intTypePromotion=1

Công ước lao động hàng hải 2006, MLC 2006

Chia sẻ: Nguyen Trong Phi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
461
lượt xem
115
download

Công ước lao động hàng hải 2006, MLC 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội nghị toàn thể Tổ chức Lao động quốc tế, Cơ quan điều hành Tổ chức Lao động quốc tế triệu tập khoá họp thứ năm mơi ttại Geneva, ngày 07 tháng 02 năm 2006, Mong muốn xây dựng một văn kiện chặt chẽ và duy nhất bao gồm tất cả các tiêu chuẩn mới nhất của các Công ớc quốc tế và các Khuyến nghị về lao động hàng hải hiện hành và các nguyên tắc cơ bản của các Công ớc lao động quốc tế khác, cụ thể là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước lao động hàng hải 2006, MLC 2006

 1. Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ C«ng -íc lao ®éng hµng h¶i, 2006 MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 Cục đăng kiểm Việt Nam v ietnam r egister
 2. C«ng -íc lao ®éng Hµng h¶i, 2006 Lêi nãi ®Çu Héi nghÞ toµn thÓ Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ, C¬ quan ®iÒu hµnh Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ triÖu tËp kho¸ häp thø n¨m m-¬i t- t¹i Geneva, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2006, Mong muèn x©y dùng mét v¨n kiÖn chÆt chÏ vµ duy nhÊt bao gåm tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn míi nhÊt cña c¸c C«ng -íc quèc tÕ vµ c¸c KhuyÕn nghÞ vÒ lao ®éng hµng h¶i hiÖn hµnh vµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña c¸c C«ng -íc lao ®éng quèc tÕ kh¸c, cô thÓ lµ: - C«ng -íc vÒ lao ®éng c-ìng bøc, 1930 (Sè 29); - C«ng -íc vÒ B¶o vÖ quyÒn tæ chøc vµ Tù do cña hiÖp héi, 1948 (Sè 87); - C«ng -íc vÒ quyÒn tæ chøc vµ th-¬ng l-îng gi÷a c«ng ®oµn vµ ng-êi sö dông lao ®éng, 1949 (Sè 98); - C«ng -íc vÒ tr¶ l-¬ng c«ng b»ng, 1951 (Sè 100); - C«ng -íc vÒ xo¸ bá lao ®éng c-ìng bøc, 1957 (Sè 105); - C«ng -íc vÒ ph©n biÖt ®èi xö (ViÖc lµm vµ NghÒ nghiÖp), 1958 (Sè 111); - C«ng -íc vÒ Tuæi lao ®éng tèi thiÓu, 1973 (Sè 138); - C«ng -íc vÒ c¸c h×nh thøc sö dông lao ®éng trÎ em kh«ng phï hîp, 1999 (Sè 182); Dùa vµo nhiÖm vô c¬ b¶n cña Tæ chøc lµ n©ng cao c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc phï hîp, C¨n cø Tuyªn bè ILO vÒ c¸c Nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ quyÒn lao ®éng 1998, Còng l-u t©m ®Õn c¸c thuyÒn viªn ®-îc b¶o vÖ theo c¸c ®iÒu kho¶n cña c¸c v¨n kiÖn ILO kh¸c vµ cã c¸c quyÒn kh¸c ®· quy ®Þnh nh- c¸c quyÒn c¬ b¶n vµ tù do ®èi víi tÊt c¶ mäi ng-êi, Xem xÐt r»ng c¨n cø tÝnh chÊt toµn cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp hµng h¶i, thuyÒn viªn cÇn ®-îc b¶o vÖ ®Æc biÖt, §ång thêi l-u t©m ®Õn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ an toµn tµu, an ninh con ng-êi vµ qu¶n lý tµu cã chÊt l-îng cña C«ng -íc quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ng-êi trªn biÓn, 1974, ®· ®-îc söa ®æi bæ sung, C«ng -íc vÒ c¸c quy t¾c quèc tÕ vÒ tr¸nh va trªn biÓn, 1972, ®· ®-îc söa ®æi bæ sung, vµ c¸c yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng chuyªn m«n vµ ®µo t¹o thuyÒn viªn cña C«ng -íc quèc tÕ vÒ Tiªu chuÈn §µo t¹o, Chøng nhËn vµ Trùc ca cho thuyÒn viªn, 1978, ®· ®-îc söa ®æi bæ sung, C¨n cø vµo C«ng -íc Liªn hiÖp quèc vÒ LuËt biÓn, 1982, ®Þnh ra mét khung ph¸p lý chung, trong ®ã c¸c ho¹t ®éng trªn c¸c ®¹i d-¬ng vµ biÓn ph¶i ®-îc thùc hiÖn vµ cã ý nghÜa quan träng chiÕn l-îc lµ c¬ së cho c¸c hµnh ®éng cña quèc gia, khu vùc, toµn cÇu, sù hîp t¸c trong lÜnh vùc hµng h¶i vµ cÇn thiÕt ph¶i ®-îc duy tr× thèng nhÊt, 1
 3. C¨n cø §iÒu 94 C«ng -íc Liªn hiÖp quèc vÒ LuËt biÓn, 1982, quy ®Þnh c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô cña mét quèc gia cã tµu mang cê ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng, thuyÒn viªn vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi trªn tµu mang cê quèc gia ®ã, C¨n cø môc 8 ®iÒu 19 cña HiÕn ch-¬ng Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ, quy ®Þnh r»ng trong mäi tr-êng hîp mäi Thµnh viªn kh«ng ®-îc th«ng qua bÊt kú C«ng -íc hoÆc KhuyÕn nghÞ nµo b»ng Héi nghÞ hoÆc phª chuÈn bÊt kú C«ng -íc nµo mµ ®-îc coi lµ cã t¸c ®éng ®Õn c¸c luËt, -u ®·i, tËp qu¸n hoÆc tho¶ thuËn ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®èi víi ng-êi lao ®éng cã liªn quan so víi nh÷ng néi dung ®-îc ®-a ra trong C«ng -íc hoÆc KhuyÕn nghÞ ®ã, X¸c ®Þnh r»ng v¨n kiÖn míi nµy ph¶i ®-îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o sù chÊp thuËn réng r·i gi÷a c¸c chÝnh phñ, chñ tµu vµ thuyÒn viªn ®· cam kÕt ®èi víi c¸c nguyªn t¾c lµm viÖc phï hîp, vµ nã ph¶i dÔ dµng cËp nhËt vµ bæ sung nh»m triÓn khai thùc hiÖn vµ chÕ tµi cã hiÖu qu¶, QuyÕt ®Þnh th«ng qua mét sè ®Ò xuÊt nh»m cô thÓ ho¸ v¨n kiÖn ®ã, lµ träng t©m duy nhÊt cña kho¸ häp nµy, vµ §· quyÕt ®Þnh r»ng c¸c ®Ò xuÊt ®ã ph¶i ®-îc thiÕt lËp thµnh mét C«ng -íc quèc tÕ; Th«ng qua ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2006 C«ng -íc d-íi ®©y, ®-îc gäi lµ C«ng -íc Lao ®éng Hµng h¶i, 2006. NghÜa vô chung §iÒu I 1. Mçi Thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc nµy cã nghÜa vô thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c ®iÒu kho¶n cña C«ng -íc nh- nªu t¹i §iÒu VI ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lao ®éng phï hîp cña thuyÒn viªn. 2. C¸c thµnh viªn ph¶i phèi hîp víi nhau nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o thùc hiÖn vµ thùc thi cã hiÖu qu¶ C«ng -íc nµy. ®Þnh nghÜa vµ ph¹m vi ¸p dông §iÒu II 1. Trõ khi cã c¸c quy ®Þnh ®Æc biÖt kh¸c, trong C«ng -íc nµy sö dông c¸c thuËt ng÷ sau ®©y: C¬ quan cã thÈm quyÒn lµ bé tr-ëng, c¬ quan chÝnh phñ hoÆc c¬ quan (a) kh¸c cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ thùc thi c¸c quy ®Þnh, chØ thÞ hoÆc h-íng dÉn kh¸c cã hiÖu lùc ph¸p lý ®èi víi néi dung cña ®iÒu kho¶n liªn quan; B¶n Tuyªn bè phï hîp lao ®éng hµng h¶i lµ b¶n tuyªn bè nªu t¹i quy (b) ®Þnh 5.1.3; 2
 4. Tæng dung tÝch lµ tæng dung tÝch tÝnh theo c¸c quy ®Þnh ®o dung tÝch nªu (c) t¹i Phô lôc I cña C«ng -íc quèc tÕ vÒ ®o dung tÝch tµu biÓn, 1969, hoÆc bÊt kú C«ng -íc thay thÕ nµo sau ®ã; ®èi víi c¸c tµu ¸p dông hÖ thèng ®o dung tÝch t¹m thêi ®-îc Tæ chøc hµng h¶i quèc tÕ chÊp nhËn, tæng dung tÝch lµ trÞ sè ghi t¹i cét GHI Chó cña GiÊy chøng nhËn dung tÝch quèc tÕ (1969); GiÊy chøng nhËn lao ®éng hµng h¶i lµ giÊy chøng nhËn nªu t¹i quy ®Þnh (d) 5.1.3; C¸c yªu cÇu cña C«ng -íc nµy lµ c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c ®iÒu vµ (e) trong c¸c quy ®Þnh vµ PhÇn A Bé luËt cña C«ng -íc nµy; ThuyÒn viªn lµ bÊt kú ng-êi nµo ®-îc tuyÓn dông hoÆc thuª hoÆc lµm (f) viÖc theo bÊt kú kh¶ n¨ng nµo trªn mét tµu ¸p dông C«ng -íc nµy; Tho¶ thuËn tuyÓn dông cña thuyÒn viªn gåm c¶ tho¶ thuËn tuyÓn dông vµ (g) c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn; DÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn lµ bÊt kú c¸ nh©n, c«ng ty, (h) c¬ quan, ®¹i lý hoÆc tæ chøc kh¸c nµo, thuéc thµnh phÇn c«ng céng hay t- nh©n, liªn quan ®Õn tuyÓn dông thuyÒn viªn thay mÆt cho chñ tµu hoÆc cung cÊp thuyÒn viªn cho chñ tµu; Tµu lµ mét tµu kh¸c víi tµu chØ ho¹t ®éng trong vïng n-íc néi thuû hoÆc (i ) vïng n-íc trong khu vùc, hoÆc liÒn kÒ víi vïng n-íc kÝn hoÆc c¸c khu vùc chØ ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña c¶ng; Chñ tµu lµ ng-êi së h÷u tµu hoÆc tæ chøc hay c¸ nh©n kh¸c, nh- nhµ (j) qu¶n lý, ®¹i lý hoÆc ng-êi thuª tµu trÇn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña tµu tr-íc chñ së h÷u vµ, chÊp nhËn ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô cña chñ tµu phï hîp víi C«ng -íc nµy, bÊt kÓ cã hay kh«ng c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc nµo kh¸c thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô hoÆc tr¸ch nhiÖm thay mÆt chñ tµu. 2. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, C«ng -íc nµy ¸p dông víi mäi thuyÒn viªn. 3. NÕu cã nghi ngê vÒ c¸c lo¹i ®èi t-îng ph¶i ®-îc coi lµ thuyÒn viªn khi ¸p dông C«ng -íc nµy, c¬ quan cã thÈm quyÒn cña tõng Quèc gia thµnh viªn ph¶i x¸c ®Þnh sau khi tham vÊn c¸c tæ chøc liªn quan cña chñ tµu vµ cña thuyÒn viªn vÒ vÊn ®Ò nµy. 4. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, C«ng -íc nµy ¸p dông víi mäi tµu, thuéc së h÷u nhµ n-íc hay t- nh©n, th-êng chØ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, kh«ng ph¶i lµ tµu c¸ hoÆc tµu cã môc ®Ých t-¬ng tù vµ tµu ®ãng theo kiÓu d©n gian nh- thuyÒn buåm hoÆc thuyÒn mµnh. C«ng -íc nµy kh«ng ¸p dông víi tµu chiÕn hoÆc c¸c ph-¬ng tiÖn h¶i qu©n. 5. Trong tr-êng hîp cã nghi ngê vÒ viÖc ¸p dông C«ng -íc nµy víi mét tµu hoÆc mét lo¹i tµu cô thÓ, c¬ quan cã thÈm quyÒn cña tõng Quèc gia thµnh viªn ph¶i quyÕt ®Þnh sau khi tham vÊn c¸c tæ chøc liªn quan cña chñ tµu vµ cña thuyÒn viªn. 3
 5. 6. NÕu c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i ch-a phï hîp hoÆc kh«ng ¸p dông ®-îc mét sè quy ®Þnh cña Bé luËt nªu t¹i §iÒu VI, môc 1, ®èi víi mét tµu hoÆc mét sè lo¹i tµu cô thÓ mang cê cña Quèc gia thµnh viªn, th× c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan cña Bé luËt sÏ kh«ng ®-îc ¸p dông tíi ph¹m vi mµ vÊn ®Ò nµy ®-îc ®iÒu chØnh mét c¸ch kh¸c b»ng c¸c luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¸c th-¬ng l-îng gi÷a c«ng ®oµn vµ ng-êi sö dông lao ®éng. Mét quyÕt ®Þnh nh- vËy chØ cã thÓ ®-îc ®-a ra víi sù tham vÊn c¸c tæ chøc liªn quan cña chñ tµu vµ cña thuyÒn viªn vµ chØ cã thÓ ¸p dông ®èi víi tµu cã tæng dung tÝch nhá h¬n 200 kh«ng ho¹t ®éng trªn tuyÕn quèc tÕ. 7. Mét Quèc gia thµnh viªn ®-a ra bÊt kú quyÕt ®Þnh nµo theo môc 3, 5 hoÆc 6 cña §iÒu kho¶n nµy ph¶i th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ, ®Ó th«ng b¸o cho c¸c Quèc gia thµnh viªn cña Tæ chøc. 8. Trõ khi ®-îc nªu cô thÓ, ®Ò cËp ®Õn C«ng -íc nµy còng lµ ®Ò cËp ®Õn c¸c quy ®Þnh vµ Bé luËt. C¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n §iÒu III Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c ®iÒu kho¶n cña luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña m×nh, theo néi dung cña C«ng -íc nµy, ph¶i t«n träng c¸c quyÒn c¬ b¶n ®èi víi: (a) tù do cña hiÖp héi vµ c«ng nhËn quyÒn th-¬ng l-îng gi÷a c«ng ®oµn vµ ng-êi sö dông lao ®éng; (b) b·i bá mäi h×nh thøc lao ®éng c-ìng bøc hoÆc b¾t buéc; (c) thñ tiªu mét c¸ch hiÖu qu¶ viÖc sö dông lao ®éng trÎ em; vµ (d) b·i bá sù ph©n biÖt ®èi xö vÒ viÖc lµm vµ nghÒ nghiÖp. ViÖc lµm vµ c¸c quyÒn x· héi cña thuyÒn viªn §iÒu IV 1. Mäi thuyÒn viªn cã quyÒn ®-îc lµm viÖc t¹i mét vÞ trÝ ®¶m b¶o an toµn vµ an ninh, tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn an toµn. 2. Mäi thuyÒn viªn cã quyÒn h-ëng c¸c ®iÒu kho¶n lao ®éng c«ng b»ng. 3. Mäi thuyÒn viªn cã quyÒn ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc phï hîp trªn tµu. 4. Mäi thuyÒn viªn cã quyÒn ®-îc b¶o vÖ søc khoÎ, ch¨m sãc y tÕ, h-ëng phóc lîi vµ c¸c h×nh thøc b¶o vÖ x· héi kh¸c. 5. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o r»ng, trong giíi h¹n chñ quyÒn cña m×nh, c¸c quyÒn vÒ viÖc lµm vµ quyÒn x· héi cña thuyÒn viªn nªu t¹i c¸c môc trªn cña §iÒu nµy ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo c¸c yªu cÇu cña C«ng -íc nµy. Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c cña C«ng -íc, viÖc thùc hiÖn ®ã cã thÓ ®¹t ®-îc th«ng qua c¸c luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh quèc gia, th«ng qua c¸c th-¬ng l-îng gi÷a c«ng ®oµn vµ ng-êi sö dông lao ®éng hoÆc th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kh¸c hoÆc trong thùc tiÔn. 4
 6. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ thùc thi §iÒu V 1. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i thùc hiÖn vµ thùc thi c¸c luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®· ®-îc th«ng qua nh»m hoµn thµnh c¸c cam kÕt theo C«ng -íc nµy ®èi víi tµu vµ thuyÒn viªn thuéc chñ quyÒn cña m×nh. 2. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i thi hµnh hiÖu qu¶ quyÒn h¹n cña m×nh vµ kiÓm so¸t c¸c tµu mang cê quèc tÞch cña quèc gia b»ng c¸ch x©y dùng mét hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña C«ng -íc nµy, bao gåm viÖc kiÓm tra, b¸o c¸o, theo dâi th-êng xuyªn vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph¸p lý phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh. 3. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o c¸c tµu mang cê quèc tÞch cña m×nh ph¶i cã giÊy chøng nhËn lao ®éng hµng h¶i vµ b¶n Tuyªn bè phï hîp lao ®éng hµng h¶i theo yªu cÇu cña C«ng -íc nµy. 4. Mét tµu thuéc ph¹m vi ¸p dông cña C«ng -íc nµy cã thÓ, phï hîp víi ph¸p luËt quèc tÕ, ®-îc mét Quèc gia thµnh viªn kh«ng ph¶i Quèc gia tµu mang cê kiÓm tra, khi tµu ®ã ë trong c¶ng cña quèc gia ®ã, nh»m x¸c ®Þnh tµu cã phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña C«ng -íc nµy hay kh«ng. 5. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i thi hµnh hiÖu qu¶ quyÒn h¹n cña m×nh vµ kiÓm so¸t c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung cÊp thuyÒn viªn, nÕu c¸c dÞch vô nµy ®-îc thùc hiÖn trªn l·nh thæ cña quèc gia ®ã. 6. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i nghiªm cÊm viÖc vi ph¹m c¸c yªu cÇu cña C«ng -íc nµy vµ ph¶i, phï hîp víi ph¸p luËt quèc tÕ, quy ®Þnh c¸c h×nh ph¹t hoÆc yªu cÇu c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc trong ph¹m vi ph¸p luËt cña m×nh ®ñ ®Ó ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m ®ã. 7. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i thùc thi c¸c tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo ph¹m vi C«ng -íc nµy theo c¸ch thøc ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tµu mang cê cña bÊt kú quèc gia nµo ch-a phª chuÈn C«ng -íc nµy sÏ kh«ng nhËn ®-îc sù ®èi xö -u ®·i h¬n c¸c tµu mang cê cña c¸c quèc gia ®· phª chuÈn C«ng -íc. C¸c quy ®Þnh, phÇn A vµ phÇn B cña bé luËt §iÒu VI 1. C¸c Quy ®Þnh vµ c¸c ®iÒu kho¶n cña PhÇn A cña Bé luËt lµ b¾t buéc. C¸c ®iÒu kho¶n cña PhÇn B cña Bé luËt kh«ng b¾t buéc. 2. Mçi Quèc gia thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o t«n träng c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c ®Ò ra trong c¸c Quy ®Þnh vµ thùc hiÖn tõng Quy ®Þnh theo c¸ch thøc nh- nªu t¹i c¸c ®iÒu kho¶n t-¬ng øng cña PhÇn A cña Bé luËt. Ngoµi ra, Thµnh viªn ph¶i xem xÐt ®Ó thùc thi tr¸ch nhiÖm cña m×nh nh- c¸ch thøc ®-îc nªu trong PhÇn B cña Bé luËt. 3. Mét Thµnh viªn kh«ng cã t- c¸ch thùc thi c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c nªu t¹i PhÇn A cña Bé luËt cã thÓ, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c cña C«ng -íc nµy, thùc hiÖn PhÇn A th«ng qua c¸c ®iÒu kho¶n trong luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña hä hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®-îc coi lµ c¬ b¶n t-¬ng ®-¬ng víi c¸c ®iÒu kho¶n cña PhÇn A. 5
 7. 4. ChØ cho môc ®Ých cña môc 3 cña §iÒu nµy, mäi luËt, quy ®Þnh, tho¶ -íc tËp thÓ hoÆc c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kh¸c ph¶i ®-îc xem lµ c¬ b¶n t-¬ng ®-¬ng, trong néi dung cña C«ng -íc nµy, nÕu Quèc gia thµnh viªn thÊy r»ng: (a) cã lîi ®Ó ®¹t ®-îc hoµn toµn môc tiªu chung vµ môc ®Ých cña ®iÒu kho¶n hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n cña PhÇn A cña Bé luËt liªn quan; vµ (b) lµm cho ®iÒu kho¶n hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n cña PhÇn A cña Bé luËt liªn quan cã hiÖu lùc. Tham vÊn víi c¸c tæ chøc cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn §iÒu VII Mäi sù gi¶m nhÑ, miÔn trõ hoÆc ¸p dông linh ho¹t kh¸c cña C«ng -íc nµy mµ C«ng -íc yªu cÇu tham vÊn víi c¸c tæ chøc cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn cã thÓ, trong tr-êng hîp c¸c tæ chøc ®¹i diÖn cña chñ tµu hoÆc thuyÒn viªn kh«ng thuéc mét Quèc gia thµnh viªn, th× chØ ®-îc Quèc gia thµnh viªn ®ã quyÕt ®Þnh th«ng qua tham vÊn víi Uû ban ®-îc nªu trong §iÒu XIII. hiÖu lùc §iÒu VIII 1. C¸c phª chuÈn chÝnh thøc C«ng -íc nµy ph¶i ®-îc th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ®Ó ®¨ng ký. 2. C«ng -íc nµy chØ cã hiÖu lùc ®èi víi c¸c Quèc gia thµnh viªn cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ cã c¸c phª chuÈn ®· ®-îc Tæng Gi¸m ®èc ®¨ng ký. 3. C«ng -íc nµy cã hiÖu lùc sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã Ýt nhÊt 30 Thµnh viªn chiÕm 33 phÇn tr¨m tæng dung tÝch ®éi tµu thÕ giíi ®¨ng ký phª chuÈn. 4. Sau ®ã, C«ng -íc nµy cã hiÖu lùc víi mäi Quèc gia thµnh viªn 12 th¸ng sau ngµy phª chuÈn cña hä ®-îc ®¨ng ký. Huû bá §iÒu IX 1. Mét Quèc gia thµnh viªn ®· phª chuÈn C«ng -íc nµy cã thÓ huû bá sau m-êi n¨m kÓ tõ ngµy C«ng -íc cã hiÖu lùc, b»ng mét chøng th- th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ. Huû bá nµy sÏ kh«ng cã hiÖu lùc trong mét n¨m sau ngµy ®¨ng ký. 2. Trong n¨m sau thêi h¹n m-êi n¨m nªu t¹i môc 1 cña §iÒu nµy, mçi Quèc gia thµnh viªn kh«ng thùc hiÖn quyÒn huû bá nh- quy ®Þnh trong §iÒu nµy, ph¶i ®îi mét giai ®o¹n m-êi n¨m n÷a, sau ®ã, cã thÓ huû bá C«ng -íc nµy khi kÕt thóc cña mçi giai ®o¹n m-êi n¨m míi theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. 6
 8. T¸c ®éng cña viÖc cã hiÖu lùc cña c«ng -íc §iÒu X C«ng -íc nµy söa ®æi c¸c C«ng -íc sau ®©y: C«ng -íc vÒ tuæi lao ®éng tèi thiÓu (trªn BiÓn), 1920 (Sè 7); C«ng -íc vÒ trî cÊp thÊt nghiÖp (do §¾m tµu), 1920 (Sè 8); C«ng -íc vÒ cung cÊp thuyÒn viªn, 1920 (Sè 9); C«ng -íc vÒ kiÓm tra y tÕ cho thuyÒn viªn trÎ (trªn BiÓn), 1921 (Sè 6); C«ng -íc vÒ c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn cña ng-êi ®i biÓn. 1926 (Sè 22); C«ng -íc vÒ håi h-¬ng ng-êi ®i biÓn, 1926 (Sè 23); C«ng -íc vÒ cÊp giÊy chøng nhËn kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña sÜ quan, 1936 (Sè 53); C«ng -íc vÒ ngµy nghØ ®-îc h-ëng l-¬ng (trªn BiÓn), 1936 (Sè 54); C«ng -íc vÒ tr¸ch nhiÖm cña chñ tµu (ThuyÒn viªn bÞ èm vµ bÞ th-¬ng), 1936 (Sè 55) C«ng -íc vÒ b¶o hiÓm y tÕ (trªn BiÓn), 1936 (Sè 56) C«ng -íc vÒ giê lµm viÖc vµ ®Þnh biªn (trªn BiÓn), 1936 (Sè 57) C«ng -íc vÒ tuæi lao ®éng tèi thiÓu (trªn BiÓn), (Söa ®æi) 1936 (Sè 58); C«ng -íc vÒ l-¬ng thùc, thùc phÈm vµ viÖc cung cÊp l-¬ng thùc, thùc phÈm (ThuyÒn viªn), 1946 (Sè 68); C«ng -íc vÒ chøng nhËn §Çu bÕp trªn tµu, 1946 (Sè 69); C«ng -íc vÒ An sinh x· héi (ThuyÒn viªn), 1946 (Sè 70); C«ng -íc vÒ thêi gian nghØ cã l-¬ng (ThuyÒn viªn), 1946 (Sè 72); C«ng -íc vÒ kiÓm tra y tÕ (ThuyÒn viªn), 1946 (Sè 73); C«ng -íc vÒ chøng nhËn kh¶ n¨ng cña thuyÒn viªn, 1946 (Sè 74); C«ng -íc vÒ khu vùc sinh ho¹t cña thuyÒn viªn, 1946 (Sè 75); C«ng -íc (trªn BiÓn) vÒ tiÒn l-¬ng, giê lµm viÖc vµ ®Þnh biªn, 1946 (Sè 76); C«ng -íc (ThuyÒn viªn) vÒ thêi gian nghØ cã l-¬ng (Söa ®æi) 1949 (Sè 91); C«ng -íc vÒ khu vùc sinh ho¹t cña thuyÒn viªn (Söa ®æi), 1949 (Sè 92); C«ng -íc (trªn BiÓn) vÒ tiÒn l-¬ng, giê lµm viÖc vµ ®Þnh biªn (Söa ®æi), 1949 (Sè 93); C«ng -íc (trªn biÓn) vÒ tiÒn l-¬ng, giê lµm viÖc vµ ®Þnh biªn (Söa ®æi), 1958 (Sè 109; C«ng -íc (C¸c §iÒu kho¶n bæ sung) vÒ khu vùc sinh ho¹t cña thuyÒn viªn, 1970 (Sè 133); C«ng -íc (ThuyÒn viªn) vÒ phßng tr¸nh tai n¹n, 1970 (Sè 134); C«ng -íc (ThuyÒn viªn) vÒ lao ®éng liªn tôc, 1976 (Sè 145); C«ng -íc vÒ tr¶ l-¬ng cho nghØ phÐp hµng n¨m, 1976 (Sè 146); 7
 9. C«ng -íc (C¸c Tiªu chuÈn tèi thiÓu) vÒ tµu bu«n, 1976 (Sè 147); NghÞ ®Þnh th- 1996 cña C«ng -íc (C¸c Tiªu chuÈn tèi thiÓu) C«ng -íc vÒ tµu bu«n, 1976 (Sè 147); C«ng -íc vÒ phóc lîi cho thuyÒn viªn, 1987 (Sè 163); C«ng -íc (trªn BiÓn) vÒ ch¨m sãc søc khoÎ vµ b¶o vÖ y tÕ, 1987 (Sè 164); C«ng -íc (trªn BiÓn) vÒ an sinh x· héi (Söa ®æi), 1987 (Sè 165); C«ng -íc vÒ håi h-¬ng ng-êi ®i biÓn (Söa ®æi), 1987 (Sè. 166); C«ng -íc vÒ kiÓm tra lao ®éng (ThuyÒn viªn), 1996 (Sè 178); C«ng -íc vÒ tuyÓn dông vµ cung cÊp thuyÒn viªn, 1996 (Sè 179); C«ng -íc vÒ giê lµm viÖc vµ ®Þnh biªn trªn tµu, 1996 (Sè 180). Chøc n¨ng l-u gi÷ §iÒu XI 1. Tæng Gi¸m ®èc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ph¶i th«ng b¸o cho toµn thÓ c¸c Thµnh viªn cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ viÖc ®¨ng ký tÊt c¶ c¸c phª chuÈn, chÊp thuËn vµ huû bá C«ng -íc nµy. 2. Khi hoµn thµnh c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i môc 3 §iÒu VIII, Tæng Gi¸m ®èc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ph¶i th«ng b¸o cho c¸c Thµnh viªn cña tæ chøc ngµy C«ng -íc cã hiÖu lùc. §iÒu XII Tæng Gi¸m ®èc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ph¶i th«ng b¸o cho Tæng th- ký Liª n hîp quèc ®Ó ®¨ng ký theo §iÒu 102 cña HiÕn ch-¬ng Liªn hîp quèc ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c phª chuÈn, chÊp thuËn vµ huû bá C«ng -íc nµy. Uû ban ba bªn ®Æc biÖt §iÒu XIII 1. C¬ quan ®iÒu hµnh cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ph¶i tiÕp tôc lµm viÖc vÒ C«ng -íc nµy d-íi sù so¸t xÐt liªn tôc th«ng qua mét Uû ban ®-îc Tæ chøc thµnh lËp víi kh¶ n¨ng ®Æc biÖt trong lÜnh vùc vÒ c¸c tiªu chuÈn lao ®éng hµng h¶i. 2. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò theo C«ng -íc nµy, Uû ban gåm cã hai ®¹i diÖn ®-îc ChÝnh phñ cña mçi Quèc gia thµnh viªn ®· phª chuÈn C«ng -íc nµy chØ ®Þnh, vµ c¸c ®¹i diÖn cña Chñ tµu vµ ThuyÒn viªn do C¬ quan ®iÒu hµnh lùa chän sau khi tham vÊn víi Uû ban Hµng h¶i liªn kÕt. 3. C¸c ®¹i diÖn cña ChÝnh phñ cña c¸c Quèc gia thµnh viªn ch-a phª chuÈn C«ng -íc nµy cã thÓ tham gia Uû ban nh-ng kh«ng cã quyÒn bá phiÕu bÊt kú vÊn ®Ò nµo theo C«ng -íc nµy. C¬ quan ®iÒu hµnh cã thÓ mêi c¸c c¬ quan hoÆc tæ chøc kh¸c cã mÆt trong Uû ban víi t- c¸ch lµ c¸c quan s¸t viªn. 8
 10. 4. PhiÕu bÇu cña mçi ®¹i diÖn Chñ tµu vµ ThuyÒn viªn t¹i Uû ban ph¶i ®-îc tÝnh to¸n sao cho ®¶m b¶o r»ng nhãm Chñ tµu vµ nhãm ThuyÒn viªn n¾m gi÷ mét nöa cña toµn bé sè phiÕu cña c¸c chÝnh phñ cã mÆt t¹i cuéc häp liªn quan vµ cã quyÒn bá phiÕu. söa ®æi, Bæ sung c«ng -íc §iÒu XIV 1. Héi nghÞ toµn thÓ Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ cã thÓ th«ng qua c¸c söa ®æi, bæ sung bÊt kú ®iÒu kho¶n nµo cña C«ng -íc trong khu«n khæ ®iÒu 19 HiÕn ch-¬ng Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ vµ c¸c quy tr×nh, quy ®Þnh cña Tæ chøc ®èi víi viÖc th«ng qua c¸c C«ng -íc. C¸c söa ®æi bæ sung Bé luËt còng ph¶i ®-îc th«ng qua theo c¸c quy tr×nh nªu t¹i §iÒu XV. 2. Trong tr-êng hîp c¸c Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc nµy ®· ®¨ng ký phª chuÈn tr-íc khi th«ng qua söa ®æi, bæ sung, v¨n b¶n néi dung söa ®æi, bæ sung ph¶i ®-îc göi cho hä ®Ó phª chuÈn. 3. §èi víi c¸c Quèc gia thµnh viªn kh¸c cña Tæ chøc, néi dung cña C«ng -íc ®· ®-îc söa ®æi ph¶i ®-îc göi cho hä ®Ó phª chuÈn phï hîp víi ®iÒu 19 cña HiÕn ch-¬ng. 4. Mét söa ®æi, bæ sung ®-îc xem lµ ®· ®-îc chÊp thuËn vµo ngµy mµ ®· cã Ýt nhÊt 30 Quèc gia thµnh viªn n¾m gi÷ tèi thiÓu 33 phÇn tr¨m tæng dung tÝch ®éi tµu thÕ giíi ®¨ng ký v¨n kiÖn phª chuÈn cña söa ®æi, bæ sung hoÆc cña C«ng -íc ®· ®-îc söa ®æi. 5. Mét söa ®æi, bæ sung ®-îc th«ng qua trong khu«n khæ cña ®iÒu 19 HiÕn ch-¬ng sÏ cã hiÖu lùc chØ sau khi c¸c v¨n kiÖn phª chuÈn cña Quèc gia thµnh viªn cña Tæ chøc ®· ®-îc Tæng Gi¸m ®èc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ ®¨ng ký. 6. §èi víi mäi Quèc gia thµnh viªn nªu trong môc 2 cña §iÒu nµy, mét söa ®æi, bæ sung sÏ cã hiÖu lùc sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊ p thuËn nªu t¹i môc 4 cña §iÒu nµy hoÆc sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy v¨n kiÖn phª chuÈn ®-îc ®¨ng ký, lÊy ngµy nµo muén h¬n. 7. Theo môc 9 cña §iÒu nµy, ®èi víi c¸c Quèc gia thµnh viªn nªu trong môc 3 cña §iÒu nµy, C«ng -íc ®· ®-îc söa ®æi, bæ sung sÏ cã hiÖu l ùc sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊp thuËn nªu t¹i môc 4 cña §iÒu nµy hoÆc sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy v¨n kiÖn phª chuÈn C«ng -íc ®-îc ®¨ng ký, lÊy ngµy nµo muén h¬n. 8. §èi víi c¸c Quèc gia thµnh viªn cã v¨n kiÖn phª chuÈn C«ng -íc nµy ®· ®-îc ®¨ng ký tr-íc khi th«ng qua mét söa ®æi, bæ sung nh-ng ch-a phª chuÈn söa ®æi, bæ sung, C«ng -íc nµy vÉn cã hiÖu lùc mµ kh«ng cã söa ®æi, bæ sung ®ã. 9. Mäi Thµnh viªn cã v¨n kiÖn phª chuÈn C«ng -íc nµy ®-îc ®¨ng ký sau khi th«ng qua söa ®æi, bæ sung, nh-ng tr-íc ngµy nªu t¹i môc 4 cña §iÒu nµy cã thÓ, trong mét th«ng b¸o kÌm theo v¨n kiÖn phª chuÈn, x¸c nhËn viÖc phª chuÈn C«ng -íc kh«ng cã söa ®æi, bæ sung liªn quan. Trong tr-êng hîp phª chuÈn kÌm theo mét th«ng b¸o ®ã, C«ng -íc sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi Quèc gia thµnh viªn ®ã sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy v¨n kiÖn phª chuÈn ®-îc ®¨ng ký. Khi v¨n kiÖn phª chuÈn kh«ng cã 9
 11. th«ng b¸o kÌm theo, hoÆc phª chuÈn ®-îc ®¨ng ký vµo hoÆc sau ngµy nªu t¹i môc 4, C«ng -íc sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi Quèc gia thµnh viªn ®ã sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy v¨n kiÖn phª chuÈn ®-îc ®¨ng ký vµ, sau khi C«ng -íc cã hiÖu lùc phï hîp víi môc 7 cña §iÒu nµy, söa ®æi, bæ sung sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi Quèc gia thµnh viªn ®ã trõ khi söa ®æi, bæ sung quy ®Þnh kh¸c. Söa ®æi, bæ sung bé luËt §iÒu XV 1. Bé luËt cã thÓ ®-îc söa ®æi hoÆc theo quy tr×nh nªu t¹i §iÒu XIV hoÆc, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c, theo quy tr×nh nªu t¹i §iÒu nµy. 2. Mét söa ®æi, bæ sung cã thÓ ®-îc chÝnh quyÒn cña mäi Quèc gia thµnh viªn cña Tæ chøc hoÆc nhãm ®¹i diÖn Chñ tµu hoÆc nhãm ®¹i diÖn ThuyÒn viªn ®-îc chØ ®Þnh trong Uû ban theo §iÒu VIII ®Ò xuÊt tíi Tæng Gi¸m ®èc cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ. Mét söa ®æi, bæ sung do mét chÝnh phñ ®Ò xuÊt ph¶i ®· ®-îc ®Ò xuÊt bëi, hoÆc ®-îc ñng hé bëi, Ýt nhÊt c¸c chÝnh phñ cña n¨m Quèc gia thµnh viªn ®· phª chuÈn C«ng -íc hoÆc nhãm ®¹i diÖn Chñ tµu hoÆc ThuyÒn viªn nh- nªu t¹i môc nµy. 3. Sau khi kiÓm tra ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña môc 2 cña §iÒu nµy, Tæng Gi¸m ®èc ph¶i nhanh chãng th«ng b¸o ®Ò xuÊt, kÌm theo mäi nhËn xÐt hoÆc gãp ý ®-îc xem lµ phï hîp, cho mäi Quèc gia thµnh viªn cña Tæ chøc, yªu cÇu hä nhËn xÐt hoÆc gãp ý liªn quan ®Õn ®Ò xuÊt trong thêi h¹n 6 th¸ng hoÆc mét thêi h¹n kh¸c do C¬ quan ®iÒu hµnh quy ®Þnh (kh«ng Ýt h¬n 3 th¸ng vµ kh«ng nhiÒu h¬n 9 th¸ng). 4. Sau thêi h¹n nªu t¹i môc 3 cña §iÒu nµy, ®Ò xuÊt, kÌm theo mét b¶n tãm t¾t mäi nhËn xÐt vµ gãp ý liªn quan ®Õn môc ®ã, ®-îc chuyÓn cho Uû ban ®Ó xem xÐt t¹i mét phiªn häp. Mét söa ®æi, bæ sung ®-îc Uû ban xem xÐt th«ng qua nÕu: (a) Ýt nhÊt mét nöa chÝnh phñ cña c¸c Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc nµy cã mÆt t¹i cuéc häp xem xÐt ®Ò xuÊt söa ®æi, bæ sung; vµ (b) ®a sè Ýt nhÊt 2/3 thµnh viªn Uû ban bá phiÕu t¸n thµnh söa ®æi, bæ sung; vµ (c) ®a sè nµy bao gåm c¸c phiÕu t¸n thµnh cña Ýt nhÊt mét nöa quyÒn bá phiÕu cña ChÝnh phñ, mét nöa quyÒn bá phiÕu cña Chñ tµu vµ mét nöa quyÒn bá phiÕu cña ThuyÒn viªn cña c¸c thµnh viªn cña Uû ban ®¨ng ký t¹i cuéc häp khi bá phiÕu th«ng qua ®Ò xuÊt. 5. C¸c söa ®æi, bæ sung ®-îc th«ng qua phï hîp víi môc 4 cña §iÒu nµy ph¶i ®-îc ®Ö tr×nh t¹i phiªn häp tiÕp theo cña Héi nghÞ ®Ó phª chuÈn. Phª chuÈn nµy yªu cÇu ®a sè 2/3 sè phiÕu bÇu cña c¸c ®oµn cã mÆt. NÕu kh«ng ®¹t ®-îc ®a sè ®ã, söa ®æi, bæ sung ®-îc ®Ò xuÊt ph¶i ®-îc chuyÓn vÒ Uû ban ®Ó xem xÐt l¹i nÕu Uû ban thÊy cÇn thiÕt. 10
 12. 6. C¸c söa ®æi, bæ sung ®-îc phª chuÈn t¹i Héi nghÞ ph¶i ®-îc Tæng Gi¸m ®èc th«ng b¸o cho tõng Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc cã v¨n kiÖn phª chuÈn ®· ®-îc ®¨ng ký tr-íc ngµy mµ Héi nghÞ phª chuÈn söa ®æi, bæ sung. C¸c Quèc gia thµnh viªn nµy sau ®©y gäi lµ “c¸c Quèc gia thµn h viªn phª chuÈn”. Th«ng b¸o ph¶i cã tham chiÕu ®Õn §iÒu nµy vµ quy ®Þnh thêi h¹n ®-a ra ý kiÕn ph¶n ®èi chÝnh thøc. Thêi h¹n nµy lµ hai n¨m tÝnh tõ ngµy th«ng b¸o trõ khi, t¹i thêi ®iÓm phª chuÈn, Héi nghÞ quy ®Þnh mét thêi h¹n kh¸c, Ýt nhÊt lµ mét n¨m. M ét b¶n sao th«ng b¸o ®-îc göi tíi c¸c Thµnh viªn kh¸c cña Tæ chøc. 7. Mét söa ®æi, bæ sung ®-îc phª chuÈn t¹i Héi nghÞ ®-îc xem lµ ®· ®-îc chÊp thuËn trõ khi, hÕt thêi h¹n ®Ò ra, Tæng Gi¸m ®èc nhËn ®-îc th«ng b¸o ph¶n ®èi chÝnh thøc tõ h¬n 40 phÇn tr¨m sè Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc vµ chiÕm kh«ng d-íi 40 phÇn tr¨m tæng dung tÝch ®éi tµu cña c¸c Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc. 8. Mét söa ®æi, bæ sung xem lµ ®-îc chÊp nhËn sÏ cã hiÖu lùc s¸u th¸ng sau khi kÕt thóc thêi gian quy ®Þnh ®èi víi mäi Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn, trõ nh÷ng Quèc gia thµnh viªn ®· th«ng b¸o ph¶n ®èi chÝnh thøc theo víi môc 7 cña §iÒu nµy vµ kh«ng rót l¹i ph¶n ®èi ®ã theo môc 11. Tuy nhiªn: (a) tr-íc khi kÕt thóc thêi h¹n quy ®Þnh, mäi Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn cã thÓ th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc r»ng Quèc gia chØ ¸p dông söa ®æi, bæ sung sau khi cã mét th«ng b¸o chÊp thuËn sau ®ã; vµ (b) tr-íc ngµy söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc, mäi Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn cã thÓ th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc r»ng Quèc gia kh «ng ¸p dông söa ®æi, bæ sung ®ã trong mét thêi gian cô thÓ. 9. Mét söa ®æi, bæ sung ®-îc chÊp thuËn b»ng th«ng b¸o nªu ë môc 8(a) cña §iÒu nµy sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi Quèc gia thµnh viªn ®-a ra th«ng b¸o ®ã s¸u th¸ng sau khi Quèc gia thµnh viªn ®· th«ng b¸o cho Tæng Gi¸m ®èc chÊp thuËn söa ®æi, bæ sung hoÆc vµo ngµy ®Çu tiªn söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc, lÊy ngµy nµo muén h¬n. 10. Thêi h¹n nªu t¹i môc 8(b) cña §iÒu nµy kh«ng ®-îc qu¸ mét n¨m tÝnh tõ ngµy söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc hoÆc kh«ng ®-îc v-ît qu¸ thêi gian do Héi nghÞ quy ®Þnh khi phª chuÈn söa ®æi, bæ sung. 11. Mét Quèc gia thµnh viªn chÝnh thøc th«ng b¸o ph¶n ®èi mét söa ®æi, bæ sung cã thÓ rót l¹i ph¶n ®èi ®ã bÊt kú thêi gian nµo. NÕu Tæng Gi¸m ®èc nhËn ®-îc th«ng b¸o rót l¹i huû bá ®ã sau khi söa ®æi, bæ sung ®· cã hiÖu lùc, söa ®æi, bæ sung sÏ cã hiÖu lùc ®èi víi Quèc gia thµnh viªn s¸u th¸ng sau ngµy th«ng b¸o ®-îc ®¨ng ký. 12. Sau khi mét söa ®æi, bæ sung cã hiÖu lùc, chØ cã thÓ phª chuÈn C«ng -íc ®· ®-îc söa ®æi, bæ sung. 13. Víi mét giÊy chøng nhËn lao ®éng hµng h¶i liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò söa ®æi, bæ sung cña C«ng -íc ®· cã hiÖu lùc: (a) mét Quèc gia thµnh viªn chÊp thuËn söa ®æi, bæ sung kh«ng cã nghÜa vô më réng lîi Ých cña C«ng -íc ®èi víi c¸c giÊy chøng nhËn lao ®éng hµng h¶i ®-îc cÊp cho tµu mang cê cña Quèc gia thµnh viªn kh¸c: 11
 13. (i) theo môc 7 cña §iÒu nµy, ®· chÝnh thøc th«ng b¸o ph¶n ®èi söa ®æi, bæ sung vµ kh«ng rót l¹i ph¶n ®èi ®ã; hoÆc (ii) theo môc 8(a) cña §iÒu nµy, ®· th«ng b¸o r»ng hä chÊp thuËn söa ®æi, bæ sung b»ng th«ng b¸o sau ®ã vµ ch-a chÊp thuËn söa ®æi, bæ sung; vµ (b) mét Quèc gia thµnh viªn ®· chÊp thuËn söa ®æi, bæ sung ph¶i më réng lîi Ých cña C«ng -íc cho c¸c giÊy chøng nhËn lao ®éng hµng h¶i ®-îc cÊp cho c¸c tµu mang cê cña Quèc gia thµnh viªn kh¸c mµ Quèc gia ®ã ®· th«ng b¸o r»ng, theo môc 8(b) cña §iÒu nµy, ch-a ¸p dông söa ®æi, bæ sung ®ã trong mét thêi gian cô thÓ theo môc 10 cña §iÒu nµy. ng«n ng÷ chÝnh thøc §iÒu XVI C¸c phiªn b¶n tiÕng Anh vµ Ph¸p cña C«ng -íc cã gi¸ trÞ nh- nhau. 12
 14. Chó thÝch vÒ c¸c quy ®Þnh vµ bé luËt cña c«ng -íc lao ®éng hµng h¶i 1. Chó thÝch nµy, kh«ng thuéc C«ng -íc Lao ®éng hµng h¶i, ®-îc sö dông nh- mét h-íng dÉn chung ®èi víi C«ng -íc. 2. C«ng -íc nµy gåm ba phÇn kh¸c nhau nh-ng liªn quan víi nhau: c¸c §iÒu, c¸c Quy ®Þnh vµ Bé luËt. 3. C¸c §iÒu vµ Quy ®Þnh ®-a ra c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n còng nh- c¸c nghÜa vô chÝnh cña c¸c Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc. C¸c §iÒu vµ c¸c Quy ®Þnh chØ cã thÓ ®-îc thay ®æi t¹i Héi nghÞ trong khu«n khæ ®iÒu 19 HiÕn ch-¬ng cña Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ (xem §iÒu XIV cña C«ng -íc). 4. Bé luËt bao gåm c¸c chi tiÕt thùc hiÖn c¸c Quy ®Þnh. Bé luËt gåm cã PhÇn A (c¸c Tiªu chuÈn b¾t buéc) vµ PhÇn B (c¸c H-íng dÉn kh«ng b¾t buéc). Bé luËt cã thÓ ®-îc söa ®æi b»ng c¸c quy tr×nh ®¬n gi¶n nªu t¹i §iÒu X V cña C«ng -íc. Do Bé luËt liªn quan víi chi tiÕt thùc hiÖn, nªn c¸c söa ®æi, bæ sung ph¶i thuéc ph¹m vi chung cña c¸c §iÒu vµ c¸c Quy ®Þnh. 5. C¸c Quy ®Þnh vµ Bé luËt ®-îc s¾p xÕp thµnh c¸c phÇn chung theo n¨m §Ò môc: §Ò môc 1: C¸c yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu §Ò môc 2: C¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng §Ò môc 3: Khu vùc sinh ho¹t, ph-¬ng tiÖn gi¶i trÝ, thùc phÈm vµ chÕ ®é ¨n uèng §Ò môc 4: Ch¨m sãc søc khoÎ, ch¨m sãc y tÕ, phóc lîi vµ an sinh x· héi cho thuû thñ §Ò môc 5: Sù tu©n thñ vµ thùc thi 6. Mçi §Ò môc cã c¸c nhãm ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn mét quyÒn hoÆc nguyªn t¾c cô thÓ (hoÆc biÖn ph¸p thùc thi trong §Ò môc 5), víi sè thø tù gièng nhau. VÝ dô nhãm ®Çu tiªn trong §Ò môc 1 liªn quan ®Õn tuæi lao ®éng tèi thiÓu gåm cã Quy ®Þnh 1.1, Tiªu chuÈn A1.1 vµ H-íng dÉn B1.1. 7. C«ng -íc cã ba môc ®Ých sau: (a) ®Æt ra, trong c¸c §iÒu kho¶n vµ Quy ®Þnh, mét tËp hîp c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c v÷ng ch¾c; (b) cho phÐp, th«ng qua Bé luËt, mét møc ®é linh ho¹t t-¬ng ®èi b»ng c¸ch mµ mçi Thµnh viªn thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c ®ã; vµ (c) ®¶m b¶o, th«ng qua §Ò môc 5, c¸c quyÒn vµ nguyªn t¾c ®-îc tu©n thñ vµ thùc thi ®Çy ®ñ. 8. Cã hai phÇn chÝnh víi kh¶ n¨ng linh ho¹t khi thùc hiÖn: mét lµ kh¶ n¨ng cña mét Quèc gia thµnh viªn, nÕu cÇn thiÕt (xem §iÒu VI, môc 3), thùc hiÖn c¸c yªu cÇu chi tiÕt thuéc PhÇn A cña Bé luËt b»ng c¸c biÖn ph¸p t-¬ng ®-¬ng c¬ b¶n (nh- x¸c ®Þnh t¹i §iÒu VI, phÇn 4). 13
 15. 9. PhÇn linh ho¹t thø hai trong viÖc thùc hiÖn ®-îc t¹o ra b»ng c¸ch chuyÓn c¸c yªu cÇu b¾t buéc cña nhiÒu ®iÒu kho¶n thuéc PhÇn A theo mét c¸ch chung h¬n, nh- vËy më ra mét ph¹m vi réng h¬n ®Ó c©n nh¾c ®èi víi c¸c hµnh ®éng râ rµng ®-îc thiÕt lËp ë cÊp quèc gia. Trong c¸c tr-êng hîp ®ã, h-íng dÉn thùc hiÖn ®-îc nªu trong PhÇn B kh«ng b¾t buéc cña Bé luËt. Theo c¸ch nµy, c¸c Quèc gia thµnh viªn phª chuÈn C«ng -íc cã thÓ x¸c ®Þnh râ lo¹i hµnh ®éng cã thÓ x¶y ra cña hä phï hîp víi nghÜa vô chung t¹i PhÇn A, còng nh- hµnh ®éng kh«ng cÇn thiÕt yªu cÇu. VÝ dô, Tiªu chuÈn A4.1 yªu cÇu tÊt c¶ c¸c tµu ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn nhanh chãng thuèc men cÇn thiÕt cho môc ®Ých ch¨m sãc y tÕ trªn tµu (môc 1(b)) vµ “trang bÞ mét tñ y tÕ” (môc 4(a)). ViÖc lµm ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó hoµn thµnh nghÜa vô sau lµ trªn mçi tµu cã mét tñ thuèc. ChØ dÉn râ rµng h¬n ®èi víi nh÷ng g× liªn quan ®-îc nªu tr ong H-íng dÉn B4.1.1 t-¬ng øng (phÇn 4) lµ c¸c thµnh phÇn cña tñ y tÕ ph¶i ®-îc cÊt gi÷, sö dông vµ b¶o qu¶n phï hîp. 10. C¸c Quèc gia thµnh viªn ®· phª chuÈn C«ng -íc nµy kh«ng buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c h-íng dÉn liªn quan vµ, theo c¸c ®iÒu kho¶n cña §Ò môc 5 vÒ kiÓm so¸t cña Quèc gia cã c¶ng, viÖc kiÓm tra chØ thùc hiÖn ®èi víi c¸c yªu cÇu liªn quan cña C«ng -íc nµy (c¸c §iÒu kho¶n, Quy ®Þnh vµ Tiªu chuÈn thuéc PhÇn A). Tuy vËy, theo môc 2 cña §iÒu VI, c¸c Quèc gia thµnh viªn ®-îc yªu cÇu cã sù xem xÐt ®Ó t hùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm cña hä theo PhÇn A cña Bé luËt theo c¸ch thøc ®-îc ®-a ra t¹i phÇn B. Khi ®· xem xÐt phï hîp H-íng dÉn nµy, nÕu mét Quèc gia thµnh viªn quyÕt ®Þnh sö dông c¸c c¸ch thøc kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o viÖc cÊt gi÷, sö dông vµ b¶o qu¶n mét c¸ch phï hîp c¸c thµnh phÇn cña tñ y tÕ, nh- vÝ dô ë trªn, theo yªu cÇu cña Tiªu chuÈn t¹i PhÇn A, th× ®iÒu ®ã ®-îc chÊp nhËn. MÆt kh¸c, thùc hiÖn theo h-íng dÉn nh- PhÇn B, Quèc gia thµnh viªn liªn quan, còng nh- c¸c c¬ quan ILO chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt viÖc thùc hiÖn C«ng -íc Lao ®éng quèc tÕ, cã thÓ ®¶m b¶o, mµ kh«ng cÇn xem xÐt thªm, lµ c¸c c¸ch thøc mµ Thµnh viªn ®ã ¸p dông ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi PhÇn A mµ H-íng dÉn liªn quan tíi. 14
 16. C¸c quy ®Þnh vµ bé luËt §Ò môc 1 - yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu Quy ®Þnh 1.1 - Tuæi lao ®éng tèi thiÓu Môc ®Ých: §¶m b¶o kh«ng cã ng-êi ch-a ®Õn tuæi lao ®éng lµm viÖc trªn tµu 1. Ng-êi ch-a ®ñ tuæi lao ®éng tèi thiÓu kh«ng ®-îc thuª hoÆc tuyÓn dông hoÆc lµm viÖc trªn tµu. 2. Tuæi lao ®éng tèi thiÓu t¹i thêi ®iÓm C«ng -íc nµy cã hiÖu lùc lµ 16 tuæi. 3. Tuæi lao ®éng tèi thiÓu cao h¬n ®-îc yªu cÇu trong c¸c tr-êng hîp nªu t¹i Bé luËt. Tiªu chuÈn A1.1 - Tuæi lao ®éng tèi thiÓu 1. Nghiªm cÊm thuª m-ín, tuyÓn dông hoÆc lµm viÖc trªn tµu ®èi víi mäi ng-êi d-íi 16 tuæi. 2. Nghiªm cÊm thuyÒn viªn d-íi 18 tuæi lµm viÖc ban ®ªm. Trong Tiªu chuÈn nµy, “®ªm” ®­îc ®Þnh nghÜa phï hîp víi thùc tÕ vµ ph¸p luËt quèc gia. §ªm lµ giai ®o¹n Ýt nhÊt 9 tiÕng b¾t ®Çu kh«ng muén h¬n nöa ®ªm vµ kÕt thóc kh«ng sím h¬n 5 giê s¸ng. 3. Tr-êng hîp ngo¹i lÖ ®èi víi viÖc tu©n thñ nghiªm ngÆt víi sù h¹n chÕ lµm viÖc ban ®ªm cã thÓ ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn ®-a ra nÕu: (a) viÖc ®µo t¹o hiÖu qu¶ c¸c thuyÒn viªn liªn quan, theo c¸c ch-¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, bÞ ¶nh h-ëng xÊu; hoÆc (b) b¶n chÊt cô thÓ cña nhiÖm vô hoÆc ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o ®-îc c«ng nhËn ®ßi hái c¸c thuyÒn viªn thuéc ph¹m vi ngo¹i lÖ ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô vµo ban ®ªm vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh, sau khi tham vÊn víi c¸c tæ chøc liªn quan cña thuyÒn viªn vµ chñ tµu, lµ viÖc nµy kh«ng g©y tæn h¹i cho søc khoÎ vµ thÓ chÊt cña thuyÒn viªn. 4. Nghiªm cÊm thuª m-ín, tuyÓn dông hoÆc lµm viÖc ®èi víi thuyÒn viªn d-íi 18 tuæi nÕu c«ng viÖc cã thÓ nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ hoÆc an toµn cña hä. C¸c lo¹i c«ng viÖc ®ã ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh quèc gia hoÆc bëi c¬ quan cã thÈm quyÒn, sau khi tham vÊn víi c¸c tæ chøc liªn quan cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn, phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ liªn quan. H-íng dÉn B1.1 - Tuæi lao ®éng tèi thiÓu 1. Khi ®-a ra quy ®Þnh vÒ c¸c ®iÒu kiÖn sèng vµ lµm viÖc, c¸c Quèc gia thµnh viªn ph¶i ®-a ra c¸c l-u ý ®Æc biÖt vÒ nhu cÇu ®èi víi ng-êi lao ®éng trÎ d-íi 18 tuæi. 15
 17. Quy ®Þnh 1.2 - GiÊy chøng nhËn y tÕ Môc ®Ých: §¶m b¶o mäi thuyÒn viªn cã søc khoÎ phï hîp víi c¸c c«ng viÖc cña hä trªn biÓn 1. ThuyÒn viªn kh«ng ®-îc lµm viÖc trªn tµu trõ khi ®-îc chøng nhËn cã søc khoÎ phï hîp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña hä. 2. C¸c ngo¹i lÖ chØ ®-îc phÐp nh- quy ®Þnh trong Bé luËt. Tiªu chuÈn A1.2 - GiÊy chøng nhËn y tÕ 1. C¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i yªu cÇu, tr-íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc trªn tµu, thuyÒn viªn ph¶i cã mét giÊy chøng nhËn y tÕ cã hiÖu lùc chøng thùc r»ng hä cã søc khoÎ phï hîp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô mµ hä ph¶i tiÕn hµnh trªn biÓn. 2. §Ó ®¶m b¶o c¸c giÊy chøng nhËn y tÕ ph¶n ¸nh x¸c thùc tr¹ng th¸i søc khoÎ cña thuyÒn viªn, thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng, c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i, sau khi tham vÊn víi c¸c tæ chøc liªn quan cña c¸c chñ tµu vµ thuyÒn viªn, vµ cã sù xem xÐt tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c h-íng dÉn quèc tÕ cã thÓ ¸p dông ®-îc nªu t¹i PhÇn B cña Bé luËt nµy, quy ®Þnh b¶n chÊt cña viÖc kiÓm tra vµ giÊy chøng nhËn y tÕ. 3. Tiªu chuÈn nµy kh«ng g©y tæn h¹i cho C«ng -íc quèc tÕ vÒ c¸c tiªu chuÈn ®µo t¹o, cÊp giÊy chøng nhËn vµ trùc ca ®èi víi thuyÒn viªn, 1978, ®· ®-îc söa ®æi (“STCW”). Mét giÊy chøng nhËn y tÕ ®­îc cÊp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña STCW ph¶i ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp nhËn, theo Quy ®Þnh 1.2. Mét giÊy chøng nhËn y tÕ ®¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu ®ã, trong tr-êng hîp thuyÒn viªn kh«ng ph¶i lµ ®èi t-îng cña STCW, ph¶i ®-îc chÊp nhËn t-¬ng tù. 4. GiÊy chøng nhËn y tÕ ph¶i ®-îc cÊp bëi mét c¬ së y tÕ cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp hoÆc, trong tr-êng hîp mét giÊy chøng nhËn chØ liªn quan ®Õn thÞ lùc, bëi mét ng-êi ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn lµ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn nh- vËy. C¸c c¬ së y tÕ ph¶i cã sù ®éc lËp mang tÝnh chuyªn nghiÖp ®Çy ®ñ trong viÖc thùc hiÖn sù ®¸nh gi¸ y tÕ cña m×nh khi tiÕn hµnh c¸c quy tr×nh kiÓm tra søc khoÎ. 5. ThuyÒn viªn bÞ tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn y tÕ hoÆc h¹n chÕ kh¶ n¨ng lµm viÖc, ®Æc biÖt liªn quan ®Õn thêi gian, lÜnh vùc lµm viÖc hoÆc vïng ho¹t ®éng cña tµu, ph¶i ®-îc t¹o c¬ héi ®Ó ®-îc kiÓm tra tiÕp theo bëi c¬ së y tÕ ®éc lËp kh¸c hoÆc mét träng tµi y tÕ ®éc lËp. 6. Mçi giÊy chøng nhËn y tÕ ph¶i c«ng bè cô thÓ: (a) thÝnh gi¸c vµ thÞ gi¸c cña thuyÒn viªn liªn quan, vµ kh¶ n¨ng ph©n biÖt mµu s¾c trong tr-êng hîp thuyÒn viªn ®-îc dïng trong c«ng viÖc mµ sù phï hîp ®èi víi c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn cã thÓ bÞ ¶nh h-ëng bëi sù ph©n biÖt mµu s¾c kh«ng hoµn chØnh, lµ hoµn toµn tho¶ m·n; vµ (b) thuyÒn viªn liªn quan kh«ng ph¶i chÞu bÊt kú ®iÒu kiÖn y tÕ nµo cã kh¶ n¨ng trë lªn trÇm träng h¬n do lµm viÖc trªn biÓn hoÆc lµm cho thuyÒn viªn ®ã kh«ng cã ®ñ søc khoÎ cho c«ng viÖc nh- vËy hoÆc g©y nguy hiÓm ®Õn søc khoÎ cña ng-êi kh¸c trªn tµu. 16
 18. 7. Trõ khi mét thêi h¹n ng¾n ®-îc yªu cÇu bëi lý do cña nhiÖm vô cô thÓ ®-îc thùc hiÖn bëi thuyÒn viªn liªn quan hoÆc ®-îc yªu cÇu theo STCW: (a) giÊy chøng nhËn y tÕ cã hiÖu lùc trong thêi gian dµi nhÊt lµ hai n¨m; ®èi víi thuyÒn viªn d-íi 18 tuæi, thêi gian nµy lµ mét n¨m; (b) giÊy chøng nhËn vÒ kh¶ n¨ng ph©n biÖt mµu s¾c cã hiÖu lùc trong thêi gian dµi nhÊt lµ s¸u n¨m. 8. Trong c¸c tr-êng hîp khÈn cÊp, c¬ quan cã thÈm quyÒn cã t hÓ cho phÐp mét thuyÒn viªn lµm viÖc mµ kh«ng cã giÊy chøng nhËn y tÕ hîp lÖ cho ®Õn khi tµu ghÐ vµo c¶ng tiÕp theo, mµ ë ®ã thuyÒn viªn cã thÓ nhËn ®-îc giÊy chøng nhËn y tÕ cña mét c¬ së y tÕ cã ®ñ n¨ng lùc, víi ®iÒu kiÖn: (a) thêi gian cho phÐp ®ã kh«ng qu¸ ba th¸ng; vµ (b) thuyÒn viªn ®ã së h÷u giÊy chøng nhËn y tÕ míi hÕt h¹n. 9. NÕu giÊy chøng nhËn y tÕ hÕt h¹n khi tµu ®ang hµnh tr×nh, giÊy chøng nhËn tiÕp tôc cã hiÖu lùc ®Õn khi tµu ghÐ vµo c¶ng tiÕp theo, mµ ë ®ã thuyÒn viªn cã thÓ nhËn ®-îc giÊy chøng nhËn y tÕ cña mét c¬ së y tÕ cã ®ñ n¨ng lùc, víi ®iÒu kiÖn thêi h¹n ®ã kh«ng qu¸ ba th¸ng. 10. C¸c giÊy chøng nhËn y tÕ cña c¸c thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu th-êng xuyªn ch¹y tuyÕn quèc tÕ Ýt nhÊt ph¶i b»ng tiÕng Anh. H-íng dÉn B1.2 - GiÊy chøng nhËn y tÕ H-íng dÉn B1.2.1 - C¸c h-íng dÉn quèc tÕ 1. C¬ quan cã thÈm quyÒn, c¬ së y tÕ, ng-êi kiÓm tra søc khoÎ, chñ tµu, ®¹i diÖn thuyÒn viªn vµ nh÷ng ng-êi kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn kiÓm tra søc khoÎ cña øng viªn thuyÒn viªn vµ c¸c thuyÒn viªn phôc vô ph¶i tu©n theo ILO/WHO H-íng dÉn kiÓm tra søc khoÎ tr-íc khi ®i biÓn vµ ®Þnh kú cho thuyÒn viªn , bao gåm c¸c phiªn b¶n bÊt kú tiÕp theo, vµ mäi h-íng dÉn quèc tÕ cã thÓ ¸p dông ®-îc Tæ chøc Lao ®éng quèc tÕ, Tæ chøc Hµng h¶i quèc tÕ hoÆc Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi ban hµnh. Quy ®Þnh 1.3 - §µo t¹o vµ chøng nhËn chuyªn m«n Môc ®Ých: §¶m b¶o thuyÒn viªn ®-îc ®µo t¹o hoÆc cã chuyªn m«n thùc hiÖn nhiÖm vô trªn tµu 1. ThuyÒn viªn kh«ng ®-îc lµm viÖc trªn tµu trõ khi ®-îc ®µo t¹o hoÆc chøng nhËn cã kh¶ n¨ng hoÆc cã chøng nhËn chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn nhiÖm vô cña hä. 2. ThuyÒn viªn kh«ng ®-îc phÐp lµm viÖc trªn tµu trõ khi ®· ®-îc ®µo t¹o ®Çy ®ñ vÒ an toµn c¸ nh©n trªn tµu. 3. §µo t¹o vµ cÊp giÊy chøng nhËn phï hîp víi c¸c v¨n kiÖn b¾t buéc ®-îc Tæ chøc Hµng h¶i quèc tÕ th«ng qua ph¶i ®-îc xem lµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña môc 1 vµ 2 cña Quy ®Þnh nµy. 17
 19. 4. BÊt cø Thµnh viªn nµo, t¹i thêi ®iÓm phª chuÈn C«ng -íc, ®· ¸p dông C«ng -íc vÒ chøng nhËn kh¶ n¨ng cña thuyÒn viªn, 1946 (Sè 74), ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo ph¹m vi C«ng -íc ®ã trõ khi vµ cho ®Õn khi c¸c ®iÒu kho¶n b¾t buéc ®iÒu chØnh c¸c vÊn ®Ò lÖ thuéc ®· ®-îc Tæ chøc Hµng h¶i quèc tÕ th«ng qua vµ cã hiÖu lùc, hoÆc qua n¨m n¨m tÝnh tõ ngµy C«ng -íc nµy cã hiÖu lùc phï hîp víi môc 3 §iÒu VIII, lÊy ngµy nµo ®Õn sím h¬n. Quy ®Þnh 1.4 - TuyÓn dông vµ cung øng Môc ®Ých: §¶m b¶o thuyÒn viªn cã quyÒn tiÕp cËn mét hÖ thèng tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ 1. Mäi thuyÒn viªn cã quyÒn tiÕp cËn hÖ thèng cã tr¸ch nhiÖm, ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ ®Ó t×m ra c«ng viÖc trªn tµu mµ kh«ng mÊt chi phÝ cña thuyÒn viªn. 2. C¸c c¬ së tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn ho¹t ®éng trong l·nh thæ cña Thµnh viªn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn nªu trong Bé luËt. 3. Mçi Thµnh viªn ph¶i yªu cÇu, ®èi víi c¸c thuyÒn viª n lµm viÖc trªn tµu mang cê cña hä, lµ c¸c chñ tµu sö dông c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn thiÕt lËp t¹i c¸c n-íc hoÆc c¸c l·nh thæ kh«ng ¸p dông C«ng -íc, ph¶i ®¶m b¶o c¸c dÞch vô ®ã tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong Bé luËt. Tiªu chuÈn A1.4 - TuyÓn dông vµ cung øng 1. Mçi Thµnh viªn sö dông dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o dÞch vô ho¹t ®éng ®óng ®¾n, b¶o vÖ vµ khuyÕn khÝch c¸c quyÒn ®-îc tuyÓn dông cña thuyÒn viªn nh- ®Ò ra trong C«ng -íc nµy. 2. NÕu mét Thµnh viªn cã c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn t- nh©n ho¹t ®éng trong l·nh thæ cña m×nh víi môc ®Ých chÝnh lµ tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn hoÆc tuyÓn dông vµ cung øng mét sè l-îng ®¸ng kÓ thuyÒn viªn, th× c¸c dÞch vô nµy chØ ®-îc ho¹t ®éng theo mét hÖ thèng ®-îc chuÈn ho¸ vÒ cÊp phÐp hoÆc chøng nhËn hoÆc h×nh thøc qu¶n lý kh¸c. HÖ thèng nµy ph¶i ®-îc thiÕt lËp, söa ®æi hoÆc thay ®æi chØ sau khi th¶o luËn víi c¸c tæ chøc cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn liªn quan. Trong tr-êng hîp nghi ngê C«ng -íc nµy cã ¸p dông víi mét dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng t- nh©n hay kh«ng, c¬ quan cã thÈm quyÒn cña tõng Thµnh viªn ph¶i ®-a ra quyÕt ®Þnh sau khi tham vÊn víi c¸c tæ chøc cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn liªn quan. Kh«ng khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn qu¸ møc c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn t- nh©n. 3. C¸c ®iÒu kho¶n cña môc 2 Tiªu chuÈn nµy còng ¸p dông - ®Õn ph¹m vi ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh, cã sù tham vÊn víi c¸c tæ chøc cña chñ tµu vµ thuyÒn viªn liªn quan, lµ phï hîp - ®èi víi c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng ®-îc ®iÒu hµnh bëi tæ chøc cña thuyÒn viªn trong l·nh thæ cña Thµnh viªn ®Ó cung cÊp thuyÒn viªn mang quèc tÞch cña Thµnh viªn ®ã cho tµu mang cê cña hä. C¸c dÞch vô nªu trong môc nµy ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 18
 20. (a) dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng ®-îc ®iÒu hµnh theo mét tho¶ -íc tËp thÓ gi÷a tæ chøc ®ã vµ mét chñ tµu; (b) c¶ tæ chøc cña thuyÒn viªn vµ chñ tµu thuéc l·nh thæ cña Thµnh viªn; (c) Thµnh viªn cã c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quèc gia hoÆc c¸c quy ®Þnh hoÆc mét quy tr×nh uû quyÒn hoÆc ®¨ng ký tho¶ -íc tËp thÓ cho phÐp viÖc ®iÒu hµnh dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng lao ®éng; vµ (d) dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng lao ®éng ph¶i ®-îc ®iÒu hµnh theo mét c¸ch thøc ®óng ®¾n vµ cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ vµ khuyÕn khÝch c¸c quyÒn ®-îc tuyÓn dông cña thuyÒn viªn nh- nh÷ng quy ®Þnh nªu t¹i môc 5 cña Tiªu chuÈn nµy. 4. Kh«ng cã phÇn nµo trong Tiªu chuÈn nµy hoÆc Quy ®Þnh 1.4 ®-îc hiÓu lµ: (a) ng¨n c¶n mét Thµnh viªn duy tr× mét dÞch vô c«ng tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn tù do trong khu«n khæ mét chÝnh s¸ch ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña thuyÒn viªn vµ chñ tµu, nÕu dÞch vô ®ã ®ãng vai trß lµ mét phÇn cña, hoÆc ®-îc kÕt hîp víi, dÞch vô tuyÓn dông c«ng ®èi víi tÊt c¶ ng-êi lao ®éng vµ ng-êi sö dông lao ®éng; hoÆc (b) b¾t buéc mét Thµnh viªn thiÕt lËp mét hÖ thèng dµnh cho ho¹t ®éng cña c¸c dÞch vô cung øng hoÆc tuyÓn dông thuyÒn viªn t- nh©n trong l·nh thæ cña hä. 5. Mét Thµnh viªn th«ng qua hÖ thèng nªu t¹i môc 2 cña Tiªu chuÈn nµy ph¶i, theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c cña m×nh, tèi thiÓu ph¶i: (a) cÊm c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn sö dông c¸c biÖn ph¸p, c¬ chÕ hoÆc c¸c h×nh thøc cã dông ý ng¨n chÆn hoÆc ng¨n c¶n thuyÒn viªn ®-îc tuyÓn dông phï hîp víi chuyªn m«n cña m×nh; (b) quy ®Þnh thuyÒn viªn kh«ng ph¶i tr¶ mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, toµn bé hoÆc mét phÇn, c¸c lo¹i phÝ hoÆc thï lao kh¸c cho viÖc tuyÓn dông hoÆc cung cÊp thuyÒn viªn hoÆc cho viÖc cung cÊp viÖc lµm cho thuyÒn viªn, ngoµi chi phÝ chøng nhËn y tÕ theo luËt quèc gia, chi phÝ sæ thuyÒn viªn vµ hé chiÕu hoÆc giÊy th«ng hµnh c¸ nh©n t-¬ng tù kh¸c; tuy nhiªn, kh«ng bao gåm chi phÝ cÊp thÞ thùc, chñ tµu ph¶i chÞu chi phÝ nµy; vµ (c) ®¶m b¶o r»ng c¸c dÞch vô tuyÓn dông vµ cung øng thuyÒn viªn trong l·nh thæ cña m×nh: (i) duy tr× ®¨ng ký cËp nhËt mäi thuyÒn viªn ®-îc tuyÓn dông hoÆc cung øng th«ng qua hä, s½n sµng cho c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra; (ii) ®¶m b¶o thuyÒn viªn ®-îc th«ng tin vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña hä theo c¸c tho¶ thuËn tuyÓn dông tr-íc hoÆc trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông vµ cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thuyÒn viªn kiÓm tra c¸c tho¶ thuËn tuyÓn dông cña hä tr-íc vµ sau khi ký kÕt vµ ®Ó hä ®-îc nhËn mét b¶n sao c¸c tho¶ thuËn; 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2