên kh năng tương tác gi a xi măng và cát c n ñư c lưu ý b ng cách ch n th i gian tr n h p lý. Trong trư ng h p bê tông v n t n t i các h t xi măng ph i ch nh th i gian tr n. 1.2.3. Máy nhào có tác d ng m nh Có hai lo i máy nhào có tác d ng m nh là: - Máy tr n ki u tu c bin - Máy nhào ngư c dòng ñư c trang b các lòng qu y ho c xoáy c Máy tr n ki u tu c bin là nh ng máy ñơn gi n và c ñi n (nhóm th nh t), nhưng chúng ta b trí m t s cánh ñư c nâng cao và nó quay v i t c ñ l n (3,5 ñ n 4m/sec theo ñư ng chu vi thay vì 2,5m/sec là giá tr trung bình ñ i v i các lo i khác). Công su t r t l n. Tuy nhiên ph i ch ra r ng các máy này, do quan ni m thi t k và cách ho t ñ ng nên chi ti t d b mài mòn nhi u hơn. Máy nhào ngư c dòng ñư c l p các l ng qu y ho c xoáy c là các máy ñư c d ki n ñ s d ng trong công nghi p bê tông hi n ñ i. Trong các máy này, t t c h th ng tr n quay ngư c chi u v i thùng. Vi c b trí theo nhi u t ng c a các b ph n tr n cho m t chi u cao ch t t i l n và tr n m nh các thành ph n c a bê tông. Các l ng quay ho c các xoáy c là nh ng b ph n ph ñ kích ñ ng. Chúng cho phép ñáp ng ñư c k thu t tr n ñư c g i là phương pháp tr n h n h p hai pha. (phương pháp tr n riêng r ) - Pha th nh t: t o ra m t lo i v a Các l ng qu y quay v i t c ñ cao, tr n xi măng v i nư c t o thành nhũ tương và t o ra s làm ư t xi măng r t t t. Sau ñó cho cát vào h n h p ch t nhão. Cát ñư c tr n m nh v i t c ñ l n. Các h t cát ñư c bao ph g n như hoàn toàn b ng xi măng t o ra ñư c m t lo i v a r t ñ ng nh t. T t c các h t ñ u ñư c làm ư t và các liên k t gi a chúng ñư c gi m ñi rõ r t. - Pha th hai: T o thành bê tông ðưa ñá (s i) vào v a ñã ñư c tr n ñ ch t o bê tông. Gi m t c ñ c a l ng khu y, m t m t l ng khu y liên t c ñưa s n ph m s tr n v phía cánh c a máy nhào, như v y t o nên m t s ñ o l n thư ng xuyên v t li u. S chuy n ñ ng c a b ph n tr n và c a thùng h p l i cho hi u qu tr n t t, ngay c v n t c y u. Các b l ng qu y t o ra s cu n khí l n, bê tông ñư c s n xu t theo các phương pháp này có tính d o t t, m c dù hàm lư ng nư c ít. Ghi chú: Công ngh này ñòi h i s d ng các h th ng xác ñ nh li u lư ng ñ c l p ñ có th ñưa vào riêng r các thành ph n v t li u c a bê tông. Th i gian nhào: 30 ñ n 40 giây. 83
 16. ð i v i bê tông khô và r t khô, các máy nhào th hi n ch t lư ng cao hơn là máy tr n bê tông. Các thí nghi m trư c ñây ñã ch ra r ng khi ñư c tr n b ng các máy nhào ho c b ng máy tr n bê tông có tr c n m ngang ho c có tr c nghiêng, bê tông có cư ng ñ t l v i các s 1/0.9/0.5. Có nghĩa là máy nhào cho bê tông ñ t ch t lư ng cao nh t. Máy nhào cho phép tr n k các ph n t v t li u, nên ñ m b o tính d ñ t t c a bê tông. 1.2.4. Công ngh tr n bê tông ðư c chia thành các bư c như sau: ð ñ y (n p v t li u) Vi c n p v t li u vào máy tr n bê tông và máy nhào ñư c th c hi n trong thùng ho c máng nghiêng. ð i v i máy tr n theo nhi u pha, m t tr t t chính xác ñưa các thành ph n vào là c n thi t. C n l p các thi t b t ñ ng ñ ñưa riêng bi t c a các thành ph n v t li u vào máy; Xi măng ñư c ñưa ñ n tr c ti p t si lô. C t li u ñư c ñưa vào b ng thùng có m t ho c nhi u ngăn, ph gia, c t li u ñư c chuy n vào theo các c a riêng. Trong máy tr n bê tông, nư c luôn ñư c cung c p b i m t thùng ch a ñ nh lư ng ñư c g n v i máy tr n; Trong các máy nhào, nư c ñư c ñưa vào b i m t ng nghiêng ñư c khoan l ch y vòng quanh thùng. M t vài lo i máy nhào l i ñư c trang b ñ có nư c nóng ch y vào ho c hơi nư c c n thi t cho vi c ch t o bê tông nóng. Dung tích c a máy tr n ð xác ñ nh các dung tích khác nhau c a m t máy tr n. C n phân bi t: - Dung tích c a thùng nói riêng - Dung tích tr n, t c là th tích h u ích c a các v t li u, trư c khi tr n, mà có th ñưa vào máy. - Dung tích s n xu t bê tông t ng m . Trong trư ng h p này, c n xác ñ nh chính xác n u th tích ñó ñư c tính khi b n ra ho c ñư c ch n ñ ng. ð i v i các máy tr n bê tông có thùng l t, có th th a nh n r ng t s Dung tÝch trén thư ng bi n ñ i t 0,6 ñ n 0.75. So v i dung tích thùng (t l dung Dung tÝch thïng tích tr n) ð i v i các máy tr n bê tông có tr c n m ngang, t l nh hơn b ng kho ng t 0.35 ñ n 0.40. ð i v i máy nhào, nó vào kho ng 0.4 Còn v t s : Dung tích bê tông s n xu t (bê tông không ch n ñ ng)/dung tích tr n không ph thu c vào máy tr n, mà ph thu c vào lo i bê tông s n xu t ra. N u dùng 84
 17. m t c t li u, t s này có th b ng 0,9, nhưng ñ i v i ph n l n các lo i bê tông có thành ph n h t ñư c phân c p, nó vào kho ng 0,7 ñ n 0,75. Hi u su t tr n: Hi u su t ph thu c vào ch t lư ng c a v t li u tr n và môi trư ng. Ngoài hi u su t v năng lư ng, c n ph i xem xét t c ñ , th tích và ch t lư ng c a s n ph m. V y hi u su t ph thu c vào t ng th c a dây truy n s n xu t bê tông, t c là: - Kh năng cung c p và lưu kho, h th ng cân ñong v t li u và s n ph m, vi c chuy n các thành ph n bê tông - Vào vi c ti p nh n bê tông khi ñư c ñ ra kh i máy tr n bê tông và máy nhào và vào vi c v n chuy n, ñ n t n nơi ñ , m c ñ t ñ ng hoá t ng th . M i m t s vi c ñó ñư c xem xét riêng r , và nh y c m ñ i v i lưu lư ng xác ñ nh, ph thu c vào các ñi u ki n c a công trư ng. ð ñ t ñư c hi u su t t t hơn c a m t thi t b s n xu t ph i th c hi n s ñòng b hoá các ñ ng tác khác nhau và c i thi n m t ho c m t vài ñi m kìm hãm, h n ch c a dây chuy n. Như v y, ngư i ta tăng kh i lư ng s n ph m gi m giá thành. Tuy v y ñ tăng kh i lư ng không nên s d ng h s n p ñ y vì có nguy cơ trong trư ng h p này, ñ t ñư c các m tr n, mà ñ ñ ng nh t không còn ñư c ñ m b o. T c ñ quay là S vòng/phút mà thùng ho c h th ng tr n c a máy tr n th c hi n ñư c có nh hư ng r t l n ñ i v i s n lư ng c a máy và cũng v y ñ i v i ch t lư ng s n ph m. ð i v i máy tr n bê tông, t c ñ quay c a thùng ñư c g n li n v i ñư ng kính c a chúng theo công th c g n ñúng sau ñây: DV2 = 350 ñ n 400 ñ i v i máy tr n bê tông có tr c n m ngang DV2 = 300 ñ n 450 ñ i v i máy tr n bê tông có tr c nghiêng. D ñư c bi u th b ng mét, V bi u th b ng vòng/phút ð i v i các máy tr n có tr c nghiêng, ñ ñ ng nh t ñ t ñư c càng nhanh. Khi t c ñ càng l n, tuy nhiên ñi u ki n không ñ t t i t c ñ ly tâm. T c ñ ñ ng nh t, t c là t c ñ tương ng v i s phân tán ít nh t c a bê tông s n xu t ra, ñ t ñư c kho ng 20-30 vòng/phút, ñi u ñó g n b ng n a t c ñ ly tâm. ð i v i máy tr n bê tông có 3 ph n hình côn, t c ñ nh hơn (10 - 20 vòng/phút) ð i v i máy tr n bê tông có tr c n m ngang, t c ñ t i ưu ñ i v i ph m ch t bê tông t t vào kho ng 25 vòng /phút ð i v i các máy nhào, t c ñ vào kho ng 15-70 vòng/phút tuỳ theo lo i máy. 85
 18. Th i gian tr n là th i gian c n thi t ñ ñ m b o m t m tr n ñ ng nh t c a t ng h p các thành ph n bê tông ñư c g i là th i gian tr n. Lúc tr n xong t t c các h t c t li u ph i ñư c bao ph b ng h xi măng. Th i gian tr n c a máy tr n bê tông và máy nhào là m t y u t nh hư ng ñ n ñ phân t ng. Th i gian tr n là hàm s c a 7 nguyên t sau: Tính ch t và kích thư c c a c t li u; T c ñ quay c a thùng; Lo i máy s d ng (ch t lư ng tr n); ð d o mong mu n; S lư ng các h t nh ; Th tích thùng và t i tr ng bê tông; S lư ng và b trí các cánh tr n. Khó xác ñ nh trư c th i gian tr n theo t t c các chu n m c. Theo kinh nghi m th i gian tr n trung bình như sau: Trong các máy tr n, b ng 1 ñ n 3 phút ñ i v i bê tông thông thư ng (1 phút ñ i v i bê tông r t d o ñ n 3 phút ñ i v i bê tông khô) nh hư ng c a th i gian tr n ñ i v i ñ ng nh t c a cư ng ñ (máy tr n bê tông có thùng hình tr n m ngang). Bê tông ch a 300kg xi măng/m3 (N/X = 0,7) Trong máy nhào b ng 40 ñ n 60 giây. Các th i gian này ph i ñư c kéo dài ñ i v i bê tông dùng c t li u nh . Th i gian ñ bê tông ra c a máy tr n ð i v i các máy tr n bê tông, thông thư ng nó n m trong kho ng t 10 - 30s. M t khác, bê tông nhi u v a xi măng ñ ra không t t b ng bê tông ít v a xi măng. M i l n v a xi măng ti p xúc v i b m t ư t (ngay c th ng ñ ng), nó dính vào t o ra s bít chét ñó c ñ nh các h t cát và ñá. S bít chét gi m ti t di n ñi qua và ch ng l i s ch y t t c a bê tông. ð i v i máy nhào, các v n ñ không quan tr ng như do công c a các cánh tr n. S ñ ra s nhanh (kho ng 10 ñ n 15s), ñi u ñó gi i thích m t ph n t c ñ c a các chu trình. Các ñ c tính cơ b n c a máy nhào và máy tr n bê tông ñư c ghi b ng sau: B ng 4.1 các ñ c tính cơ b n c a máy nhào và máy tr n bê tông B ng 4.1. Bê tông t i Sn Sm Công Dung ð ñ ng Ch t ch không lư ng tr n Các máy khác su t Lưu tích tr n, nh t c a lư ng ch n ñ ng gi , trong nhau mô tơ, lư ng l bê tông bê tông CV l m3 1 gi Máy tr n bê tông Vài lít Vài lít ñ n Rt ñ n 19 20-30 1-15 ñt Yu có tr c nghiêng ñ n 1000l 600l thư ng Máy tr n bê tông Trung Trung có tr c n m ngang 100-1000 ñ n 600 ñ n 19 20-30 2-20 Yu bình bình (hình tr mút côn) 86
 19. Máy nhào bê tông Trung Trung có ba ph n hình 275-1650 200-1100 5-35 25-35 4-18 A.B bình bình côn Máy nhào 150-7000 100-5000 4-200 40-60 10-240 Tt Tt T3. Máy nhào có b 100-4000 85-2500 3-75 30-50 2-240 Tt Tt Tt chuy n ñ ng nh y Trình t tr n bê tông như sau: Hi u qu tương ñ i c a các máy tr n r t khó xác ñ nh, nhưng ta th y r ng máy tr n thùng quay có l p thêm các tay g t bên trong ho t ñ ng hi u qu hơn. Chúng ñ c bi t thích h p ñ i v i h n h p khô, c ng mà các lo i máy tr n khác r t khó tr n do chúng g n v i nhau thành kh i trong thùng. Hình d ng và góc nghiêng thùng , kích thư c và góc nghiêng tay g t nh hư ng r t l n ñ n hi u qu c a máy tr n. Ta th y r ng máy tr n thùng nghiêng ho t ñ ng hi u qu hơn máy tr n có thùng n m ngang. Ngư i ta th y r ng, v i m i lo i máy tr n th m chí ñư c nhào tr n r t k , khi ñ ra ph n l n là c t li u s ñ ra trư c sau ñó ph n ñ ra sau ít c t li u hơn. Do v y c n nhào tr n thêm m t chút ngay sau khi ñ bê tông ra kh i máy tr n. Bình thư ng m t m tr n thư ng ñư c dùng ng v i m t bao xi măng 50kg. N u ph i l a ch n lo i máy tr n thì thùng tr n ph i ch a ñ t t c v t li u ng v i m t bao xi măng. ði u này ph thu c vào t l thành ph n h n h p. Ví d v i t l h n h p là 1:2:4 thì dung tích thùng tr n lý tư ng là 200 lít, n u t l h n h p là 1:3:6 thì dung tích thùng s là 280 lít ñ dùng v i m t bao xi măng. Thùng tr n 200 lít không ñ ñ tr n h n h p có t l 1:3:6 và tương t như v y thùng tr n dung tích 280 lít l i quá l n ñ i v i h n h p có t l 1:2:4 do v y s không kinh t . ð u tiên ñ m t n a s c t li u thô vào máng ñ ng t m (máng ñ ñ ng t m th i trư c khi ñ vào thùng tr n) sau ñó ñ m t n a s c t li u m n vào. Ti p theo ñ h t xi măng vào (thư ng là m t bao) r i ñ n t ph n c t li u thô và c t li u vào ti p theo. ð v t li u vào như v y xi măng d tr n ñ u v i thành ph n khác và ngăn c n không cho xi măng b bay ra ngoài khi có gió th i m nh. Trư c khi ñ h n h p vào thùng tr n, ñ kho ng 25% lư ng nư c nhào tr n vào thùng tr n trư c ñ làm ư t thùng tr n, ngăn c n không cho xi măng dính vào tay khu y hay dính vào ñáy thùng tr n. Sau ñó ngay l p t c ñ h n h p ñ h n h p v t li u khô vào thùng và ñ ti p 75% lư ng nư c còn l i. N u thùng tr n có h th ng cung c p nư c riêng thì nư c s ñư c cho vào ñ ng th i cùng v i v t li u. Th i gian ñư c tính b t ñ u t lúc ñ h t nư c vào thùng tr n. Khi s d ng ph gia d o ho c siêu d o, thì gi l i kho ng 1 lít nư c r i tr n ph gia v i nư c sau ñó ñ h n h p vào thùng tr n sau khi nhào tr n h n h p ñư c m t phút. Khi s d ng ph gia thì nên nhào tr n lâu hơn ( kho ng 30 giây) ñ ph gia tr n ñ u v i h n h p. 87
 20. Khi s d ng ph gia d o, nói chung là ph i làm nhi u thí nghi m trong phòng trư c ñ tìm ra li u lư ng ph gia h p lý ñ ñ t ñư c ñ s t. Do lư ng nhào tr n ít cho nên nhào tr n trong phòng thí nghi m có th không ñúng. Ph gia d o dùng v i hàm lư ng nh s không ñư c nhào tr n k v i xi măng. ð gi i quy t v n ñ này có th dùng các cách sau: ð u tiên, ñ nư c vào ñ nhào tr n nhưng gi l i n a lít. Thêm xi măng và cát vào r i nhào tr n h n h p. Hoà ph gia vào n a lít nư c và rót vào h n h p v a. Nhào tr n h n h p trong 30 giây ñ ph gia tr n l n v i v a và cu i cùng ñ c t li u l n vào (10-20mm). Quá trình này thu ñư c k t q a nhào tr n t t hơn. Th i gian nhào tr n: máy tr n bê tông thư ng ñư c thi t k ñ ch y v i v n t c 15 – 20 vòng trong m t phút. ð nhào tr n ñư c h n h p thì c n quay t 25 – 30 vòng. Trên công trư ng, thư ng có xu hư ng là tăng nhanh t c ñ quayvà gi m th i gian nhào tr n. K t qu là làm gi m ch t lư ng bê tông. M t khác, n u bê tông ñư c nhào tr n tương ñ i lâu thì s không kinh t vì s n lư ng bê tông s th p và t n nhi u nhiên li u. Do ñó ñi u quan tr ng là ph i nhào tr n h n h p theo ñúng quá trình ñ thu ñư c l i ích t i ña. Theo kinh nghi m thì ch t lư ng c a bê tông – c th là cư ng ñ c a bê tông s tăng n u th i gian nhào tr n tăng, nhưng ph i nh hơn 2 phút, tuy nhiên cư ng ñ tăng không ñáng k . Máy tr n bê tông không ph i là thi t b ñơn gi n. Khi thi t k máy tr n thì ph i xem xét nhi u y u t . Hình d ng c a thùng tr n, s lư ng tay g t, góc nghiêng c a tay g t, chi u dài c a tay g t, chi u sâu c a tay g t, kho ng cách gi a tay g t và thùng tr n, t c ñ quay vv… nh hư ng r t l n ñ n m c ñ ñ ng ñ u và th i gian nhào tr n t i ưu. Nói chung th i gian nhào tr n g n li n v i dung tích thùng tr n. Th i gian nhào tr n n m trong kho ng 1’30’’ – 2’30’’. Dung tích thùng tr n càng l n thì th i gian nhào tr n càng tăng. Tuy nhiên, máy tr n hi n ñ i t c ñ cao theo RMC có th i gian nhào tr n là 15 – 30 giây. Máy tr n dung tích m t kh i t c ñ cao ch c n 2 phút ñ nhào tr n m t m bê tông. Máy tr n có dung tích thùng tr n 6m3 c n 12 phút ñ th c hi n xong m t m . Th nh tho ng, công trư ng bê tông có th không ñư c ñ ra kh i thùng tr n và máy tr n th c hi n trong th i gian khá dài vì công nhân tranh lu n hay cãi nhau, hay c n ph i s a l i hình d ng ván khuôn hay b trí l i c t thép, thì nói chung là cư ng ñ c a bê tông s tăng nhưng n m trong m t gi i h n nào ñó. Do th i gian nhào tr n dài, cho nên t l nư c/xi măng gi m, do nư c b hút vào trong c t li u và bay hơi. Cũng có th tăng cư ng ñ là do tăng tính công tác b i vì c t li u thô trong h n h p do b nhào tr n nhi u s b mài mòn ho c v ra cho nên s có thêm thành ph n h t m n ho c b m t c t li u thô trơn nh n hơn. ði u này có th không ñúng trong m i ñi u ki n và trong m i trư ng h p. Th nh tho ng, nư c b c hơi và tăng thêm lư ng h t m n 88
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2