Công văn 10054/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 10054/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10054/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế truy thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10054/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 10054  C/T C T  n g µy  23 th¸ng 10 n¨ m  2001  T v Ò  viÖc gi¸ tÝnh thu Õ  truy thu KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc c«ng  ®   v¨n cña mét  ®¬n  hái vÒ   sè  vÞ    viÖc  x¸c  ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ ®èi    víihµng nhËp khÈu  îcmiÔn  ®   thuÕ nay thay ® æi      lý do  miÔn  thuÕ  ph¶itruythu.VÒ         vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  ­ C¨n  LuËt thuÕ    cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu; §iÒu  NghÞ    7  ®Þnh sè  54/CP  ngµy 28/8/1993  cña  ChÝnh  phñ;®iÓm   ,   1.i môc  ,II phÇn  ®iÓm     B,  2.b, môc     I,phÇn    C Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC   ngµy  22/12/1998  cña  Tµi Bé    chÝnh,th×:§èivíi         hµng   ho¸ nhËp  khÈu  ® a  ®∙  vµo  dông  i sö  t¹ ViÖt Nam       ph¶i  truy thu,th×        gi¸tÝnh  thuÕ    truy thu  îc x¸c ®Þnh    së      dông  ®     trªnc¬  gi¸trÞ sö  cßn    l¹cña  i hµng        ho¸ t¹ thêi®iÓm   i tÝnh      truythu thuÕ,theo kÕt      qu¶ gi¸m ®Þnh  chÊtl    îng hµng   ho¸ cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. Trong  êng      tr hîp xÐt thÊy  kÕt  qu¶  gi¸m ®Þnh  cña doanh nghiÖp cha    phï hîp,C¬    quan    H¶i quan  quyÒn    cã  yªu cÇu  gi¸m  ®Þnh  i®ång    l¹   , thêiph¶ith«ng    b¸o  icho  l¹  ®èi  îng  t nép  thuÕ  biÕt lý do      ph¶i gi¸m    ®Þnh   i KÕt  l¹   . qu¶ gi¸m  ®Þnh  theo yªu cÇu  cña  quan  c¬  H¶i quan    lµ kÕt qu¶    ®Ó lµm  c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  thu thuÕ  vµ    nhËp  khÈu. ­ ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖttruythu:C¨n  LuËt thuÕ      Æc         cø    tiªuthô ® biÖt;   NghÞ  ®Þnh  84/1998/N§­  ngµy  sè  CP   12/10/1998 cña    ChÝnh  phñ;Th«ng     tsè  168/1998/TT­ BTC  ngµy 21/12/1998  cña  Tµi chÝnh, th×:gi¸tÝnh  Bé          thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖtph¶itruythu lµgi¸tÝnh              thuÕ nhËp  khÈu      truythu céng    víithuÕ  nhËp  khÈu ph¶itruythu.     Th«ng   65  tsè  TC/TCT  ngµy  24/9/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    viÖc  x¸c ®Þnh      gi¸tÝnh thuÕ  nhËp khÈu  thuÕ    vµ  tiªuthô  Æc   ® biÖt ®èi      víihµng  ho¸ nhËp    khÈu  cña     îng ® îcmiÔn  c¸c®èi t     thuÕ nay thay ®æi    miÔn    lýdo  thuÕ  kh«ng cßn hiÖu      lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/1/1999. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     chØ  ®¹o  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản