thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 14

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
129
lượt xem
38
download

thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể tích vật liệu, tính theo trung bình là hình chữ nhật Khối lượng là: Như đã tính trên, ta có được khối lượng tổng cộng của các bộ phận quay ( hệ số k=12. cho các chi tiết nhỏ và khối lượng của chai không)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 14

  1. Chương 14: TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG CAÙC CHI TIEÁT MAÙY RÖÛA 1.1 Phaàn chuyeån ñoäng quay. 6 7 Chi tieát cuï theå cuûa maùy röûa 1.1.1 Maâm giöõ caùc tay keïp. 20 20 R6 435 Maâm giöõ caùc tay keïp.
  2. Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu: V1   ( R12  R2 )h  3.14(620 2  435 2 )20  12256990mm 3  0.012m 3 2 Khoái löôïng laø: m1  V1   0.012 x 7852  94.2 Kg 1.1.2 Taám noái ngang (2) Taám coù daïng hình chöõ U neân ta tinh nhö taám phaúng. 295 45 6 80 Taám noái ngang Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu: V2  (295 x(80  45 x 2)  45 x80) x6  322500mm 3  0.003m 3 Khoái löôïng laø: m2  V2   0.003x7852  2.53Kg 1.1.3 Ñaàu chia nöôùc: 25 R175 Ñaàu chia nöôùc
  3. Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu: V2  R 2 h  3.14 x175 2 x 25  2404062.5mm 3  0.0024m 3 Khoái löôïng laø: m3  V3   0.0024 x7852  18.8 Kg
  4. 1.1.4 Vaønh giöõ ñaàu chia nöôùc 45 9 45 135 180 Vaønh giöõ ñaàu chia nöôùc Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu: V4   ( R12  R2 )h  3.14(225 2  135 2 )9  915624mm 3  0.0009m 3 2 Khoái löôïng laø: m4  V4   0.0009x7852  7.2 Kg 1.1.5 Voøng baùnh raêng trong. 70 0 08 4 R R42 Voøng baùnh raêng lôùn Vaät lieäu theùp coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu: V5   ( R12  R2 )h  3.14(480 2  420 2 )70  11869200mm 3  0.011m 3 2
  5. Khoái löôïng laø: m5  V5   0.011x7852  93.1Kg
  6. 1.1.6 Tay keïp chai 80 20 135 Tay keïp Vaät lieäu Inox coù =7852Kg/m3 Theå tích vaät lieäu, tính theo trung bình laø hình chöõ nhaät V6  135 x80 x 20  216000mm 3  0.0002m 3 Khoái löôïng laø: m6  V6   0.0002 x7852  1.7 Kg  Nhö ñaõ tính treân, ta coù ñöôïc khoái löôïng toång coäng cuûa caùc boä phaän quay ( heä soá k=1.2 cho caùc chi tieát nhoû vaø khoái löôïng cuûa chai khoâng). m  k (m1  2m2  m3  m4  m5  40m6 ) m  1.2 x(94.2  2 x 2.53  18.8  7.2  93.1  40 x1.7) m  343.8 Kg

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản