intTypePromotion=1

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  0897/T M­X N K  n g µy  12 th¸ng 03 n¨ m  1999  Ò  viÖc  m S v thu Õ  n h Ë p  kh È u  u  ®∙I ® èi víi µ n g  h o¸   h nhËp   hÈu   k cã xu Êt xø  H o a  K ú KÝnh    göi: ­ C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan    c¬  trùc thuéc ChÝnh  phñ                  ­UBND       c¸ctØnh,TP      trùcthuéc T¦                    ­C¬    quan    T¦ cña    c¸c®oµn  thÓ §ång  kÝnh    göi: ­Tæng    côc    H¶i quan C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt Söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/05/1998; C¨n cø C«ng  v¨n sè 143/CP­KTTH  ngµy 11/2/1999 cña V¨n phßng  ChÝnh phñ; C¨n  ®Ò   cø  nghÞ  cña  ChÝnh  phñ  Hoa  Kú; Bé  Th¬ng    m¹ith«ng  b¸o: Hµng ho¸  xuÊt xø  cã    Hoa  ® îc t¹m    Kú    thêihëng thuÕ nhËp khÈu  ®∙i u    cña  ViÖtNam     trong thêigian 01        n¨m  tõngµy  th¸ng1  kÓ    01    n¨m 1999. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan    c¬  trùcthuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  c¬  vµ  quan  Trung  ¬ng  cña    c¸c®oµn  thÓ  phæ   biÕn    néidung  c«ng    v¨n nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2