thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
296
lượt xem
167
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 22

  1. Chương 22: Löïa choïn PLC Hieän nay treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi PLC cuûa nhieàu haõng khaùc nhau (Mitsubishi, Siemens, Festo, Allen Bradley ..) vôùi caùc tính naêng ngaøy caøng ñöôïc taêng cöôøng nhaèm caûi thieän hieäu suaát vaø chaát löôïng. Tuy nhieân, haàu heát caùc PLC cuøng côõ thì coù chöùc naêng töông ñöông nhau. Ñieåm khaùc nhau quan troïng nhaát laø ôû phöông phaùp laäp trình vaø ngoân ngöõ laäp trình, cuøng vôùi caùc möùc ñoä veà söï hoã trôï cuûa nhaø saûn xuaát. ÔÛ nhöõng döï aùn lôùn söï hoã trôï töø nhaø saûn xuaát laø raát quan troïng. Vieäc choïn PLC cuûa haõng naøo laø do söï quen duøng ñoái vôùi PLC ñoù vaø heä thoáng ñieàu khieån noùi chung. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm trong vieäc thieát keá vaø laép ñaët heä thoáng ñieàu khieån thì thöôøng vaán ñeà quan troïng laïi laø söï vöôït troäi veà kyõ thuaät vaø hieäu suaát hôn laø söï hoã trôï veà thieát keá vaø laép ñaët heä thoáng. Loaïi vaø côõ PLC. Söï löïa choïn naøy coù theå thöïc hieän cuøng vôùi vieäc löïa choïn nhaø saûn xuaát PLC. Khi xaùc ñònh quy moâ heä thoáng PLC thì coù moät soá ñieåm caàn nhaän xeùt:  Yeâu caàu ngoõ vaøo/ ra caàn thieát.  Loaïi ngoõ vaøo ra.
  2.  Dung löôïng boä nhôù.  Toác ñoä vaø khaû naêng cuûa CPU vaø taäp leänh. Taát caû caùc yeáu toá treân phuï thuoäc laãn nhau : dung löôïng boä nhôù coù raøng buoäc tröïc tieáp ñeán soá löôïng ngoõ vaøo ra cuõng nhö kích thöôùc chöông trình, vì khi soá löôïng vaøo / ra hay dung löôïng boä nhôù lôùn thì taùc vuï xöû lyù nhieàu hôn, phöùc taïp hôn. Soá löôïng ngoõ vaøo / ra . Soá löôïng ngoõ vaøo /ra cuûa moät heä thoáng PLC phaûi coù khaû naêng ñaùp öùng ñuû soá ñöôøng tín hieäu töø caûm bieán cuõng nhö ñöôøng ñieàu khieån phaàn coâng suaát cho cô caáu taùc ñoäng. Caùc tín hieäu khoâng nhöõng tuaân theo caùc chæ tieâu kyõ thuaät cuûa heä thoáng nhö veà möùc ñieän aùp, doøng taûi, taàn soá ñaùp öùng maø coøn quan taâm ñeán caùc ñaëc ñieåm sau:  Soá löôïng ngoõ vaøo/ ra treân moãi moâñun (hay treân PLC coù saün caùc ngoõ vaøo/ ra ).  Söï caùch ly giöõa phaàn ñieàu khieån vaø phaàn coâng suaát ñieàu khieån cô caáu taùc ñoäng.  Nhu caàu môû roäng theâm khaû naêng ñieàu khieån vaø laép ñaët theâm ngoõ vaøo/ra. Dung löôïng boä nhôù. Ñoái vôùi loaïi PLC coù khaû naêng môû roäng boä nhôù thì dung löôïng boä nhôù coù theå ñöôïc môû roäng baèng caùch gaén theâm hoäp boä nhôù. Yeáu toá aûnh höôûng ñeán dung löôïng boä nhôù laø dung löôïng
  3. chöông trình ñieàu khieån. Dung löôïng chính xaùc cuûa chöông trình khoâng theå xaùc ñònh tröôùc khi chöông trình ñoù ñöôïc vieát xong vaø thaät söï ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån heä thoáng. Tuy nhieân coù theå öôùc chöøng dung löôïng döïa treân möùc ñoä phöùc taïp cuûa chöông trình. 3. ÖÙng duïng PLC trong ñeà taøi : Trong ñeà taøi luaän vaên em löïa choïn PLC cuûa haõng Mitsubishi.
  4. X0 X1 M8000 X0 X1 Yo X2 X3 X2 X3 Y1 X4 Y2 X5 Y3 X6 SET M1 M1 Y4 M1 X6 TO K15 Sô ñoà ñieàu khieån
  5. Cd 1C 2C M 3C 1RN 2RN 3RN CV BT MR Sô ñoà ñieän
  6. Ñt B Ct 1RN 2RN 3RN 4RN 5RN 6RN 7RN 8RN 9RN M Y O Y1 Y2 Y3 LH Y4 COM Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 PLC FX2N MITSUBISHI 4RN 5RN 6RN COM X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 I N BRN RUNG BCK Sô ñoà ñieän ñieàu khieån
  7. CHUÙ THÍCH Ct: Coâng taéc ñeøn I,N : Nguoàn caáp cho PLC Cd :Caàu dao CV: Chai Vaøo C: Caàu chì BT : Baêng Taûi B : Bieán aùp MR : Maùy Roùt Xo, X1,... : ngoõ vaøo treân PLC BRN : Bôm Roùt Nöôùc Yo, Y1,... : ngoõ ra treân PLC RUNG : Maùng rung xo,x1 : caûm bieán quang phaùt hieän chai ngaõ BCK : Bôm Chaân Khoâng x2,x3 : caûm bieán quang phaùt hieän naép chai M : Cuoän daây coâng taéc tô x4 : coâng taéc haønh trình kieåm tra nhaõn LH : Cuoän daây Ly Hôïp x5 :coâng taéc haønh trình kieåm tra nöôùc RN : Rôø le nhieät thöôøng ñoùng Ñt : Ñeøn x6 : caûm bieán quang phaùt hieän chai ñeå laáy nhaõn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản