intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

1.458
lượt xem
264
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học này sử dụng nhiều kiến thức lý luận và nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và một số kiến thức khác. Cụ thể là những kiến thức lý luận về công tác văn thư, công tác lưu trữ; thực tế công tác văn thư, công tác lưu trữ hiện nay; hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ... Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để nắm bắt thông tin về môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

 1. Chào mừng các bạn đến với  công tác văn thư lưu trữ  trong                 các cơ  quan Đảng!
 2. Giới thiệu môn học CÔNG TÁC  VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
 3. 1. Yêu cầu đối với môn học • Môn học này sử dụng nhiều kiến thức lý luận và nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và một số kiến thức khác. Cụ thể là những kiến thức lý luận về công tác văn thư, công tác lưu trữ; thực tế công tác văn thư, công tác lưu trữ hiện nay; hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ... • Vì vậy, để học tốt môn học này, yêu cầu sinh viên cần có một nền tảng tương đối vững chắc về những kiến thức nêu trên. Điều này yêu cầu sinh viên cần phải thường xuyên ôn tập và hệ thống hoá lại kiến thức trong suốt quá trình tham gia học tập môn học.
 4. 2. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động • + Nghe giảng lý thuyết: 20 giờ • + Làm bài tập trên lớp: 02 giờ • + Thảo luận: 05 giờ • + Tự nghiên cứu: 03 giờ
 5. 3. Mục tiêu của môn học • - Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về ng/tắc tổ chức và hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản VN; những lý luận và phương pháp c/tác VTLT trong các CQ Đảng Cộng sản VN. Đặc biệt, môn học tạo điều kiện cho sinh viên so sánh giữa lý luận chung về c/tác VTLT với thực tế c/tác này tại các CQ Đảng
 6. 3. Mục tiêu của môn học • Kỹ năng: tăng cường cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức lý luận chung về c/tác VTLT vào thực tiễn c/tác này tại các CQ Đảng. Những kiến thức lý luận sẽ được xem xét lại theo hướng ứng dụng để giải quyết những v/ đề thực tế có liên quan trong các CQ Đảng.
 7. 3. Mục tiêu của môn học • - Thái độ: Trước hết, môn học giúp sinh viên một lần nữa hiểu và nhận thức được vị trí, vai trò q/trọng của Đảng Cộng sản VN trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, sinh viên cũng cần ý thức được tầm quan trọng, những đóng góp của c/tác VTLT đối với h/động của các CQ Đảng
 8. 4. Tóm tắt nội dung môn học • Khái quát về nguyên tắc tổ chức và hệ thống tổ chức của các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương. Xem xét các vấn đề trên trong mối liên hệ với công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng. • Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng: khái niệm văn bản của Đảng, thể thức văn bản Đảng, mối quan hệ giữa văn bản của Đảng và văn bản của Nhà nước..., quản lý, theo dõi giải quyết văn bản đi đến và lập hồ sơ hiện hành
 9. 4. Tóm tắt nội dung môn học • c/tác lưu trữ trong các CQ Đảng: - khái niệm về TLLT của Đảng, - Phông Lưu trữ ĐCSVN, thành phần, nội dung, ý nghĩa TLLT của Đảng, - Hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ của Đảng... - Phân loại Phông Lưu trữ DCSVN và xác định giá trị TLLT của Đảng
 10. PHẦN I. Hệ thống tổ chức của ĐCSVN 1. Nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản VN • Cấp trung ương • Cấp địa phương • Cấp cơ sở • Một số tổ chức khác của Đảng
 11. PHẦN II. C/tác văn thư trong các CQ Đảng 1. Khái quát về văn bản của Đảng 1.1. Khái niệm về văn bản của Đảng 1.2. Mối quan hệ giữa văn bản của Đảng và văn bản của Nhà nước 1.3. Hệ thống văn bản của Đảng 1.4. Thể thức văn bản của Đảng 2. Một số ng/vụ trong c/tác VT trong các CQ Đảng 2.1. Công tác quản lý văn bản đi đến 2.2. Công tác lập hồ sơ hiện hành
 12. PHẦN III. C/tác lưu trữ trong các CQ Đảng 1. Khái quát về Phông lưu trữ ĐCSVN • Khái niệm, ý nghĩa TLLT của Đảng • Khái niệm Phông lưu trữ ĐCSVN • Thành phần tài liệu của Phông lưu trữ ĐCSVN 2. Hệ thống tổ chức các CQ lưu trữ của Đảng • Cục Lưu trữ VPTW Đảng • Phòng lưu trữ tỉnh, thành uỷ trực thuộc TW • Kho lưu trữ huyện uỷ và cấp tương đương • Kho lưu trữ các tổ chức chính trị xã hội cấp TW 3. Một số nghiệp vụ c/tác lưu trữ trong các CQ Đảng • Công tác phân loại Phông lưu trữ ĐCSVN • Công tác XĐGTTL của Đảng
 13. Học liệu bắt buộc • 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (thông qua tại Đại hội X của Đảng), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007; • 2. Đào Xuân Chúc - Nguyễn Văn Hàm – Vương Đình Quyền - Nguyễn Văn Thâm, Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Hà Nội, 1990 • 3. Vương Đình Quyền, Lý luận và phương pháp công tác văn thư, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội, 2005 • 4. Cam Anh Tuấn, Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng. Tập bài giảng. Lưu hành nội bộ
 14. Tài liệu tham khảo • Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của VPTW Đảng ngày 28 / 5/2004 về thể thức văn bản của Đảng. • Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, 2001 • Quy định số 667-QĐ/VPTW của VPTW Đảng ngày 10 / 11/1986 về chế độ c/tác văn thư ở các CQ Đảng thuộc BCHTW và thuộc ĐTNCSHCM • Quyết định số 20-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 23/9/ 1987 về Phông Lưu trữ ĐCSVN. • Quyết định số 210-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 06/3/ 2009 về Phông Lưu trữ ĐCSVN • Quyết định số 31-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 01/10/ 1997 ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. • Văn phòng Trung ương Đảng: Về công tác văn phòng cấp uỷ Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H: 2001.
 15. Chúc các bạn học  tốt nghiệp vụ  công tác văn thư  lưu trữ Đảng!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2