intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
254
lượt xem
114
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo năng suất,Năng suất nhỏ khỏang 2000 – 3000 chai/h ,Năng suất trung bình khỏang 5000 – 8000 chai/h Năng suất lớn 10000 – 24000 chai/h III.2) Theo phương pháp rửa Bằng ống bơm Dùng nước bơm Chải quét III.3) Theo đặc điểm cấu tạo động học .Xích có số lượng bể ngâm khác nhau, Một bể không xích, Bàn quay Thùng quay làm việc liên tục Thường dùng nhất là các máy rửa chai nhúng nước – bơm lọai băng tải không có xích và có xích....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 12

 1. Chương 12: PHAÂN LOAÏI MAÙY RÖÛA CHAI III.1) Theo naêng suaát  Naêng suaát nhoû khoûang 2000 – 3000 chai/h  Naêng suaát trung bình khoûang 5000 – 8000 chai/h  Naêng suaát lôùn 10000 – 24000 chai/h III.2) Theo phöông phaùp röûa  Baèng oáng bôm  Duøng nöôùc bôm  Chaûi queùt III.3) Theo ñaëc ñieåm caáu taïo ñoäng hoïc  Xích coù soá löôïng beå ngaâm khaùc nhau  Moät beå khoâng xích  Baøn quay  Thuøng quay laøm vieäc lieân tuïc Thöôøng duøng nhaát laø caùc maùy röûa chai nhuùng nöôùc – bôm loïai baêng taûi khoâng coù xích vaø coù xích.
 2. CAÙC LOAÏI MAÙY RÖÛA ÑIEÅN HÌNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN I) RÖÛA CHAI LOAÏI XÍCH PHÖÔNG AÙN 1 : MAÙY RÖÛA LOAÏI XÍCH 6 5 2 1 3 4 1 : Baøn Chöùa 4 : Beå ngaâm 2 : Baêng chuyeàn chính 5 : Voøi phun 3 : Beå thaám nöôùc 6 : Baêng chuyeàn Sô ñoà ñoäng maùy röûa loaïi xích Chai baån ñöa vaøo ñeå treân baøn chöùa 1, töø ñoù chai ñöôïc töï ñoäng ñöa vaøo loã cuûa giaù laép treân loã voâ taän cuûa baêng chuyeàn chính 2. Sau khi röûa saïch sô baèng nöôùc bôm vaøo thì chai ñöôïc ñöa vaøo beå 4 ñeå ngaâm öôùt ôû 650C - 70 0C vaø khi ra noù ñöôïc röûa beân ngoøai baèng tia dung dòch kieàm, baèng nöôùc noùng vaø nöôùc laïnh töø caùc oáng soá 5; chai saïch ñöôïc ñöa ra baèng chuyeàn soá 6.
 3. II) MAÙY RÖÛA CHAI LOAÏI THUØNG QUAY Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Chai baån töø baøn soá 1 vaøo loã trong nhuùng vaøo thuøng ñaàu tieân 2, vaø ñöôïc haï xuoáng phía döôùi khi quay thuøng xuoáng phía döôùi vaøo beå ñeå ngaâm sô boä. Ôû trong beå ra, nhöõng chai ôû phaàn beân treân cuûa thuøng ñöôïc oáng bôm 3 bôm röûa vaø sau ñoù thaùo ra treân baøn doïc di ñoäng, baøn naøy chuyeån chuùng vaøo baøn thöù 2. Sau khi ñaõ chaát vaøo caùc loã cuûa thuøng thöù hai chai laïi ñöôïc röûa vaø bôm nhöng ôû nhieät ñoä cao hôn vaø cuõng nhö treân chuyeån vaøo thuøng thöù ba soá 5, ôû ñaây chuùng ñöôïc nhuùng nöôùc laïnh vaø chuyeån leân baøn soá 6 roài ñöa ra baêng taûi. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng röûa chai baån phaûi chòu taùc duïng hoùa hoïc cuûa dung dòch röûa noùng vaø taùc ñoäng cô hoïc cuûa tia chaát loûng khi phoái hôïp toát nhaát ôû coâng ñoïan thaám öôùt vaø bôm trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Chæ tieâu cuûa nhöõng coâng ñoïan aáy laø thôøi gian coù ích. Trong caùc maùy hieän ñaïi thôøi gian coù ích chung khoûang 5phuùt – 8phuùt. PHÖÔNG AÙN 2: MAÙY RÖÛA LOAÏI THUØNG QUAY 1 2 4 3 5 6 1 : Baøn Chöùa 4 : Thuøng thöù hai 2 : Thuøng thöù nhaát 5 : Thuøng thöù ba 3 : OÁng bôm 6 : Baøn chöùa Sô ñoà maùy röûa chai loaïi thuøng quay
 4. III) MAÙY RÖÛA LOAÏI MAÂM QUAY Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Chai ñöôïc ñöa leân baêng taûi caáp chai 1. Sau khi ñöôïc chia ñeàu khoaûng caùch bôûi vít chia 2, quay tôùi ñóa quay 3 seõ ñoùn chai vaøo vaø daãn chai quay qua maâm röûa 4. Maâm röûa coù caùc tay keïp ñöa chai theo thanh daãn vaøo vuøng röûa thì nöôùc seõ ñöôïc phun ra röûa chai. Sau khi röûa xong chai theo maâm quay 5 ñöa ra ngoøai baêng taûi ñeå thöïc hieän coâng ñoïan keá tieáp. PHÖÔNG AÙN III: MAÙY LOAÏI MAÂM QUAY 5 4 3 2 1 Hình chieáu baèng maùy röûa maâm quay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản