intTypePromotion=1

Công tác văn thư và các phương pháp lý luận: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:194

0
40
lượt xem
7
download

Công tác văn thư và các phương pháp lý luận: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản nhằm mục đích phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc, của các cơ quan. Công tác văn thư được xem là một bộ mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung của cơ quan. Công tác văn thư không thể thiếu được trong văn phòng và là nội dung quan trọng, chiếm một phần rất lớn trong nội dung hoạt động của Văn phòng. Mời các bạn tham khảo phần 1 của tài liệu Công tác văn thư và các phương pháp lý luận được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công tác văn thư và các phương pháp lý luận: Phần 1

ĐAI HỌC Q UỐ C G IA HA NÔI<br /> T R I / O N G ĐẠI HOC K H O A HỌC XÃ HỘI VÀ N HẢN VÃN<br /> <br /> PGS.TS VƯƠNG ĐÌNH QUYEN<br /> <br /> LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHẤP<br /> CỒNG TAG Vẫ n thư<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC Q u ố c GIA HÀ NÔI<br /> <br /> MỤC<br /> LỤC<br /> ■<br /> ■<br /> Lời nói đ á u :...................................................................................................1<br /> <br /> PHẨN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ CÔNG TÁC VĂN THƯ..5<br /> CHƯƠNG I: KHÁI NIÊM, NÔ! DUNG, TỈNH CHẤT, ĐĂC ĐlỂM<br /> CỦA CỒNG TAC VĂN THƯ............................................... 7<br /> ỉ.Khải niệm công tác văn thư...................................................................... 7<br /> II. Nỏi dung, tính chất, đặc điểm của công tác vân th ư ........................... 8<br /> III Mue đích, ý nghĩa của công tác văn thư.............................................10<br /> 1. Công tác văn thư đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý<br /> <br /> cíếQ các cơ q u a n ................................................................................... 10<br /> 2. Làm tôt công tác văn thư sẽ góp phần nâng cao hiệu suất<br /> và chất lượng công tác của cơ quan................................................... 13<br /> 3. Làm tốt cỏng tác vàn thư sẽ có tác dụng phòng chống tệ quan<br /> liêu, giấy tờ.............................................................................................14<br /> 4. Lảm tốt công tác văn thưsé góp phần giữ gìn bí mật nhà<br /> nước, bí mât cơ q u a n ............................................................................17<br /> 5. Làm tốt công tác vàn thư sẽ lao thuận lợi cho công tác lưu trữ ...... 20<br /> CHƯƠNG 11:Tổ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC VẤN THƯ VÀ ĐÀO<br /> TAO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIÊP<br /> <br /> vu VĂN T H Ư .. 23<br /> <br /> I. Tổ chức và quản lý nhà nước vế công tác văn th ư ........................... 23<br /> II. Tổ chức và quản lý còng tác vàn thư trong các ngành, các<br /> cáp, các cơ quan, tổ chức...................................... .............................30<br /> III Các hinh thức tổ chức vàn th ư .............................................................32<br /> 1 Hình thức vàn thư táp tru n g .................................................................33<br /> <br /> 2. Hình thức văn thư hỗn hợp................................................................33<br /> IV. Đào tạo, bối dưỡng chuyên môn, nghiệp vu văn th ư ................. ... 35<br /> 1. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức có<br /> liên quan đối với người làm công tác văn thư................................ 35<br /> 2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiêp vụ văn th ư .... .. 39<br /> <br /> PHẦN HAI: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC........... ...................... 43<br /> CHƯƠNG III:<br /> <br /> KHÁI NIẺM, CHỪC NẤNG CỦA VÄN BẢN VÀ VAN<br /> <br /> BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC........................................ 45<br /> ỉ. Khái niệm về văn bản và văn bản quản lý nhà n ướ c.......................4 í)<br /> 1. Khái niệm về vân b ả n ..........................................................................45<br /> 2. Khái niệm về vân bản quản lý nhà nước............................................48<br /> II.Chức năng của văn bản quản lý nhà nước.......................................... 51<br /> 1. Chức năng thông tin ............................................................................. 51<br /> 2. Chức năng pháp lý ............................................................................... 55<br /> 3. Chức năng quản lý ............................................................................... 58<br /> CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀN Ư Ớ C ............61<br /> ỉ .Khái niệm về hệ thống và hệ thống vàn bản quản lýnhànước..........61<br /> 1. Khải niệm về hệ thống......................................................................... 61<br /> 2.Khái niệm về hệ thống vân bản quản lý nhà nước.............................62<br /> II.Phân loại chung văn bản quản lý nhà nước....................................... 64<br /> I.Phân loại theo chủ thể ban hành vàn b ả n ........................................65<br /> 2 Phân loại theo nguồn gốc của văn bản......................................... ....66<br /> 3.Phân loại theo nội dung và phạm vi sử dung của văn b ả n ............ 67<br /> 4.Phân loại theo tính chất cơ mật và pham vi phổ biến của vàn bản..67<br /> 5.Phân loại theo hiệu lực pháp lý của vàn b ả n ................................ ...68<br /> 6.<br /> <br /> !V<br /> <br /> Phân loại theo mức đô chính xác của vân b ả n ...................... ...71<br /> <br /> lỉl.Vàì bản quy pham pháp luảt............................................................... 73<br /> 1. Vci trò của văn bản quy phạm pháp luảt đối với quản lý nhà<br /> nidc và quản lý xã hôi..........................................................................73<br /> 2. ĐrC điểm của văn bản quy phạm pháp luật................................. . 77<br /> 3. CcC loại vàn bản quy phạm pháp luật- chức nàng và thẩm<br /> qu/ển ban hành.................................. ..................................................79<br /> 4. Hieu lực của các văn bản quy pham pháp luật..................................92<br /> IV Ven bản quản lý nhà nước thông thường............................................97<br /> 1. C^ức nãng và thẩm quyền ban hành.................................................. 97<br /> 2. Hieu lực của văn bản quản lý nhà nước thông thường.................... 114<br /> CHƯ3NG V: THỂ THỨC VĂN BẢN QUẢNLÝ NHÀ N Ư Ớ C .............. 117<br /> I. Khii niệm, ý nghĩa và tác dung của thể thức vân bản ..................... 117<br /> 1. Khái niệm về thể thức vân b ả n ........................................................ 117<br /> 2. Ý ighĩa, tác dụng của thể thức vàn b ả n .........................................122<br /> II. Ý ^ghĩa và cách thức trình bày các thành phần của văn bản quản<br /> lý ìhà n ư ớ c ..........................................................................................126<br /> 1. Qiốc hiệu............................................................................................. 126<br /> 2. Téi cơ quan ban hành văn bản.........................................................127<br /> 3. Sc và ký hiệu văn bản...................... ..................................................128<br /> 4. Địa danh và thời gian ban hành vàn b ả n ..........................................133<br /> 5.Têĩ loại và trích yếu nội dung vàn bản............................................. 136<br /> 6.<br /> <br /> Net dung văn bản............................................................................ 137<br /> <br /> 7. C hĩ ký của người có thẩm q uyền.................................................... 138<br /> 8. Dái của cơ quan................................................................................. 143<br /> 9. N(1 nhận văn bản................................................................................ 143<br /> 10 CiC thành phần phụ của vân bản.................................................... 146<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2