Công văn 10061/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 10061/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10061/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu để xét hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10061/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 10061/TC-TCT ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý chøng tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu ®Ó xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; TiÕt g, §iÓm I, Môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø Kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ NghÞ ®Þnh sè 76/2002/N§-CP ngµy 13/9/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 nªu trªn; §Ó gi¶i quyÕt víng m¾c vÒ chøng tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu trong hå s¬ xÐt hoµn (hoÆc kh«ng thu) thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: 1. §èi víi c¸c l« hµng xuÊt khÈu cã ngµy ®¨ng ký Tê khai h¶i quan hµng xuÊt khÈu tríc ngµy 01/10/2002 nhng do víng m¾c vÒ chøng tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu nªn ®Õn nay cha ®îc xÐt hoµn (hoÆc kh«ng thu) thuÕ nhËp khÈu th×: thñ tôc, hå s¬ xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i tiÕt g, §iÓm 1, Môc I, PhÇn E Th«ng t sè172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Ngoµi ra, doanh nghiÖp ph¶i lËp b¶ng kª chøng tõ gi¶i tr×nh thanh to¸n l« hµng xuÊt khÈu theo mÉu ®Ýnh kÌm theo c«ng v¨n nµy vµ b¶n photocopy c¸c chøng tõ thanh to¸n cã ®ãng dÊu sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp. Trêng hîp h×nh thøc thanh to¸n l« hµng xuÊt khÈu kh«ng phï hîp víi ®iÒu kho¶n thanh to¸n ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng, doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh râ lý do thay ®æi. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c tµi liÖu cung cÊp. C¨n cø vµo cam kÕt cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp vÒ c¸c chøng tõ thanh to¸n, b¶n gi¶i tr×nh ®· cung cÊp vµ c¸c hå s¬ theo quy ®Þnh ®Ó c¬ quan H¶i quan xÐt hoµn (hoÆc kh«ng thu) thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp. Trêng hîp cã dÊu hiÖu gian lËn trong viÖc xin hoµn thuÕ nhËp khÈu
  2. (nh: Hµng xuÊt khÈu khèng; Hµng nhËp khÈu nhng kh«ng xuÊt khÈu mµ tiªu thô t¹i thÞ trêng néi ®Þa; Khai gian ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu; Thay thÕ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu b»ng nguyªn vËt liÖu trong níc nhng kª khai xin hoµn thuÕ nhËp khÈu...) th× c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn kiÓm tra tríc khi hoµn thuÕ cho doanh nghiªp. C¬ quan H¶i quan kiÓm tra bé chøng tõ cña l« hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu (trong ®ã tê khai H¶i quan hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu ph¶i cã x¸c nhËn thùc nhËp khÈu, thùc xuÊt khÈu cña c¬ quan H¶i quan cöa khÈu theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh) vµ phèi hîp víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng (n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së vµ ®¨ng ký m· sè thuÕ) kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn l« hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu; thanh to¸n hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu víi phÝa kh¸ch hµng níc ngoµi vµ t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®Ó x¸c ®Þnh ®óng sè thuÕ nhËp khÈu ®îc hoµn t¬ng øng víi hµng thùc xuÊt khÈu. 2. §èi víi c¸c l« hµng xuÊt khÈu thuéc diÖn ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu cã ngµy ®¨ng ký Tê khai h¶i quan hµng xuÊt khÈu kÓ tõ ngµy 01/10/2002 trë vÒ sau, thùc hiÖn chøng tõ thanh to¸n hµng xuÊt khÈu ®Ó xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu theo ®óng híng dÉn vÒ chøng tõ thanh to¸n ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% t¹i C«ng v¨n sè 8282/TC-TCT ngµy 12/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nªu trªn ®Ó c¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc biÕt vµ phèi hîp chØ ®¹o thùc hiÖn.
  3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA (MÉu kÌm theo C«ng v¨n sè 10061/TC-TCT ngµy 29/09/2003 cña Bé Tµi chÝnh) Tªn ®¬n vÞ:........................ Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §Þa chØ:............................. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc M· sè thuÕ:....................... B¶ng kª thanh to¸n hµng xuÊt khÈu STT Hîp ®ång xuÊt khÈu TrÞ gi¸ hµng thùc Chøng tõ thanh to¸n Ghi chó Sè, ngµy MÆt hµng XK TrÞ gi¸ xuÊt khÈu Sè, ngµy H×nh thøc TrÞ gi¸ Doanh nghiÖp xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña B¶ng kª Ngµy...... th¸ng....... n¨m 200.... Ngêi lËp b¶ng kª Gi¸m ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Lu ý: - Chøng tõ thanh to¸n gåm: c¸c lo¹i chøng tõ b¸o cã cña Ng©n hµng, PhiÕu thu tiÒn mÆt, Uû nhiÖm chi.... - Doanh nghiÖp xuÊt khÈu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thanh to¸n nh: Nhê thu (D/P), thanh to¸n tr¶ chËm, bï trõ c«ng nî. Doanh nghiÖp ph¶i ghi râ vµo cét ghi chó ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång quy ®Þnh h×nh thøc thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o më LC cña Ng©n hµng hoÆc biªn b¶n bï trõ c«ng nî.
Đồng bộ tài khoản