intTypePromotion=1

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG CỘNG ĐỒNG

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
19
download

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG CỘNG ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rác thải rắn trong cộng đồng: là tất cả các loài rác thải rắn thải ra từ các hoạt động của con người và súc vật. Đặc điểm vật lý là rắn, chúng được loại bỏ khi không cần sử dụng nữa. Rác thải rắn bao gồm nhiều loại khác nhau: bụi, chất thải từ thực phẩm, bao bì các loại gồm: giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh, quần áo và dụng cụ trong gia đình bị hỏng, chất thải trong vườn, chất thải trong xây dựng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG CỘNG ĐỒNG

  1. Chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN TRONG COÄNG ÑOÀNG H Th Thanh Tâm * 1. Gi i thi u ñ ng ru ng, ch t th i b nh vi n, Rác th i r n trong c ng ñ ng: là t t c các lo i rác th i r n th i ra tr m xá (ñư c xem là ch t th i t các ho t ñ ng c a con ngư i và súc v t. ð c ñi m v t lý là r n, nguy h i) và ch t th i công nghi p chúng ñư c lo i b khi không c n s d ng n a. (n u có). Rác th i r n bao g m nhi u lo i khác nhau: b i, ch t th i t th c 2.1 Ch t th i sinh ho t ph m, bao bì các lo i g m: gi y, kim lo i, nh a, th y tinh, qu n áo và Thành ph n chính c a ch t th i d ng c trong gia ñình b h ng, ch t th i trong vư n, ch t th i trong sinh ho t gi ng nhau trên toàn th xây d ng, ch t th i trong s n xu t và ch bi n, ch t th i có m m gi i nhưng t l thay ñ i trong t ng b nh, ch t th i nguy hi m và phóng x . qu c gia và ngay c trong m t Kh i lư ng, m t ñ và thành ph n là 3 ñ c tính c a ch t th i sinh thành ph b i s giao ñ ng liên ho t. Chúng không ch khác nhau gi a các nư c này và nư c khác mà quan ch t ch ñ n m c thu nh p, còn khác nhau trong t ng khu v c trong m t nư c và tuy thu c và t p t c, thay ñ i mùa v (lương m c ñ phát tri n công nghi p và các y u t khác. th c). So sánh các ñ c tính c a ch t th i sinh ho t gi a m t Thành ph Lư ng ch t th i trên th gi i nói chung kho ng 250 ñ n 1.000 Châu Á và m t Thành ph B c u. gram/ngư i/ngày. Lo i Thành Thành M t ñ thay ñ i t 100 ñ n 600 kg/m3, vì th th tích ch t th i có ph ph th t 1/2 ñ n 10 lít/ngư i/ngày. Châu B c Thành ph n chính c a các ch t th i sinh ho t bao g m: Á Âu Xác ñ ng th c v t: 20% - 70% Gi y 2% 27% - Ch t trơ: 5% - 40% Xác ñ ng th c 75% 30% v t 12% 16% - Gi y: 2% - 60% B i nh hơn 0,1% 7% - Th y tinh: 0% - 10% 10mm 0,2% 11% - Kim lo i: 0% - 15% Kim lo i 3% 3% M t ñ nh nghĩa khác c a ch t th i là “ t t c nh ng gì ñ t không Th y tinh 1% 3% ñúng ch ”, có nghĩa là v t ch t s tr thành ch t th i khi ngư i ch S iv i 7% 3% c a nó không s d ng n a. Nh a Vd: T báo ngày hôm qua là ch t th i c a ngư i ñ c nhưng l i là Các lo i khác nguyên v t li u c a nhà máy gi y. Kh i 414 845 Quan ñi m x lý ch t th i hi n nay là s d ng ch t th i như là m t lư ng/ngư i/ngày gram gram ngu n nguyên v t li u: m t ph n ñư c tái s d ng, m t ph n ñư c M t ñ kg/m3 570 132 chuy n sang làm phân bón ho c như m t ngu n năng lư ng và cân 2.2 Ch t th i ñ ng ru ng b ng cho s ph c h i ñ t ñai. Thông thư ng trong các c ng X lý ch t th i r n không ñúng phương pháp s gây ra m i nguy ñ ng nông thôn, 90% ngư i lao hi m ñ n s c kh e và môi trư ng. Ngư i lao ñ ng trên cánh ñ ng ñ ng s ng d a vào các ho t ñ ng ch u nh hư ng tr c ti p các m i nguy h i ñ n s c kh e và h c n nông nghi p ñ c bi t là khu v c ph i ñư c b o v cơ th ñ tránh ti p xúc tr c ti p v i ch t th i. ð ng ðông Nam Á. Thu ho ch lúa g o t th i x lý ch t th i t b nh vi n và tr m xá cũng gây ra các m i nguy các ñ ng lúa là m t ñi u b t bu c h i ñ c bi t. ph n l n các c ng ñ ng. Sau khi ð i v i c ng ñ ng nói chung, m i nguy h i chính ñ n là không thu ho ch xong, r t nhi u ch t th i tr c ti p mà thông qua vi c sinh s n c a côn trùng truy n b nh như r n th i ra như rơm, r , tr u, lõi ru i, chu t. Các m i nguy h i s n y sinh trong ñi u ki n là vi c h y ngô, lá khô, rau th i và các s n b và lưu tr ch t th i không ñúng cách. ph m không th bán ñư c. C n ph i quan tâm ñ n các ch t này. 2. Ngu n ch t th i r n trong c ng ñ ng M t ph n có th s d ng như th c Ch t th i r n n y sinh trong c ng ñ ng nông thôn ch y u là do ăn gia súc, m t ph n thì không và các ho t ñ ng c a con ngư i như là rác th i trong gia ñình, ch t th i n u không ñư c x lý * Gi ng viên BM Môi trư ng & PT B n v ng, khoa K thu t-CN-MT. E-mail: htttam@agu.edu.vn ñúng cách thì chúng có Thoâng tin khoa hoïc Soá 24 39 ð i h c An Giang 11/2005
  2. Chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 th gây ra m i nguy h i v s c kh e cho chính c ng ñ ng. Hi n nay h u h t các nư c ñang 2.3 Ch t th i b nh vi n và ch t th i sinh ho t nguy hi m. phát tri n không ñư c trang b cơ s v t ch t ñ tái ch các v t li u H u h t các c ng ñ ng ñi u có tr m xá ho c b nh vi n ho c phòng này. Vì th ph n l n chúng ñư c khám b nh ñ ph c v s c kh e cho nhân dân. Ph n l n các v t li u th i ra như m t ch t th i bình sau khi ti p xúc tr c ti p v i b nh nhân ñ u nhi m trùng. thư ng. Ch t th i y h c bao g m: 2.4 Ch t th i công nghi p C y ghép T các ho t ñ ng c y ghép t bào c a con ngư i và ñ ng v t Ngu n g c và ch ng lo i ch t Ch t th i gây b nh Như: d ch và máu th i r n t o ra trong công nghi p D ng c y t ñã qua s d ng B t c d ng c nào th i ra ph thu c vào lo i hình và quá D ng c y t chưa qua s Kim tiêm, dao m , ng tiêm trình s n xu t c a n n công nghi p. d ng Cơ s và các ho t ñ ng ch y u là Ch t th i ñ ng v t Xác thú ch t, b ph n thân th xây d ng, d t, tinh l c, nhà máy hóa ch t, nhà máy phá ñi n và s Ch t t y r a B t c ch t t y r a nào ñ r a các phá h y...Ch t th i r n t các ho t ch t th i nhi m trùng ñ ng trên là kim lo i, ph li u trong quá trình s n xu t, ch t th i th c Bên c nh ch t th i b nh vi n, ch t th i nguy h i còn có th tìm ph m, cao su, tro, ch t th i t ho t th y trong ch t th i sinh ho t. Các lo i ch t th i này có ñ c tính như: ñ ng phá h y và xây d ng. d cháy, ăn mòn, có kh năng gây ra các ph n ng hóa h c, có ñ c các c ng ñ ng nông thôn, tính và gây ung thư. ph n l n công nghi p (n u có) thì Các ch t th i sinh ho t nguy h i có th k ra như: nh ho c m c ñ vi mô như công a. Ch t th i trong gia ñình nghi p th c ph m, các ngành ngh - Ch t t y r a có amôniac (NH4) th công. Chúng có th ch a ph n - Ch t t y r a có Clo l n các ch t h u cơ và ch t có kh - Vecni ñánh bóng năng b c cháy. Các ho t ñ ng t o - Ch t r a kính ra xăng, d u và sơn dư th a có th - Xi ñánh gi y ch a r t ít ch t th i nguy hi m - Ch t t y r a th m….. 3. X lý ch t th i trong c ng b. S n ph m chăm sóc cá nhân ñ ng - Kem mư t tóc Sơ ñ ch r vi c x lý ch t th i - Xà phòng r n t ng h p trong c ng ñ ng. Sơ - T y sơn móng tay ñ này s d ng k thu t” cu i - C n lau r a. dư ng ng” ñi n hình trong quá c. S n ph m khác trình x lý ch t th i r n/nguy hi m. - Pin - Hóa ch t tráng r i phim Ch t th i trong xây d ng t các ho t ñ ng phá h y và xây d ng là - Axít và Clo. ph n l n là trơ nên có th chôn d. Sơn khu v c v sinh. - T t c các lo i sơn - Dung môi và ch t pha sơn. Ch t th i b nh vi n b nhi m e. Các ph li u trong ô tô trùng thư ng ph i ñư c kh trùng trư c khi ñem ñ m ñi m v t b . - Ch t ch ng ñông c ng Thông thư ng các c ng ñ ng thì - D u phanh và c u h p và cách ñơn gian nh t ñ kh - Bình c qui ô tô trùng b ng n i h p áp su t cao và - D u ðiêsel sau ñó có th v t b khu v c v - D uh a sinh ho c ñ t. - Xăng Ch t th i gia ñình ñi n hình nên - Nh t th i. tách riêng ch t th i ư t (t t c các f. Thu c tr sâu lo i ch t th i h u cơ ñ u có th - Thu c tr sâu phân h y b ng vi sinh) và ch t th i - Thùng ch a. khô (các v t li u có th tái s Lư ng ch t th i sinh ho t th i ra ph n l n là ph thu c vào t p d ng). quán và m c s ng c a c ng ñ ng. C ng ñ ng này có th s d ng các Ch t th i ư t có th ñư c s n ph m có ch a nhi u ñ c h i hơn c ng ñ ng khác. chuy n ñ n các h m và qua giai Thoâng tin khoa hoïc Soá 24 40 ð i h c An Giang 11/2005
  3. Chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 ño n ta s có phân ñ bón ru ng. Ph m vi c a vi c h y b ch t Ph n còn l i có th h y b b ng cách ñ t ho c chôn. Ch t th i khô th i t ng h p ñã ñư c s d ng r ng s ñư c thu th p và l c ra ñ thu h i l i các v t li u có th ch như rãi các nư c phát tri n. Tuy nhiên kim lo i, gi y, nh a….Ph n không c n thi t s ñư c ñem ñi ñ t ho c nh ng nư c ñang phát tri n, có chôn. th s d ng m t ph n c a vi c h y b này ñ gi i quy t v n ñ ch t Nên chia ch t th i công nghi p làm 2 lo i: ch t th i thư ng và ch t th i r n. th i nguy hi m. Ch t th i thư ng s ñư c ch n l c ñ thu h i v t ch t trong khi ñó ch t th i nguy h i nên ñư c kh ñ c h i trư c khi ñ t ho c chôn nh ng nơi an toàn. Ch t th i Ch t th i Ch t th i Ch t th i xây d ng b nh vi n gia ñình công nghi p Ch t th i Kh trùng Ch t th i Ch t th i thư ng Ch t th i ư t khô ñ ch i -Kim lo i - Gi y T o phân Phân lo i - Nh a C ñ nh tr n - Các hóa ch t nguyên l u thô Phân tr n s d ng trong nông nghi p ð t Bãi rác v sinh Sơ ñ : Phương án t ng h p ñ h y b ch t th i r n và ñ c h i Thoâng tin khoa hoïc Soá 24 41 ð i h c An Giang 11/2005
  4. Chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 Ví d : Quy trình x lý rác Rác th i Phân lo i ch a trong các Thu gom rác X lý Tái s thùng rác c a gia và tái ch d ng ñình,.… Th i b chôn l p... 4. S d ng khái ni m năng su t xanh ñ x lý huy ñ ng trí não s giúp nhóm NSX xác ñ nh các ch t th i r n trong c ng ñ ng gi i pháp. Chuyên gia v ch t th i r n bên ngoài nên Thay vì ch s d ng phương pháp cu i ñư ng ñưa ra các ý ki n và g i ý cho nhóm NSX. ng cho v n ñ x lý ch t th i r n trong c ng ñ ng, Nên chú ý các gi i pháp dư i dây: năng su t xanh khuy n khích s d ng các phương a. Có ph i t l t o ra ch t th i r n là cao hơn pháp ôn hòa v môi trư ng ñ c i thi n tình tr ng bình thư ng không? N u có, chúng có th gi m t l môi trư ng c ng ñ ng. t o ra ch t th i r n không? Và b ng cách nào? Khái ni m c a năng su t xanh bao g m: Ví d : - Th nh t: xác ñ nh v n ñ - Nh n th c c a xã h i - Th hai: ñ xu t ra các gi i pháp - Gi i thi u v t li u ñóng gói m i - Th ba: nghiên c u tính kh thi c a gi i - Tái ch các túi nh a pháp b. Có th c i ti n t l tái ch không? - Th tư: th c hi n các gi i pháp ñã ch n Ví d : l a - Tách ch t th i r n - Th năm: ñánh giá và theo dõi vi c th c - Hình thành nhóm tái ch hi n c. Có th gi m thi u các lo i v t li u ñ c h i trong thành ch t th i trong gia ñình 4.1 Xác ñ nh các v n ñ Ví d : a. Có bao nhiêu lo i ch t th i r n trong c ng - Gi m thi u vi c s d ng hóa ch t t y ñ ng? r a b. Lư ng ch t th i trên m i ñ u ngư i là bao - Tránh s d ng kem mư t tóc, t y móng nhiêu? tay…. c. Có lo i ch t th i ñ c bi t không? (bao nhiêu: - Thay ñ i trong s d ng ch t th i ch t th i b nh vi n, ch t th i ñ c h i,ch t - S d ng sơn m t cách t i ưu th i xây d ng và ch t th i công nghi p, và là - S d ng t i ưu thu c tr sâu, thu t di t bao nhiêu?). c và thu c di t côn trùng d. Thành ph n ch t th i r n là gì? d. Hoàn thi n cơ s v t ch t e. C ng ñ ng qu n lý ch t th i r n như th Ví d : nào? - ðào t o v v n ñ bãi rác v sinh t t f. Cách th c h y b ch t th i nào ñang ñư c - Gi i thi u v h m comphot (tr n ch t s d ng trong c ng ñ ng? th i gia ñình thành phân) g. Vi c h y b ch t th i r n có gây v n ñ liên - Hoàn thi n h th ng thu gom. quan ñ n s c kh e và môi trư ng nào 4.3 Nghiên c u tính kh thi c a gi i pháp không? h. C ng ñ ng có th c hi n ho t ñ ng tái ch Sau khi các gi i pháp ñư c ñ xu t, chúng ph i không? ñư c ñánh giá/nghiên c u ñ ñ m b o là vi c th c hi n s thành công. M t ph n quan tr ng là c ng ð tr l i t t c các câu h i trên, ph i ti n hành ñ ng cũng ph i ch p nh n gi i pháp ñó. Vì th sau các cu c kh o sát và ño lư ng sau ñó có th xác ñ nh khi nghiên c u/ñánh giá, xã h i ph i ñư c thông báo các v n ñ liên quan ñ n vi c h y b ch t th i r n. ñ ñ m b o s tham gia c a xã h i trong tương lai. 4.2 ð xu t gi i pháp Các gi i pháp cũng nên ñư c s p x p theo th t ưu Sau khi xác ñ nh ñư c các v n ñ trong bư c ñ u tiên ñ th c hi n trong tương lai. tiên, nhóm năng su t xanh (NSX) s s d ng các thông tin này ñ bàn b c và ñánh giá. Phương pháp Thoâng tin khoa hoïc Soá 24 42 ð i h c An Giang 11/2005
  5. Chaøo möøng Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20-11 4.4 Th c hi n ð ñ m b o vi c th c hi n thành công, ph i l p k ho ch và văn b n hóa c th t t c các gi i pháp. K ho ch th c hi n nên bao g m các k ho ch ho t ñ ng chi ti t, ñ u vào (nhân l c, tài chính), th i gian th c hi n, ngư i/t ch c ch u trách nhi m th c hi n. Sau khi l p k ho ch, các công vi c th c hi n bao g m b n v , ñ t hàng và nh n hàng (n u có), l p ñ t và b i thư ng (n u có), ñào t o (n u có yêu c u) cũng là m t công c quan tr ng ñ thành công. 4.5 ðánh giá và theo dõi Ho t ñ ng c a các gi i pháp và bi n pháp th c hi n trong v n ñ h y b ch t th i r n ph i ñư c theo dõi và so sánh k t qu th c t và k qu theo d tính. Trong trư ng h p có s khác nhau, ph i xác ñ nh nguyên nhân quan tr ng và n u yêu c u ph i ti n hành vi c s a ñ i m t cách h p lý. Công vi c th c hi n ch ñư c coi là hoàn t t khi các ho t ñ ng ñư c n ñ nh và duy trì trong m t th i gian h p lý. Thoâng tin khoa hoïc Soá 24 43 ð i h c An Giang 11/2005
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2