intTypePromotion=1

Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:251

0
58
lượt xem
2
download

Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính tài liệu khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học, trung tâm giới thiệu tài liệu Tp.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản tài liệu Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung về quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng: Phần 1

• ỉ.<br /> <br /> _ .^ ^ ^ l.h J -<br /> <br /> %<br /> <br /> tí;,:'<br /> <br /> i^H À<br /> <br /> XUẤT BẢN THẾ GI ỚI<br /> <br /> 5<br /> <br /> -ị<br /> <br /> CHÍNH SÂCH KHEN THƯỞNG<br /> VÀ CÔNG TÁ C CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIẤO DỤC<br /> <br /> QUÝ LÂM<br /> (Hệ thõng)<br /> <br /> CHÍNH SÁCH KHEN THƯiãíNG<br /> VÀ CÔNG TÁC CỐNG DOÀN<br /> NGÀNH GIÁO DUC<br /> <br /> NHÀ XU ẤT BẢN T H Ế GIỚI<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> C<br /> <br /> ông tác thi đua, khen thường là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính<br /> trị được duy trì ở tất cả các cd quan, đdn vị. Thõng qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính<br /> tích cực, chủ động, sảng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc<br /> <br /> phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên.<br /> Bên cạnh đó, công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động:<br /> đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đdn vị,<br /> và cũng là ndi tuyên truyền các chủ trưdng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối<br /> vởi cán bộ - công nhăn viên chức và người lao động. Để thực hiện tốt các chức năng trên đòi hỏi tổ chức<br /> công đoàn cd sở ở đdn vị phải mạnh về sô' lượng và vững về chất lượng.<br /> Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thường và công đoàn<br /> đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm cõng tác công đoàn trong trường học; Trung tâm Giới<br /> thiệu Sách TP.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách “CHÍNH SÁCH KHEN<br /> <br /> THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC”.<br /> Nội dung của cuốn sách bao gồm những phẩn chính sau:<br /> Phẩn I. Quy định mới về công tấc thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dụp<br /> Phần II. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học<br /> Phần III. Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành Giáo dục theo Bộ luật Lao động<br /> Phẩn IV. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh<br /> Phẩn V. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động cõng tác phụ nữ<br /> Phẩn VI. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ<br /> Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng<br /> trường học, lãnh đạo các cd sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.<br /> Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.<br /> TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH TP.HCM<br /> <br /> Phầnl<br /> QUY ĐỊNH MỚI VỀ<br /> CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG<br /> TRONG NGÀNH GIÁO DỤC<br /> 1.<br /> <br /> VÂN BẢN HỢP NHẤT<br /> <br /> số 16/VBHN-VPQH<br /> <br /> NGÀY 1 3 -1 2 -2 0 1 3 CỦA VAN p h ò n g q u ố c h ộ i<br /> HỢp nhâ't Luật Thi đua, khen thưồng<br /> Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, có hiệu<br /> lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi:<br /> 1. Luật số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều<br /> của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực ke từ ngày 27 tháng 6 năm 2005;<br /> 2. Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều<br /> của Luật di sản văn hóa, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010;<br /> 3. Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 cùa Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều<br /> của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.<br /> Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ<br /> sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ<br /> <br /> 10;<br /> Luật này quy định về thi đua, khen thưởng\<br /> <br /> Chương 1.<br /> NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG<br /> Điều 1.<br /> Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình<br /> tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.<br /> Điều 2.<br /> Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá<br /> nhân, tập thể người nước ngoài.<br /> Điều 3.<br /> Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:<br /> 1. Thi đua là họat động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phẩn<br /> đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.<br /> 2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích<br /> vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quôc.<br /> 3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích<br /> trong phong trào thi đua.<br /> Điều 4.^<br /> Nhà nước thực hiện khen thường qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng<br /> theo công trạng và thành tích đạt được, khen thường quá trình cống hiên và khen thưởng đòi ngoại.<br /> Điều 5.^<br /> Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2