intTypePromotion=1

Công văn 10216/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 10216/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10216/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục, hồ sơ đối với hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10216/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 10216  C/T C T  n g µy  26 th¸ng 10 n¨ m  2001  T v Ò  viÖc thñ  tôc, å  s¬ ® èi víi h µ n g  h o¸ x u Êt  h È u    h   k ® îc ¸p  ô n g  thu Õ  s u Êt  d thu Õ  G T G T  0 % KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   Trong  qu¸  tr×nh thùc hiÖn hoµn  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  ph¸t   ®∙    sinh mét  víng m ¾c   hå  lµm    x¸c ®Þnh    sè    vÒ  s¬  c¨n cø    hµng    ho¸ thùc tÕ    xuÊt  khÈu; C¨n  vµo      cø  c¸cquy ®Þnh  cña LuËt Th¬ng    quy    m¹ivµ  ®Þnh  thñ tôc  vÒ    h¶iquan    ®èi    víixuÊt khÈu    hµng    Tµi chÝnh  ho¸,Bé    híng dÉn  thÓ  s¬,  cô  hå  chøng    tõ chøng  minh    lµhµng  thùc tÕ    xuÊt khÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT    % quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1,môc  ,II phÇn    B Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   sau: nh  1.Hîp    ®ång  hµng    víi   b¸n  ho¸ ký    ngoµi níc C¬   kinh  së  doanh nép  thuÕ  GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ nÕu   cã  hµng  ho¸ xuÊt khÈu  cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi (kÓ  ho¹t®éng    c¶    mua   b¸n  hµng ho¸ qua biªn gií trªn i  bé gi÷a ViÖt Nam  víi  Trung Quèc, Lµo vµ  Campuchia)ph¶i cã      hîp  ®ång  xuÊt khÈu  víith   ký    ¬ng  nh©n    níc ngoµi b»ng    v¨n b¶n          phïhîp víiquy ®Þnh  i t¹ §iÒu      49,§iÒu  vµ  50  §iÒu  cña  81  LuËt Th¬ng    m¹i.ViÖc    mua   hµng      ¬ng  b¸n  ho¸ víith nh©n    nícngoµidíi       h×nh  c¸c thøc ®iÖn  b¸o, telex,fax,th        ®iÖn    c¸c h×nh  tö vµ    thøc   tÝn  th ®iÖn    tö kh¸c cã        c¸c néi dung  b¶n  c¬  cña    hîp ®ång mua  hµng    b¸n  ho¸ quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt Th­ 50    ¬ng    m¹icòng  îccoilµhîp ®ång. ®         C¸c  êng  tr hîp  b¸n  cã  hµng  ho¸    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµi nÕu    kh«ng cã  hîp ®ång    mua    b¸n hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh    trªnkh«ng  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊt  thuÕ GTGT   %.  0  C¸c  êng    tr hîp xuÊt khÈu    hµng    ho¸ theo quy ®Þnh riªngcña    ChÝnh  phñ    híng dÉn  sÏcã    riªng. §èi víic¸c tr       êng  hîp  xuÊt  ®∙  khÈu hµng ho¸ qua  biªn gií  êng        i ® bé, tõ 1/1/2001 ®Õn  1/10/2001 nÕu    së  c¸c c¬  kinh doanh    kh«ng  hîp ®ång  lËp    mua   b¸n b»ng    v¨n b¶n, nhng  ®ñ          cã  c¸c thñ tôc kh¸c (nªu díi®©y)  ® îc¸p dông        th×      thuÕ suÊtthuÕ    GTGT   %. 0  2.VÒ       x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊtkhÈu      cña  quan    c¬  h¶iquan Hµng  ho¸  thùc xuÊt khÈu    ®∙      lµ hµng    ho¸ xuÊt khÈu  hoµn    ®∙  thµnh    thñ tôc h¶i quan; cã          x¸c nhËn  cña  quan    c¬  h¶i quan      trªntê khaihµng    ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu          (gäit¾tlµtêkhaih¶iquan)nh        sau: ­ Trêng      hîp xuÊt khÈu    hµng    ho¸ b»ng  êng  nÕu    ® bé  n¬ilµm        thñ tôc h¶i quan    (h¶iquan  lµm thñ    tôc)kh¸c víicöa      khÈu  xuÊt khÈu    (h¶iquan  icöa  t¹  khÈu xuÊt khÈu) ph¶icã          têkhaih¶iquan  îcc¬      ®   quan    h¶iquan    ký,®ãng  dÊu  vµo  “phÇn   x¸c nhËn  lµm        ®∙  thñ tôc h¶iquan” vµ      x¸c nhËn  hµng    ho¸ thùc xuÊt     khÈu vµo  phÇn  “chøng nhËn thùc xuÊt/nhËp”.   ­ Trêng  hµng      hîp  ho¸ xuÊt khÈu    b»ng  êng    êng  ® bé, ® hµng kh«ng  nÕu  hµng ho¸ lµm thñ      tôc h¶i quan, xuÊt khÈu  i     t¹ mét cöa khÈu th×    tê khai h¶i    
  2. 2 quan  ký  cã  nhËn  ®ãng  vµ  dÊu  cña    h¶iquan  cöa  khÈu  vµo  phÇn    “x¸cnhËn  ®∙  lµm        thñ tôch¶iquan”. ­ Trêng      hîp hµng    ho¸ xuÊt khÈu    quan c¶ng  biÓn      th× tê khaih¶iquan      cã  ký nhËn  ®ãng  vµ  dÊu cña  quan  c¬  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu        (ký tªn,®ãng  dÊu)  t¹  iphÇn    “x¸cnhËn  lµm  tôc h¶i quan”;Trêng  hµng  ®∙  thñ        hîp  ho¸  lµm    ®∙  thñ tôch¶iquan      nhng  kh«ng  xuÊtkhÈu  îcph¶i® a          ®     trël¹ néi®Þa  i toµn  th× c¬  bé    quan    h¶i quan  ph¶i thu        håi tê khaih¶i quan  lµm      ®∙  thñ      tôc h¶i quan, c¬    së  kinh doanh  kh«ng  îc sö  ®   dông  lµm  chøng  ®Ó   dông  tõ  ¸p  thuÕ  suÊt  thuÕ  GTGT       khai,hoµn  0% khikª    thuÕ  GTGT   ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu; Trêng      hîp hµng  ho¸  lµm  ®∙  thñ      tôc h¶i quan  nhng  chØ  xuÊt khÈu    mét  phÇn,  mét  phÇn  ph¶i® a          trël¹ néi®Þa      ®Ó     i th× c¨n cø  x¸c®Þnh  hµng  thùc xuÊt khÈu        lµ tê khai h¶i quan  cã          ®∙  x¸c nhËn  cña  quan    c¬  h¶i quan  lµm  ®∙  thñ    tôc xuÊt   khÈu  ®iÒu  vµ  chØnh  cña  quan    c¬  h¶iquan  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu  sè îng   vÒ  l   hµng    ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu.   3.VÒ       ho¸ ®¬n  GTGT     lËp cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu   Theo  híng dÉn  i t¹ ®iÓm     5.4,Môc    IV,PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC  th× ho¸ ®¬n  GTGT   îc lËp  ®   cho  hµng  ho¸ sau    lµm  khi ®∙  xong thñ    tôc cho hµng  xuÊt khÈu: ®∙      hoµn          tÊtthñ tôc h¶iquan,hµng    ® îcgiao theo   ho¸ ®∙        quy  ®Þnh  cña    hîp ®ång  víi ¬ng  ký    th nh©n   nícngoµi. 4.Chøng      tõthanh  to¸n Chøng    tõ thanh  to¸n hµng    ho¸ b¸n cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi ph¶i phï       hîp    víiquy ®Þnh  trong hîp    ®ång  mua  b¸n  quy  vµ  ®Þnh  cña ng©n  hµng nhµ  níc vÒ     ®ång  tiÒn,ph¬ng    thøc thanh to¸n.Trêng    hîp thanh  to¸n theo    ph¬ng  thøc thanh    to¸nchËm     tr¶nhng  cha ®Õn     thêih¹n thanh to¸n,c¬  ph¶icam     së    kÕt ®Õn     khi thanh  to¸n theo      thêih¹n quy ®Þnh  trong hîp ®ång  së  c¬  kinh   doanh  ph¶icã  l gi÷®Çy  chøng      vµ u    ®ñ  tõtheo quy    ®Þnh. C¸c thñ    tôc chøng      së  tõ trªnc¬  kinh doanh    ph¶i l gi÷ t¹  së   u    i c¬  kh«ng  ph¶i nép    cho  quan  c¬  thuÕ. Khi kª      khai,nép    thuÕ hoÆc   hoµn  thuÕ  së  c¬  kinh doanh  tr¸ch nhiÖm   khai ®óng  ®Çy       cã    kª    vµ  ®ñ c¸c thñ    s¬  ªn tôc hå  li   quan  ®Õn  hµng   ho¸ xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p   tr     luËtvÒ  liÖu lªkhai.   quan    sè        c¬  Khi thuÕ  kiÓm    traph¶ixuÊttr×nh ®Çy  c¸c       ®ñ    hå  chøng    li   s¬  tõcã  ªnquan  ®Õn   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    theo quy    ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    sè        tr   luËtvÒ  liÖu kª khai.   quan    c¬  Khi thuÕ  kiÓm    traph¶i   xuÊt  tr×nh ®Çy       s¬  ®ñ c¸c hå  chøng    li   tõ cã  ªnquan  i thuÕ  khai,sè  tí sè  kª    thuÕ    xinhoµn. C¸c  êng    tr hîp xuÊt khÈu    hµng    ho¸ kh«ng  c¸c chøng    s¬  ®ñ    tõ hå  nªu    trªn ®©y  kh«ng  îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt 0%.    Hµng    ho¸ xuÊt khÈu    trong tr   êng    hîp nµy kh«ng  ph¶i tÝnh    thuÕ  GTGT  ®Çu   nhng  ra  kh«ng  îc khÊu    ®   trõ hoÆc   hoµn  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  ªnquan  li   ®Õn  hµng ho¸ xuÊt khÈu, c¬  xuÊt     së    khÈu hµng    ho¸ ph¶itÝnh    vµo    chiphÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¸c  quan  c¬  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc  thuÕ) ®Ó       gi¶iquyÕt. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2