Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P3)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
12
download

Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_oxit phản ứng với axit (p3)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức viết phản ứng của các chất vô cơ_Oxit phản ứng với axit (P3)

  1. BOÅ TRÔÏ KIEÁN THÖÙC OÂN THI ÑAÏI HOÏC Moân: Hoaù hoïc
  2. Baøi 5: (Axit coù tính khöû : HCl, HI )
  3. Goàm 3 coâng thöùc pöù Coâng thöc 1: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1: ( HCl, H2SO4 loaõng,...…) Coâng thöc 2: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2: ( HNO3, H2SO4 ñaëc) Coâng thöc 3: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 3: ( HCl , HI,... )
  4. Caùc coâng thöùc kyø tröôùc Coâng thöùc 1 Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) (Pöù Trao ñoåi) Coâng thöùc 2: Oxit pöù vôùi axit loaïi 2 Hoaù trò cao nhaát Oxit KL + Axit loaïi 2→ Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) oÑK: KL: Ña hoaù trò ( pöù oxi hoaù khöû) Hoaù trò KL: Thaáp
  5. Coâng thöùc 3: Oxit KL phaûn öùng vôùi Axit coù tính khöû Hoaù trò Thaáp nhaát Oxit KL +Axit loaïi 3 → Muoái + H2O + Sphaåm (HCl, HI,…) oxi hoaù ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: •• Hoaù trò KL : Cao Gôïi yù: Giaûi ñeà thi , thöôøng chæ gaëp: HCl, HI Thöôøng ñeà seõ gôïi yù ñeå bieát HCl, HI laø axit loaïi 3 Ví duï: Ñeà gôïi yù HI →I2 ; HCl →Cl2
  6. Hoaù trò Thaáp nhaát Coâng thöùc 3: Oxit KL + Axit loaïi 3 → Muoái + H2O + Sphaåm (HCl, HI,…) oxi hoaù ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: (*) •• Hoaù trò KL : Cao Aùp duïng: Vieát caùc phaûn öùng sau a. FexOyy + HI → I2 + . . . x 2 b. MnO2 + HCl → Cl2 + . . . Gôïi yù: II a. FexOy + HI C.thöùc 3 I2 + Fe I + H2O (ÑHQGHN – 2000) ?2 HI Hoaù tri trò Hoaù Vaâïy: FexOy + HI Axit loaïi 3 →I + Fe I2 + H2O 2thaátp ? t saé nhaá Fe (II,III)
  7. Hoaù trò Thaáp nhaát Coâng thöùc 3: Oxit KL + Axit loaïi 3 → Muoái + H2O + Sphaåm (HCl, HI,…) oxi hoaù ( pöù oxi hoaù khöû) • KL: Ña hoaù trò ÑK: (*) •• Hoaù trò KL : Cao Aùp duïng1: t caùc phaûn öùng sau Vieá a. FexOy + HI → I2 +FeI2 + H2O. b. MnO2 + HCl → Cl22 + .. .. .. b. MnO2 + HCl → Cl + Gôïi yù: II b. MnO2+HCl C.thöùc 3 Cl2 + FeCl + H2O 2 ? HCl Hoaù tri trò Hoaù Vaâïy: MnOAxit HCl→Cl2thaátp ?nhaát 2 + loaïi 3 saé Fe + Cl2 + H2O Fe (II,III)
  8. TOÅNG KEÁT : OXIT phaûn öùng vôùi AXIT Coâng thöùc 1: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 1 Oxit KL + Axit loaïi 1→ Muoái + H2O (HCl, H2SO4 loaõng,...) Coâng thöùc 2: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 2 Oxit KL +Axit loaïi 2→Muoái +H2O+ SPkhöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) •• ÑK: • KL : Ña hoaù trò • Hoaù trò KL: Thaáp Hoaù trò cao nhaát Coâng thöùc 3: Oxit pöù vôùi Axit loaïi 3 Oxit KL +Axit loaïi 3 → Muoái + H2O+ Sphaåm (HCl, HI,…) oxi hoaù ÑK: • KL: Ña hoaù trò Hoaù trò Thaáp nhaát • Hoaù trò KL : Cao
  9. Aùp duïng 2: (ÑHQG TP. HCM – 1998) Cho phaûn öùng M2On + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O (1) a. Caân baèng pöù (1) baèng phöông phaùp caân baèng ñieän töû. b. Tìm n ñeå (1) laø : - phaûn öngù trao ñoåi - phaûn öngù oxi hoaù khöû.
  10. MOÄT SOÁ GÔÏI YÙ: -Thöôøng ñeà thi trieån khai nhieàu treân coâng thöùc 1 vaø coâng thöùc 2. -Rieâng coâng thöùc 3 chæ caàn ñeå yù 2 pöù ôû phaàn aùp duïng coâng thöùc 3. -Ñeå vaän duïng toát coâng thöùc 2, ta caàn xem laïi caùch caân baèng pöù oxi hoaù khöû : Caùch tính soá oxi hoaù. Caùc böôùc caân baèng pö oxi hoaù khöû baèng pp caân baèng ñieän töû. -Oxit cuûa KL coù 1 hoaù trò, thì pöù luoân xaûy ra theo coâng thöùc 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản