Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
7
download

Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 07/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 07/BXD-KTXD Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 V/v: Hư ng d n qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Kính g i: Công ty TNHH m t thành viên Xây L p D u khí Hà N i B Xây d ng nh n ñư c công văn s 01/CV-XLDKHN ngày 05/01/2009 c a Công ty TNHH m t thành viên Xây L p D u khí Hà N i v vi c hư ng d n qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo quy ñ nh t i Thông tư s 05/2007/TT–BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình thì các chi phí như nêu trong công văn s 01/CV - XLDKHN ngày 05/01/2009 thu c công trình Văn phòng Vi n D u khí – T p ðoàn D u khí Vi t nam là chi phí ki m ñ nh ch t lư ng công trình theo yêu c u c a ch ñ u tư thu c .vn kho n m c chi phí tư v n ñ u tư xây d ng công trình trong t ng m c ñ u tư c a d án ñ u tư xây d ng công trình (không thu c kho n m c chi phí chung). Căn c hư ng d n trên, Công ty TNHH m t thành viên Xây L p D u khí Hà N i t ch c am th c hi n theo quy ñ nh./. ietn tV Ni nh n TL. B TRƯ NG T. B TRƯ NG - Như trên; V TRƯ NG V KINH T TH TRƯ NG ua - Lưu VP - BXD, V KTXD, XÂY D NG TH.a8. .L ww Ph m văn Khánh Cao L i Quang w
Đồng bộ tài khoản