intTypePromotion=3

công nghệ sản xuất bia chai, chương 12

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
234
lượt xem
126
download

công nghệ sản xuất bia chai, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để bù trừ cho khối lượng các chi tiết nhỏ khác ta nhân thêm hệ số k=1.2 vào khối lượng của cụm chiết. Vậy khối lượng của cụm chiết là: 3.1.2 Tính chọn động cơ. Trọng lực tác dụng lên ổ đỡ bộ phận quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k là hệ số ma sát giữa ổ và chi tiết quay k = 0.03 (trang 41, sách Chi tiết máy) Lực ma sát (phương pháp tuyến) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Mômen ma sát: Mms = Fms × R R = 80: bán kính ổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: công nghệ sản xuất bia chai, chương 12

  1. CHÖÔNG 12: TÍNH TOAÙN ÑOÄNG LÖÏC HOÏC 4.1 Maùy chieát vaø ñoùng naép 4.1.1 Tính toaùn khoái löôïng caùc chi tieát. Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3, vaät lieäu theùp coù =7850 Kg/m3 4.1.1.1 Voøng ñôõ: Theå tích vaät lieäu: VD1   ( R12  R22 )h  3.14(13852  11752 )7  0.0113m3 VD 2   ( R12  R2 )h  3.14(13852  13782 )200  0.012m3 2 -> VD  VD1  VD 2  0.0233m3 3.1.1.2 Voøng chieát:
  2. Theå tích vaät lieäu: VC    ( R12  R22 )h  3.14(13352  13302 )200  2 x3.14(13302  11902 )5 3.14(11902  11852 )200  0.027 m3 3.1.1.3 Xylanh naâng haï chai: Theå tích cuûa 1 xy lanh naâng haï chai: VNH 1   R12 h  3.14 x62 x 2  226.08mm3 VNH 2   ( R12  R22 )h  3.14(42  2.52 )200  6123mm3 VNH 3   ( R12  R22 )h  3.14(2.52  12 )200  3297 mm3 -> VNH  VNH 1  VNH 2  VNH 3  9646mm3  0.0096 x103 m3 Theå tích cuûa xy lanh naâng haï chai treân 1 voøng chieát: V NH  VNH 1  72  72  9646mm3  0.6912 x10 3 m3
  3. 3.1.1.4 Voøng baùnh raêng ngoaøi: Theå tích vaät lieäu: VBR   ( R12  R2 )h  3.14(13752  13452 )40  0.01m3 2
  4. 3.1.1.5 Voøi chieát: Theå tích cuûa 1 voøi chieát: VVC   ( R12  R22 )h  3.14(402  352 )200  0.00024m3 Theå tích cuûa voøi chieát treân 1 voøng chieát: VVC  VVC  72  72  0.00024( mm3 )  0.01728(m3 )
  5. 3.1.1.6 Khoái löôïng chai bia trong 1voøng chieát: Bia coù  = 1.09 Kg/l Theå tích 1 chai bia: VB=330 ml Khoái löôïng 1 chai roãng: mchai= 320 g Khoái löôïng chai bia treân 1 voøng chieát laø: mChai  VB   B  mchai  72   330 1.09  320  72  48.96 Kg
  6. Khoái löôïng cuïm chieát laø: M   (VD  VC  V NH  VVC )  inox  VBR  thep  mchai   0.0233  0.027  0.6912 10 3  0.01728 7852  0.01 7850  48.96  663.53( Kg ) Ñeå buø tröø cho khoái löôïng caùc chi tieát nhoû khaùc ta nhaân theâm heä soá k=1.2 vaøo khoái löôïng cuûa cuïm chieát. Vaäy khoái löôïng cuûa cuïm chieát laø: M  1.2  663.53  796.24( Kg ) 3.1.2 Tính choïn ñoäng cô. Troïng löïc taùc duïng leân oå ñôõ boä phaän quay: P = m × g = 796.24 × 9.81 =7811.1 (N) k laø heä soá ma saùt giöõa oå vaø chi tieát quay k = 0.03 (trang 41, saùch Chi tieát maùy) Löïc ma saùt (phöông phaùp tuyeán) Fms = P × k = 7811.1 × 0.03 =234.43 (N) Moâmen ma saùt: Mms = Fms × R R = 80: baùn kính oå bi Mms = Fms × R =234.43 × 80 =18746.58 Nmm Naêng suaát yeâu caàu 500 chai/phuùt Soá chai treân moät voøng cuûa maùy laø 72 500  toác ñoä baøn quay caàn thieát: n   6.944 voøng/phuùt 72 Coâng suaát caàn thieát ñeå cung caáp cho cuïm röûa chai: M   M  2 n 18746.58  2    6.944 P    0.82(kW ) 106 106 106 Ñeå buø tröø cho caùc ma saùt khaùc nhö ma saùt taïi maët chia nöôùc vaø voøng daãn höôùng, baùnh môû tay keïp, ta theâm heä soá k = 1.2
  7. Coâng suaát caàn thieát: Pct = P × k = 0.82× 1.2= 0.98 kW Hieäu suaát caùc boä truyeàn:   dai xtrucvit xbanhrang  0.95 x07 x0.93  0.618(tr 89.chitietmay ) Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: P 0.98 Pct    1.99(kw)  0.618 Ta choïn ñoäng cô coù: P=2.2(kw) H=0.83 n=1420(voøng/phuùt) THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU 1.Tính ñöôøng kính maâm chieát: Ta coù: Ñöôøng kính chai laø 60 (mm). Khoaûng caùch cung giöõa hai ñaàu chieát : d1  d 2 L e 2 e: khe hôû giöõa hai chai: e= 50 (mm) 2d L  e  d  e  60  50  110( mm) 2 Maùy coù 72 ñaàu chieát , do ñoù ñöôøng kính maâm chieát laø: D= 72 110  2520(mm)  2. Tính ñöôøng kính baùnh sao ñöa chai vaøo, ra vaø chuyeån chai: Choïn baùnh sao coù 12 raõnh chöùa chai. Khoaûng caùch cung giöõa 2 raõnh chöùa chai: d1  d 2 l e 2 e: khe hôû giöõa hai chai: e= 50 (mm) 2d l  e  d  e  60  50  110( mm) 2
  8. Baùnh hình sao coù 12 raõnh chöùa chai, do ñoù döôøng kính baùnh hình sao laø: d= 12 110  420(mm) 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản